Клацніть тут, щоб інсталювати Silverlight*
УкраїнаЗмінити|Усі сайти Microsoft
Microsoft

Соцiально вiдповiдальне ведення бiзнесу (Responsible Business Practices)

Дiяльнiсть компанiї як частини суспiльства значною мiрою характеризує те, як вона веде свiй бiзнес та налагоджує взаємини. Прозорiсть та чеснiсть є основою бiзнесу Microsoft. Це наш «моральний орiєнтир» у стосунках iз споживачами, дiловими партнерами, суспiльством, урядом, акцiонерами та спiвробiтниками. В сучасних умовах зацiкавленi кола вимагають все бiльше соцiальної вiдповiдальностi вiд таких свiтових лiдерiв, як Microsoft. Одним iз шляхiв забезпечення прозоростi та чесностi для Microsoft є вiдповiдальне ведення бiзнесу, що базується на наших корпоративних цiнностях, кодексах етики, корпоративнiй полiтицi та бiзнес-стратегiях. Нашi зусилля спрямованi на впровадження iнновацiй та забезпечення конкурентоздатностi з урахуванням iнтересiв споживачiв та галузi в цiлому. Це також шлях до побудови мiцних взаємин з усiма партнерами, та пiдтримки високих етичних та юридичнiих стандартiв.

Шлях до iнновацiй

День Iнновацiй вiдбувся у Палацi «Україна» за участi полiтичної, бiзнесової та наукової елiти.

День iнновацiй в Українi

12 грудня 2006 року вперше в нашiй державi вiдбулася конференцiя «День iнновацiй», яка щороку з успiхом проводиться в країнах Європи i є мiсцем спiлкування полiтичної, бiзнесової та наукової елiти країн ЄС. Вiдтепер корпорацiя Microsoft започаткувала цю традицiю i в Українi. Представники полiтичних кiл i державних органiв влади, науковцi та дослiдники, керiвники провiдних українських компанiй в галузi IТ i телекомунiкацiй зiбралися на конференцiї для обговорення iнновацiйних технологiй, якi визначатимуть успiшний розвиток української економiки найближчим часом.

Проведення конференцiї «День iнновацiй в Українi» за участi полiтичної, бiзнесової та наукової елiти (у роботi конференцiї взяли участь керiвники мiнiстерств i вiдомств України, директори провiдних українських IТ-компанiй, представники недержавних органiзацiй) дозволило системно розглянути питання про важливiсть впровадження iнновацiй в усi сфери життя українського суспiльства. Глибоке осмислення цього питання на найвищому державному рiвнi допоможе нашiй країнi впевнено рухатися до економiчного зростання. У демонстрацiйнiй зонi конференцiї свої iнновацiйнi рiшення презентували партнери компанiї «Майкрософт Україна» — представники Центру iнформацiйної безпеки та Українського центру дистанцiйного навчання, а також фiналiсти конкурсу Imagine Cup. Зокрема, українська команда, яка вийшла до фiналу конкурсу, демонструвала свої проекти, розробленi на базi технологiй Microsoft.

«

Розробляючи Windows VistaTM, 2007 Office System та Exchange ServerTM 2007, корпорацiя керувалася тим, що саме люди є головною рушiйною силою будь-якої компанiї на її шляху до успiху. Новi продукти дозволяють компанiям повнiстю реалiзувати потенцiал своїх спiвробiтникiв, налагодити плiдну спiвпрацю з клiєнтами, впровадити у роботу компанiй новiтнi технологiї та досягти постiйного росту та розвитку бiзнесу. Разом цi продукти можуть докорiнно змiнити пiдхiд корпоративних користувачiв до обробки та використання дiлової iнформацiї.

»
Валерiй Лановенко
Генеральний директор компанiї «Майкрософт Україна»

Iнновацiї у нових продуктах

Вихiд нових продуктiв Windows VistaTM та 2007 Microsoft® Office System розпочинає новий етап розвитку бiзнесу за допомогою розкриття потенцiалу спiвробiтникiв компанiй. Новi версiї представлених продуктiв оптимiзують завдання збору, вводу, обробки та аналiзу iнформацiї i в такий спосiб надають додатковi можливостi для зростання компанiй та розкриття потенцiалу людей.


© 2017 Корпорація Microsoft. Усі права захищені. Зверніться до нас |Умови використання |Товарні знаки |Конфіденційність