Cliciwch Yma i Osod Silverlight*
United KingdomNewid| Pob Safle Microsoft
Microsoft
Digital Literacy 

Cwestiynau Cyffredin

Dyma atebion i ychydig o gwestiynau cyffredin a ofynnir am y Cwricwlwm Llythrennedd Digidol. I weld ateb, cliciwch y cwestiwn, neu cliciwch y blwch Gweld Pob Ateb er mwyn gweld pob ateb ar unwaith.


C.Beth ddylwn i ei wneud os ca'i broblemau wrth osod y cwricwlwm?
A.

Os cewch chi broblemau wrth geisio gosod y pecyn hwn, holwch eich hyfforddwr neu cysylltwch â ni yn dlhelp@microsoft.com (Cymorth yn Saesneg yn unig)

C.Beth ddylwn i ei wneud os gwela'i wall yn y cynnwys?
A.

Os gwelwch chi wall yn y cynnwys, chwiliwch yn y Sylfaen Wybodaeth i weld a oes rhywun wedi nodi'r peth eisoes http://www.support.microsoft.com/. Gallwch ddefnyddio teitl y cwrs i chwilio. Os nad yw'r gwall yn y Sylfaen Wybodaeth, anfonwch neges e-bost gyda gwybodaeth fanwl at dlrpt@microsoft.com (Cymorth yn Saesneg yn unig) er mwyn i ni geisio datrys y broblem. Rydyn ni'n gwerthfawrogi'ch sylwadau.

C.Beth ddylwn i ei wneud os oes angen help arna'i i ddeall neu ddefnyddio cynnwys y cwricwlwm?
A.

Os oes angen help arnoch i ddeall neu ddefnyddio'r cynnwys, holwch eich hyfforddwr neu ewch i'r tudalennau cymunedol yn http://www.support.microsoft.com/newsgroups/default.aspx. Mae'r grwpiau newyddion cyhoeddus hyn yn ffynhonnell gymorth werthfawr iawn, ac maen nhw hefyd yn cynnig cyngor gan Bobl Broffesiynol Fwyaf Gwerthfawr Microsoft.

C.I bwy mae'r Cwricwlwm Llythrennedd Digidol?
A.

Mae'r Cwricwlwm Llythrennedd Digidol i unrhyw un sydd â sgiliau darllen sylfaenol sy'n dymuno dysgu hanfodion technoleg gyfrifiadurol. Mae'r cwricwlwm wedi'i ysgrifennu ar lefel ddarllen sy'n debyg i'r hyn a ddefnyddir ar y rhan fwyaf o bapurau newydd o gwmpas y byd. Bydd dysgwyr sy'n cwblhau'r cwricwlwm yn deall cysyniadau a sgiliau cyfrifiadura sylfaenol.

C.Beth yw e-ddysgu?
A.

Mae e-ddysgu'n cyfuno testun, efelychiadau, animeiddio, gemau, a gweithgareddau ymarferol i gynnig profiad dysgu cyfoethog i wahanol fathau o ddysgwyr. I ddysgu mwy am fformat e-ddysgu Microsoft sydd wedi ennill gwobrau, a sut mae defnyddio'r cyrsiau e-ddysgu Llythrennedd Digidol, lansiwch neu lawrlwythwch gwrs i weld yr arddangosiad.

C.Beth yw'r gwahaniaeth rhwng lansio a lawrlwytho cwrs e-ddysgu?
A.

Os byddwch chi'n lansio cwrs e-ddysgu, byddwch chi'n dilyn y cwrs ar-lein. Mae hyn yn golygu y byddwch chi wedi'ch cysylltu â'r Rhyngrwyd wrth i chi ddilyn y cwrs. Mae lansio cwrs e-ddysgu'n gweithio'n dda os oes gennych chi gysylltiad band eang dibynadwy.

Mae lawrlwytho cwrs e-ddysgu'n golygu eich bod yn gallu ei redeg ar eich cyfrifiadur heb fod wedi'ch cysylltu â'r Rhyngrwyd ar ôl i chi orffen lawrlwytho. Dyma'r dewis gorau os mai cysylltiad deialu neu gysylltiad llai dibynadwy sydd gennych chi. I lawrlwytho cwrs, rhaid i chi gael cysylltiad deialu 56K dibynadwy neu gysylltiad bang eang.

C.Pam fyddwn i am lawrlwytho fersiwn Microsoft Word o'r cwrs?
A.

Efallai y byddai'n well gennych chi lawrlwytho fersiwn Microsoft Word o'r cwrs os:

Nad oes gennych chi gyfrifiadur at eich defnydd o hyd.

Os ydych chi'n hyfforddwr mewn canolfan ddysgu a'ch bod yn awyddus i argraffu neu addasu'r cwricwlwm ar gyfer eich myfyrwyr.

Oes gennych chi anabledd darllen.

Os ydych chi'n hyfforddwr mewn canolfan dysgu, fe gewch chi newid y fersiwn hwn o'r cwricwlwm i'w defnyddio yn eich canolfan ond chewch chi ddim ailddosbarthu'r fersiwn sydd wedi'i addasu y tu allan i'ch canolfan. Os oes gennych chi anabledd, fe gewch chi addasu'r fersiwn Microsoft Word i ateb eich gofynion.

C.Beth yw'r asesiadau?
A.

Cyfrwng i brofi a ydych chi wedi meistroli'r deunydd ym mhob cwrs Llythrennedd Digidol yw'r asesiadau. Mae un asesiad ar gyfer pob cwrs. Mae'r asesiad yn cynnwys 30 o gwestiynau amlddewis sy'n ymwneud â phwyntiau allweddol pwnc pob cwrs. Ar ôl i chi gwblhau asesiad, fe gewch chi Gynllun Dysgu personol sy'n nodi'r pynciau rydych chi wedi'u meistroli a'r pynciau y dylech chi efallai eu hastudio dipyn bach mwy.

C.Beth yw Cynllun Dysgu?
A.

Ar ôl i chi gwblhau asesiad, fe gewch chi Gynllun Dysgu sy'n nodi'r pynciau y dylech chi efallai eu hastudio dipyn bach mwy. Mae'r Cynllun Dysgu'n cyfeirio at wersi penodol yn y cwrs e-ddysgu. Mae'r Cynllun Dysgu sy'n rhan o'r Prawf Tystysgrif yn cyfeirio at wersi o bob un o'r pum cwrs Llythrennedd Digidol.

C.Beth yw'r Prawf Tystysgrif?
A.

Mae'r Prawf Tystysgrif yn debyg i'r asesiadau. Mae'n cynnwys 30 o gwestiynau amlddewis sy'n ymwneud â phwyntiau allweddol o bob un o'r pum cwrs Llythrennedd Digidol. Os pasiwch chi'r Prawf Tystysgrif, fe allwch chi lenwi ac argraffu Tystysgrif Llythrennedd Digidol bersonol. Mae'r dystysgrif yn dilysu'r sgiliau y mae pob myfyriwr wedi'u dysgu; ond allwch chi ddim defnyddio'r dystysgrif hon i brofi eich sgiliau'n ffurfiol i rywun arall.

C.Pa bryd fydda i'n sefyll y Prawf Tystysgrif?
A.

Fe allwch chi sefyll y Prawf pa bryd bynnag y byddwch chi'n teimlo'n barod. Os ydy defnyddio cyfrifiadur yn beth cwbl newydd i chi, byddai'n well i chi gwblhau'r cyrsiau e-ddysgu a'r asesiadau cyn sefyll y Prawf Tystysgrif. Os ydych chi'n fwy profiadol, fe gewch chi ddewis gwneud asesiadau'r cwrs gyntaf i weld a ydych chi'n barod i sefyll y Prawf. Os ydych chi'n teimlo'n hyderus yn eich sgiliau Llythrennedd Digidol, fe allwch chi sefyll y Prawf Tystysgrif ar unwaith. Does dim terfyn ar faint o weithiau y cewch chi sefyll y Prawf.

C.Beth yw'r Dystysgrif Llythrennedd Digidol?
A.

Fe gaiff ymgeiswyr sy'n pasio'r Prawf Tystysgrif argraffu Tystysgrif Llythrennedd Digidol bersonol. Mae'r Dystysgrif Llythrennedd Digidol yn cael ei hystyried yn dystysgrif “isel ei dilysrwydd” yn hytrach nag yn dystysgrif “uchel ei dilysrwydd” oherwydd does dim proctor i ddilysu pwy yw'r ymgeiswyr a does dim canolfan brofi ychwaith i sicrhau bod yr ymgeiswyr yn dibynnu ar eu gwybodaeth nhw'u hunain i gwblhau'r prawf. Mae'r dystysgrif yn dilysu'r sgiliau y mae pob myfyriwr wedi'u dysgu; ond allwch chi ddim defnyddio'r dystysgrif hon i brofi eich sgiliau'n ffurfiol i rywun arall.

C.Ym mha drefn y dylwn i ddilyn y cyrsiau?
A.

Os nad ydych chi wedi defnyddio cyfrifiadur o'r blaen, fe ddylech chi ddechrau gyda'r cwrs Cynefino â'r Cyfrifiadur. Ar ôl i chi orffen y cwrs hwn, fe allwch chi ddewis dilyn unrhyw drefn gyda'r lleill. Os ydych chi eisoes wedi meistroli pynciau Cynefino â'r Cyfrifiadur, byddwch chi'n barod i ddechrau unrhyw un o'r cyrsiau eraill gan ddilyn y drefn sydd orau gennych.

C.Ydy'r cwricwlwm wedi'i fwriadu i'w ddefnyddio mewn ystafell ddosbarth neu gan unigolion sy'n astudio ar eu pen eu hunain?
A.

Mae'r cwricwlwm wedi'i fwriadu i'w ddefnyddio mewn ystafell ddosbarth neu gan unigolyn sy'n astudio wrth ei bwysau. Gan amlaf, unigolion sy'n astudio ar eu pen eu hunain fydd yn ei ddefnyddio a hynny mewn labordy gyda hyfforddwr ar gael i ateb cwestiynau neu i'w rhoi ar ben ffordd. Mewn ystafell ddosbarth, mae'n bosibl defnyddio'r cwricwlwm i ategu cyrsiau eraill, neu ei ddefnyddio ar ei ben ei hun. Fe all eich hyfforddwr neu'r ganolfan dysgu ddewis.

C.Sut mae dod o hyd i'r cwrs e-ddysgu ar ôl ei lawrlwytho?
A.

Ar ôl i chi lawrlwytho cwrs e-ddysgu i'ch cyfrifiadur, bydd dolen hwylus i'r cwrs yn cael ei rhoi ar fwrdd gwaith eich cyfrifiadur ac ar ddewislen Cychwyn Microsoft Windows. Ar y ddewislen Cychwyn, fe welwch chi ffolder newydd o'r enw Dysgu Microsoft. Fe gewch hyd i ddolenni at unrhyw gyrsiau y byddwch chi'n eu llwytho i lawr yn y ffolder honno. I lansio cwrs, cliciwch deitl y cwrs a dilyn y cyfarwyddiadau ar eich sgrin.

C.Pan fydda i'n argraffu fy Nhystysgrif Llythrennedd Digidol, dydy fy enw i ddim yn y golwg. Sut mae cywiro hyn?
A.

Does dim ond lle i nifer penodol o nodau yn y maes ar gyfer enw ar y Dystysgrif Llythrennedd Digidol. Os yw eich enw'n rhy hir i'r maes hwn, does dim modd ei ddangos yn iawn ar y dystysgrif. I atal hyn rhag digwydd, mae maes arall ar gael ar gyfer enw ar y ffurflen. Rhowch eich enw cyntaf yn y maes cyntaf, a'ch ail enw yn yr ail faes, ac fe ddylai hyn ddatrys y broblem. Os ydych chi'n dal i gael problemau, mae'n bosibl bod gan eich hyfforddwr fersiwn heb-gysylltu o'r ffurflen y gall eich helpu i'w haddasu a'i hargraffu.

C.Sut mae dehongli'r sgôr ar fy asesiadau?
A.

Mae tudalen Canlyniadau'r Asesiad yn nodi nifer (a chanran) y cwestiynau y cawsoch chi nhw'n iawn yn yr asesiad. Dim ond y prawf Llythrennedd Digidol sy'n dweud wrthych a ydych chi wedi llwyddo neu wedi methu. Yn fras, tua 80% yw'r sgôr pasio, ond mae'n bosibl y bydd eich hyfforddwr yn defnyddio canllawiau eraill.

Pwrpas canlyniadau'r asesiad yw datblygu eich sgiliau personol, felly ddylech chi mo'u defnyddio i brofi eich sgiliau i bobl eraill. Defnyddiwch yr asesiad i weld pa bynciau rydych chi wedi'u meistroli, a pha bynciau y dylech chi efallai gael golwg arall arnyn nhw.

C.Fe gaeais i dudalen Canlyniadau'r Asesiad, ac alla'i ddim dod o hyd iddi nawr. Sut mae mynd yn ôl i'r dudalen yna?
A.

Yn anffodus, unwaith i chi gau tudalen Canlyniadau'r Asesiad, mae hi wedi mynd. Fydd Microsoft ddim yn cofnodi canlyniadau'r asesiadau. I gadw cofnod o dudalen Canlyniadau'r Asesiad, rhaid i chi argraffu'r dudalen cyn ei chau. Os caewch chi'r dudalen, rhaid i chi wneud yr asesiad eto i greu tudalen Canlyniadau newydd.

C.Sut y penderfynwyd beth fyddai'n cael ei gynnwys yn y cwrs Llythrennedd Digidol?
A.

Cynlluniwyd y pynciau sydd wedi'u cynnwys yn y Cwricwlwm Llythrennedd Digidol yn ofalus gyda chymorth addysgwyr, dylunwyr cyfarwyddyd, hyfforddwyr, ac arbenigwyr addysgol ym mhob cwr o'r byd. Fe roddwyd rhestr o'r pynciau posibl i'r arbenigwyr hyn ac fe aethon nhw ati i raddio pwysigrwydd ac effeithiolrwydd pob pwnc er mwyn meistroli sgiliau llythrennedd cyfrifiadurol. Fe wnaeth dylunwyr y cwrs hefyd ymgynghori â'r prif gyrff safonau cenedlaethol a rhyngwladol, yn ogystal â chwricwla poblogaidd sy'n cael eu defnyddio mewn canolfannau dysgu.

C.Pa ieithoedd sydd ar gael?
A.

Ar hyn o bryd, dim ond yn Saesneg a'r iaith Thai y mae'r Cwricwlwm Llythrennedd Digidol ar gael. Mae ieithoedd eraill wrthi'n cael eu datblygu. Wrth i'r ieithoedd eraill hyn ddod ar gael, fe'u dangosir ar hafan y cwrs Llythrennedd Digidol.

Gweld y Cwricwlwm Llythrennedd Digidol yn y Gymraeg.

C.Pa adnoddau ychwanegol sydd ar gael i hyfforddwyr?
A.

Fe all hyfforddwyr ar gyrsiau canolfannau dysgu ddod o hyd i adnoddau ychwanegol, gan gynnwys llawlyfr i hyfforddwyr, canllawiau gosod y cwrs mewn ystafell ddosbarth, a deunyddiau ategol eraill, ar dudalen Adnoddau Hyfforddwyr Llythrennedd Digidol.

Ewch i dudalen Adnoddau Hyfforddwyr Llythrennedd Digidol

C.Pa fath o system sydd ei hangen er mwyn defnyddio'r Cwricwlwm Llythrennedd Digidol?
A.

Er mwyn defnyddio'r Cwricwlwm Llythrennedd Digidol, rhaid i'ch system gydymffurfio â'r manylion hyn:

Caledwedd

Cyfrifiadur personol gyda phrosesydd 233-megahertz (MHz) neu brosesydd cryfach

Mae'n well cael 256 megabeit (MB) o RAM neu fwy

2 gigabeit (GB) o le gwag ar eich disg galed

Addasydd rhwydwaith nad yw'n un ISA, 10/100 megadid yr eiliad (Mbps)

Addasydd fideo 4-MB

Monitor Super VGA (SVGA) (17 modfedd)

Bysellfwrdd a dyfais pwyntio (megis llygoden)

Cerdyn sain gyda seinyddion neu glustffonau

Meddalwedd

Microsoft Windows® XP Professional gyda Service Pack 2 (SP2) neu fersiwn diweddarach gyda'r trwsiadau a'r diweddariadau meddalwedd diweddaraf.

Cofiwch: Os nad oes SP2 ar eich CD Windows XP, fe allwch chi lwytho SP2 i lawr oddi ar wefan Diweddaru Windows Microsoft ar ôl i chi osod Windows XP. Mae'n bosibl lawrlwytho trwsiadau a diweddariadau meddalwedd hefyd oddi ar wefan Diweddaru Windows.

Mynd i Ddiweddaru Windows Microsoft

Cysylltiad â'r Rhyngrwyd

Mae angen cysylltiad di-dor â band eang ar gyfer y cyrsiau e-ddysgu ar-lein.

Er mwyn lawrlwytho fersiynau heb-gysylltu'r cyrsiau e-ddysgu, mae angen cysylltiad deialu 56K dibynadwy neu un cyflymach na hynny. Does dim rhaid cael cysylltiad wedyn i chwarae'r rhain ar eich cyfrifiadur.

Ar gyfer yr asesiadau a'r Prawf Tystysgrif, mae angen cysylltiad deialu 56K dibynadwy neu un cyflymach na hynny neu gysylltiad band eang. (Dydy'r asesiadau a'r Prawf Tystysgrif ddim ar gael ar fformat heb-gysylltu.)

C.
A.

© 2016 Microsoft Corporation. Cedwir pob hawl. Cysylltwch â ni |Telerau Defnyddio |Nodau Masnach |Datganiad Preifatrwydd