Cliciwch Yma i Osod Silverlight*
United KingdomNewid| Pob Safle Microsoft
Microsoft
Digital Literacy 

Cychwyn Arni

Wedi ei ddiweddaru: Ebrill 9, 2008

Mae'n rhwydd cychwyn arni gyda'r cwrs Llythrennedd Digidol. Dilynwch y tri cham yma, a dyna chi!


Cam 1: Pa fath o Gysylltiad sydd gennych chi â'r Rhyngrwyd?

Cyn i chi ddilyn cwrs neu asesiad e-ddysgu Llythrennedd Digidol, rhaid i chi wybod a yw eich cyfrifiadur yn ateb gofynion y system ac, os oes gennych chi gysylltiad â'r rhyngrwyd, pa fath o gysylltiad yw hwnnw. Y math o gysylltiad Rhyngrwyd sydd gennych chi fydd yn penderfynu sut y byddwch chi'n defnyddio'r Cwricwlwm Llythrennedd Digidol.

Band eang
Cysylltiad cyflym â'r Rhyngrwyd yw cysylltiad band eang. Mae'n defnyddio modem cebl, rhwydwaith cwmni, neu wasanaeth DSL. Os oes gennych chi gysylltiad band eang, fe allwch chi gwblhau'r cyrsiau e-ddysgu a'r asesiadau ar-lein, a chithau wedi'ch cysylltu â'r Rhyngrwyd.

Deialu neu fodem (56K neu gyflymach)
Os nad oes gennych chi gysylltiad bang eang, fe allwch chi ddefnyddio modem (sy'n cael ei alw'n gysylltiad deialu) i lawrlwytho'r cwrs e-ddysgu i'ch cyfrifiadur. Modem sydd gennych chi os oes rhaid i chi gysylltu'ch ffôn yn uniongyrchol â'ch cyfrifiadur a'ch bod yn clywed sŵn fel petai'r cyfrifiadur yn deialu rhif ffôn wrth i chi gysylltu. Os oes modd, defnyddiwch fodem 56K neu gyflymach. Os mai cysylltiad deialu sydd gennych chi, bydd y cyrsiau ar-lein yn rhy araf. Bydd pethau'n gweithio'n well os dewiswch chi lawrlwytho'r cyrsiau e-ddysgu i'ch cyfrifiadur. Yna, fe allwch chi eu defnyddio heb i chi fod wedi'ch cysylltu â'r Rhyngrwyd. (Bydd rhaid i chi gysylltu â'r Rhyngrwyd i sefyll yr asesiadau a'r Prawf Tystysgrif.)

Dim cysylltiad â'r Rhyngrwyd
Os nad oes gennych chi gysylltiad â'r Rhyngrwyd, bydd rhaid i chi fynd i ganolfan dysgu gymeradwy er mwyn defnyddio'r cwricwlwm. Mewn canolfannau dysgu fel hyn, mae ’na labordai a hyfforddwyr, ac fe allwch chi fynd at y cwricwlwm trwy fynd i un o'r llu o ddosbarthiadau sy'n cael eu cynnig. I gael rhestr o'r canolfannau dysgu yn eich ardal chi, anfonwch neges e-bost i upinfo@microsoft.com.


Cam 2: Dewis Cwrs

Fe allai'r cwestiynau canlynol eich helpu i benderfynu pa gyrsiau Llythrennedd Digidol i'w dilyn.

Ydych chi'n ddechreuwr rhonc?
Os nad ydych chi wedi defnyddio cyfrifiadur o'r blaen, fe ddylech chi ddechrau gyda'r cwrs Cynefino â'r Cyfrifiadur. Ar ôl i chi gwblhau'r e-ddysgu, gwnewch yr Asesiad Cynefino â'r Cyfrifiadur. Mae'r asesiad hwn yn cynhyrchu Cynllun Dysgu personol sy'n nodi'r gwersi e-ddysgu y byddwch chi am eu hadolygu er mwyn meistroli'r pwnc yn llwyr. Adolygwch y gwersi yn eich Cynllun Dysgu, ac wedyn gwneud yr asesiad eto. Fe allwch chi adolygu gwersi'r cwrs a gwneud yr asesiad gymaint o weithiau ag y bydd angen i chi wneud. Pan fyddwch chi'n fodlon ar eich canlyniadau, fe allwch chi ddilyn unrhyw un o'r cyrsiau e-ddysgu eraill, mewn unrhyw drefn.

Oes gennych chi rywfaint o brofiad o ddefnyddio cyfrifiadur?
Faint o brofiad sydd gennych chi fydd yn penderfynu a fydd angen i chi ddilyn y cwrs Cynefino â'r Cyfrifiadur ai peidio. Er mwyn penderfynu a ddylech ddechrau gyda'r cwrs hwn, edrychwch ar restr o bynciau'r cwrs. Os oes angen i chi adolygu ambell bwnc, dechreuwch gyda'r Asesiad Cynefino â'r Cyfrifiadur er mwyn creu Cynllun Dysgu personol i'ch helpu i ganolbwyntio ar y pynciau nad ydych chi wedi'u meistroli eto. Llenwch y gwersi e-ddysgu a amlinellwyd yn eich Cynllun Dysgu, ac wedyn gwnewch yr asesiad eto i sicrhau eich bod wedi meistroli pob pwnc. Pan fyddwch chi'n fodlon ar eich canlyniadau, neu os ydych chi'n hyderus eich bod eisoes yn gwybod cynnwys y cwrs Cynefino â'r Cyfrifiadur, fe gewch ddilyn unrhyw un o'r cyrsiau e-ddysgu eraill, mewn unrhyw drefn. Defnyddiwch yr asesiadau i greu Cynllun Dysgu personol ar gyfer pob cwrs, fel y gallwch chi neidio dros y pynciau rydych chi eisoes wedi'u meistroli a chanolbwyntio ar y rhai sy'n newydd i chi.

Gweld y pynciau sydd ym mhob cwrs.

Ydych chi'n barod i sefyll y Prawf Tystysgrif Llythrennedd Digidol?
Os ydych chi wedi cwblhau'r pum cwrs, neu os ydych chi'n hyderus bod gennych chi'r wybodaeth a'r sgiliau i basio'r prawf, gallwch sefyll y Prawf Tystysgrif ar-lein. Bydd y Prawf Tystysgrif yn gofyn cwestiynau i chi am bynciau o bob un o'r pum cwrs. I baratoi ar gyfer y prawf, efallai yr hoffech chi wneud yr asesiad ar gyfer pob cwrs er mwyn adolygu'r cysyniadau a'r sgiliau a drafodir yn y cyrsiau. Ar ôl i chi basio'r Prawf Tystysgrif, byddwch yn gallu argraffu Tystysgrif Llythrennedd Digidol bersonol.

Oes gennych chi ddiddordeb mewn dysgu sgiliau penodol?
Os oes gennych chi ddiddordeb mewn dysgu sgiliau penodol, fe allwch chi ganolbwyntio ar y pynciau hynny o'r cwrs. Chwiliwch am y sgiliau rydych chi am weithio arnyn nhw yn y rhestr o bynciau'r cwrs ar gyfer y cwrs priodol. Pan fyddwch chi'n lansio'r e-ddysgu, gallwch fynd i'r gwersi penodol rydych chi am eu dilyn. Os byddwch chi'n gwneud asesiad y cwrs, bydd hwnnw'n cynnwys cwestiynau am yr holl wersi yn y cwrs e-ddysgu, nid dim ond am y gwersi rydych chi wedi'u hadolygu. Mae gwneud yr asesiad yn ffordd dda o ddilysu ehangder eich gwybodaeth am y pwnc.

Gweld y pynciau sydd ym mhob cwrs.


Cam 3: Lansio'r Cwricwlwm

Mae'n hawdd lansio neu lawrlwytho'r cyrsiau e-ddysgu a gwneud yr asesiadau. Unwaith i chi wybod pa fath o gysylltiad Rhyngrwyd sydd gennych chi a pha gyrsiau rydych chi am eu dilyn, dilynwch y cyfarwyddiadau isod i agor y cwrs. Dilynwch y cyfarwyddiadau yn y cwrs e-ddysgu i ddechrau dysgu. Rhowch gynnig arni!

Lansio'r cwricwlwm gyda chysylltiad band eang

1.

Mynd i dudalen y Cwricwlwm Llythrennedd Digidol .

2.

Chwiliwch am y cwrs rydych chi am ei ddilyn, ac wedyn clicio Lansio e-ddysgu neu Lansio'r asesiad dan Dewisiadau Ar-lein

3.

Dilynwch y cyfarwyddiadau ar eich sgrin i gwblhau'r e-ddysgu.

Lansio'r cwricwlwm gyda chysylltiad deialu.

1.

Mynd i dudalen y Cwricwlwm Llythrennedd Digidol .

2.

Chwiliwch am y cwrs rydych chi am ei ddilyn, ac wedyn clicio Lawrlwytho e-ddysgu dan Dewisiadau Heb-Gysylltu

3.

Dilynwch y cyfarwyddiadau ar eich sgrin i lawrlwytho'r cwrs e-ddysgu i'ch cyfrifiadur. Bydd dolen hwylus i'r cwrs yn ymddangos ar fwrdd gwaith eich cyfrifiadur.

4.

Ar eich bwrdd gwaith, dwbl-gliciwch y ddolen hwylus i'r cwrs a dechrau e-ddysgu.

    Cael help i ddod o hyd i'r ffeil a lawrlwythwyd ar eich cyfrifiadur.

Defnyddio fersiwn Microsoft Word o'r cwricwlwm

1.

Mynd i dudalen y Cwricwlwm Llythrennedd Digidol.

2.

Chwiliwch am y cwrs rydych chi am ei ddilyn, ac wedyn clicio Lawrlwytho fersiwn Microsoft Word dan Dewisiadau Heb-Gysylltu

3.

Dilynwch y cyfarwyddiadau ar eich sgrin i lawrlwytho'r ddogfen Word i'ch cyfrifiadur. Bydd dolen hwylus i'r ddogfen yn ymddangos ar fwrdd gwaith eich cyfrifiadur.

4.

Ar eich bwrdd gwaith dwbl-gliciwch y ddolen hwylus i agor y ddogfen. Gallwch ei darllen ar eich cyfrifiadur neu ei hargraffu.

    Cofiwch: Bydd angen Microsoft Word arnoch chi i ddefnyddio'r ffeiliau hyn.

    Pam fyddwn i am lawrlwytho fersiwn Microsoft Word o'r cwrs?

    Os cewch chi broblemau wrth lansio'r cwricwlwm, edrychwch yn y cwestiynau cyffredin, neu holwch eich hyfforddwr.

    Cael atebion i gwestiynau cyffredin am y Cwricwlwm Llythrennedd Digidol.


Gofynion y System

Er mwyn defnyddio'r Cwricwlwm Llythrennedd Digidol, rhaid i'ch system gydymffurfio â'r manylion hyn:

Caledwedd

        Cyfrifiadur personol gyda phrosesydd 233-megahertz (MHz) neu brosesydd cryfach.

         mae'n well cael 256 megabeit (MB) o RAM neu fwy

         2 gigabeit (GB) o le gwag ar eich disg galed

         Addasydd rhwydwaith nad yw'n un ISA, 10/100 megadid yr eiliad (Mbps)

         Addasydd fideo 4-MB

        Monitor Super VGA (SVGA) (17 modfedd)

        Bysellfwrdd a dyfais pwyntio (megis llygoden)

        Cerdyn sain gyda seinyddion neu glustffonau

Meddalwedd

        Microsoft Windows® XP Professional gyda Service Pack 2 (SP2) neu fersiwn diweddarach gyda'r trwsiadau a'r diweddariadau meddalwedd diweddaraf.

    Cofiwch: Os nad oes SP2 ar eich CD Windows XP, fe allwch chi lwytho SP2 i lawr oddi ar wefan Diweddaru Windows Microsoft ar ôl i chi osod Windows XP. Trwsiadau a meddalwedd
     trwsiadau a diweddariadau meddalwedd hefyd oddi ar wefan Diweddaru Windows.

    Mynd i Ddiweddaru Windows Microsoft

Cysylltiad â'r Rhyngrwyd

         Mae angen cysylltiad di-dor â band eang ar gyfer y cyrsiau e-ddysgu ar-lein.

         Er mwyn lawrlwytho fersiynau heb-gysylltu'r cyrsiau e-ddysgu, mae angen cysylltiad deialu 56K dibynadwy neu un gwell na hynny. Does dim angen cysylltiad
          i chwarae'r rhain ar eich cyfrifiadur.

         Ar gyfer yr asesiadau a'r Prawf Tystysgrif, mae angen cysylltiad deialu 56K dibynadwy neu un gwell na hynny neu gysylltiad band eang. (Dydy'r asesiadau a'r Prawf Tystysgrif ddim
          ar gael ar fformat heb-gysylltu.)
© 2016 Microsoft Corporation. Cedwir pob hawl. Cysylltwch â ni |Telerau Defnyddio |Nodau Masnach |Datganiad Preifatrwydd