Postupy: Klávesnice

Jak mám postupovat při vytváření maker?


Makra jsou posloupnosti akcí (například stisknutí kláves, kliknutí myší a prodlev), které lze přehrávat, a tak si usnadňovat opakující se úkoly. Lze je rovněž použít k přehrávání posloupností, které jsou příliš dlouhé či složité. Makro nahrané v programu Centrum myši a klávesnice Microsoft můžete přiřadit nějaké klávese či tlačítku na myši. Pomocí funkce opakování maker můžete nepřetržitě přehrávat a opakovat určité makro a pak jej kdykoli zastavit.

Poznámky:

Funkce opakování maker nepodporuje přepínání aplikací. Pokud například otevřete webový prohlížeč, zatímco se ve hře opakuje makro, přestane se makro opakovat. A podobně, pokud zahrnete do makra příkaz k přepnutí do jiné aplikace, funkce opakování makra nebude mít žádný účinek a makro se spustí pouze jednou.


 • Pokud stisknete klávesu přiřazenou spouštění opakujícího se makra a poté klávesu přiřazenou jinému makru, opakující se makro se zastaví.
 • Opakující se makro neobsahuje na konci posloupnosti časovou prodlevu. V případě potřeby můžete přidat prodlevu v poli editoru.

Makra aplikace Centrum myši a klávesnice Microsoft používají příponu MHM a ukládají se jako samostatné soubory do výchozí podsložky Documents\Microsoft Hardware\Macros. Makra nahraná pro myš a klávesnici jsou zaměnitelná. Můžete je spustit nebo upravovat v jakémkoli programu.


Upozornění - Do maker neukládejte hesla ani jiné citlivé informace.


 1. Pomocí klávesnice, kterou chcete nakonfigurovat, spusťte program Centrum myši a klávesnice Microsoft.
 2. Vyberte klávesu v seznamu Key Settings (Nastavení kláves).
 3. V seznamu pod tlačítkem, jehož přiřazení chcete změnit, vyberte možnost Makro.
 4. Klikněte na možnost Vytvořit nové Makro.
  Vytvoří se prázdné makro a přidá se do seznamu maker.
 5. Do pole Name (Název) zadejte název nového makra.
 6. Klikněte na možnost Editor a zadejte své makro.
  Můžete nahrávat události, například stisknutí klávesy, kliknutí tlačítkem myši a prodlevy mezi různými akcemi. Nelze zaznamenávat pohyby myši nebo akce prováděné pomocí maker přiřazené k tlačítkům umožňujícím změnu přiřazení.
 7. V seznamu Available Macros (Dostupná makra) zkontrolujte, zda je vybráno nové makro.

Záznam dvou či více událostí současně


 1. Zadejte první událost (například: stiskněte klávesu SHIFT).
 2. Klikněte na vybranou událost pravým tlačítkem myši a vyberte možnost Split (Rozdělit). Událost bude rozdělena do tří samostatných událostí: stisknutí a podržení tlačítka, časová prodleva a uvolnění tlačítka.
 3. Klikněte mezi dvě samostatné události (buď před prodlevu, nebo za ni).
 4. Zadejte druhou událost (například tlačítko myši 1).

Úprava existujícího makra


 1. Pomocí klávesnice, kterou chcete nakonfigurovat, spusťte program Centrum myši a klávesnice Microsoft.
 2. Vyberte klávesu v seznamu Key Settings (Nastavení kláves).
 3. Ze seznamu Available Macros (Dostupná makra) vyberte makro, které chcete upravit.
 4. Klikněte do pole Editor a upravte makro nebo zadejte nové události.

Povolení opakování makra (opakované přehrávání makra)


 1. V Editoru maker vyberte požadované makro v seznamu Available Macros (Dostupná makra).
 2. Klikněte na ikonu Upravit makro
 3. Zapněte možnost Opakovat

Přehrání makra


 • Stiskněte klávesu přiřazenou k danému makru.

Zrušení makra během přehrávání


 • Znovu stiskněte klávesu přiřazenou k makru nebo spusťte jiné makro.

Zapnutí a vypnutí opakujícího se makra


 1. Jakmile pro určité makro povolíte funkci Macro Repeat (Opakování makra), spustíte toto makro stisknutím přiřazeného tlačítka.
 2. Dalším stisknutím tohoto tlačítka zastavíte opakování makra.
  Chcete-li zastavit opakující se makro a spustit jiné makro, stiskněte tlačítko nebo klávesu přiřazenou k jinému makru.

Stisknutí a podržení klávesy pro opakované makro


 1. Jakmile pro určité makro povolíte funkci Macro Repeat (Opakování makra), spustíte toto makro stisknutím a podržením přiřazené klávesy.
  Přehraje se zvukový signál upozorňující, že používáte funkci opakování makra.

Chcete-li ukončit opakování makra, uvolněte klávesu.