Odstraňování potíží: Klávesnice

Běžné problémy s instalací aplikace Centrum myši a klávesnice Microsoft

Běžné problémy se softwarem klávesnice

Potíže s funkcemi klávesnice, jako jsou například klávesy aplikace Kalkulačka, změny hlasitosti nebo změny jasu.


Pokud máte nějaké problémy s klávesnicí, například nefungující klávesy nebo tlačítka, případně potíže související s funkcemi, například kalkulačkou (včetně toho, že se kalkulačka nepřepne do popředí nebo vůbec nezobrazí, když se spustí z klávesnice), nastavením zvuku a ovládáním, nebo klávesami ovládání jasu, ověřte, zda máte poslední verzi softwaru Centrum myši a klávesnice Microsoft nainstalovanou v počítači nebo v zařízení používaném s klávesnicí Microsoft.


Nejnovější aktualizaci můžete získat na webu ZDE. V tomto seznamu vyhledejte svoji klávesnici nebo ji najděte pomocí panelu hledání. Jakmile svoji klávesnici identifikujete, klepněte nebo klikněte na ni a přejděte na stránku dostupných souborů ke stažení. V části „Software a ovladače“ klikněte na dostupnou aktualizaci a řiďte se pokyny na obrazovce.

Při instalaci jsem se přihlásil k počítači jako host a zobrazila se zpráva o chybě.


Při instalaci může být nutné počítač jednou či vícekrát restartovat. Když se během procesu instalace přihlásíte jako člen skupiny Guests, může to způsobit chybu v instalaci. Při instalaci je nutné, abyste se přihlásili jako člen skupiny Administrators.

Po instalaci nové verze aplikace Centrum myši a klávesnice Microsoft přes starší verzi softwaru se ztratila určitá část přizpůsobeného nastavení.


Pokud používáte předchozí verzi softwaru a instalujete novou verzi tohoto Centra myši a klávesnice Microsoft, může dojít ke ztrátě určité části přizpůsobeného nastavení, například přiřazení kláves. Chcete-li tyto potíže napravit, můžete po instalaci softwaru Centra myši a klávesnice Microsoft aktualizovat přizpůsobené nastavení své klávesnice.

Při pokusu o instalaci softwaru Centrum myši a klávesnice Microsoft nelze pokračovat v instalaci, dokud neodeberu jiný program klávesnice.


Pokud jste si již do počítače nainstalovali nějaký software klávesnice, nebudete možná moci nainstalovat Centrum myši a klávesnice Microsoft, dokud tento software neodstraníte. Někteří výrobci softwaru předinstalují software klávesnice vhodný pro klávesnici, která byla dodána společně s počítačem.

Problémy související s hardwarem

Klávesnice zřejmě nereaguje


Vyzkoušejte následující kroky:


 • Připojení USB může být uvolněné. Zkuste klávesnici odpojit a zase připojit.
 • Zapojte klávesnici do jiného portu USB.
 • Je-li klávesnice zapojena do rozbočovače nebo přepínače klávesnice/myši USB, zkuste ji odpojit a zapojit přímo do počítače.
 • Odpojte ostatní zařízení USB, která nepoužíváte.
 • Vyzkoušejte klávesnici v jiném počítači, abyste si ověřili, že funguje správně.
 • Používáte-li bezdrátovou klávesnici, postupujte podle rad pro odstranění potíží s bezdrátovým připojením.

Poznámka:


V této verzi softwaru Centrum myši a klávesnice Microsoft nejsou podporována zařízení připojená přes rozhraní PS/2. Pokud připojíte klávesnici nebo myš s rozhraním PS/2, nebudete moci pomocí tohoto softwaru konfigurovat žádná dodatečná nastavení.

Zařízení zapojená do portů USB na klávesnici nefungují


Některá zařízení USB nefungují, pokud je zapojíte do klávesnice. Tato zařízení mohou vyžadovat napájený rozbočovač USB nebo mít jiné hardwarové požadavky. Je-li vaše zařízení podporováno, vyzkoušejte následující kroky:


 • Zapojte klávesnici do jiného portu USB.
 • Je-li klávesnice zapojena do rozbočovače nebo přepínače klávesnice/myši USB, zkuste ji odpojit a zapojit přímo do počítače.
 • Odpojte ostatní zařízení USB, která nepoužíváte.
 • Zapojte zařízení přímo do počítače, abyste si ověřili, že funguje správně.

Při použití Terminálové služby systému Windows nebo služby Vzdálená plocha funkce klávesnice nefungují podle očekávání.


Klávesnice od společnosti Microsoft a software Centrum myši a klávesnice Microsoft nepodporují použití s Terminálovou službou systému Windows ani se službou Vzdálená plocha, a proto některé funkce nemusí pracovat podle očekávání.

Klávesy

Některé klávesy nereagují na stisknutí


Vyzkoušejte následující kroky:


 • Vyčistěte klávesnici.
 • Nainstalujte si software Centrum myši a klávesnice Microsoft. Některé klávesy vyžadují software Centrum myši a klávesnice Microsoft.
 • Pokud některá klávesa vyžaduje software, nainstalujte jej. Některé příkazy kláves vyžadují instalaci určitého programu, například podporovaného e-mailového klienta, webového prohlížeče, přehrávače médií, programu pro zasílání rychlých zpráv nebo softwaru pro úpravu grafiky.
 • Je-li stisknuta modifikační klávesa (například SHIFT, CTRL, ALT nebo Windows), nemusí klávesové zkratky fungovat podle očekávání.

Tip


Nemáte-li nainstalován příslušný podporovaný program, můžete změnit přidružení dané klávesy a dále ji používat.

Při stisknutí některých kláves na bezdrátové klávesnici se na obrazovce objevují zdvojené znaky.


Máte-li k počítači připojeny dva bezdrátové přijímače a na bezdrátové klávesnici stisknete jednu klávesu, mohou se na obrazovce objevit zdvojené znaky. Například když zadáte jeden znak „a“, mohou se na obrazovce objevit znaky „aa“.


Pokud používáte starší klávesnici Microsoft s bezdrátovým přijímačem a poté zakoupíte klávesnici novou, starý přijímač odpojte.

Když stisknu některé klávesy, příslušné funkce se opakují, dokud klávesy neuvolním


Některé klávesy jsou navrženy tak, aby se při stisknutí a podržení jejich funkce opakovala. U některých modelů klávesnic se tyto klávesy opakují pouze v případě připojení klávesnice k počítači pomocí konektoru USB (Universal Serial Bus). Svoji funkci mohou opakovat následující klávesy: přechod zpět, přechod vpřed, přechod na další položku, přechod na předchozí skladbu, přechod na další skladbu, zvýšení hlasitosti, snížení hlasitosti, přiblížení a oddálení.

Kde jsou umístěny běžné funkční klávesy? (F1 - F12)


Tyto klávesy se nacházejí v horní řadě klávesnice. U některých modelů klávesnic jsou tyto klávesy citlivé na dotek.


Je-li klávesnice vybavena klávesou zámku funkčních kláves (F Lock), můžete jejím stisknutím přepínat mezi režimy funkčních kláves.


Alternativní funkční klávesy nabízejí přístup ke dvěma příkazům v závislosti na tom, zda je zámek funkčních kláves (F Lock) zapnutý, nebo vypnutý. V závislosti na modelu klávesnice se může kontrolka (F), která udává, zda je zámek funkčních kláves zapnutý, nacházet buď na klávesnici, nebo na bezdrátovém přijímači. Je-li příkaz klávesy vytištěn na přední straně klávesy (např. F5), a nikoli na horní straně klávesy (např. OPEN), musí být zámek funkčních kláves zapnutý, aby tento příkaz fungoval.

Některé směrové/funkční klávesy nereagují na stisknutí (Scroll Lock, Break, Insert a alternativní funkční klávesy –Help (Nápověda), Undo (Zpět), Redo (Znovu), New (Nový), Open (Otevřít), Close (Zavřít), Reply (Odpovědět), Fwd (Předat), Send (Odeslat), Spell (Pravopis), Save (Uložit), Print (Vytisknout))


Vyzkoušejte následující kroky:


 • Je-li klávesnice vybavena klávesou zámku funkčních kláves (F Lock), můžete jejím stisknutím přepínat mezi režimy funkčních kláves. Alternativní funkční klávesy nabízejí přístup ke dvěma příkazům v závislosti na tom, zda je zámek funkčních kláves (F Lock) zapnutý, nebo vypnutý. V závislosti na modelu klávesnice se může kontrolka (F), která udává, zda je zámek funkčních kláves zapnutý, nacházet buď na klávesnici, nebo na bezdrátovém přijímači. Je-li příkaz klávesy vytištěn na přední straně klávesy (např. F5), a nikoli na horní straně klávesy (např. OPEN), musí být zámek funkčních kláves zapnutý, aby tento příkaz fungoval.
 • Je-li klávesnice vybavena klávesou Fn, získáte přístup k alternativním příkazům tak, že při stisknutí příslušné klávesy podržíte stisknutou klávesu Fn.

Nefunguje klávesa Print Screen


Vyzkoušejte následující kroky:


 • Klávesa Print Screen zkopíruje obrazovku do schránky (nepošle ji do tiskárny). Chcete-li tento obrázek použít, spusťte aplikaci pro práci s obrázky, například Malování, a použijte funkci Vložit.
 • Je-li klávesnice vybavena klávesou zámku funkčních kláves (F Lock), můžete jejím stisknutím přepínat mezi režimy funkčních kláves. Na některých klávesnicích klávesa Print Screen funguje pouze tehdy, když je aktivní zámek funkčních kláves.

Po stisknutí klávesy miniaplikací se neotevře postranní panel Windows


Vyzkoušejte následující kroky:


 • V některých verzích systému Windows 7 nebo při použití některých motivů se po stisknutí klávesy miniaplikací zobrazí na ploše miniaplikace. Podržíte-li klávesu miniaplikací, všechna otevřená okna zprůhlední, takže jsou miniaplikace na ploše vidět. V jiných verzích systému Windows 7 nebo motivech lze stisknutím nebo podržením klávesy miniaplikací zobrazit plochu.

Tip


Této klávese lze přiřadit jinou funkci.

Nedaří se mi stisknutím a podržením klávesy My Favorites změnit přiřazení funkce


Na některých klávesnicích mají klávesy oblíbených položek (My Favorites) alternativní funkci. Přiřazení souboru nebo webové stránky k těmto klávesám mohou bránit skryté přípony v programu Průzkumník Windows. Informace o vypnutí skrytých přípon názvů souborů naleznete v nápovědě k systému Windows.

Nejde mi přepnout počítač do režimu spánku pomocí tlačítka spánku


Tlačítko spánku převede počítač do režimu úsporné spotřeby (například do úsporného režimu, režimu pozastavení či hibernace) pouze tehdy, pokud počítač podporuje řízení spotřeby a má tuto funkci povolenu. Není-li řízení spotřeby povoleno, tato klávesa nefunguje. Toto přiřazení nelze změnit. Informace o nastavení řízení spotřeby systému Windows naleznete v nápovědě k systému Windows.

Počítač se po stisknutí klávesy spánku neprobudí z režimu spánku


Provoz počítače by mělo být možné obnovit pomocí následujících kroků:


 • Stiskněte klávesu spánku.
 • Stiskněte standardní klávesu na klávesnici.
 • Pohněte myší.
 • Rychle stiskněte tlačítko pro zapnutí/vypnutí počítače.

Nelze-li žádnou z těchto metod obnovit provoz počítače, je možné, že došlo k potížím se systémem. Další informace o obnovení provozu počítače naleznete v dokumentaci dodané s počítačem nebo se obraťte na výrobce počítače.


Používáte-li klávesnici Bluetooth®, je možné, že bezdrátový vysílač nepřijímá v režimu hibernace příkazy od kláves. Režim hibernace by tak bylo možné ukončit stisknutím tlačítka pro zapnutí/vypnutí počítače. Informace o nastavení řízení spotřeby systému Windows naleznete v nápovědě k systému Windows.

Mám nainstalovaný nový webový prohlížeč, který se ale nespustí po stisknutí klávesy Home (Domů)


Software Centrum myši a klávesnice Microsoft automaticky přiřazuje klávesu Domů výchozímu internetovému prohlížeči v počítači, je-li tento prohlížeč podporován. U většiny prohlížečů je během instalace možné nastavit daný prohlížeč jako výchozí.


Je-li nainstalovaný prohlížeč podporován softwarem Centrum myši a klávesnice Microsoft, a přesto se po stisknutí klávesy Home (Domů) nespustí, vyzkoušejte následující kroky:


 • Jednou stiskněte klávesu Home a několik minut počkejte. Pak ji stiskněte znovu. Když nainstalujete nový prohlížeč, může softwaru Centrum myši a klávesnice Microsoft pár minut trvat, než jej rozpozná.
 • Restartujte počítač a pak stiskněte klávesu Home.
 • Může být nutné ručně přiřadit klávesu Home k nainstalovanému prohlížeči. Klikněte na klávesu, u které chcete změnit přiřazení pomocí průvodce, klikněte na volbu Otevřít program, webovou stránku nebo soubor a klikněte na Nepřiřazeno, zadejte cestu do Internetového prohlížeče nebo klikněte na Procházet a najděte jej, a potom klikněte na tlačítko Zpět pro uložení změny.

Mám nainstalovaný nový e-mailový program, který se ale nespustí po stisknutí klávesy Mail (Pošta)


Software Centrum myši a klávesnice Microsoft automaticky přiřazuje klávesu Pošta výchozímu e-mailovému programu v počítači, je-li tento e-mailový program podporován.


V průvodci změnou přiřazení klávesy pro klávesu Pošta jsou uvedeny všechny podporované e-mailové programy nainstalované ve vašem počítači. Pokud e-mailový program, který chcete použít s klávesou Pošta, není v seznamu k dispozici, proveďte následující kroky:


 • Pokud jste nainstalovali nový e-mailový program, několik minut počkejte a pak zkontrolujte, zda byl automaticky přidán do seznamu. Softwaru Centrum myši a klávesnice Microsoft může trvat několik minut, než tento nový program rozpozná a přidá jej do seznamu. Pokud se program do několika minut nezobrazí, restartujte počítač a znovu seznam zkontrolujte.
 • Pokud jste tento e-mailový program na tomto počítači ještě nepoužívali, spusťte jej dvakrát a pokaždé se přihlaste do své e-mailové služby. Tato funkce pomáhá softwaru Centrum myši a klávesnice Microsoft rozpoznat program.
 • Může být nutné ručně přiřadit klávesu Mail (Pošta) k e-mailovému programu, který chcete používat. Klikněte na klávesu, u které chcete změnit přiřazení, klikněte na volbu Otevřít program, webovou stránku nebo soubor a klikněte na Nepřiřazeno, zadejte cestu do e-mailového programu nebo klikněte na Procházet a najděte jej, a potom klikněte na tlačítko Zpět pro uložení změny.
 • U některých e-mailových programů může být nutné aktualizovat nastavení, aby se uložilo heslo pro přístup k e-mailům. Další informace naleznete v dokumentaci k e-mailovému programu.

Mám nainstalovaný nový přehrávač médií, který se ale nespustí po stisknutí klávesy Media (Média)


Software Centrum myši a klávesnice Microsoft klávesu Media (Média) automaticky přiřadí k výchozímu přehrávači médií v počítači, je-li tento přehrávač podporován. U většiny přehrávačů médií je během instalace možné nastavit daný přehrávač médií jako výchozí.


Je-li nainstalovaný přehrávač médií podporován softwarem Centrum myši a klávesnice Microsoft, a přesto se po stisknutí klávesy Media (Média) nespustí, vyzkoušejte následující kroky:


 • Jednou stiskněte klávesu Media a několik minut počkejte. Pak ji stiskněte znovu. Když nainstalujete nový přehrávač médií, může softwaru Centrum myši a klávesnice Microsoft pár minut trvat, než jej rozpozná.
 • Restartujte počítač a pak stiskněte klávesu Media.
 • Může být nutné ručně přiřadit klávesu Media k nainstalovanému přehrávači médií. Klikněte na klávesu, u které chcete změnit přiřazení, klikněte na volbu Otevřít program, webovou stránku nebo soubor a klikněte na Nepřiřazeno, zadejte cestu do programu přehrávače médií nebo klikněte na Procházet a najděte jej, a potom klikněte na tlačítko Zpět pro uložení změny.

Po stisknutí klávesy zobrazení na přenosném počítači se změní měřítko zobrazení


Na některých přenosných počítačích může mít stisknutí klávesy zobrazení za následek změnu měřítka zobrazení. Když k tomu dojde, měřítko zobrazení zmenšíte stisknutím klávesy CTRL a klávesy minus (-). Můžete také zakázat změnu měřítka zobrazení v dialogovém okně Vlastnosti klávesnice.

Při podržení kláves My Favorites se neotevře správný soubor nebo webová stránka


Přiřazení souboru nebo webové stránky ke klávesám oblíbených položek (My Favorites) mohou bránit skryté přípony v programu Průzkumník Windows. Informace o vypnutí skrytých přípon názvů souborů naleznete v nápovědě k systému Windows.

Makra

Při hraní hry online nemohu nahrát nebo spustit makro


Vyzkoušejte následující kroky:


 • Při hraní her online nemusí být možné nahrávat nebo spouštět makra. Je to proto, že nahrávání a spouštění maker v hrách může být blokováno bezpečnostními programy, například softwarem pro detekci útoků.
 • Odpojte ostatní zařízení USB, která nepoužíváte.
 • Vyzkoušejte klávesnici v jiném počítači, abyste si ověřili, že funguje správně.