Fejlfinding: Mus

Almindelige problemer med konfiguration af mus

Der sker ikke noget, når jeg bevæger musen.

Prøv følgende:

 • USB-forbindelsen er muligvis løs. Prøv at frakoble musen og sætte den til igen.
 • Slut musen til en anden USB-port.
 • Hvis musen er sluttet til en USB-hub eller USB-switch box, skal du fjerne den og slutte den til computeren.
 • Frakobl andre USB-enheder, der ikke er i brug.
 • Hvis du bruger en trådløs mus, Du kan få tips til fejlfinding af problemer med den trådløse forbindelse under Fejlfinding af problemer med trådløs forbindelse og Bluetooth®.
 • Prøv musen på en anden computer for at kontrollere, at den ikke er defekt.

Jeg har logget på som en gæst under installationen og får vist en installationsfejl.

Under installationen kan det være nødvendigt at genstarte computeren en eller flere gange. Hvis du logger på som medlem af gruppen Gæster under installationen, kan det udløse installationsfejl. Installationsprogrammet kræver, at du er logget på som administrator.

Når jeg installerer Microsoft Mouse and Keyboard Center-softwaren, vil installationsprogrammet ikke fortsætte, før jeg fjerner et andet museprogram.

Hvis du allerede har musesoftware installeret på din computer, kan du muligvis ikke installere Microsoft Mouse and Keyboard Center, før du fjerner den eksisterende musesoftware. Nogle computerproducenter forudinstallerer musesoftware, der passer til den mus, der fulgte med computeren.

Sådan fjernes den eksisterende musesoftware

 1. Højreklik på Start, klik på Programmer og funktioner.
 2. Dobbeltklik på den musesoftware, du vil fjerne.
 3. Følg vejledningen på skærmen for at fjerne den eksisterende musesoftware. Hvis du ikke kan finde den musesoftware, du vil fjerne, kan du få flere oplysninger i dokumentationen til computeren eller kontakte computerproducenten.

Visse Microsoft Mouse and Keyboard Center-funktioner virker ikke i mine programmer.

Visse Microsoft Mouse and Keyboard Center-softwarefunktioner virker muligvis ikke med visse programmer. Programmerne skal være beregnet til at bruge standardfunktioner i Windows, hvis alle Microsoft Mouse and Keyboard Center-funktionerne skal virke.

I Windows 7 eller senere gælder det også, at hvis du åbner et program ved hjælp af kommandoen Kør som administrator, kan du muligvis ikke bruge visse Microsoft Mouse and Keyboard Center-softwarefunktioner.

Bruge mus

Jeg plejer at rotere objekter i et CAD-program ved at trykke på hjulknappen, men det fungerer ikke længere.

DU kan tildele knap (eller en anden knap) til Mellemklik, hvis du vil bruge den til dette formål nu.

Markøren flytter sig ikke jævnt over skærmen.

Musen kan være snavset. Snavs kan forringe ydeevnen. Prøv at rengøre musen.

Hvis du bruger en mus med en optisk sensor, skal du sørge for, at du bruger den på en overflade, der ikke forringer ydeevnen. Sensoren fungerer bedst på overflader med detaljer. Den fungerer ikke på overflader uden synlige detaljer (f.eks. glas) eller overflader med afspejling (f.eks. spejle eller blanke overflader). Det kan også være problematisk at benytte sensoren på overflader med meget gentaget mønster (f.eks. trykte blade og avisbilleder).

Nogen gange kan jeg ikke finde markøren på skærmen (som om den er skjult).

 • Hvis markøren er blevet flyttet til skærmens yderste kant, og den ikke længere er synlig, så prøv at flytte markøren i forskellige retninger, indtil du kan se den på skærmen.
 • Nogle programmer får markøren til at forsvinde, når du bevæger den hen over et bestemt område. Prøv at flytte markøren til et andet område for at se, om den bliver synlig igen.

Musen fungerer ikke ordentligt med min switch box.

Microsoft Mouse and Keyboard Center-software understøttes ikke med til/fra-felter. Hvis du bruger et til/fra-felt, virker nogle af Microsoft Mouse and Keyboard Center-funktionerne som f.eks. rulning og gentildeling af knapper muligvis ikke.

Prøv følgende:

 • Sørg for, at du installerer Microsoft Mouse and Keyboard Center-softwaren på hver enkelt computer.
 • Undgå at flytte musen, når du skifter mellem computere.
 • Hvis hjulet og hjulknappen holder op med at fungere, skal du genstarte computeren.
 • Hvis du oplever andre problemer med switch boxen, skal du kontakte forhandleren.

Flytning af det magnetiske opladerkabel i nærheden af min bærbare computer udløser standbytilstand.

Nogle bærbare computere benytter et magnetisk felt til at registrere, om toppen er lukket ned. Hvis din mus har et magnetisk opladerkabel, kan computer gå i standbytilstand, hvis kablet kommer for tæt på computeren. Undgå problemet ved at holde det magnetiske opladerkabel væk fra tastaturet på den bærbare computer.

Min genopladelige mus oplader ikke under varme forhold/direkte sollys.

Hvis en genopladelig mus bliver for varm under opladning, vil batteriindikatorlyset muligvis stadig blinke grønt, men den oplader ikke. Se produktvejledningen til enheden for at finde de normale driftstemperaturer.

Museknapper

En eller flere knapper fungerer ikke, når jeg trykker på dem.

Microsoft-museknapperne har standardtildelinger, første gang du bruger dem. Nogle af disse knapkommandoer fungere muligvis ikke i det program, du bruger. Standardknaptildelingen for den højre knap er f.eks. Højreklik, men visse programmer understøtter muligvis ikke denne kommando. Prøv at trykke på knappen, mens du bruger de programmer, du er sikker på understøtter knapkommandoen. Du kan også gentildele knappen til en anden kommando.

Knappen kan også være tildelt en kommando, du ikke kender. Du kan finde kommandoer, der er tildelt til hver enkelt knap, ved at bruge Microsoft Mouse and Keyboard Center-software.

Sådan fastlægges tildelingen af museknapper

 1. Brug den mus, du vil konfigurere, til at starte Microsoft Mouse and Keyboard Center.
  (Klik på Start, peg på Alle programmer, klik på Microsoft Mouse and Keyboard Center.)
 2. Hold markøren over billedet for hver knap. Microsoft Mouse and Keyboard Center fremhæver placeringen af den knap på billedet ved siden af.
 3. De tildelte knapkommandoer angives under knapnavnet.

Midterklik fungerer ikke som forventet i mit program eller spil.

 • Gentildel den mellemste knap til Midterklik.

Jeg har gentildelt en knap, og den fungerer ikke som forventet i mit program eller spil

 • Nogle spil og programmer, f.eks. Windows Terminal Services og Fjernskrivebord, understøtter ikke tilpassede knaptildelinger.
 • Tilpassede knaptildelinger virker ikke i fejlsikret tilstand i Windows, eller når du åbner et program ved hjælp af kommandoen Kør som administrator.
 • Prøv at afinstallere og geninstallere Microsoft Mouse and Keyboard Center-softwaren.

Musehjul

Der sker ikke noget, når jeg drejer på hjulet.

Hvis hjulet ikke virker i et program, hvori der er et rulbart dokument (f.eks. Microsoft Internet Explorer), skal du sørge for, at understøttelsen af Microsoft Mouse and Keyboard Center-hjulet er aktiveret:

 1. Brug den mus, du vil konfigurere, til at starte Microsoft Mouse and Keyboard Center.
  (Klik på Start, peg på Alle programmer, klik på Microsoft Mouse and Keyboard Center.)
 2. Under fanen Microsoft Mouse and Keyboard Center Wheel skal du sikre dig, at til/fra-feltet Aktivér lodret rulning er aktiveret.

  Hvis dette ikke løser dette problem, skal du prøve at installere Microsoft Mouse and Keyboard Center igen.

Bemærk!

Hvis rulning fungerer i nogle programmer, f.eks. Microsoft Word eller Internet Explorer, men ikke i andre, selvom de indeholder rullepaneler, understøtter disse programmer muligvis ikke rullehjulet.

Sådan deaktiveres hjulknappen

 1. Brug den mus, du vil konfigurere, til at starte Microsoft Mouse and Keyboard Center.
  (Klik på Start, peg på Alle programmer, klik på Microsoft Mouse and Keyboard Center.)
 2. Klik på Hjul-knaplisten, klik på Deaktiver denne knap.

Forstørrelsesglas

Jeg vil gerne ændre størrelsen på Forstørrelsesglas, men jeg ved ikke, hvordan jeg gør det.

Sådan ændres størrelsen på Forstørrelsesglas

 1. Klik på den relevante museknap for at få vist Forstørrelsesglas.
 2. Tryk på knappen, og hold den samme knap nede, mens du bevæger musen for at ændre størrelsen på Forstørrelsesglas. Flyt musen ned og til højre for at øge vinduets størrelse, og op og til venstre for at reducere vinduets størrelse.

Jeg har problemer med at deaktivere Forstørrelsesglas.

 • Enkeltklik hurtigt på den knap, der er tildelt Forstørrelsesglas, uden at flytte musen.

Af og til deaktiveres Forstørrelsesglas automatisk.

Hvis en museknap er tildelt til Forstør globalt, men du har tildelt den anden handling til den knap i et bestemt program (eller omvendt), slår Microsoft Mouse and Keyboard Center muligvis forstørrelsesglasset fra, hvis du skifter fra et program, hvor forstørrelsesglasset registreret for et, hvor det ikke er.

Forstørrelsesglas forstørrer ikke indholdet i alle mine vinduer.

Forstørrelsesglas kan muligvis ikke vise billeder eller video i visse programmer eller spil.

Makroer

Jeg kan ikke optage/køre makroer, mens jeg spiller onlinespil.

 • Mens du spiller onlinespil, kan du muligvis ikke optage eller køre makroer. Det skyldes, at de sikkerhedsprogrammer, du kører, f.eks. software til registrering af indtrængen, forhindrer dig i at bruge optagelse og afspilning i spil.
 • Frakobl andre USB-enheder, der ikke er i brug.
 • Prøv musen på en anden computer for at kontrollere, at den fungerer korrekt.
 • Hvis du bruger en trådløs mus, Du kan få tips til fejlfinding af problemer med den trådløse forbindelse under Fejlfinding af problemer med trådløs forbindelse og Bluetooth.

Hurtig drejning

Quick Turn (Hurtig drejning) fungerer ikke.

 • Prøv at kalibrere Quick Turn (Hurtig drejning) igen.
 • Hvis du i Windows 7 og senere starter et spil ved hjælp af administratorlogonoplysninger på højere niveau, virker mange Microsoft Mouse and Keyboard Center-funktioner, herunder Hurtig drejning, ikke.
 • Hvis du bruger programspecifikke indstillinger, kan du prøve Alt+Tab for at gå ud af spillet og derefter gå tilbage i det.

Quick Turn (Hurtig drejning) kalibreres ikke korrekt.

Hvis Quick Turn (Hurtig drejning) ikke kalibreres korrekt:

 • Prøv at kalibrere Quick Turn (Hurtig drejning) igen. Under kalibreringen
  • skal du vente, indtil ikonet for Quick Turn (Hurtig drejning) vises i musevisningen, før drejning.
  • Drej figuren i en fuld cirkel.
 • Hvis spilacceleration ikke kan deaktiveres:

  Nogle spil, f.eks. Halo og Halo 2, indeholder spilaccelerationshastigheder, der ikke kan deaktiveres. Disse spil kan benytte en anden museacceleration, når figuren står stille, og når figuren bevæger sig. Følgende tip kan hjælpe til at minimere effekterne af spilacceleration: Tip!
  • Prøv at kalibrere Quick Turn (Hurtig drejning) igen. Under optagelse skal du starte drejningen med hurtigt at flytte musen til venstre eller højre. Derefter skal du langsomt afslutte cirklen og slippe knappen for at afslutte optagelsen.
  • Prøv at kalibrere Quick Turn (Hurtig drejning), mens din figur går.
  • Prøv at kalibrere Quick Turn (Hurtig drejning), mens din figur står stille.

Quick Turn (Hurtig drejning) kan påvirkes af ændrede indstillinger for musehastighed, acceleration eller følsomhed. Hvis du ændrer nogle af disse indstillinger, kan det være nødvendigt at kalibrere Quick Turn (Hurtig drejning).

Tip!

Brug programspecifikke indstillinger til at gemme Hurtig drejning for hvert enkelt spil, du spiller.

Sådan optages en forskellig Quick Turn (Hurtig drejning) for hvert enkelt spil

 1. Brug den ønskede mus til at starte Microsoft Mouse and Keyboard Center.
  (Klik på Start, peg på Alle programmer, klik på Microsoft Mouse and Keyboard Center.)
 2. Vælg programspecifikke indstillinger på den siden for den mus, du vil konfigurere.
 3. Klik på Tilføj ny knap, vælg et spil på listen.
 4. Tildel en museknap til Hurtig vending.
 5. Klik på knappen Tilføj ny for at vælge et andet spil.
 6. Tildel en museknap til Hurtig vending.