Postupy: Klávesnice

Ako nastavím klávesnicu Bluetooth®?


Pripojenie klávesnice Bluetooth k počítaču závisí od vysielača Bluetooth.


Ak klávesnica nebola dodaná s vysielačom Microsoft Bluetooth, musíte zariadenie spárovať pomocou vysielača (od inej spoločnosti ako Microsoft) vstavaného v počítači a konfiguračného programu pre zariadenia Bluetooth v počítači.


 • Ak klávesnica bola dodaná s vysielačom Microsoft Bluetooth, ktorý je vybavený tlačidlom First Connect, môžete stlačením tohto tlačidla spustiť Sprievodcu pripojením od spoločnosti Microsoft. Tento Sprievodca vám pomôže spárovať zariadenia Bluetooth.
 • Ak klávesnica bola dodaná s vysielačom Microsoft Bluetooth bez tlačidla First Connect, musíte tento vysielač zasunúť a potom zariadenie spárovať pomocou konfiguračného programu pre zariadenia Bluetooth v počítači.
 • Ak je počítač vybavený vstavaným vysielačom od inej spoločnosti ako Microsoft, môžete zariadenie spárovať priamo s počítačom pomocou konfiguračného programu pre zariadenia Bluetooth v počítači, ale bez použitia vysielača Microsoft Bluetooth.
 • Poznámka: Tlačidlo napájania na nových zariadeniach Bluetooth, napríklad na myšiach Wedge Touch Mouse a Sculpt Touch Mouse, treba stláčať asi 5 sekúnd, aby sa začali párovať s počítačom.

Použitie prístupového kľúča


Keď s počítačom párujete klávesnicu alebo numerickú klávesnicu, vždy nakonfigurujte prístupový kľúč. Spôsob zadávania prístupového kľúča závisí od programu Bluetooth v počítači. Ak program Bluetooth umožňuje vybrať spôsob vytvorenia prístupového kľúča, namiesto vytvárania vlastného prístupového kľúča alebo nepoužívania žiadneho kľúča ho nechajte vytvoriť v programe. Zadávaný prístupový kľúč neuvidíte na obrazovke. Po zadaní prístupového kľúča musíte na dokončenie párovania stlačiť kláves Enter na klávesnici alebo numerickej klávesnici.

Pripojenie klávesnice pomocou vysielača Microsoft Bluetooth s funkciou First Connect


Niektoré modely klávesníc Bluetooth obsahujú vysielače s tlačidlami, ktoré uľahčujú spárovanie zariadenia s počítačom.


 1. Zasuňte vysielač Microsoft Bluetooth do portu USB.
 2. Stlačte a päť sekúnd podržte tlačidlo pripojenia na vysielači USB. Zobrazí sa Sprievodca pripojením od spoločnosti Microsoft.
 3. Podľa pokynov Sprievodcu pripojte zariadenie.

-alebo-


 1. Spustenie aplikácie Microsoft Mouse and Keyboard Center.
 2. Skontrolujte, či ste vybrali klávesnicu Bluetooth, ktorá používa vysielač First Connect.
 3. Kliknite na kartu Wireless (Bezdrôtové pripojenie) a potom na položku Connect (Pripojiť).
 4. Podľa pokynov Sprievodcu pripojte zariadenie.

Pripojenie klávesnice Bluetooth bez funkcie First Connect


Klávesnice Keyboard Elite for Bluetooth a Wireless Optical Desktop for Bluetooth nemajú vysielače s tlačidlami First Connect. Ďalšie informácie o párovaní týchto klávesníc s počítačom nájdete v príručke pripojenia Bluetooth alebo v dokumentácii dodanej s programom Bluetooth.

Pripojenie klávesnice bez vysielača Microsoft Bluetooth


Ak počítač obsahuje vstavaný vysielač Bluetooth, môžete ho použiť na pripojenie klávesnice bez použitia vysielača USB od spoločnosti Microsoft.


Dôležité


Ak na pripojenie použijete vysielač Bluetooth od inej spoločnosti ako Microsoft, niektoré rozšírené funkcie aplikácie Mouse and Keyboard Center nemusia byť k dispozícii. Aplikácia Mouse and Keyboard Center je navrhnutá tak, aby spolupracovala so softvérom Bluetooth od spoločnosti Microsoft. Softvér Bluetooth od spoločnosti Toshiba funguje vo väčšine prípadov. Iný softvér Bluetooth môže fungovať, ale nie je podporovaný.


 1. Otvorte program Bluetooth v počítači. Program Bluetooth zvyčajne nájdete v okne Ovládací panel alebo v aplikácii Nastavenia.
 2. Snímte kryt batérií na spodnej strane zariadenia a posuňte prepínač na režim Bluetooth.
 3. Ak chcete zariadenie znova pripojiť k počítaču, stlačte a niekoľko sekúnd podržte tlačidlo pripojenia na spodnej strane zariadenia. Keď indikátor na vrchnej strane zariadenia zabliká na červeno a zeleno, zariadenie môžu do dvoch minút rozpoznať iné zariadenia Bluetooth.
 4. Ak je myš uvedená v zozname, vyberte ju a podľa pokynov pripojte príslušné zariadenie.

 5. Poznámka
  Presný názov tejto funkcie sa môže v jednotlivých programoch a verziách pripojenia Bluetooth mierne líšiť.

Otvorenie programu Bluetooth


Existuje niekoľko verzií programov Bluetooth, ktoré pomáhajú s pripojením zariadenia k bezdrôtovému vysielaču Bluetooth. Pozrite si dokumentáciu dodanú s počítačom alebo sa obráťte na výrobcu počítača a požiadajte ho o informácie, ako používať jeho program.


Hardvér
Umiestnenie softvéru Bluetooth
Niektoré počítače so systémom Windows 10
Kliknite na Štart> Nastavenia > Zariadenia > Bluetooth
Niektoré počítače so systémom Windows 8.1
Zobrazte Ponuku kľúčových tlačidiel > Nastavenia > Zmeniť nastavenie PC > PC a zariadenia> Bluetooth
Niektoré počítače so systémom Windows 7
Kliknite na tlačidlo Štart > Ovládací panel > Hardvér a zvuk > Zariadenia Bluetooth.
Niektoré počítače so systémom Windows Vista
Kliknite na tlačidlo Štart > Ovládací panel > Hardvér a zvuk > Zariadenia Bluetooth.
Niektoré počítače so systémom Windows XP
Kliknite na tlačidlo Štart > Ovládací panel > Tlačiarne a hardvér > Zariadenia Bluetooth.
Niektoré počítače od spoločnosti Toshiba
Kliknite na tlačidlo Štart > Všetky programy > Toshiba > Bluetooth > Nastavenie zariadenia Bluetooth.
Iné počítače
Pozrite si dokumentáciu dodanú s počítačom alebo sa obráťte na výrobcu počítača.

Poznámka
Ak počítač nedokáže zistiť vysielač Bluetooth, softvér Bluetooth nebude dostupný v ponukách systému Windows.