Postupy: Klávesnice

Ako zmením priradenie klávesov pre obľúbené položky na klávesnici?


Na niektorých klávesniciach sa nachádzajú klávesy pre obľúbené položky. Tieto klávesy môžete priradiť na otvorenie obľúbených webových stránok, súborov alebo priečinkov.


Klávesy pre obľúbené položky (My Favorites keys) umožňujú prechádzať otvorenými programami a ich oknami (skupinami programov) prostredníctvom panela úloh systému. Pomocou zoznamu odkazov môžete programy pripnúť na panel úloh, aby ste ich mohli rýchlo otvoriť.

Pomocou klávesy pre obľúbené položky (My Favorites keys) s obľúbenými položkami na paneli úloh (Taskbar Favorites)


Obľúbené položky na paneli úloh


Po otvorení programu sa na paneli úloh zobrazí ikona. Táto ikona zodpovedá niektorému z očíslovaných klávesov pre obľúbené položky. Kláves pre obľúbené položky č. 1 napríklad zodpovedá prvej skupine programov na paneli úloh, kláves pre obľúbené položky č. 2 zodpovedá druhej skupine programov atď.


Ak napríklad otvoríte program Microsoft Word a potom otvoríte tri dokumenty, stlačením súvisiaceho klávesu, napríklad klávesu pre obľúbené položky č. 3, zobrazíte okno prvého dokumentu. Opätovným stlačením klávesu pre obľúbené položky č. 3 zobrazíte okno druhého dokumentu atď.


Prístup k programom a oknám na paneli úloh pomocou klávesov pre obľúbené položky (My Favorites keys)


 • Stlačte kláves pre obľúbené položky, ktorý zodpovedá ikone na paneli úloh.

 • Ak je otvorené len jedno okno programu, stláčaním klávesu pre obľúbené položky môžete prepínať medzi minimalizovaním a obnovením okna.


  Ak je otvorené viac než jedno okno toho istého programu, stláčaním klávesu pre obľúbené položky budete prechádzať všetkými oknami a kartami, aj keď sú okná minimalizované.


  Ak je v niektorých programoch podporujúcich karty, napríklad v programe Internet Explorer, otvorená viac než jedna karta, stláčaním klávesu pre obľúbené položky budete cyklicky prechádzať jednotlivými kartami.


  Ak ste program pripli na panel úloh, ale ešte ste ho nespustili, stlačením klávesu pre obľúbené položky sa program spustí.

Premiestnenie a usporiadanie skupín programov na paneli úloh systému Windows 7


Počet skupín programov, ku ktorým môžete pristupovať prostredníctvom klávesov pre obľúbené položky, závisí od počtu týchto klávesov na klávesnici.


Microsoft Mouse and Keyboard Center automaticky priradí klávesy pre obľúbené položky (My Favorites keys) programom v poradí, v akom sa zobrazujú na paneli úloh. Ikony na paneli úloh však môžete usporiadať a uistiť sa tak, že klávesy pre obľúbené položky sú priradené najčastejšie používaným programom.


Ak je napríklad otvorených sedem programov a všimnete si, že siedmy program používate často a tretí nie, stačí vymeniť ich miesta na paneli úloh a rovnako sa zmení aj priradenie klávesov pre obľúbené položky.


Premiestnenie a usporiadanie skupín programov na paneli úloh


 • Kliknite na ikonu skupiny programov, ktorú chcete premiestniť, a presuňte ju na nové miesto.

Používanie klávesov pre obľúbené položky na otvorenie konkrétnych webových stránok, súborov, priečinkov alebo programov


Priradenie klávesu pre obľúbené položky


 1. Spustenie aplikácie Microsoft Mouse and Keyboard Center
 2. Vyberte Obľúbené položky > Otvoriť program, webovú stránku alebo súbor.
 3. Vyhľadajte požadovanú webovú stránku, súbor alebo umiestnenie priečinka.

Používanie klávesu pre obľúbené položky


 • Stlačte očíslovaný kláves pre obľúbené položky.