Technická podpora: Myši

Pripojenie zariadenia Bluetooth® od spoločnosti Microsoft


Pripojenie zariadenia Bluetooth od spoločnosti Microsoft k počítaču závisí od vysielača Bluetooth.


 • Ak zariadenie nebolo dodané s vysielačom Microsoft Bluetooth, musíte zariadenie spárovať pomocou vysielača (od inej spoločnosti ako Microsoft) vstavaného v počítači a konfiguračného programu pre zariadenia Bluetooth v počítači.
 • Ak bolo zariadenie dodané s vysielačom Microsoft Bluetooth, ktorý je vybavený tlačidlom First Connect, môžete stlačením tohto tlačidla spustiť Sprievodcu pripojením od spoločnosti Microsoft. Tento Sprievodca vám pomôže spárovať zariadenia Bluetooth.
 • Ak bolo zariadenie dodané s vysielačom Microsoft Bluetooth bez tlačidla First Connect, musíte tento vysielač zasunúť a potom zariadenie spárovať pomocou konfiguračného programu pre zariadenia Bluetooth v počítači.
 • Ak je počítač vybavený vstavaným vysielačom od inej spoločnosti ako Microsoft, môžete zariadenie spárovať priamo s počítačom pomocou konfiguračného programu pre zariadenia Bluetooth v počítači, ale bez použitia vysielača Microsoft Bluetooth.
 • Poznámka: Tlačidlo napájania na nových zariadeniach Bluetooth, napríklad na myšiach Wedge Touch Mouse a Sculpt Touch Mouse, treba stláčať asi 5 sekúnd, aby sa začali párovať s počítačom.
Použitie prístupového kľúča

Pri párovaní myši s počítačom nemusíte konfigurovať prístupový kľúč. Prístupový kľúč však vždy musíte nakonfigurovať, keď s počítačom párujete klávesnicu alebo numerickú klávesnicu. Spôsob zadávania prístupového kľúča závisí od programu Bluetooth v počítači. Ak program Bluetooth umožňuje vybrať spôsob vytvorenia prístupového kľúča, namiesto vytvárania vlastného prístupového kľúča alebo nepoužívania žiadneho kľúča ho nechajte vytvoriť v programe. Zadávaný prístupový kľúč neuvidíte na obrazovke. Po zadaní prístupového kľúča musíte na dokončenie párovania stlačiť kláves Enter na klávesnici alebo numerickej klávesnici.

Pripojenie zariadenia pomocou vysielača Microsoft Bluetooth s funkciou First Connect


Niektoré modely zariadení Bluetooth obsahujú vysielače s tlačidlami, ktoré uľahčujú spárovanie zariadenia s počítačom.


 1. Zasuňte vysielač Microsoft Bluetooth do portu USB.
 2. Stlačte a päť sekúnd podržte tlačidlo pripojenia na vysielači USB. Zobrazí sa Sprievodca pripojením od spoločnosti Microsoft.
 3. Podľa pokynov Sprievodcu pripojte zariadenie. -alebo-
 4. Spustite aplikáciu IntelliType Pro.
 5. Skontrolujte, či ste vybrali klávesnicu Bluetooth, ktorá používa vysielač First Connect.
 6. Kliknite na kartu Wireless (Bezdrôtové pripojenie) a potom na položku Connect (Pripojiť).
 7. Podľa pokynov Sprievodcu pripojte zariadenie.

Pripojenie zariadenia Bluetooth bez funkcie First Connect


Vysielače niektorých zariadení od spoločnosti Microsoft nie sú vybavené tlačidlami First Connect. Ďalšie informácie o párovaní týchto zariadení s počítačom nájdete v dokumentácii dodanej s programom Bluetooth.

Pripojenie zariadenia bez vysielača Microsoft Bluetooth


Ak počítač obsahuje vstavaný vysielač Bluetooth alebo ak máte externý vysielač Bluetooth USB, môžete ho použiť na pripojenie zariadenia bez použitia vysielača USB od spoločnosti Microsoft.


Dôležité Ak na pripojenie použijete vysielač Bluetooth od inej spoločnosti ako Microsoft, niektoré rozšírené funkcie aplikácie Mouse and Keyboard Center nemusia byť k dispozícii. Aplikácia Mouse and Keyboard Center je navrhnutá tak, aby spolupracovala so softvérom Bluetooth od spoločnosti Microsoft. Softvér Bluetooth od spoločnosti Toshiba funguje vo väčšine prípadov. Iný softvér Bluetooth môže fungovať, ale nie je podporovaný.


 1. Otvorte program Bluetooth v počítači. Program Bluetooth zvyčajne nájdete v okne Ovládací panel alebo v ponuke Nastavenia.
 2. Stlačte a podržte tlačidlo pripojenia na spodnej strane zariadenia. Ak je zariadenie vybavené indikátorom batérií, zeleným alebo červeným blikaním bude signalizovať rozpoznateľnosť zariadenia.
 3. V programe Bluetooth použite možnosť pridania nového zariadenia. Presný názov tejto funkcie sa môže v jednotlivých programoch a verziách pripojenia Bluetooth mierne líšiť.
 4. Postupujte podľa pokynov na obrazovke.
 5. Ak pripájate klávesnicu a zobrazí sa výzva na konfiguráciu prístupového kľúča, nechajte ho vybrať programom.
 6. Ak pripájate myš a zobrazí sa výzva na zadanie prístupového kľúča, vyberte položku No passkey (Bez prístupového kľúča). Myši Bluetooth od spoločnosti Microsoft nebudú fungovať s náhodným prístupovým kľúčom.

Otvorenie programu Bluetooth


Existuje niekoľko verzií programov Bluetooth, ktoré pomáhajú s pripojením zariadenia k bezdrôtovému vysielaču Bluetooth. Pozrite si dokumentáciu dodanú s počítačom alebo sa obráťte na výrobcu počítača a požiadajte ho o informácie, ako používať jeho program.

Hardvér
Umiestnenie softvéru Bluetooth
Niektoré počítače so systémom Windows 10
Kliknite na Štart > Nastavenia > Zariadenia > Bluetooth
Niektoré počítače so systémom Windows 8.1
Zobrazte Ponuku kľúčových tlačidiel > Nastavenia > Zmeniť nastavenie PC > PC a zariadenia > Bluetooth
Niektoré počítače so systémom Windows 7
Kliknite na tlačidlo Štart > Ovládací panel > Hardvér a zvuk > Zariadenia Bluetooth.
Niektoré počítače so systémom Windows Vista
Kliknite na tlačidlo Štart > Ovládací panel > Hardvér a zvuk > Zariadenia Bluetooth.
Niektoré počítače so systémom Windows XP
Kliknite na tlačidlo Štart > Ovládací panel > Tlačiarne a hardvér > Zariadenia Bluetooth.
Niektoré počítače od spoločnosti Toshiba
Kliknite na tlačidlo Štart > Všetky programy > Toshiba > Bluetooth > Nastavenie zariadenia Bluetooth.
Iné počítače
Pozrite si dokumentáciu dodanú s počítačom alebo sa obráťte na výrobcu počítača.

Poznámka. Ak počítač nedokáže zistiť vysielač Bluetooth, softvér Bluetooth nebude dostupný v ponukách systému Windows.

Prepínanie medzi bezdrôtovým režimom 2.4 GHz a bezdrôtovým režimom Bluetooth


Ak je počítač vybavený prijímačom Bluetooth (interným alebo externým) a zariadenie podporuje bezdrôtový režim 2.4 GHz aj Bluetooth, môžete prepínať medzi týmito dvoma bezdrôtovými režimami.
V prípade technológie Bluetooth môžete dosiahnuť optimálny výkon až do vzdialenosti 10 metrov. Zariadenia Bluetooth sú bezpečnejšie ako väčšina typických bezdrôtových zariadení, pretože používajú rôzne funkcie zabezpečenia, napríklad šifrovanie signálu alebo neustálu zmenu frekvencií.

Zmena z bezdrôtového režimu 2.4 GHz na bezdrôtový režim Bluetooth


 1. Snímte kryt batérií na spodnej strane zariadenia a posuňte prepínač na režim Bluetooth.
 2. Otvorte program Bluetooth v počítači. Program Bluetooth zvyčajne nájdete v okne Ovládací panel alebo v aplikácii Nastavenia.
 3. Ak chcete zariadenie znova pripojiť k počítaču, stlačte a niekoľko sekúnd podržte tlačidlo pripojenia na spodnej strane zariadenia. Keď indikátor na vrchnej strane zariadenia zabliká na červeno a zeleno, zariadenie môžu do dvoch minút rozpoznať iné zariadenia Bluetooth.
 4. Ak je myš uvedená v zozname, vyberte ju a podľa pokynov pripojte príslušné zariadenie.

Zmena z bezdrôtového režimu Bluetooth na bezdrôtový režim 2.4 GHz


 1. Zapojte bezdrôtový vysielač USB do počítača.
 2. Snímte kryt batérií na spodnej strane zariadenia a posuňte prepínač na režim 2.4 GHz. Zariadenie sa automaticky rozpozná.