Technická podpora: Myši

Aké sú predvolené tlačidlá a priradenia kolieska na mojej myši?


V nasledujúcej tabuľke je uvedené predvolené priradenie tlačidiel pre myši od spoločnosti Microsoft.


Poznámka:
Niektorými uvedenými funkciami nie sú vybavené všetky modely myší.


Tlačidlo
Akcia
Spôsob používania
Ľavé
Kliknite na tlačidlo
Presuňte ukazovateľ na položku na obrazovke a potom rýchlo stlačte a uvoľnite ľavé tlačidlo.
Dvojité kliknutie
Presuňte ukazovateľ na položku na obrazovke a potom rýchlo dvakrát stlačte a uvoľnite ľavé tlačidlo.
Presunutie objektu
Presuňte ukazovateľ na položku na obrazovke, stlačte a podržte ľavé tlačidlo, posunutím ukazovateľa presuňte objekt na nové miesto a potom uvoľnite ľavé tlačidlo.
Pravé
Kliknutie pravým tlačidlom
Presuňte ukazovateľ na príslušné miesto na obrazovke a stlačením pravého tlačidla zobrazte ponuku odkazov alebo inú funkciu špecifickú pre daný program.
Wheel (Koliesko)
Zvislé posúvanie
V okne umožňujúcom posúvanie môžete otáčaním kolieska k sebe posúvať okno nadol a otáčaním od seba ho posúvať nahor.
Vodorovné posúvanie (iba niektoré modely)
V okne umožňujúcom posúvanie môžete nakláňaním kolieska doľava posúvať okno doľava a nakláňaním doprava ho posúvať doprava.
Dotykový pásik (iba niektoré modely)
V prípade zariadení s dotykovým pásikom môžete posúvaním prsta nahor a nadol alebo dopredu a dozadu posúvať obraz.
Lupa
V niektorých programoch (napríklad Microsoft Word alebo Microsoft Excel) môžete podržaním klávesu CTRL a súčasným posúvaním približovať alebo vzďaľovať obraz na obrazovke.
Wheel (Koliesko)
Kliknutie stredným tlačidlom
Stlačením kolieska ako tlačidla môžete získať prístup k ďalším funkciám. V niektorých programoch môžete kliknutím stredným tlačidlom použiť funkcie špecifické pre daný program. V programe Internet Explorer 7 môžete napríklad kliknutím stredným tlačidlom otvoriť prepojenie na novej karte.
Prepínanie okien, Priestorové 3D prepínanie okien alebo Instant Viewer / Zobrazenie úloh
Vyberte spôsob zobrazenia všetkých otvorených programov: Prepínanie okien umožňuje zobraziť miniatúrne snímky všetkých spustených programov. Priestorové prepínanie okien umožňuje prepínať medzi všetkými otvorenými oknami naraz. Ak funkcia Prepínanie okien alebo Priestorové 3D prepínanie okien nie je k dispozícii, týmto tlačidlom otvoríte aplikáciu Instant Viewer / Zobrazenie úloh a zobrazíte všetky otvorené položky v mriežke s miniatúrnymi snímkami.
Iné priraditeľné tlačidlá
Ostatné tlačidlá môžu byť predvolene nepriradené alebo mať predvolené priradenie, napríklad: posun dozadu a dopredu v programoch, ktoré podporujú príkazy Dozadu a Dopredu, ako sú webové prehľadávače. Zväčšenie textu a obrázkov v určitej časti obrazovky.
Špeciálne tlačidlá
Niektoré modely myší sú vybavené tlačidlami so špeciálnymi funkciami, napríklad tlačidlami na prezentácie alebo hry, ktorých priradenie nemožno zmeniť.

Zoznam všetkých možností priradenia tlačidiel


Kliknutím sem zobrazíte tabuľku, v ktorej sú uvedené a opísané priradenia tlačidiel myši.

Priradenia
Opis
Kliknite na tlačidlo
Umožňuje vybrať objekt, na ktorý ukazujete, umiestniť kurzor a presunúť text alebo objekty z jedného miesta na iné.
Kliknutie pravým tlačidlom
Umožňuje zobraziť ponuky odkazov.
Nasledujúce okno
Umožňuje aktivovať nasledujúce okno.
Predchádzajúce okno
Umožňuje aktivovať predchádzajúce okno.
Tlačidlo Dozadu prehľadávača
V okne prehľadávača umožňuje zobraziť naposledy navštívenú stránku.
Tlačidlo Dopredu (prehľadávač)
V okne prehľadávača umožňuje zobraziť poslednú stránku, ktorú ste navštívili pred kliknutím na tlačidlo Dozadu.
Kliknutie stredným tlačidlom
V niektorých programoch môžete kliknutím stredným tlačidlom použiť funkcie špecifické pre daný program. V programe Internet Explorer 7 môžete napríklad kliknutím stredným tlačidlom otvoriť prepojenie na novej karte.
Disable this button (Vypnúť toto tlačidlo).
Umožňuje vypnúť tlačidlo myši.
Alt
Funguje rovnako ako stlačenie klávesu ALT na klávesnici.
Zapnutie alebo vypnutie funkcie ClickLock
Umožňuje prepínať medzi zapnutím a vypnutím funkcie ClickLock. Táto funkcia má rovnaký účinok ako zapnutie alebo vypnutie funkcie ClickLock na karte Activities (Aktivity).
Zavrieť
Umožňuje zavrieť aktívny dokument alebo okno.
Kopírovať (CTRL+C)
Umožňuje skopírovať vybratý text alebo položku do schránky.
CTRL
Funguje rovnako ako stlačenie klávesu CTRL na klávesnici.
Vystrihnúť (CTRL+X)
Umožňuje vystrihnúť vybratý text alebo položku do schránky.
Shift
Funguje rovnako ako stlačenie klávesu SHIFT na klávesnici.
Odstrániť
Umožňuje odstrániť vybratý text, položku alebo iný objekt.
Zapnutie alebo vypnutie digitálneho písania
Umožňuje zapisovať poznámky na snímky v prezentácii programu Microsoft PowerPoint (v režime na celú obrazovku).
Dvojité kliknutie
Umožňuje používať jednoduché kliknutie namiesto dvojitého.
Zadanie
Umožňuje spustiť príkaz, použiť ovládací prvok alebo vykonať akciu pre vybratú položku.
Ukončenie programu
Umožňuje zavrieť vybratý program.
Prepínanie okien/Priestorové prepínanie okien
Prepínanie okien umožňuje zobraziť miniatúrne snímky všetkých spustených programov. Priestorové prepínanie okien umožňuje zobraziť všetky otvorené programy ako trojrozmernú skupinu dlaždíc, cez ktoré môžete rýchlo prechádzať. Ak funkcia Prepínanie okien alebo Priestorové prepínanie okien nie je k dispozícii, týmto tlačidlom otvoríte aplikáciu Instant Viewer a zobrazíte všetky otvorené položky v mriežke s miniatúrnymi snímkami.
Prepínanie v hre
Umožňuje zaznamenať a prehrať až dve postupnosti obľúbených klávesov v hre.
Instant Viewer
Umožňuje zobraziť všetky otvorené položky v mriežke s miniatúrnymi snímkami.
Macro (Makro)
Umožňuje otvoriť editor makier, v ktorom môžete vytvoriť nové makro a priradiť alebo zmeniť existujúce makro.
Lupa
Umožňuje zväčšiť text a obrázky v ľubovoľnej časti obrazovky.
Maximalizovať
Umožňuje maximalizovať vybraté okno.
Minimalizovať
Umožňuje minimalizovať vybraté okno.
Nové
Umožňuje vytvoriť nový dokument alebo súbor.
Otvoriť
Umožňuje otvoriť existujúci dokument alebo súbor.
Prilepiť (CTRL+V)
Umožňuje prilepiť text alebo položku do schránky.
Rýchle otočenie
Umožňuje otočiť postavu v hre opačným smerom.
Znova
Umožňuje zopakovať poslednú akciu.
Shift
Funguje rovnako ako stlačenie klávesu SHIFT na klávesnici.
Zobraziť alebo skryť pracovnú plochu
Minimalizuje alebo maximalizuje všetky otvorené okná.
Späť (CTRL+Z)
Umožňuje vrátiť späť predchádzajúcu akciu.
Priblíženie
Umožňuje priblížiť obraz na obrazovke.
Vzdialenie
Umožňuje vzdialiť obraz na obrazovke.
Kombinácia klávesov
Umožňuje priradiť tlačidlu myši klávesovú skratku.
Zvýšenie presnosti
Umožňuje upraviť rýchlosť ukazovateľa pri presných úlohách, ako je mierenie v hrách alebo úprava fotografií.
Otvoriť program, webovú stránku alebo súbor (vlastné)
Umožňuje spustiť zadaný program alebo hru.
Task View (Zobrazenie úloh)
Umožňuje otvoriť nové rozhranie Task View (Zobrazenie úloh), ktoré zostane otvorené.
Otvoriť Centrum akcií (Action Center)
Umožňuje otvoriť centrum akcií (Action Center).
Otvoriť Cortanu
Umožňuje otvoriť Cortanu v režime počúvania.
Otvoriť program OneNote
Umožňuje otvoriť program OneNote.
Pridať nový pracovnú plochu (desktop)
Umožňuje pridať novú virtuálnu pracovnú plochu (virtual desktop)
Predchádzajúca pracovná plocha (desktop)
Prepínanie virtuálnych pracovných plôch (virtual desktops), ktoré ste vytvorili na ľavej strane.
Nasledujúca pracovná plocha (desktop)
Prepínanie virtuálnych pracovných plôch (virtual desktops), ktoré ste vytvorili na pravej strane.
Zatvoriť pracovnú plochu (desktop)
Zatvorí aktuálne aktívnu virtuálnu pracovnú plochu (virtual desktop)
Nasnímať Výrez obrazovky (Screen clipping)
Urobiť snímku aktuálneho okna a skopírovať ho do schránky.
Prichytenie okna doľava
Prichytenie aktuálneho okna na ľavú časť obrazovky.
Prichytenie okna doprava
Prichytenie aktuálneho okna na pravú časť obrazovky.
Prichytenie okna nahor
Prichytenie aktuálneho okna na hornú časť obrazovky.
Prichytenie okna nadol
Prichytenie aktuálneho okna na dolnú časť obrazovky.
Prepínanie medzi naposledy použitými aplikáciami.
Prepínanie medzi naposledy použitými aplikáciami na Windows 8/8.1.
Otvoriť naposledy použité aplikácie
Otvorenie naposledy použitých aplikácii na Windows 8/8.1.
Zobraziť/Skryť príkazy aplikácie
Zobraziť/Skryť panel aplikácií na Windows 8/8.1.
Otvoriť Kľúčové tlačidlá
Otvoriť panel kľúčových tlačidiel na Windows 8/8.1.
Hľadať
Otvorenie vyhľadávania v počítači.
Zdieľať
Otvoriť Zdieľanie na Windows 8/8.1/10.
Devices (Zariadenia)
Otvoriť Zariadenia na paneli kľúčových tlačidiel na Windows 8/8.1. Otvorenie Pripojenia (Connect) na Windows 10.
Nastavenia
Otvorenie Nastavenia na Windows 8/8.1/10.
Prejsť na Ponuku Windows Štart
Otvorenie Ponuky Windows Štart.
O stranu vyššie
Posunie stranu o jednu nahor.
O stranu nižšie
Posunie stranu o jednu nadol.
Print Screen (Snímka obrazovky)
Tlač obrazovky.
Miniaplikácia
Zobrazí miniaplikácie na pracovnej ploche vo Windows 7.