Technická podpora: Myši

Ako vytvorím makrá?


Makrá sú postupnosti udalostí (napríklad stlačenia klávesov, kliknutia myšou a oneskorenia), ktoré možno prehrať a takto si pomôcť s opakujúcimi sa úlohami. Môžu sa používať aj na opakované prehrávanie postupností, ktoré sú dlhé alebo zložité na spustenie. Makro zaznamenané v softvéri Microsoft Mouse and Keyboard Center môžete priradiť ku klávesu alebo tlačidlu myši. Pomocou funkcie opakovania makra tiež môžete nepretržite prehrávať a opakovať makro a potom ho kedykoľvek zastaviť.


Makrá aplikácie Microsoft Mouse and Keyboard Center používajú príponu .mhm a sú uložené ako samostatné súbory v predvolenom podpriečinku Dokumenty\Microsoft Hardware\Macros. Makrá zaznamenané v aplikáciách klávesnice a myši, sú zameniteľné. Môžete ich spúšťať alebo upravovať v ktoromkoľvek z týchto programov.


Upozornenie: Do makier neukladajte heslá ani iné citlivé informácie.


 1. Pomocou myši, ktorú chcete nakonfigurovať, spustite aplikáciu Microsoft Mouse and Keyboard Center.
 2. V zozname pod tlačidlom, ktorého priradenie chcete zmeniť, vyberte položku Macro (Makro).
 3. Kliknite na položku Create a new Macro (vytvoriť nové makro).
  Vytvorí sa prázdne makro a pridá sa do zoznamu makier.
 4. Do poľa Name (Názov) zadajte názov nového makra.
 5. Kliknite na pole Editor a zadajte makro.
  Môžete zaznamenať rôzne udalosti, napríklad stlačenia klávesov, kliknutia myšou a oneskorenia medzi akciami. Nemôžete zachytiť pohyby myši ani akcie vykonané prostredníctvom makier priradené ku klávesom, ktorých priradenie možno zmeniť.
 6. V zozname Available Macros (Dostupné makrá) skontrolujte, či je vybraté nové makro.

Súčasné zaznamenanie dvoch alebo viacerých udalostí


 1. Zadajte prvú udalosť (napríklad: stlačte kláves SHIFT).
 2. Kliknite na vybratú udalosť pravým tlačidlom myši a vyberte položku Split (Rozdeliť). Udalosť bude rozdelená do troch samostatných akcií: stlačenie a podržanie tlačidla, časové oneskorenie a uvoľnenie tlačidla.
 3. Medzi dvoma samostatnými udalosťami kliknite myšou (pred alebo po oneskorení).
 4. Zadajte druhú udalosť (napríklad: tlačidlo myši č. 1).

Úprava existujúceho makra


 1. Pomocou myši, ktorú chcete nakonfigurovať, spustite aplikáciu Microsoft Mouse and Keyboard Center.
 2. V zozname pod tlačidlom, ktorého priradenie chcete zmeniť, vyberte položku Macro (Makro).
 3. V zozname Available Macros (Dostupné makrá) vyberte makro, ktoré chcete upraviť.
 4. Kliknite do poľa Editor a upravte makro alebo zadajte nové udalosti.

Prehrávanie makra


 • Kliknite tlačidlom, ktoré je priradené makru.

Zrušenie makra počas prehrávania


 • Znova kliknite tlačidlom priradeným makru alebo spustite iné makro.

Povolenie funkcie opakovania makra (opakovaného prehrávania makra)


 1. V aplikácii Macro Editor vyberte príslušné makro v poli Available Macros (Dostupné makrá).
 2. Kliknite na ikonu Upraviť makro
 3. Zapnite Repeat (Opakovať).

Poznámky


Funkcia opakovania makra nepodporuje prepínanie medzi aplikáciami. Ak napríklad otvoríte webový prehľadávač, kým sa makro opakuje v hre, makro sa prestane opakovať. Podobne ak do makra zahrniete príkaz na prepnutie na inú aplikáciu, funkcia opakovania makra sa neprejaví a makro sa spustí len raz.


 • Ak stlačíte tlačidlo priradené funkcii spustenia opakujúceho sa makra a potom stlačíte tlačidlo priradené inému makru, opakujúce sa makro sa zastaví.
 • Opakujúce sa makro neobsahuje na konci postupnosti časové oneskorenie. Ak chcete oneskorenie pridať, môžete tak urobiť v okne editora.

Spustenie a zastavenie opakujúceho sa makra


 1. Po povolení funkcie Macro Repeat (Opakovanie makra) stlačte kláves priradený makru, čím ho spustíte.

Opätovným stlačením tlačidla zastavíte opakovanie makra.
Opakujúce sa makro môžete zastaviť a potom spustiť iné makro aj tak, že stlačíte kláves priradený k inému makru.