Nội dung tải xuống thiết bị

Đối với phần mềm và trình điều khiển, chọn sản phẩm của bạn từ danh sách bên dưới.

LifeCam HD-5000

Đối với Windows 8 trở lên, không yêu cầu phần mềm bổ sung.