Liên hệ với chúng tôi

Cách liên hệ với Microsoft nếu bạn có câu hỏi về thiết bị Phần cứng.

Tuỳ chọn Hỗ trợ

Trang chủ Hỗ trợ Sản phẩm

Nhận tất cả thông tin bạn cần để trả lời câu hỏi về sản phẩm của bạn. Dịch vụ Hỗ trợ của Microsoft có nhiều tùy chọn hỗ trợ khác nhau.
http://support.microsoft.com/contactus/?ln=vi-vn

Số điện thoại của Dịch vụ Khách hàng Toàn Cầu

Thông tin sản phẩm & Yêu cầu chung

Hỗ trợ kỹ thuật: 120 111 03, +84 4 3935 1053

Lưu ý: Điều kiện - Dịch vụ hỗ trợ của Microsoft chịu sự điều chỉnh theo giá, điều khoản và điều kiện hiện hành. Chúng có thể thay đổi mà không cần thông báo. Cước phí điện thoại có thể bị tính cho tất cả các số không miễn phí được liệt kê.