Licenties: Een gerust gevoel

Legale Software: Een gerust gevoel

   Wat zijn uw aankoopopties en hoe beheert u licenties

Welkom bij de Legale Software site van Microsoft Gids voor Software Beheer

Welkom bij de Legale Software site van Microsoft

Hier vindt u informatie en hulpmiddelen die u kunt gebruiken om uzelf en uw bedrijf te beschermen tegen softwarepiraterij (diefstal van software) en te controleren of u geldige licenties heeft voor uw geïnstalleerde Microsoft software.

 • Wat is softwarepiraterij?

  Softwarepiraterij omvat verschillende illegale activiteiten. Naast het vervalsen van producten kan het ook gaan om het illegaal kopiëren van softwareprogramma's. Lees meer over de diverse soorten piraterij.
 • Softwarepiraterij en u

  Softwarepiraterij benadeelt iedereen, van ontwikkelaars over detailhandelaars tot individuele softwaregebruikers, en loont gewoon de moeite niet. Er bestaan heel wat goede redenen om voor originele software te kiezen.
 • Het Microsoft Genuine Software Initiative

  Elke dag weer helpt Windows Genuine Advantage klanten overal ter wereld die het slachtoffer zijn geworden van softwarepiraterij een legitieme versie in handen te krijgen. Lees meer over dit Microsoft-initiatief.
 • Business Software Alliance (BSA)

  De BSA is een grote, wereldwijde organisatie die de software-industrie vertegenwoordigt in de strijd tegen softwarepiraterij. Microsoft is lid van de BSA en ondersteunt zijn initiatieven en activiteiten. Bezoek deze site voor het laatste nieuws.

Wat is software piraterij?

Wat is software piraterij?

Onder "softwarepiraterij" verstaan we het kopiëren, reproduceren, gebruiken of vervaardigen, zonder enige vorm van goedkeuring, van softwareproducten die onder de bescherming vallen van de wetten op het Intellectueel eigendomsrecht (auteursrechten), ook wel "IP" genaamd (Intellectual Property).

De verschillende vormen van "softwarepiraterij"

Er bestaan verschillende soorten softwarepiraterij. Klik op de titeltjes hieronder en lees wat elke vorm van piraterij precies inhoudt.

Alle mogelijkheden weergeven

Downloaden

Downloaden via internet is ten strengste verboden zonder de uitdrukkelijke toestemming van de auteur. Er zijn echter twee soorten software die op een volstrekt legale manier kunnen worden gedownload:

 • Freeware-programma's: deze kunnen onderworpen zijn aan de bescherming op het auteursrecht, maar zij zijn doorgaans gratis.
 • Shareware-programma's: deze mogen voor een bepaalde tijd op de harde schijf worden geïnstalleerd. Na het verstrijken van een termijn, bepaald in de licentieovereenkomst die meestal in de eerste pagina op het scherm verschijnt, dienen ze echter aangekocht of vernietigd te worden.

Buiten de programma's die onder deze twee categorieën ressorteren, worden programma's die werden gedownload zonder de uitdrukkelijke toestemming van de auteur als illegaal beschouwd.

Kopiëren van software

Een van de meest voorkomende soorten piraterij is het simpelweg kopiëren van software door personen en bedrijven zonder de vereiste toestemming. Het gaat dus over een ongeoorloofde reproductiewijze, waarbij de eindgebruiker een bepaald programma dat op wettelijke manier verworven werd een of meerdere keren kopieert naar verschillende computers, zonder het akkoord van de houder van de rechten, en het desgevallend verspreidt binnen of buiten de onderneming.

Onder dit soort piraterij, in de softwarebranche ook wel end-user copying genoemd, vallen ook de volgende zaken:

 • Het installeren van software op meer computers dan volgens de licenties van een organisatie is toegestaan (ontoereikend aantal licenties of underlicensing)
 • Het informeel uitwisselen van software onder vrienden en collega's.

Al deze activiteiten zijn illegaal en brengen risico mee voor de gebruikers omdat zij niet beschikken over de juiste licenties voor het gebruik van de gekopieerde software.

Kopiëren van software op de harde schijf van computers die te koop worden aangeboden

Dit wordt ook wel "hard disk loading" genoemd. Deze vorm van piraterij met commerciële doeleinden is volstrekt onwettig; sommige wederverkopers installeren namelijk illegale softwarekopieën op de harde schijf van de computers die zij verkopen.

Het is een praktijk die wordt toegepast als verkoopargument, in de hoop de consument te overtuigen een gratis (!) uitgeruste computer te kopen. De consument krijgt echter vervalste software in handen - zonder licentie, originele CD-ROM of documentatie. Hij loopt bovendien het risico dat deze kopie virussen bevat of onvolledig is, de bewuste handelaars kopiëren immers maar al te vaak op een bijna industriële schaal.

Afzonderlijke verkoop van OEM-producten

Softwareproducenten brengen bepaalde programma's in de handel tegen een voorkeurtarief, op voorwaarde dat zij gekoppeld worden aan de verkoop van een computer.

De programma's Windows Vista en Windows XP van Microsoft zijn vaak gepreïnstalleerd op PC's die verkocht worden. Deze producten zijn doorgaans ook op een speciale manier verpakt.

Elementen die deel uitmaken van zo'n gegroepeerd aanbod mogen in geen geval afzonderlijk worden verkocht.

Verkoop van producten aan educatieve voorwaarden

Bepaalde programma's worden op een speciale manier verpakt met het oog op hun distributie tegen interessante voorwaarden onder bepaalde doelgroepen zoals studenten, onderwijsinstellingen, enz.(Deze categorieën worden louter als voorbeeld gegeven: iedere softwareproducent bepaalt zelf wie hij wenst te begunstigen in het kader van zijn commercieel beleid ten aanzien van het onderwijs). Deze dozen dragen de vermelding "Education" of "Academic".

Het is verboden producten die bestemd zijn voor het onderwijs te verkopen in de plaats van programma's bestemd voor het grote publiek, zonder rekening te houden met de beperkingen.

Gebruik van "updates" in plaats van complete producten

Bepaalde programma's die in de handel worden gebracht als updates zitten in een speciale verpakking en dragen de vermelding "Speciale update voor de gebruikers van een vorige versie" of "Speciaal aanbod voor de gebruikers van een toepassing"; zij worden verdeeld tegen voorkeurtarieven.

Het is verboden dergelijke "updates" te gebruiken in plaats van complete versies, indien u niet over de vorige versie beschikt.

Namaken van distributieproducten door wederverkopers met het oog op de verkoop

Vervalsen houdt in het op grote schaal kopiëren en distribueren van nagemaakte software. Degenen die zich met vervalsing inlaten, hebben vaak connecties met de georganiseerde misdaad. Ze gebruiken geavanceerde technieken om imitaties te maken en deze te laten doorgaan voor originele software. Zelfs deskundige consumenten zijn vaak niet in staat om het verschil te zien tussen echte en vervalste software.

De software wordt gewoon gekopieerd op een CD-ROM of op diskettes, zonder enige vorm van goedkeuring door de houder van de rechten op de software, en zonder dat deze rechten worden vergoed, met de bedoeling deze te verkopen.

Door de toegenomen populariteit van webwinkelen lopen kopers een groter risico dat ze op deze manier opgelicht worden. Als u online inkopen doet, ziet u het product pas wanneer dit wordt bezorgd; áls het überhaupt al bij u wordt bezorgd.
Bekijk onze tips voor veilig winkelen op het internet.

"Identiek" namaken van OEM-producten en distributieproducten met het oog op de verkoop

Internetpiraterij houdt in dat het internet wordt gebruikt om illegaal gekopieerde of niet-geautoriseerde software aan te bieden, aan te schaffen en te distribueren.

Sinds de opkomst van internet en e-commerce is de softwarepiraterij toegenomen. Het is voor een schijnbaar bonafide bedrijf immers erg eenvoudig om een website te maken en hierop illegale software te verkopen.

Als u online software koopt bij een malafide verkoper, loopt u het risico dat u geen waar voor uw geld krijgt. Het komt vaak voor dat louche internetbedrijven plotseling van de aardbodem verdwijnen, waardoor klanten naar hun geld én software kunnen fluiten. Uiteraard krijgen zij evenmin hun geld terug als de programmatuur vervalst blijkt te zijn.
Bekijk onze tips voor veilig winkelen op het internet.

Internetpiraterij

Internetpiraterij houdt in dat het internet wordt gebruikt om illegaal gekopieerde of niet-geautoriseerde software te aante bieden, aan te schaffen en te distribueren.

Sinds de opkomst van internet en e-commerce is de softwarepiraterij d toegenomen. Het is voor een schijnbaar bonafide bedrijf immers erg eenvoudig om een website te maken en hierop illegale software te verkopen.

Als u on line software koopt bij een malafide verkoper, loopt u het risico dat u geen waar voor uw geld krijgt. Het komt vaak voor dat louche internetbedrijven plotseling van de aardbodem verdwijnen, waardoor klanten naar hun geld én software kunnen fluiten. Uiteraard krijgen zij evenmin hun geld terug als de programmatuur vervalst blijkt te zijn.
Bekijk onze tips voor veilig winkelen op het internet.

Mischanneling

De term mischanneling wordt gebruikt voor software die volgens bepaalde kortingsregelingen gedistribueerd is (bijvoorbeeld aan grootgebruikers, computerfabrikanten of opleidingsinstellingen) en vervolgens is doorgegeven aan anderen die geen recht hebben op dit soort licenties. Een voorbeeld is het verkopen van een licentie voor een opleidingsinstituut aan een klein bedrijf.

Valse licenties

Valse licenties zijn losse gebruiksrechtovereenkomsten (End-User License Agreements) die normaal gesproken in een verpakt product thuishoren, maar die onder de noemer 'licentie' apart zijn verkocht. (Deze gebruiksrechtovereenkomsten zijn vaak ook vervalst). Deze documenten hebben geen enkele waarde en geven geen recht op gebruik van de software.

Grijze software

Grijze software wordt ook wel aangeduid als parallelle import. Echte grijze software is legale computersoftware die te koop wordt aangeboden in België, maar bedoeld of geautoriseerd was voor verkoop in een markt buiten de Europese Unie en Zwitserland. Deze software is niet gelicentieerd voor distributie of gebruik in België. Sommigen vinden de verkoop, de distributie of het gebruik van deze grijze software acceptabel. Toch is het illegaal.

Degenen die grijze software in- en verkopen, maken zich schuldig aan concurrentievervalsing, waar eerlijke leveranciers de dupe van worden. De producten die zij verkopen, hebben vaak ernstige tekortkomingen:

 • Zelfs als het product legaal is, zijn er vaak aanzienlijke verschillen tussen de Noord-Amerikaanse en de Belgische versie van hetzelfde product.
 • Gebruikers hebben geen recht op productondersteuning van de Belgische telefonische helpdesk van Microsoft.
 • De bezitter van deze software heeft geen recht op upgrades of aanbiedingen.
 • Het hele programma kan ver beneden de maat zijn.
 • Gebruikers overtreden de wet.

Bekijk onze tips om grijze software te herkennen.

Onrechtmatig vastleggen op een DVD of CD-Rom

Het gebruik van een dvd- of cd-writer om allerlei soorten digitale gegevens, geluid, tekst, stilstaande of bewegende beelden vast te leggen op DVD of CD-ROM is toegestaan onder de volgende voorwaarden:

 • Voor niet-softwarematige elementen: dat de kopie louter voor privé-doeleinden en niet collectief wordt gebruikt (het speelt daarbij geen rol of een werk integraal of gedeeltelijk wordt gekopieerd; ook het aantal kopieën heeft geen belang).
 • Voor software-elementen: dat er slechts een kopie wordt gemaakt van de software, en wel om veiligheidsredenen (voor zover de gebruiker nog niet over een reservekopie beschikt).

Het is evenwel ten strengste verboden:

 • Werken voor anderen op DVD of CD-ROM te schrijven, noch gratis, noch tegen vergoeding
 • Stukken van reeds bestaande werken voor anderen te compileren.
 • Gekopieerde exemplaren te verdelen, noch gratis, noch tegen vergoeding.
 • Meer dan een reservekopie te maken van een softwareprogramma.

Het belang van licentie-overeenkomsten

Het belang van licentie-overeenkomsten

Van alle documenten die u bij een softwareprogramma krijgt, geldt enkel de licentieovereenkomst als wettig bewijs van uw rechten om de software te gebruiken. Daarom is het belangrijk dat u de licentieovereenkomst bewaart zolang de software in uw bezit is.

Wat is een licentie?

De licentieovereenkomst (doorgaans kortweg de "licentie" genoemd) is het contract dat wordt afgesloten tussen de betrokken softwareproducent en de gebruiker van de software, waarbij eerstgenoemde aan laatstgenoemde het recht toekent gebruik te maken van de software onder de door hem bepaalde voorwaarden. Bij elk programma dat u koopt, moet u steeds een licentie ontvangen. U kan de licentie vergelijken met de "groene kaart" van uw autoverzekering. Alleen dit document bewijst het feit dat u verzekerd bent. Doorgaans is de CD-ROM verzegeld. Op die zegel staat te lezen dat de verbreking van de zegel neerkomt op een aanvaarding van uwentwege van de voorwaarden en bepalingen van de licentieovereenkomst en uw akkoord om ze na te leven.

De bepalingen van de licentieovereenkomst verschillen van producent tot producent, die verschillende gebruiksvoorwaarden kunnen definiëren voor hun software. Lees de licentieovereenkomst aandachtig, want zij omvat al uw rechten en plichten aangaande het gebruik van de software in kwestie. U mag de software in geen geval gebruiken onder voorwaarden die niet uitdrukkelijk bepaald zijn in de overeenkomst en waarvoor de producent bijgevolg zijn toestemming niet heeft gegeven.

In het geval van een latere overdracht van de software, gaat de licentieovereenkomst over op de nieuwe eigenaar van de software. De vorige gebruiker verliest al zijn rechten. Bijgevolg mag hij wettelijk gezien geen kopie bewaren van de overgedragen software.

Als de software wordt afgedankt, bijvoorbeeld omdat hij verouderd is, mag de gebruiker alle exemplaren van de software vernietigen, evenals de licentieovereenkomst, of alle exemplaren van deze software en de bijbehorende licentieovereenkomst op eenzelfde plaats bewaren.

Voor bijkomende informatie in verband met een bepaald gebruik van de software wendt u zich best tot de betrokken producent.

De End User License Agreement (EULA)

De End User License Agreement (EULA) is een overeenkomst tussen uzelf (een enkele natuurlijke persoon of rechtspersoon) en Microsoft Corporation aangaande het softwareproduct van Microsoft waarop de overeenkomst betrekking heeft. Het omvat computerprogramma’s, de bijbehorende ondersteuning en de "on line" of elektronische documentatie .

Het gebruik van de Microsoft-producten wordt gedefinieerd in de voorwaarden van de End User License Agreement (EULA) en in de wet op de auteursrechten. De EULA is de overeenkomst die u de toestemming verleent een bepaald product te gebruiken; zij kent u specifieke rechten toe met het oog op het gebruik van een programma van Microsoft op uw computer.

Door het softwareproduct te installeren, te kopiëren of op welke manier ook te gebruiken, verklaart u zich akkoord met de voorwaarden van de EULA. Als u niet met de voorwaarden van de EULA akkoord gaat, dient u het softwareproduct terug te brengen naar de plaats waar u het gekocht.

Microsoft aanvaardt geen enkele inbreuk op de licentieovereenkomst, ongeacht de omvang, en zal alle nodige sanctiemaatregelen nemen.

Opgelet: OEM-software van Microsoft (software die u bij een PC geleverd krijgt), bevat een EULA tussen u en de gebruiker van de PC. De leverancier neemt dan ook de verantwoordelijkheid (o.a. ondersteuning in geval van problemen) voor eigen rekening.

Herken illegale software

Herken illegale software

Softwarepiraterij benadeelt iedereen: van ontwikkelaars over detailhandelaars tot individuele softwaregebruikers en loont gewoon de moeite niet. Daarom is het belangrijk dat u goed geinformeerd bent. Lees op "Herken illegale software" de uitleg en bijhorende tips zodat u beter gewapend bent om

 • Vervalste software te herkennen
 • Veilig aan te kopen op het internet
 • Grijze software te herkennen

 

Hulpmiddelen voor legitiem softwaregebruik en optimaal licentiebeheer

Hulpmiddelen

Er bestaan verschillende online hulpmiddelen om u te helpen bij legaal softwaregebruik en om het maximum uit uw licentiecontract te halen. Maak gebruik van deze tools en informatiebronnen. U kan er alleen maar bij winnen.

Illegale software herkennen

Hoe herken ik het?

Hoe herken ik het?
Hoe kunt u legale van illegale software onderscheiden? Met behulp van de wizard ontdekt u snel of uw software authentiek is. Kies een productcategorie en bekijk waaraan u originele Microsoft producten kunt herkennen.

Valideer uw software

Valideer uw software
Op deze site checkt u zelf of uw software legitiem is. U kan dit zowel voor Windows als voor Office. De controleprocedure werkt snel en eenvoudig.


Uw beschikbare software in kaart brengen

MSIA

MSIA
Door goed licentiebeheer kunt u de risico's van illegale software vermijden. De Software Inventory Analyser helpt kleine en middelgrote bedrijven een overzicht te maken van hun geïnstalleerde Microsoft software. Het programma is gratis, gemakkelijk te gebruiken, en werkt zowel op één computer als in een netwerkomgeving.


Online Licentiebeheer

Licentiebeheer of SAM

Licentiebeheer of SAM
Licentiebeheer, ook wel Software Asset Management (SAM) genoemd, is er op gericht om uw softwaregebruik (wie, wat, waar en hoeveel) binnen uw organisatie af te stemmen op uw software-aankoopgedrag en met name ook op het in stand houden van een evenwichtige situatie.

MVLS (Microsoft Volume Licencier Services)

MVLS (Microsoft Volume Licencier Services)
Heeft u één van de volgende licentiecontracten: Open Value Subscription of OSL, Open Value of MYO, Select, Enterprise Agreement of Enterprise Subscription Agreement, dan kan u gebruik maken van MVLS voor het beheer van uw licentiecontract en het raadplegen van de voordelen waarop u recht heeft.

e-Open

e-Open
Heeft u een Open License-contract, maak dan gebruik van e-Open voor het beheer van uw licentiecontract en het raadplegen van de voordelen waarop u recht heeft.


Optimaal softwarebeheer en licenties

Gids voor sofwarebeheer

Gids voor sofwarebeheer
Deze info wil u vertrouwd maken met de basisbegrippen van softwarelicenties, u waarschuwen voor mogelijke valkuilen en u argumenten aanreiken voor gesprekken met medewerkers of leveranciers.