Legale software gebruiken

» Home | Legale Software | Legale software gebruiken

Het belang van licentie-overeenkomsten

Het belang van licentie-overeenkomsten

Van alle documenten die u bij een softwareprogramma krijgt, geldt enkel de licentieovereenkomst als wettig bewijs van uw rechten om de software te gebruiken. Daarom is het belangrijk dat u de licentieovereenkomst bewaart zolang de software in uw bezit is.

Wat is een licentie?

De licentieovereenkomst (doorgaans kortweg de "licentie" genoemd) is het contract dat wordt afgesloten tussen de betrokken softwareproducent en de gebruiker van de software, waarbij eerstgenoemde aan laatstgenoemde het recht toekent gebruik te maken van de software onder de door hem bepaalde voorwaarden. Bij elk programma dat u koopt, moet u steeds een licentie ontvangen. U kan de licentie vergelijken met de "groene kaart" van uw autoverzekering. Alleen dit document bewijst het feit dat u verzekerd bent. Doorgaans is de CD-ROM verzegeld. Op die zegel staat te lezen dat de verbreking van de zegel neerkomt op een aanvaarding van uwentwege van de voorwaarden en bepalingen van de licentieovereenkomst en uw akkoord om ze na te leven.

De bepalingen van de licentieovereenkomst verschillen van producent tot producent, die verschillende gebruiksvoorwaarden kunnen definiëren voor hun software. Lees de licentieovereenkomst aandachtig, want zij omvat al uw rechten en plichten aangaande het gebruik van de software in kwestie. U mag de software in geen geval gebruiken onder voorwaarden die niet uitdrukkelijk bepaald zijn in de overeenkomst en waarvoor de producent bijgevolg zijn toestemming niet heeft gegeven.

In het geval van een latere overdracht van de software, gaat de licentieovereenkomst over op de nieuwe eigenaar van de software. De vorige gebruiker verliest al zijn rechten. Bijgevolg mag hij wettelijk gezien geen kopie bewaren van de overgedragen software.

Als de software wordt afgedankt, bijvoorbeeld omdat hij verouderd is, mag de gebruiker alle exemplaren van de software vernietigen, evenals de licentieovereenkomst, of alle exemplaren van deze software en de bijbehorende licentieovereenkomst op eenzelfde plaats bewaren.

Voor bijkomende informatie in verband met een bepaald gebruik van de software wendt u zich best tot de betrokken producent.

De End User License Agreement (EULA)

De End User License Agreement (EULA) is een overeenkomst tussen uzelf (een enkele natuurlijke persoon of rechtspersoon) en Microsoft Corporation aangaande het softwareproduct van Microsoft waarop de overeenkomst betrekking heeft. Het omvat computerprogramma's, de bijbehorende ondersteuning en de "on line" of elektronische documentatie .

Het gebruik van de Microsoft-producten wordt gedefinieerd in de voorwaarden van de End User License Agreement (EULA) en in de wet op de auteursrechten. De EULA is de overeenkomst die u de toestemming verleent een bepaald product te gebruiken; zij kent u specifieke rechten toe met het oog op het gebruik van een programma van Microsoft op uw computer.

Door het softwareproduct te installeren, te kopiëren of op welke manier ook te gebruiken, verklaart u zich akkoord met de voorwaarden van de EULA. Als u niet met de voorwaarden van de EULA akkoord gaat, dient u het softwareproduct terug te brengen naar de plaats waar u het gekocht.

Microsoft aanvaardt geen enkele inbreuk op de licentieovereenkomst, ongeacht de omvang, en zal alle nodige sanctiemaatregelen nemen.

Opgelet: OEM-software van Microsoft (software die u bij een PC geleverd krijgt), bevat een EULA tussen u en de gebruiker van de PC. De leverancier neemt dan ook de verantwoordelijkheid (o.a. ondersteuning in geval van problemen) voor eigen rekening.