เรียนเชิญ ผู้บริหารด้านสายงานธุรกิจ ผู้บริหารไอที

หัวข้อ บริหารระบบไอทีอย่างคุ้มค่าด้วยการใช้เทคโนโลยีเวอร์ชวลไลเซชั่น
ของ Windows Server 2012 และ การบริหารความสัมพันธ์ลูกค้าด้วย Microsoft Dynamics CRM สำหรับธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม

ในปัจจุบันการแข่งขันทางธุรกิจค่อนข้างสูง ระบบปฏิบัติการ Server จึงมีความจำเป็นอย่างยิ่ง
ในการนำมาบริหารจัดการองค์กร เช่น การใช้งานเอกสาร หรือเครื่องพิมพ์ร่วมกัน และสามารถ
ปกป้องข้อมูลสำคัญขององค์กรได้ด้วยการจำกัดสิทธิ์พนักงานในการเข้าถึงข้อมูลตามความ
ต้องการในการใช้งานเป็นต้น จากความสำคัญดังกล่าวระบบปฏิบัติการ Server จึงได้รับ
การออกแบบมาให้สามารถทำงานได้ตลอด 24 ชั่วโมง ซึ่งในสภาวะปกติโอกาสที่ Server
ขององค์กรจะทำงานไม่ได้นั้นมีโอกาสเพียง 0.01% จากประสิทธิภาพดังกล่าว ดังนั้นบริษัท
ไมโครซอฟท์ จึงจัดงานสัมมนานี้ขึ้นเพื่อส่งเสริมการทำงานของคุณให้เกิดความคล่องตัว
และรองรับการขยายตัวของธุรกิจได้อย่างรวดเร็วมากยิ่งขึ้น

ในงานจะพบกับระบบปฏิบัติการ Windows Server 2012 มาพร้อมกับเทคโนโลยีเวอร์ชวลไล
เซชั่น “Hyper-V” ที่ช่วยให้องค์กรประหยัดค่าใช้จ่ายด้านไอทีด้วยการใช้เวอร์ชวลเซิร์ฟเวอร์
แทนการติดตั้งระบบปฏิบัติการและแอพพลิเคชั่นบนเครื่องฮาร์ดแวร์เซิร์ฟเวอร์แต่ละเครื่อง
ทำให้ใช้ทรัพยากรของเครื่องฮาร์ดแวร์เซิร์ฟเวอร์ที่มีอยู่ได้เต็มประสิทธิภาพ ช่วยลดค่าใช้จ่าย
ในการจัดซื้อฮาร์ดแวร์สำหรับระบบงานใหม่ๆและยังช่วยประหยัดค่าไฟฟ้ารวมถึงระบบ
ปรับอากาศสำหรับระบบงานปัจจุบัน นอกจากนี้เทคโนโลยีเวอร์ชวลไลเซชั่น “Hyper-V”
ใน Windows Server 2012 ถูกออกแบบเพื่อรองรับงานแบบ Mission Critical workloads
เช่น ระบบฐานข้อมูล หรือแอพพลิเคชั่นเกี่ยวกับฐานข้อมูล เช่น ERP, CRM, BI ขนาดใหญ่,
Web Server ที่มีปริมาณการเรียกดูข้อมูลมากๆ หรือ แอพพลิเคชั่นที่ต้องเข้าถึง SAN Storage
เพื่อการอ่านเขียนข้อมูลได้โดยตรง นอกจากนี้ภายในงานยังมีการนำเสนอผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ
บนโซลูชั่นของไมโครซอฟท์ เช่น Microsoft Dynamics CRM ที่จะช่วยยกระดับความรู้
ความเข้าใจในตัวลูกค้าเพื่อช่วยให้ลูกค้าเกิดความพึงพอใจสูงสุดในธุรกิจคุณ

กลุ่มผู้เข้าร่วมสัมมนา

เหมาะสำหรับกลุ่มธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ผู้บริหารด้านสายงานธุรกิจ
ผู้บริหารไอที และผู้ดูแลระบบไอที

วันเวลาและสถานที่จัดงาน

วันอังคารที่ 14 พฤษภาคม 2556 เวลา 13.00 – 17.00 น.
ห้องออดิทอเรียม 1-2 บริษัท ไมโครซอฟท์ (ประเทศไทย) จำกัด ชั้น 38 อาคารซีอาร์ซี ออลซีซั่นเพลส ถ.วิทยุ

กำหนดการ

เวลา
หัวข้อ – รายละเอียด
13.00 – 13.30 น. ลงทะเบียน
13.30 – 14.30 น. Windows Server 2012 สำหรับธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
ความสามารถของระบบปฏิบัติการ Windows Server ด้านการลดต้นทุน
และเพิ่มประสิทธิภาพสำหรับงานในองค์กร
14.30 – 15.00 น. แนะนำเทคโนโลยี “Virtualization”
เทคนิคการจัดสรรงบประมาณให้กับนวัตกรรมด้านไอทีให้เกิดความคุ้มค่า
รองรับการขยายตัวในอนาคต
15.00 – 15.30 น. พักรับประทานอาหารว่าง
15.30 – 16.30 น. Microsoft Dynamics CRM
การบริหารความสัมพันธ์ลูกค้าด้วย Microsoft Dynamics CRM
16.30 – 17.00 น. ช่วงถามตอบและลุ้นรับของรางวัล

*หมายเหตุ เวลาดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม