2 page Case Study
Posted: 3/19/2013
39
Rate This Evidence:

ČKD KOMPRESORY a.s. ČKD KOMPRESORY

Dynamica a.s. úspěšně zvládla rozsáhlý projekt zavedení komplexního informačního systému Microsoft Dynamics AX ve společnosti ČKD KOMPRESORY v plánovaném čase a rozpočtu. Výsledkem je dosažení kvalitativně vyšší úrovně při práci s informacemi a při zpracování dat, což se krátce po náběhu řešení do provozu projevilo i významnými ekonomickými přínosy.

Situace

ČKD KOMPRESORY je podnik s dlouholetou tradicí, který se specializuje na výrobu kompresorů a elektrických strojů točivých. Jedná se o produkty určené pro využití v metalurgických, chemických a energetických provozech. Vyráběné generátory velkých výkonů jsou určeny pro těžký průmysl a energetiku. Hlavní podnikové procesy pokrývají celý životní cyklus výrobků od jejich vývoje, přes výrobu, montáž až po dlouhodobý servis. Výrobky pod značkou ČKD v současnosti spolehlivě pracují ve více než 65 zemích světa.

Obchodní cíle

Před zahájením implementace ČKD KOMPRESORY používaly ERP systém od lokálního výrobce, který již přestal dostačovat potřebám společnosti a jeho další rozvoj neposkytoval záruku dostupnosti moderních IT nástrojů pro práci s informacemi nezbytných pro efektivní řízení podniku. Jedním z hlavních omezení byla i nedostatečná integrace mezi financemi a logistickou a výrobní částí informačního systému, dále potom též absence nástrojů BI pro zavedení kvalitního controllingu.

Řešení

Ve výběrovém řízení zvítězil a jako nejvhodnější platforma pro realizaci byl vybrán software Microsoft Dynamics AX 2009, který splňoval náročné požadavky zákazníka a předčil konkurenční řešení zejména v provázanosti na další aplikace Microsoft a v integračních možnostech. Jako implementační partner byla vybrána společnost Dynamica, a.s. ČKD KOMPRESORY přesvědčily zejména předchozí zkušenosti členů implementačního týmu z implementací podnikových informačních systémů v prostředí velkých strojírenských podniků.

Implementace zahrnovala kromě běžné funkčnosti podnikového IS též podrobné pokrytí oblasti výroby, plánování, projektového řízení a servisu celkem pro více než 100 současně pracujících uživatelů ČKD KOMPRESORY. Pro oblast BI byly využity nástroje OLAP prostřednictvím SQL Analysis Services a nástroje pro tvorbu sestav SQL Reporting Services.

Oblasti správy nářadí a řízení údržby byla pokryty vertikálním řešení společnosti Dynamica.

Projekt byl zahájen v únoru 2011 provedením důkladné analýzy, na jejímž základě byl vypracován podrobný návrhřešení, který prošel důkladným oponentním řízením v ČKD KOMPRESORY. Vlastní implementace byla zahájena v červnu 2011 a celý informační systém byl uveden do ostrého provozu ke dni 4.1.2012.

Díky důslednému projektovému řízení implementace dle zásad metodiky Microsoft Sure Step byla implementace dokončena v plánovaném termínu a bez překročení rozpočtu.

Přínosy

Již samotný postup implementace MS Dynamics AX přinesl ČKD KOMPRESORY optimalizaci velkého množství procesů. Při implementaci se i díky přístupu zákazníka dbalo na to, aby se informační systém za každou cenu nepřizpůsoboval stávajícím procesům ve firmě, ale aby se procesy, pokud to bylo možné, optimalizovaly a bylo využito know-how nového systému. Výsledkem je, že se úpravy řešení mohly zaměřit na oblasti pro zákazníka zásadní, a zároveň byla maximálně využita standardní funkčnost Dynamics AX.

Cílů projektu bylo dosaženo ve všech oblastech. Významné přínosy se projevily například v oblasti projektového řízení, kde se podařilo zajistit jednoznačného přiřazení výdajů, příjmů, položek a činností k příslušnému projektu. Díky systému dimenzí je možné všechny údaje projektu zpracovat nástroji controllingu a finančně vyhodnocovat.

ČKD KOMPRESORY má díky novému IS jednotnou a ucelenou datovou základnu, nad níž jsou využívány nástroje BI a podnikového controllingu. Tyto nástroje jsou průběžně rozšiřovány přímo pracovníky ČKD KOMPRESORY, kteří tak mohou samostatně a bezprostředně reagovat na potřeby managementu společnosti.

Návratnost finanční investice byla původně spočítána na 3 roky. Dle vyjádření managementu společnosti ČKD KOMPRESORY krátce po dokončení projektu je zřejmé, že díky dosažené optimalizaci procesů bude období návratnosti pravděpodobně výrazně nižší.

Solution OverviewOrganization Size: 100 employees

Software and Services
Microsoft Dynamics AX

Vertical Industries
Automotive, Industrial Equipment & Aerospace

Country/Region
Czech Republic

Languages
Czech

Partner(s)
Dynamica, a.s.

RSS