4-page Case Study
Posted: 8/2/2012
285
Rate This Evidence:

Cemat Silicon S.A. Cemat Silicon S.A. z Microsoft Dynamics AX

Wprowadzenie

Cemat Silicon S.A. posiada kilkudziesięcioletnie doświadczenie w produkcji materiałów do podzespołów elektronicznych. Firma powstała z kombinatu dostarczającego materiałów półprzewodnikowych do przedsiębiorstw na terenie byłego bloku wschodniego. Obecnie znajduje się w rękach Duńskich inwestorów – Topsil Semiconductors, zatrudniając 300 pracowników, z czego 36 to inżynierowie.

Warszawska spółka produkuje płytki krzemowe metodą Czochralskiego dla małych i średnich przedsiębiorstw. Miesięcznie wytwarza od 500 do 20 000 płytek, w zależności od wolumenu zamówienia. Każde zlecenie realizowane przez Cemat Silicon S.A. jest inne. Zamówienia składane są głównie przez zagraniczne firmy, takie jak: General Electric, Mitsubishi oraz Toshiba, i muszą być wykonane według ściśle określonej specyfikacji dostarczonej przez klienta. Różnorodność zamówień sprawia, że wyprodukowanie konkretnej partii wiążę się z różnymi kosztami. Firma poszukiwała rozwiązania, które pozwoliłoby jej kontrolować cały proces – od złożenia zamówienia i jego wyceny po finalne rozliczenia z klientem.

Priorytetem firmy jest zagwarantowanie satysfakcji klientom oraz oferowanie produktów najwyższej jakości. Spółka jest nastawiona na długotrwałą współpracę z klientami, dlatego stale wprowadza ulepszenia w procesie produkcji. Potwierdzeniem doskonałej jakości produktów firmy oraz najwyższych standardów ich wykonania są certyfikaty ISO 9001:2000 i ISO 14001:2004.

*
* System zapewnia rentowność produkcji. Możliwość trafnego określenia kosztów poszczególnych zleceń gwarantuje, że nie będziemy dokładać do produkcji, ale na niej zarabiać. *

Abdelmottaleb Doulan
Managing Director/CEO, Cemat Silicon S.A.

*
Wyzwanie

Cemat Silicon specjalizuje się w produkcji płytek krzemowych. Liczba wytwarzanych przez firmę wersji przekracza tysiąc. Płytki różnią się m.in. średnicą i zastosowaną technologią produkcji. Oba te czynniki mają istotny wpływ na koszty produkcji oraz wysokość marży.

Przed wdrożeniem rozwiązania, największym problemem firmy było szacowanie kosztów produkcji poszczególnych partii wyrobów. Cemat Silicon korzystał co prawda ze specjalistycznego oprogramowania, jednak poszczególne aplikacje pokrywały bardzo wąskie obszary działalności firmy i nie były ze sobą zintegrowane. W efekcie, choć firma dysponowała pewną liczbą danych, nie była w stanie efektywnie ich wykorzystywać, a tym samym optymalnie kierować produkcją, ani kontrolować na bieżąco stanu poszczególnych zamówień. Trudności te wpływały też negatywnie na kontrolę kosztów firmy oraz jej płynność finansową. Brak specjalistycznego oprogramowania sprawiał, że firma nie raz podejmowała się zleceń, do których dopłacała, zamiast na nich zarabiać. Taka sytuacja doprowadziła do podjęcia decyzji o wdrożeniu systemu, który miał za zadanie kompleksowo wspierać funkcjonowanie firmy.

Rozwiązanie

Przed implementacją rozwiązania firma dysponowała skromną infrastrukturą informatyczną – w Cemat Silicon stosowany był program księgowy Fiks, umożliwiający sprawowanie nadzoru nad księgą główną i środkami trwałymi, oraz niezintegrowane aplikacje, wspierające firmę w innych obszarach jej działalności. Ponieważ nie były one ze sobą połączone, wszystkie dane z nich pochodzące znajdowały się w oddzielnych lokalizacjach, co znacznie utrudniało ich podgląd. W dodatku, brakowało oprogramowania wspierającego kadrę managerską – zarządzanie firmą odbywało się przede wszystkim w oparciu o intuicję, a nie twarde dane.

W rezultacie Cemat Silicon zdecydował się na wdrożenie systemu Microsoft Dynamics AX, które zrealizowane zostało przez doświadczonego partnera – firmę Columbus Polska. Implementacja była poprzedzona gruntowna analizą potrzeb firmy, w wyniku której eksperci wdrożeniowi zidentyfikowali tzw. „wąskie gardła” ograniczające efektywność działania firmy oraz zapoznali się z aktualnymi i planowanymi procesami biznesowymi, aby następnie odwzorować je w systemie, zapewniając tym samym precyzyjne wsparcie określonych obszarów działalności przedsiębiorstwa.

Firmie zależało na tym, aby ograniczyć do minimum wprowadzenie zmian do systemu, co wiązałoby się z dodatkowymi kosztami. Wdrożenie rozwiązania w niezmienionym kształcie pociągnęło więc za sobą niewielkie zmiany w funkcjonowaniu niektórych obszarów firmy.

Jak to działa?

Microsoft Dynamics AX jest systemem zintegrowanym, wspierającym kluczowe obszary działalności firmy, takie jak: produkcja, sprzedaż, finanse, logistyka i zarządzanie magazynem. Umożliwia swobodny przepływ danych pomiędzy poszczególnymi modułami, co pozwala kontrolować w czasie rzeczywistym kondycję firmy we wszystkich aspektach.

Lepsza kontrola kosztów

Brak połączenia pomiędzy poszczególnymi aplikacjami wykorzystywanymi w firmie skutkował dużym marginesem błędu w zarządzaniu kosztami i wiązał się z wysokim ryzykiem finansowym. Cemat Silicon ponosi wysokie koszty stałe w postaci płac, czynszów oraz opłat za energię elektryczną, dlatego musi mieć stały wgląd w aktualny stan swoich finansów.

Z Microsoft Dynamics AX zarząd firmy zyskał pełniejszy wgląd w finanse firmy, zyskując tym samym cenną wiedzę na podstawie której może budować strategię przedsiębiorstwa oraz identyfikować umowy warte renegocjacji. Wszystkie te korzyści osiągnięte za pomocą platformy Microsoft Dynamics AX sprzyjają zachowaniu płynności finansowej przedsiębiorstwa.

Trafna ocena kosztów produkcji

Dynamics AX dostarczył funkcjonalności pozwalających na lepszą kontrolę kosztów zmiennych oraz dokładniejszą analizę rentowności zleceń. Narzędzia dostępne w systemie pozwoliły obliczyć, że przed wdrożeniem firma realizowała aż 10% poniżej kosztów produkcji.

Z nowym systemem możliwa jest dokładniejsza ocena kosztów produkcji i czasu realizacji poszczególnych zleceń. Produkcja płytek krzemowych według różnych wytycznych wiąże się z wykorzystaniem odmiennych technologii, zajmuje inną ilość czasu. Wszystko to wpływa na ostateczny koszt zlecenia. Przed wdrożeniem Microsoft Dynamics AX obliczenie tych kosztów było obarczone dużym błędem, przez co firma narażała się na straty. Teraz Cemat Silicon może znacznie precyzyjniej przewidywać wartość każdego zlecenia.

Integracja z aplikacją SIMACS

Proces produkcji jeszcze przed wdrożeniem systemu ERP obsługiwany był przez aplikację SIMACS. Firmie zależało na zachowaniu takiego stanu rzeczy. Wdrażając moduł produkcji Cemat Silicon musiałby ponieść dodatkowe koszty, związane zarówno z samą implementacją, jak i opracowaniem jednej z najbardziej skomplikowanych funkcjonalności platformy ERP – modułu produkcji – oraz wykupieniem większej liczby licencji dla pracowników działu produkcji. Dodatkowo, firma musiałaby się liczyć z kosztami przeszkolenia pracowników z obsługi systemu.

Aplikacja SIMACS zawiera mechanizmy ewidencjonujące zarówno materiały zużyte do produkcji, jak i gotowe wyroby. Jest również skonfigurowana z narzędziami pomiarowymi wykorzystywanymi podczas produkcji. W efekcie, dane pomiarowe są przypisywane do konkretnej partii wyrobów i automatycznie trafiają do zintegrowanego systemu. Takie rozwiązanie pozwala zestawiać te dane z danymi pochodzącymi z innych modłów, co w sumie przekłada się na pełniejsze ich wykorzystanie, większą przejrzystość procesów oraz lepszą kontrolę nad funkcjonowaniem całego przedsiębiorstwa.

Istotną kwestią jest również to, że dwujęzyczny interfejs aplikacji Microsoft Dynamics AX umożliwia właścicielom Cemat Silicon – firmie Topsil – podgląd dowolnych danych, np. na temat stanu realizacji poszczególnych zleceń oraz stanów magazynowych w dowolnym miejscu i czasie.

Logistyka zysku

Ponieważ płytki produkowane przez Cemat Silicom trafiają przede wszystkim do zagranicznych odbiorców, w tym z Japonii i USA, proces łańcucha dostaw musi być dopracowany do perfekcji.

Narzędzia obsługujące logistykę, magazyn i dostawy zawarte w systemie pozwoliły sprawniej i w sposób bardziej sformalizowany zarządzać tymi obszarami, zapewniając firmie nieprzerwane, płynne działanie.

Istotna część środków firmy jest zamrożona w postaci zapasów, dlatego też sprawne gospodarowanie nimi wpływa na płynność finansową przedsiębiorstwa. Z aplikacją Microsoft Dynamics AX możliwe jest uzyskanie pełnej kontroli nad procesami logistycznymi. System pozwala również szybko reagować na zmiany cen surowców i – w zależności od nich – ustalać ceny produktów, co odgrywa kluczową rolę w rentowności firmy.

Korzyści biznesowe

Główną funkcją, jaką ma pełnić Microsoft Dynamics AX, jest kontrola finansów firmy. Platforma integruje dane pochodzące z różnych działów przedsiębiorstwa, a zaawansowane narzędzia raportujące pozwalają przekuwać surowe dane we wskazówki dotyczące dalszego postępowania, zapewniającego firmie finansowy sukces. Ponadto, wdrożenie systemu przyniosło Cemat Silicon inne wymierne korzyści, w tym:
 • efektywniejsze kierowanie produkcją dzięki integracji z aplikacją SIMACS,
 • zebranie danych w jednym miejscu umożliwiło lepszą kontrolę wszystkich obszarów działalności przedsiębiorstwa,
 • ocenę kosztów produkcji pozwalającą na trafną ocenę wartości zlecenia i osiąganie wyższych zysków,
 • lepszą kontrolę kosztów i zapobieganie finansowym stratom,
 • uzyskanie pełnej kontroli nad procesami logistyki i zaopatrzenia oraz optymalizację wykorzystania zapasów.
Referencje

System zapewnia rentowność produkcji. Możliwość trafnego określenia kosztów poszczególnych zleceń gwarantuje, że nie będziemy dokładać do produkcji, ale na niej zarabiać.” – mówi Abdelmottaleb Doulan, Managing Director/CEO, Cemat Silicon S.A.

„Zakres oferty produktowej stanowił wyzwanie dla wdrożeniowców. Sam proces implementacji systemu Microsoft Dynamics AX zakończyliśmy w styczniu. Przez kolejne miesiące zespół wdrożeniowy wprowadzał optymalizacje do oprogramowania, wynikające właśnie z ogromnej liczby kombinacji produktów, do tego stale powiększanej.” – dodaje Marcin Domżał, konsultant ds. wdrożeń w Columbus Polska.


Microsoft Dynamics

Dynamics jest integralną częścią Microsoft, oferującą szeroki zakres zintegrowanych rozwiązań biznesowych dla rynku dużych
i średnich przedsiębiorstw. Oferta firmy
w tym zakresie obejmuje systemy wspomagające zarządzanie przedsiębiorstwem (ERP) oraz systemy wspomagające zarządzanie relacjami z klientami (CRM). Rozwiązania te pomagają dużym i średnim przedsiębiorstwom
w tworzeniu i ulepszaniu łączności z klientami, pracownikami, partnerami i dostawcami.

Głównymi produktami Microsoft Dynamics oferowanymi na rynku polskim są: Microsoft Dynamics AX, Microsoft Dynamics NAV oraz Microsoft Dynamics CRM.

Aplikacje Microsoft Dynamics optymalizują strategiczne procesy biznesowe w organizacji, tj.: zarządzanie finansami, zasobami ludzkimi, łańcuchem dostaw i usługami, projektami, relacjami z klientami oraz e-handel, analitykę i produkcję.

Rozwiązania Microsoft Dynamics są sprzedawane przez sieć firm współpracujących – Partnerów, którzy posiadają wyspecjalizowane zespoły wdrożeniowe, szkoleniowe i serwisowe. Obecnie do sieci Partnerów Microsoft Dynamics na świecie należy ponad 4500 resellerów (VAR), integratorów systemowych, konsultantów, niezależnych dostawców oprogramowania (ISV), firm doradczych oraz dostawców zintegrowanych rozwiązań biznesowych i usług.

Ponad 305 000 firm i organizacji na całym świecie używa rozwiązań Microsoft Dynamics.

Więcej informacji na temat systemu Microsoft Dynamics:
http://www.microsoft.com/poland/dynamics/
Solution OverviewOrganization Size: 300 employees

Organization Profile
Firma specjalizuje się w wytwarzaniu płytek krzemowych do produkcji podzespołów elektronicznych.

Business Situation
Cemat Silicon produkuje płytki krzemowe, których odbiorcami są najwięksi producenci elektroniki – m.in. General Electric, Mitsubishi oraz Toshiba.

Solution
Microsoft Dynamics AX dostarcza narzędzi pozwalających sprawować pełną kontrolę nad finansami firmy oraz efektywnie zarządzać obszarami produkcji, logistyki i sprzedaży.

Benefits
 • Aplikacja, integrując dane z różnych obszarów działania firmy, pozwala lepiej koordynować funkcjonowanie przedsiębiorstwa
 • Dostępność danych aktualizowanych na bieżąco umożliwia stały podgląd kondycji finansowej firmy i etapów, na których znajdują się poszczególne zlecenia
 • System, dostarczając narzędzi analitycznych, pozwala trafnie oceniać rentowność zleceń, zapobiegając stratom
 • Kontrola nad łańcuchem dostaw zapewnia, że zlecenia zostaną wykonane na czas, a ich koszt nie przekroczy założonej sumy


Software and Services
Microsoft Dynamics AX

Vertical Industries
Process Manufacturing & Resources

Country/Region
Poland

Business Need
 • Business Intelligence and Reporting
 • Business Productivity
 • Cost Containment
 • Enterprise Project Management
 • Financial Management

IT Issue
 • Development
 • Enterprise Resource Planning (ERP)
 • Interoperability
 • Manufacturing and Supply Chain Management
 • Product Lifecycle Management
 • Regulatory Compliance and Controls
 • Risk Analytics and Reporting
 • Supply Chain Planning and Execution

Languages
Polish

Partner(s)
Columbus Polska Sp. z o.o.

RSS