2 page Case Study
Publikováno: 2/1/2013
78
Ohodnoťte tuto studii:

Meopta-Optika, a.s. Díky Microsoft Dynamics AX snížila Meopta skluz ve výrobě na polovinu

Společnost Meopta - optika byla založena již roku 1933. V současné době je nadnárodní společností působící v oblasti výzkumu a vývoje, v konstrukční činnosti a ve výrobě optických i mechanických součástí a jejich montáži. Za dlouhou dobu své existence se Meopta stala specialistou na optické produkty nejvyšší kvality pro průmyslové, vojenské a spotřební trhy. Od ledna 2012 svůj chod řídí pomocí nejnovější verze Microsoft Dynamics AX.

Situace

Zastaralý podnikový informační systém bylo potřeba nahradit

Společnost Meopta – optika využívala zastaralou verzi Microsoft Dynamics AX, které již skončila podpora od výrobce. Starý systém již neumožňoval finanční řízení v reálném čase, management neměl k dispozici efektivní nástroje pro optimalizaci nákladů jednotlivých nákladových středisek a systém vyžadoval časové plánování provedení náročnějších výpočetních úloh, jako byly například finanční uzávěrky nebo úpravy plánu výroby. Firma zároveň potřebovala nasadit nové funkcionality jako například standardní ceny nebo RMA čísla pro monitoring reklamací a zpětné vyhodnocování kvality výroby. Přepočet plánu výroby trval 48 hodin a musel probíhat až během víkendu. S jakýmikoliv úpravami kvůli novým prioritním zakázkám či upřesněním těch stávajících musela tedy firma čekat vždy až 7 dní, což negativně ovlivňovalo její flexibilitu a schopnost pružně reagovat na měnící se požadavky zákazníků.

V roce 2009 se proto firma rozhodla systém od základů inovovat a nahradit jej jeho nejnovější verzí. Byla tedy zahájena detailní analýza všech soudobých procesů ve firmě i specifikace požadavků na zavedení kapacitního plánování výroby a dalších novinek, které měly pomoci firmu posunout směrem k co nejefektivnějšímu řízení výroby. V roce 2011, když byla kompletní analýza hotová, si firma pro implementaci nové verze systému, včetně všech navrhovaných změn zvolila společnost WBI Systems.

Řešení

Implementace díky agilnímu projektovému řízení trvala pouhé 4 měsíce

Celý projekt zahrnoval kompletní implementaci nové verze Microsoft Dynamics AX a migraci dat z původní Microsoft Dynamics AX 3. Na celou implementaci zbývaly pouhé 4 měsíce. WBI Systems proto zákazníkovi navrhla alternativní formu zrychlené implementace ve formě kombinující agilní projektové řízení a využití bodyshopu implementačního týmu partnera přímo v prostorách zákazníka, aby tak vznikl jediný ucelený implementační tým, který by se mohl naplno věnovat implementaci po celé čtyři měsíce, včetně vánočních svátků. Se zákazníkem nebyla sjednaná fixní cena, ale byly stanoveny funkcionality, které je nezbytné do 1. 1. 2012 uvést do provozu.

Implementace těchto funkcionalit byla rozdělena na 5 přibližně třítýdenních etap. V prvním týdnu každé etapy pracovali klíčoví uživatelé zákazníka spolu s konzultanty implementačního partnera na upřesnění funkcionality a doladění specifikací získaných z analýzy. Paralelně k tomu probíhal vývoj, kdy šéfvývojář partnera řídil vlastní tým vývojářů pro Dynamics AX, kterým Meopta – optika disponuje. V druhém týdnu probíhalo nasazení a odlaďování dané funkcionality, kdy se konzultanti partnera připojili k vývojářskému týmu a dohlíželi nad tím, aby jednotlivé prvky a procesy fungovaly tak, jak bylo v prvním týdnu dohodnuto s klíčovými uživateli. Ve třetím týdnu etapy následně probíhalo testování a také školení klíčových uživatelů. Ti následně mohli na testovací verzi odhalit první nedostatky a případné úpravy dané funkcionality a ještě v průběhu zkrácené implementace předat týmu vývojářů k dopracování. Další etapy následně probíhaly paralelně, vždy s jednotýdenním dostupem. 6 týdnů před uvedením produkční verze systému byla zahájena série školení jednotlivých více než 500 koncových uživatelů systému, kteří s ním měli od 1. 1. 2012 začít pracovat.

Díky tomuto unikátnímu způsobu projektového řízení se podařilo udržet maximální motivaci všech členů týmu i na straně zákazníka a předešlo se celé řadě počátečních problémů. Implementační tým na straně partnera navíc získal podrobný přehled o požadavcích zákazníka na implementaci dalších funkcionalit jako například CRM modulu v druhé fázi implementace, která probíhala již v průběhu roku 2012.

Přínosy

Finanční řízení probíhá v reálném čase

Meopta – optika díky novému systému získala zcela nové možnosti v oblasti finančního řízení. K oceňování materiálu využívaného ve výrobě je využita metoda standardních cen, přičemž pro využívání nástrojů a přípravků zůstala i nadále zachována metoda oceňování FIFO, která lépe reflektuje amortizaci některých drahých měřících přístrojů. Firma má teď k dispozici úplný a reálný přehled o stavu financí, a to kdykoliv na vyžádání. Zároveň má také k dispozici přesné přiřazení jednotlivých nákladů konkrétním nákladovým střediskům, což ji umožňuje efektivnější řízení a optimalizaci nákladů.

Plánování výroby je o 90 % kratší a skluz se snížil na polovinu

Ve výrobní části systému se zkrátila doba běhu plánu výroby o 90 %, přičemž úpravu plánu lze provádět v libovolný den. Ve výrobě byly eliminovány prodlevy způsobené čekáním na nástroje nebo na kalibraci měřících přístrojů. Nástrojárna má k dispozici informace o požadavcích na využití jednotlivých nástrojů i měřících přístrojů předem, přímo z plánu výroby, a může tak plánovat jak jejich rozložení, či případně dokoupení, tak včasnou kalibraci přístrojů tak, aby bylo možné zajistit hladký chod výroby. Dříve přitom bylo třeba čekat na kalibraci přístrojů někdy až 4 dny. Nástroje a přístroje jsou nově okamžitě přiřazovány nejen konkrétním zakázkám, ale také konkrétnímu kroku ve výrobě daného kusu, přičemž systém podporuje paralelní provádění více kroků v rámci jednoho výrobního úkolu. Přiřazování nástrojů a měřících přístrojů probíhá nově plně automaticky na bázi čarových kódů, přičemž v rámci plánování výroby jsou plánovány i nástroje. Každý krok ve výrobě je zahlášen pomocí čárového kódu přípravku přímo u čtečky na daném pracovišti a nářadí se vrací ihned, jakmile je daný úkol dokončen. Díky používání čárových kódů je také přesně vidět, v jaké fázi rozpracovanosti se ten který výrobek nachází. Systém zároveň eviduje pohyb nástrojů a měřících přístrojů po pracovišti i využití měřících přístrojů vyžadujících kalibraci, včetně včasného plánování provedení kalibrace před plánovaným využitím měřicího přístroje. Skluz ve výrobě se díky kapacitnímu plánování podařilo snížit na polovinu původní hodnoty.

Hlavní přínosy řešení:

  • Zkrácení změnového řízení u plánu výroby ze 48 hodin na 5 hodin

  • Možnost provádět změny plánu výroby během pracovního týdne a ne až o víkendu jako dříve

  • Zkrácení doby čekání na kalibraci přístrojů z až 4 dnů na 0 dnů, a to díky plánování využití kalibrovaných přístrojů v rámci plánování výroby

  • Zkrácení doby čekání výroby z důvodu nedostatku či neexistence potřebného nástroje z jednotek dnů na 0 dnů, a to díky plánování využití nástrojů a systému upozornění na absenci nástrojů potřebných pro naplánovanou výrobu.

  • Okamžitý přístup k finančním informacím

  • Přehled o odchylkách skutečných cen výroby od standardních cen

  • Úplná eliminace nutnosti plánovat náročnější úlohy jako úpravy výrobního plánu či měsíční účetní uzávěrku pro podnikový informační systém

Vybraná případová studieVelikost společnosti: 2500 zaměstnanců

Software a služby
Microsoft Dynamics AX

Stát/Region
Česká republika

Řešení podle potřeb
CRM Řízení vztahů se zakázníky

Jazyk
Čeština

Partneři
WBI Systems a.s.

RSS