2 page Case Study
Publikováno: 4/26/2013
11
Ohodnoťte tuto studii:

Marius Pedersen a.s. SQL Server 2008 přinesl hladký chod každodenního fungování společnosti Marius Pedersen

Migrace na Microsoft SQL Server 2008 přinesla společnosti Marius Pedersen konsolidovanou databázi v její centrále, došlo také k výraznému snížení nároků na správu systému. SQL Server 2008 je zárukou dalšího rozvoje IT firmy směrem k jejímu managementu a v neposlední řadě také výrazně vyššího nárůstu výkonu aplikace.

Situace

Marius Pedersen je přední dánskou společností, která se zabývá především moderními metodami nakládání se všemi druhy odpadů. V České republice provozuje Marius Pedersen 16 řízených skládek s ročním objemem uložených odpadů dosahujícím téměř 700 tisíc tun, dále zařízení na úpravu a zneškodnění nebezpečných odpadů, solidifikační linky, vlastní recyklační a třídící zařízení a zařízení pro biodegradaci materiálů kontaminovaných ropnými produkty. Skupina firem nyní zaměstnává přes 2300 kvalifikovaných pracovníků. SQL Server představuje pro společnost Marius Pedersem klíčovou databázi pro ERP systém. Pracuje s ní 650 uživatelů v 60 pobočkách firmy. Pobočky fungují bez SQL Serveru, ten je umístěn v centrále. Poboček přitom pravidelně přibývá, v posledních letech šlo o tři nová místa každým rokem.

Společnost Marius Pedersem dříve využívala pro svůj ERP systém SQL Server 2000. Aplikace však měla problémy s výkonem, nedostačovala nárůstu uživatelů, objevovaly se až několikaminutové prodlevy v odezvě aplikace. To bylo pro firmu neúnosné. Druhý SQL Server 2000 používala firma pouze pro reporty. Jedná se o sestavy pro řidiče vozů odvážejících odpad. Reporty fungovaly pomalu, byly nestabilní a nespolehlivé. Problémy začaly komplikovat každodenní práci posádek vozů. Někteří uživatelé byli nuceni rozložit si práci tak, aby aplikaci nepoužívali v době špičky. Společnost Marius Pedersen připravoval migraci na novou platformu už delší dobu. Vše se urychlilo v souvislosti s novými pobočkami, které způsobily zahlcení systému.

Obchodní cíle

Přínosy společnosti Marius Pedersen je možné rozčlenit do tří klíčových oblastí: výkon, správa a Business Intelligence:

  • Výkon. Nové řešení SQL Serveru přináší především zrychlení výkonu z pohledu generování a tvorby reportů. Odstranění zamykání transakcí přináší výrazný nárůst propustnosti celého systému. Dalším požadavkem byla lepší škálovatelnost a lepší práce s pamětí spojená s přechodem na 64-bitovou platformu.
  • Dalším přínosem je výrazně jednodušší správa a vyšší stabilita. Velmi důležitým aspektem je i vyšší bezpečnost dat, kdy administrátor nemá přístup k datům, a není tak možné jejich zcizení. Marius Pedersen připravuje využití technologií pro omezení/prioritizaci prostředků (Resource Governor) – tímto se zamezí přetížení serveru jedním dotazem/uživatelem.
  • Další požadavky směřovaly k oblasti Business Inteligence a využití technologií SharePoint, které nabízejí svoje rozšíření jako prezentační vrstva pro interní reporty a informace.

Řešení

Ve společnosti Marius Pedersem došlo k nasazení dvou Microsoft SQL Serverů 2008 edice Enterprise. Jeden z nich slouží jako databázový server, druhý řeší problematiku Business Inteligence – tvorby reportů a analytických služeb. Využití edice Enterprise bylo nezbytné pro řízení výkonu a bezpečnost.

Celá migrace ERP databáze proběhla během jediné noci, díky čemuž nedošlo k zásadním komplikacím v běžném chodu společnosti. Migrace reportů zabrala několik týdnů s tím, že reporty (celkem jich bylo více než čtyřicet) byly optimalizovány pro prostředí SQL Serveru 2008.

Přínosy

SQL Server 2008 přinesl společnosti Marius Pedersen několik vylepšení. Může se spolehnout na konsolidovanou databázi ve své centrále, došlo také k výraznému snížení nároků na správu systému – dříve se správě SQL serveru věnovalo týdně deset hodin, dnes jsou to desítky minut.

SQL Server 2008 přinesl nové možnosti dalšího rozvoje IT směrem k managementu společnosti a v neposlední řadě také výrazně vyšší výkon aplikace, který nijak nelimituje uživatele ve své práci. Optimalizovaný výkon nabízí volné hardwarové kapacity a tím možnost realizace dalších projektů.

Velkým plusem byla jednoduchá migrace, která proběhla zcela bezproblémově téměř během jedné noci.

Přehledná inventarizaci hardwaru, softwaru a evidenci majetku je zajišťována nástrojem třetí strany s plnou integrací do adresářových služeb. Společnost má díky integraci do Active Directory k dispozici relevantní informace o provozovaných informačních technologií se zaměřením zejména na koncové uživatelské stanice.

Dohled IT prostředí zajišťuje systém MS System Center Operations Manager 2007 R2, který poskytuje proaktivně informace pro správu prostředí, předcházení výpadkům a zároveň strategické plánování dalšího rozvoje. V systému je přímo k dispozici znalostní databáze usnadňující správu a řešení potenciálních problémů.

Operační systém Windows Server 2008 R2 zajišťuje robustní platformu pro chod a správa aplikací a služeb provozovaných v různých lokalitách společnosti. Moderní operační systém zabezpečuje zároveň bezpečné prostředí pro řešení zálohování enormního množství dat.

„Stabilní prostředí je pro nás nejvyšší prioritou. V dnešní době zabírá SQL Server z pohledu správy IT minimum času – pouze běžnou kontrolu logů, což se nedá srovnávat s původním řešením. V minulosti trávil jeden pracovník až třetinu svého času správou databázového serveru, pracovali jsme pod permanentním tlakem uživatelů. Naše IT oddělení má nyní dostatečnou kapacitu a možnosti pro poskytování rozšířených služeb managementu společnosti. Propojením dalších technologií Microsoft (především SharePoint) neznamená pro náš rozvoj v oblasti Business Intelligence další investice do softwaru“, říká Ing.Tomáš Masák, manažer ICT.

Vybraná případová studie
Software a služby
  • Microsoft Sharepoint Server
  • Microsoft SQL Server 2008

Stát/Region
Česká republika

Řešení podle potřeb
  • Business Intelligence
  • Produktivita

IT téma
Vysoká dostupnost

Jazyk
Čeština

RSS