2 page Case Study
Publikováno: 4/26/2013
18
Ohodnoťte tuto studii:

FUJIFILM CZ Implementace podnikového informačního systému do společnosti FUJIFILM CZ, s.r.o.

Jeden z nevýznamnějších distributorů foto techniky a polygrafického materiálu na českém trhu, společnost FUJIFILM CZ, s.r.o., implementací nového informačního systému Microsoft Navision, získala účinný nástroj pro řízení obchodního procesu s důrazem na řešení B2B komunikaci se svými partnery.

Výchozí stav

Společnost FUJIFILM CZ, s.r.o. využívala pro řízení finančních a ekonomických agend a klíčových oblastí distribučního řízení účetní systém a několik jednoúčelových aplikací, které mezi sebou vzájemně nekomunikovaly. Přenos informací tak byl komplikovaný. Systém neposkytoval provázané informace o ekonomických a obchodních datech. Nebylo možné provádět aktivní elektronickou komunikaci se zákazníky, čímž byl potlačen rozvoj této části obchodu. Oblast reklamace zboží byla řešena pouze papírovou formou bez jakékoliv podpory softwarovými nástroji. Toto informační prostředí neumožňovalo pružně reagovat na potřeby firmy a podporovat její ekonomické cíle.

Cíle projektu
 • Centrální informační systém poskytující souhrnné online informace
 • Jednotná evidence všech informací o dodavatelích, zákaznících a zboží
 • Možnost tvorby specifických ceníků pro jednotlivé zákazníky
 • Vykazování pohybu zboží na celních skladech
 • Podpora řízení reklamačního řízení
 • Napojení na internetovou aplikaci umožňující komunikaci s obchodními partnery (B2B)
Řešení

Ve výběrovém řízení si FUJIFILM CZ vybral řešení společnosti AutoCont CZ založené na podnikovém informačním systému Microsoft Navision. Cíle projektu byly stanoveny v úvodní analytické fázi implementace, kdy vznikl dokument Úvodní studie. Takto byl definován rámec a postup realizace projektu, na který byly navázány konkrétní implementační práce jako programování zákaznických úprav, parametrizace systému a migrace dat. Systém Microsoft - Navision byl po třech měsících implementace dne 1.1.2005 úspěšně spuštěn do ostrého provozu.

Funkční základ systému byl navržen tak, aby pokryl veškeré obchodní a ekonomické procesy firmy – Nákup a závazky, Prodej a pohledávky, Zásoby, Finance a Dlouhodobý majetek. Základní moduly byly následně rozšířeny o další funkční části, pružně reagující na aktuální požadavky firemních procesů a to zejména v oblastech reklamace zboží a internetového obchodu.

Finanční část systému je zaměřena nejen na běžné účetní operace v rámci platné legislativy ČR, ale také na vyhodnocování pomocí reportingových a controlingových nástrojů. Veškeré vykazování je založeno na účetní evidenci a informacích o pohybech zboží.

Oblast prodeje je plně pokryta standardní funkcionalitou systému Microsoft-Navision. Z hlediska určování ceny systém reaguje na požadavky členění zákazníků do dvou hlavních skupin. Systém podporuje práci s individuálními ceníky a v procesu tvorby prodejních dokumentů na základě těchto a dalších stanovených kritérií automaticky navrhuje správnou kombinaci prodejní ceny a slevy.

V oblasti nákupu byla u zboží na celním skladě požadována možnost evidovat Číslo celního záznamu sledování. Tento požadavek byl řešen funkcí sledování sériových čísel, která jsou následně uváděna na všech účetních záznamech.

Nad rámec standardního řešení byl vytvořen specializovaný modul Reklamace pro řízení procesu vyřízení reklamací, záručního a pozáručního servisu dodaného zboží.

Sběr a vyřízení objednávek od obchodních partnerů byl podpořen přímým napojením systému Microsoft Navision na externí internetovou aplikaci ShopCentrik, která umožňuje vytvářet kombinované dealerské prodejny. Partnerům je tak umožněno příjemné a jednoduché nakupování, které je podpořeno kvalitní prezentací zboží, přehledností prodejny a uživatelsky jednoduchým procesem nákupu.

Plánovaný následný rozvoj systému je zaměřen především na  podporu servisní činnosti a to s cílem zjednodušit a zefektivnit proces reklamace zboží.

V současné době pracuje ve společnosti FUJIFILM CZ, s.r.o. s informačním systémem Microsoft Navision 25 licencovaných (současně přihlášených) uživatelů.

Přínosy

Nový informační systém Microsoft Navision ve společnosti FUJFIILM CZ, s.r.o. sjednotil datové základny do jednoho funkčního celku a umožňuje uživatelům kdykoli nahlížet na aktuální a konzistentní data.

Systém podporuje veškeré podnikatelské aktivity a umožňuje další růst a rozvoj společnosti. Pomáhá vedení společnosti i běžným pracovníkům řídit veškerou problematiku distribuce FOTO techniky a polygrafického materiálu.

Nasazením internetové aplikace ShopCentrik se zrychlil a zefektivnil proces objednávání zboží a uspořila se tak telefonická a papírová komunikace se zákazníky.

Díky implementaci nového systému je firma schopná rychle a přesně reagovat na požadavky svých zákazníků.

Společnost AutoCont CZ, a.s. implementací a správou celého řešení ve společnosti FUJIFILIM CZ navázala na dosavadní dlouhodobou spolupráci v oblasti správy IT.

Podpora

V současné době podléhá informační systém ve společnosti FUJFILM CZ, spol. s r.o. standardnímu procesu podpory s tím, že v průběhu dochází k další modifikaci a rozvoji systému na přání zákazníka.

Dodávku nového informačního systému do společnosti zákazníka chápe AutoCont CZ pouze jako první krok k zajištění jeho průběžných potřeb. Naší snahou je navázat dlouhodobé partnerství založené na odborném rozvoji, podpoře a servisu IS/IT zákazníka.

Charakteristické vlastnosti naši podpory:

 • Specifický servisní program na základě uzavřené servisní smlouvy

 • Volba optimálního rozsahu služeb s paušálními platbami

 • Vysoce odborný systém podpory – Help Desk systém, Hot-line podpora, vzdálená správa, garantované termíny zásahu

 • Průběžný sběr požadavků na rozvoj řešení

 • Řízení centrálním dispečinkem v Praze

 • Pobočkové pokrytí celého území ČR a SR

 • Servis poskytuje nejbližší servisní středisko

Vybraná případová studie
RSS