Cyhoeddwyd:
Yn dod i rym ar: 28 Rhagfyr 2018
Cytundeb Gwasanaethau Microsoft
Eich PreifatrwyddEich Preifatrwydd1_YourPrivacy
Crynodeb

1. Eich Preifatrwydd. Mae eich preifatrwydd yn bwysig i ni. Darllenwch Ddatganiad Preifatrwydd Microsoft (y "Datganiad Preifatrwydd") gan ei fod yn disgrifio'r mathau o Ddata rydyn ni'n eu casglu gennych chi ac o'ch dyfeisiau (“Data”), sut rydyn ni'n defnyddio'ch Data a'r sail gyfreithiol dros brosesu eich Data. Mae'r Datganiad Preifatrwydd hefyd yn disgrifio sut mae Microsoft yn defnyddio eich cynnwys, sef eich cyfathrebu â phobl eraill; postiadau rydych chi'n eu cyflwyno i Microsoft drwy'r Gwasanaethau; a'r ffeiliau, y lluniau, dogfennau, sain, gweithiau digidol, ffrydiau byw a'r fideos rydych chi'n eu llwytho i fyny, eu storio, eu darlledu neu eu rhannu drwy'r Gwasanaethau ("Eich Cynnwys"). Os yw'r gwaith prosesu'n seiliedig ar ganiatâd ac i'r graddau a ganiateir gan y gyfraith, drwy ddefnyddio'r Gwasanaethau neu drwy gytuno i'r Telerau hyn, rydych chi'n rhoi eich caniatâd i Microsoft gasglu, defnyddio a datgelu Eich Cynnwys a'ch Data fel sy'n cael eu disgrifio yn y Datganiad Preifatrwydd. Mewn rhai achosion, byddwn yn darparu rhybudd ar wahân ac yn gofyn am eich caniatâd fel y sonnir yn y Datganiad Preifatrwydd.

Testun llawn
Eich CynnwysEich Cynnwys2_yourContent
Crynodeb

2. Eich Cynnwys. Mae nifer o'n Gwasanaethau'n caniatáu i chi storio neu rannu Eich Cynnwys neu dderbyn deunyddiau gan bobl eraill. Nid ydym yn honni ein bod yn berchen ar Eich Cynnwys. Eich Cynnwys chi fydd Eich Cynnwys chi a chi sy'n gyfrifol amdano.

 • a. Pan fyddwch chi'n rhannu Eich Cynnwys â phobl eraill, rydych chi'n cytuno'n benodol bod unrhyw un rydych chi wedi rhannu Eich Cynnwys â nhw yn cael, am ddim ac yn fyd-eang, defnyddio, cadw, cofnodi, atgynhyrchu, darlledu, trosglwyddo, rhannu, arddangos, cyfathrebu (a dileu ar HealthVault) Eich Cynnwys. Os nad ydych chi'n dymuno i bobl eraill allu gwneud hynny, peidiwch â defnyddio'r Gwasanaethau i rannu Eich Cynnwys. Rydych chi'n cynrychioli ac yn gwarantu ar gyfer cyfnod y Telerau hyn bod gennych chi (a bydd gennych chi) yr holl hawliau sy'n angenrheidiol ar gyfer Eich Cynnwys sydd wedi cael ei lwytho i fyny, ei storio neu ei rannu ar neu drwy'r Gwasanaethau ac na fydd casglu, defnyddio na chadw Eich Cynnwys drwy'r Gwasanaethau yn torri unrhyw gyfraith na hawliau pobl eraill. Rydym yn eich cynghori'n gryf i wneud copïau wrth gefn rheolaidd o Eich Cynnwys. Ni ellir dal Microsoft yn gyfrifol am Eich Cynnwys na'r deunyddiau mae pobl eraill yn eu llwytho i fyny, eu storio na'u rhannu drwy ddefnyddio ein Gwasanaethau.
 • b. I'r graddau sy'n angenrheidiol i ddarparu'r Gwasanaethau i chi ac i bobl eraill (a all gynnwys newid maint, siâp neu fformat Eich Cynnwys er mwyn ei storio neu ei arddangos yn well i chi), i'ch diogelu chi a'r Gwasanaethau ac i wella cynnyrch a gwasanaethau Microsoft, rydych yn rhoi trwydded eiddo deallusol fyd-eang a heb freindal i Microsoft i ddefnyddio Eich Cynnwys, er enghraifft i wneud copïau, i gadw, i drosglwyddo, i ailfformatio, i ddosbarthu drwy offer cyfathrebu ac i ddangos Eich Cynnwys ar y Gwasanaethau. Os byddwch yn cyhoeddi Eich Cynnwys mewn ardaloedd o'r Gwasanaethau lle bydd ar gael ar-lein yn gyhoeddus neu heb gyfyngiadau, efallai bydd Eich Cynnwys yn ymddangos mewn arddangosiadau neu ddeunyddiau sy'n hyrwyddo'r Gwasanaeth. Mae rhai o'r Gwasanaethau'n cael eu cefnogi gan hysbysebion. Mae rheoliadau ar gyfer sut mae Microsoft yn personoli hysbysebion ar gael ar dudalen Diogelwch a phreifatrwydd gwefan rheoli cyfrif Microsoft. Fyddwn ni ddim yn defnyddio'r hyn rydych yn ei ddweud mewn e-bost, sgyrsiau, galwadau fideo na phost llais, na'ch dogfennau, eich lluniau na'ch ffeiliau personol eraill i dargedu hysbysebion atoch chi. Mae'r Datganiad Preifatrwydd yn rhoi manylion ein polisïau hysbysebu.
Testun llawn
Cod YmddygiadCod Ymddygiad3_codeOfConduct
Crynodeb

3. Cod Ymddygiad.

 • a. Ni chaniateir cynnwys, deunyddiau na gweithredoedd sy'n torri'r Telerau hyn. Drwy gytuno i'r Telerau hyn, rhaid i chi ddilyn y rheolau hyn:
  • i. Peidiwch â gwneud unrhyw beth anghyfreithlon.
  • ii. Peidiwch â chymryd rhan mewn unrhyw weithgarwch sy'n ecsbloetio, yn niweidio neu'n bygwth niweidio plant.
  • iii. Peidiwch ag anfon sbam. Mae sbam yn golygu llawer iawn o e-bost, postiadau, ceisiadau am gyswllt, SMS (negeseuon testun), neu negeseuon gwib digroeso neu ni ofynnir amdanynt.
  • iv. Peidiwch ag arddangos na defnyddio'r Gwasanaethau'n gyhoeddus i rannu unrhyw gynnwys amhriodol neu ddeunyddiau eraill (sy'n cynnwys, er enghraifft, noethni, bwystfileiddiwch, pornograffi, iaith sarhaus, trais graffig neu weithgarwch troseddol).
  • v. Peidiwch â chymryd rhan mewn gweithgarwch sy'n dwyllodrus, ffug neu'n gamarweiniol (e.e., gofyn am arian drwy dwyll, cymryd arnoch eich bod yn rhywun arall, camddefnyddio'r Gwasanaethau i gynyddu cyfrif chwarae, neu effeithio ar safleoedd, sgoriau neu sylwadau).
  • vi. Peidiwch â mynd ati'n fwriadol i osgoi unrhyw gyfyngiadau ar fynediad i'r Gwasanaethau neu eu hargaeledd.
  • vii. Peidiwch â chymryd rhan mewn gweithgarwch sy'n niweidiol i chi, i'r Gwasanaethau neu i bobl eraill (e.e., trosglwyddo firysau, stelcio, cyhoeddi cynnwys terfysgol, cyfleu caseiriau, neu eiriol trais yn erbyn pobl eraill).
  • viii. Peidiwch â thorri hawliau pobl eraill (e.e., mynd ati heb awdurdod i rannu cerddoriaeth â hawlfraint neu ddeunydd arall sydd â hawlfraint, ailwerthu neu ddosbarthu mapiau Bing neu ffotograffau mewn ffordd arall).
  • ix. Peidiwch â chymryd rhan mewn gweithgarwch sy'n tarfu ar breifatrwydd pobl eraill.
  • x. Peidiwch â helpu pobl eraill i dorri'r rheolau hyn.
 • b. Gorfodi. Rydym yn cadw'r hawl i wrthod Eich Cynnwys os yw'n mynd dros y terfynau ar storio neu faint ffeiliau a ganiateir gan y Gwasanaeth. Ar ben hynny, os ydych chi'n torri unrhyw un o'r rhwymedigaethau sydd wedi cael eu rhestru yn adran 3(a) uchod neu os ydych fel arall yn torri'r Telerau hyn yn sylweddol, gallwn gymryd camau yn eich erbyn gan gynnwys (heb gyfyngiad) stopio darparu Gwasanaethau neu gau eich cyfrif Microsoft ar unwaith am achos da neu rwystro danfon cyfathrebu (fel e-bost, rhannu ffeiliau neu neges wib) at neu o'r Gwasanaethau. Rydym hefyd yn cadw'r hawl i dynnu neu rwystro Eich Cynnwys o'r Gwasanaethau unrhyw bryd os byddwn yn cael gwybod y gallai dorri'r gyfraith berthnasol neu'r Telerau hyn. Wrth ymchwilio i achosion honedig o dorri'r Telerau hyn, mae Microsoft yn cadw'r hawl i adolygu Eich Cynnwys er mwyn datrys y mater. Fodd bynnag, nid ydym yn monitro'r Gwasanaethau ac nid ydym yn ceisio gwneud hynny.
 • c. Cais i Wasanaethau Xbox. Cliciwch yma am ragor o wybodaeth ynghylch sut mae'r Cod Ymddygiad hwn yn berthnasol i Xbox Live, Gemau ar gyfer Windows Live a gemau Microsoft Studios, rhaglenni, gwasanaethau a chynnwys sy'n cael eu darparu gan Microsoft. Gall torri'r Cod Ymddygiad drwy Wasanaethau Xbox (a ddiffinnir yn adran 13(a)(i)) olygu ataliadau dros dro neu waharddiadau rhag cyfranogi mewn Gwasanaethau Xbox, yn cynnwys fforffedu trwyddedau cynnwys, amser Aelodaeth Aur Xbox, a balansau cyfrif Microsoft sy'n gysylltiedig â'r cyfrif.
Testun llawn
Defnyddio'r Gwasanaethau a ChymorthDefnyddio'r Gwasanaethau a Chymorth4_usingTheServicesSupport
Crynodeb

4. Defnyddio'r Gwasanaethau a Chymorth.

 • a. Cyfrif Microsoft. Byddwch chi angen cyfrif Microsoft i allu defnyddio nifer o'r Gwasanaethau. Mae eich cyfrif Microsoft yn eich galluogi i fewngofnodi i gynnyrch, gwefannau a gwasanaethau sy'n cael eu darparu gan Microsoft a rhai partneriaid Microsoft.
  • i. Creu Cyfrif. Gallwch chi greu cyfrif Microsoft drwy greu cyfrif ar-lein. Rydych chi'n cytuno i beidio â defnyddio unrhyw wybodaeth ffug, anghywir na chamarweiniol wrth greu eich cyfrif Microsoft. Mewn rhai achosion, efallai bydd trydydd parti, fel eich darparwr gwasanaeth Rhyngrwyd, wedi neilltuo cyfrif Microsoft i chi. Os ydych chi wedi cael eich cyfrif Microsoft gan drydydd parti, efallai fod gan y trydydd parti hawliau ychwanegol dros eich cyfrif, fel mynediad i'ch cyfrif Microsoft neu'r gallu i'w ddileu. Darllenwch unrhyw delerau ychwanegol rydych chi wedi'u cael gan y trydydd parti, gan nad yw Microsoft yn gyfrifol am y telerau ychwanegol hyn. Os byddwch chi'n creu cyfrif Microsoft ar ran endid, fel eich busnes neu eich cyflogwr, rydych chi'n cynrychioli bod gennych chi'r awdurdod cyfreithiol i rwymo'r endid hwnnw i'r Telerau hyn. Allwch chi ddim trosglwyddo manylion adnabod eich cyfrif Microsodt i ddefnyddiwr nac endid arall. I ddiogelu eich cyfrif, cadwch fanylion eich cyfrif a'ch cyfrinair yn gyfrinachol. Rydych chi'n gyfrifol am yr holl weithgarwch sy'n digwydd o dan eich cyfrif Microsoft.
  • ii. Defnyddio Cyfrif. Rhaid i chi ddefnyddio eich cyfrif Microsoft er mwyn ei gadw'n weithredol. Mae hyn yn golygu bod rhaid i chi fewngofnodi o leiaf unwaith mewn pum mlynedd i gadw eich cyfrif Microsoft, a'r Gwasanaethau cysylltiedig, ar waith, oni ddarperir fel arall mewn cynnig ar gyfer elfen o'r Gwasanaethau am dâl neu fel sy'n ofynnol gan y gyfraith. Os na fyddwch chi'n mewngofnodi yn ystod y cyfnod hwn, byddwn yn ystyried bod eich cyfrif Microsoft yn segur ac yn ei gau. Darllenwch adran 4(a)(iv)(2) i gael gwybodaeth am ganlyniadau cau cyfrif Microsoft. Rhaid i chi fewngofnodi i'ch blwch derbyn Outlook.com a'ch OneDrive (ar wahân) o leiaf unwaith y flwyddyn, neu byddwn yn cau eich blwch derbyn Outlook.com a'ch OneDrive. Rhaid i chi fewngofnodi i Wasanaethau Xbox o leiaf unwaith mewn pum mlynedd i gadw'r tag chwaraewr sy'n gysylltiedig â'ch cyfrif Microsoft. Os byddwn yn amau'n rhesymol bod eich cyfrif Microsoft yn cael ei ddefnyddio'n dwyllodrus gan drydydd parti (er enghraifft, oherwydd bod cyfrif wedi cael ei beryglu), gall Microsoft atal eich cyfrif nes i chi allu hawlio eich perchnogaeth yn ôl. Yn seiliedig ar natur y cyfaddawd, efallai y bydd angen i ni analluogi mynediad i rai neu'r cyfan o'ch Cynnwys. Os ydych chi'n cael trafferth cael mynediad i'ch cyfrif Microsoft, ewch i'r wefan hon (https://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=238656).
  • iii. Plant a Chyfrifon. Drwy greu cyfrif, rydych chi'n cynrychioli eich bod naill ai wedi cyrraedd oedran "oedolyn" lle rydych chi'n byw neu mae gennych chi ganiatâd rhiant neu warcheidwad cyfreithiol dilys i fod yn rhwym wrth y Telerau hyn. Os nad ydych chi'n gwybod os ydych chi wedi cyrraedd oedran oedolyn lle rydych chi'n byw, neu os nad ydych chi'n deall yr adran hon, peidiwch â chreu cyfrif Microsoft cyn i chi ofyn i'ch rhiant neu'ch gwarcheidwad cyfreithiol am help a chaniatâd. Os ydych chi'n rhiant neu'n warchodwr cyfreithiol plentyn sy'n creu cyfrif Microsoft, rydych chi a'r plentyn yn derbyn ac yn cytuno i fod yn rhwym wrth y Telerau hyn a chi sy'n gyfrifol am oruchwylion eich plentyn wrth iddo ddefnyddio'r cyfrif Microsoft neu'r Gwasanaethau, gan gynnwys prynu pethau, p'un ai os yw cyfrif y plentyn ar agor yn barod neu'n cael ei greu rhywbryd eto.
  • iv. Cau Eich Cyfrif.
   • 1. Yn ychwanegol at unrhyw hawliau sydd gennych chi i ganslo fel sy'n cael eu nodi yn yr adran "Polisi Ad-daliadau" isod (adran 9(g)), gallwch chi ganslo Gwasanaethau penodol neu gau eich cyfrif Microsoft unrhyw bryd ac am unrhyw reswm. I gau eich cyfrif Microsoft, edrychwch ar https://go.microsoft.com/fwlink/p/?linkid=618278. Pa fyddwch yn gofyn i ni gau eich cyfrif Microsoft, byddwn yn ei roi mewn cyflwr wedi'i atal am 60 diwrnod, rhag ofn i chi newid eich meddwl. Ar ôl y cyfnod 60-diwrnod hwnnw, bydd eich cyfrif Microsoft yn cael ei gau. Mae adran 4(a)(iv)(2) isod yn cynnwys esboniad ynghylch beth sy'n digwydd pan fydd eich cyfrif Microsoft yn cael ei gau. Bydd mewngofnodi yn ystod y cyfnod 60 diwrnod hwnnw yn ailysgogi eich cyfrif Microsoft.
   • 2. Os bydd eich cyfrif Microsoft yn cael ei gau (gennych chi neu gennym ni), bydd rhai pethau'n digwydd. Yn gyntaf, mae eich hawl i ddefnyddio'r cyfrif Microsoft i gael gafael ar y Gwasanaethau'n dod i ben ar unwaith. Yn ail, byddwn yn dileu Data neu Eich Cynnwys sy'n gysylltiedig â'ch cyfrif Microsoft neu fel arall byddwn yn ei ddatgysylltu oddi wrthych chi a'ch cyfrif Microsoft (oni bai bod y gyfraith yn mynnu ein bod yn ei gadw, ei ddychwelyd, neu ei drosglwyddo i chi neu i drydydd parti o'ch dewis). O'r herwydd mae'n bosib na fyddwch chi'n gallu cael gafael ar unrhyw un o'r Gwasanaethau mwyach (na Eich Cynnwys rydych chi wedi'i storio ar y Gwasanaethau hynny) sy'n gofyn am gyfrif Microsoft. Dylech chi gael cynllun gwneud copi wrth gefn rheolaidd. Yn drydydd, efallai byddwch chi'n colli mynediad at gynnyrch rydych chi wedi'u prynu.
 • b. Cyfrifon Gwaith neu Ysgol. Gallwch fewngofnodi i rai gwasanaethau Microsoft gyda chyfeiriad e-bost gwaith neu ysgol. Os gwnewch chi hyn, rydych yn cytuno y gall rheolwr y parth sy'n gysylltiedig â'ch cyfeiriad e-bost reoli a gweinyddu eich cyfrif, a chael mynediad at a phrosesu eich Data, yn cynnwys eich cyfathrebiadau a ffeiliau, ac y gall Microsoft hysbysu perchennog y parth os bydd y cyfrif neu'r Data dan fygythiad. Rydych hefyd yn cytuno y gall eich defnydd o'r gwasanaethau Microsoft fod yn amodol ar y cytundebau sydd gan Microsoft gyda chi neu'ch sefydliad ac efallai na fydd y Telerau hyn yn berthnasol. Os oes gennych gyfrif Microsoft yn barod ac rydych chi'n defnyddio cyfeiriad e-bost gwaith neu ysgol gwahanol i gael mynediad at y Gwasanaethau a gwmpasir dan y Telerau hyn, efallai'ch byddwch yn cael eich ysgogi i ddiweddaru'r cyfeiriad e-bost sy'n gysylltiedig â'ch cyfrif Microsoft er mwyn parhau i gael mynediad at Wasanaethau o'r fath.
 • c. Cynlluniau Data/Offer Ychwanegol. Er mwyn defnyddio nifer o'r Gwasanaethau, byddwch chi angen cysylltiad â'r rhyngrwyd a/neu gynllun data/symudol. Efallai byddwch chi angen offer ychwanegol hefyd, fel clustffonau, camera neu feicroffon. Rydych chi'n gyfrifol am ddarparu pob cysylltiad, cynllun, a/neu offer sydd ei angen i ddefnyddio'r Gwasanaethau ac am dalu'r ffioedd a godir gan ddarparwr/darparwyr eich cysylltiadau, cynlluniau ac offer. Mae'r ffioedd hynny'n ychwanegol at unrhyw ffioedd rydych chi'n eu talu i ni am y Gwasanaethau a fyddwn ni ddim yn ad-dalu ffioedd o'r fath i chi. Holwch eich darparwr/darparwyr i benderfynu a oes unrhyw ffioedd o'r fath yn berthnasol i chi.
 • d. Hysbysiadau Gwasanaeth. Pan fydd angen i ni ddweud rhywbeth pwysig wrthych chi am Wasanaeth rydych chi'n ei ddefnyddio, byddwn yn anfon hysbysiadau Gwasanaeth atoch chi a gwybodaeth mae'r gyfraith yn mynnu ein bod yn ei darparu. Os rhoesoch chi eich cyfeiriad e-bost neu rif ffôn i ni mewn cysylltiad â'ch cyfrif Microsoft, yna gallwn anfon hysbysiadau Gwasanaeth atoch drwy e-bost neu SMS (neges destun), yn cynnwys i wirio eich hunaniaeth cyn cofrestru eich rhif ffôn symudol. Efallai byddwn hefyd yn anfon hysbysiadau Gwasanaeth atoch mewn ffyrdd eraill (er enghraifft, drwy negeseuon mewn cynnyrch). Mae cyfraddau data neu negeseuon yn berthnasol wrth gael hysbysiadau drwy SMS. Mae'n syniad da eich bod yn monitro ac yn cynnal y cyfeiriad e-bost rydych chi wedi'i nodi. Os nad ydych chi'n rhoi eich caniatâd i gael hysbysiadau'n electronig, rhaid i chi roi'r gorau i ddefnyddio'r Gwasanaethau.
 • e. Cymorth. Mae cymorth i gwsmeriaid ar gyfer rhai Gwasanaethau ar gael yn https://support.microsoft.com. Gallwch hefyd anfon hysbysiad at Microsoft gan ddilyn y gweithdrefnau a nodir yn adran Hysbysiadau'r Telerau hyn. Mae'n bosib bydd rhaid Gwasanaethau'n cynnig cymorth ar wahân neu ychwanegol i gwsmeriaid, yn dibynnu ar y telerau yn https://www.microsoft.com/support-service-agreement, oni nodir fel arall. Mae'n bosib na fydd cymorth ar gael ar gyfer fersiynau beta neu ragolwg o Wasanaethau neu nodweddion. Os ydych chi'n byw yn Ewrop gallwch hefyd gyfeirio cwyn i Lwyfan Datrys Anghydfodau Ar-lein yr Undeb Ewropeaidd; defnyddiwch MSODR@microsoft.com ar y ffurflen gŵyn yn unig ac nid ar gyfer unrhyw ddiben arall.
 • f. Terfynu eich Gwasanaethau. Os bydd eich Gwasanaethau yn cael eu canslo (gennych chi neu gennym ni), yn gyntaf, mae eich hawl i gael mynediad at y Gwasanaethau'n dod i ben ar unwaith a daw eich trwydded i ddefnyddio'r meddalwedd sy'n ymwneud â'r Gwasanaethau i ben. Yn ail, byddwn yn dileu Data neu Eich Cynnwys sy'n gysylltiedig â'ch Gwasanaeth neu fel arall byddwn yn ei ddatgysylltu oddi wrthych chi a'ch cyfrif Microsoft (oni bai bod y gyfraith yn mynnu ein bod yn ei gadw, ei ddychwelyd, neu ei drosglwyddo i chi neu i drydydd parti o'ch dewis). O'r herwydd mae'n bosib na fyddwch chi'n gallu cael gafael ar unrhyw un o'r Gwasanaethau mwyach (na Eich Cynnwys rydych chi wedi'i storio ar y Gwasanaethau hynny). Dylech chi gael cynllun gwneud copi wrth gefn rheolaidd. Yn drydydd, efallai byddwch chi'n colli mynediad at gynnyrch rydych chi wedi'u prynu. Os ydych chi wedi canslo eich cyfrif Microsoft a does gennych chi ddim cyfrif arall sy'n gallu cael mynediad at y Gwasanaethau, mae'n bosib bydd eich Gwasanaethau'n cael eu canslo ar unwaith.
Testun llawn
Defnyddio Gwasanaethau ac Apiau Trydydd PartiDefnyddio Gwasanaethau ac Apiau Trydydd Parti5_usingThird-PartyAppsAndServices
Crynodeb

5. Defnyddio Gwasanaethau ac Apiau Trydydd Parti. Mae'n bosib bydd y Gwasanaethau yn eich galluogi i gyrchu neu brynu cynnyrch, gwasanaethau, gwefannau, dolenni, cynnwys, deunyddiau, gemau, sgiliau, integreiddiadau, botiaid neu apiau gan drydydd partïon annibynnol (cwmnïau neu bobl sydd ddim yn Microsoft) ("Apiau a Gwasanaethau Trydydd Parti"). Mae llawer o'n Gwasanaethau hefyd yn eich helpu i ganfod, i wneud ceisiadau, neu i ryngweithio ag Apiau a Gwasanaethau Trydydd Parti, neu'n eich galluogi i rannu Eich Cynnwys neu Ddata, gan ddeall eich bod chi'n cyfarwyddo ein Gwasanaethau i ddarparu Apiau a Gwasanaethau Trydydd Parti i chi. Mae'n bosib bydd yr Apiau a'r Gwasanaethau Trydydd Parti yn eich galluogi i storio Eich Cynnwys neu Ddata gyda chyhoeddwr, darparwr neu weithredwr yr Apiau a Gwasanaethau Trydydd Parti. Gallai'r Apiau a'r Gwasanaethau Trydydd Parti gyflwyno polisi preifatrwydd i chi neu ofyn i chi dderbyn telerau ychwanegol cyn y gallwch osod neu ddefnyddio'r Ap neu'r Gwasanaeth Trydydd Parti. Mae adran 13(b) yn cynnwys telerau ychwanegol ar gyfer rhaglenni a brynir drwy Siop Office, Siop Xbox neu Siop Windows. Dylech chi daro golwg dros unrhyw bolisïau preifatrwydd a thelerau ychwanegol cyn prynu, defnyddio, gwneud cais neu gysylltu eich Cyfrif Microsoft i unrhyw Apiau a Gwasanaethau Trydydd Parti. Fydd unrhyw delerau ychwanegol ddim yn addasu'r Telerau hyn. Nid yw Microsoft yn trwyddedu unrhyw eiddo deallusol i chi fel rhan o unrhyw Wasanaethau ac Apiau Trydydd Parti. Rydych chi'n cytuno i dderbyn yr holl risgiau ac atebolrwydd sy'n deillio o'ch defnydd o Apiau a Gwasanaethau Trydydd Parti, ac nad yw Microsoft yn gyfrifol nac yn atebol i chi nac i eraill am wybodaeth neu wasanaethau sy'n cael eu darparu gan unrhyw Apiau a Gwasanaethau Trydydd Parti.

Testun llawn
Argaeledd GwasanaethArgaeledd Gwasanaeth6_serviceAvailability
Crynodeb

6. Argaeledd Gwasanaeth.

 • a. Efallai fydd y Gwasanaethau, y Gwasanaethau ac Apiau Trydydd Parti neu'r deunyddiau neu'r cynnyrch sy'n cael eu cynnig drwy'r Gwasanaethau ddim ar gael o bryd i'w gilydd, efallai byddan nhw'n cael eu cynnig ar sail gyfyngedig, neu efallai byddan nhw'n amrywio yn ôl eich rhanbarth neu eich dyfais. Os ydych chi'n newid y lleoliad sy'n gysylltiedig â'ch cyfrif Microsoft, mae'n bosib y bydd angen i chi ail-brynu'r cynnyrch a oedd ar gael i chi ac y taloch amdanynt yn eich rhanbarth flaenorol.
 • b. Rydym yn gwneud ein gorau glas i sicrhau bod ein Gwasanaethau'n rhedeg yn iawn; fodd bynnag, mae pob gwasanaeth ar-lein yn dioddef ymyriadau a chyfnodau o segurdod o bryd i'w gilydd. Os bydd y Gwasanaeth yn torri neu os bydd rhywbeth yn amharu arno, mae'n bosib na fyddwch chi'n gallu cael gafael ar Eich Cynnwys dros dro. Mae'n syniad da eich bod yn gwneud copi wrth gefn yn rheolaidd o'ch Cynnwys a Data rydych chi'n eu storio yn y Gwasanaeth neu'n eu storio drwy Apiau a Gwasanaethau Trydydd Parti.
Testun llawn
Diweddariadau i'r Gwasanaethau neu Feddalwedd, a Newidiadau i'r Telerau hynDiweddariadau i'r Gwasanaethau neu Feddalwedd, a Newidiadau i'r Telerau hyn7_updatesToTheServicesOrSoftwareAndChangesToTheseTerms
Crynodeb

7. Diweddariadau i'r Gwasanaethau neu Feddalwedd, a Newidiadau i'r Telerau hyn.

 • a. Byddwn yn rhoi gwybod i chi os ydym yn bwriadu newid y Telerau hyn. Gallwn newid y Telerau hyn os bydd angen oherwydd (i) y gyfraith berthnasol, gan gynnwys, ond heb gyfyngiad, newid i gyfraith o'r fath; (ii) cyngor a/neu orchymyn ar sail cyfraith berthnasol; (iii) esblygiad y Gwasanaethau; (iv) rhesymau technegol; (v) gofynion gweithredol; neu (vi) newid i'r telerau sy'n fanteisiol i'r defnyddiwr. Byddwn yn rhoi gwybod i chi am y newid arfaethedig cyn iddo ddod i rym, naill ai drwy'r rhyngwyneb defnyddiwr, mewn neges e-bost neu drwy ffordd resymol arall. Byddwn yn rhoi'r cyfle i chi ganslo'r Gwasanaethau o leiaf 30 diwrnod cyn i'r newid ddod i rym. Mae defnyddio'r Gwasanaethau ar ôl i'r newidiadau ddod i rym yn golygu eich bod yn cytuno i'r telerau newydd. Os na fyddwch chi'n cytuno i'r telerau newydd, rhaid i chi roi'r gorau i ddefnyddio'r Gwasanaethau a chau eich cyfrif Microsoft yn unol ag adran 4(a)(iv). Rydym hefyd yn tynnu sylw'n benodol at y ffaith hwn wrth roi gwybod i chi am y newid arfaethedig i'r Telerau hyn.
 • b. Gallwn wirio eich fersiwn o'r feddalwedd yn awtomatig, sy'n angenrheidiol i ddarparu'r Gwasanaeth, ac i lawrlwytho diweddariadau meddalwedd neu newidiadau ffurfweddu, heb godi tâl arnoch, i ddiweddaru, hybu a datblygu'r Gwasanaethau ymhellach. Bydd gofyn i chi hefyd ddiweddaru'r meddalwedd er mwyn bwrw ymlaen i ddefnyddio'r Gwasanaethau. Bydd diweddariadau o'r fath yn amodol ar y Telerau hyn oni bai fod telerau eraill yn dod gyda'r diweddariadau, ac os felly, bydd y telerau eraill hynny'n berthnasol. Os byddwch chi'n gwrthod derbyn y telerau ychwanegol neu'r telerau eraill sy'n berthnasol i'r diweddariadau, fyddwch chi ddim yn cael nac yn cael defnyddio'r diweddariadau. Nid oes yn rhaid i Microsoft ddarparu unrhyw ddiweddariadau ac nid yw'n gwarantu y byddwn yn cefnogi'r fersiwn o'r system rydych chi wedi prynu neu drwyddedu'r meddalwedd, apiau, cynnwys neu gynhyrchion eraill ar ei gyfer.
 • c. Rydym yn gweithio'n barhaus i wella'r Gwasanaethau a gallwn newid y Gwasanaethau neu ddileu nodweddion neu stopio darparu mynediad i Wasanaethau neu Apiau Trydydd Parti yn y cyswllt hwnnw unrhyw bryd, gan gynnwys, heb gyfyngiad, os na fydd ein cytundebau â thrydydd partïon yn caniatáu i ni ddarparu eu deunyddiau mwyach, os nad yw'n ymarferol mwyach i ni eu darparu, mae'r dechnoleg yn symud ymlaen, neu os bydd adborth gan gwsmeriaid yn dynodi bod angen newid. Byddwn yn rhoi gwybod i chi ymlaen llaw os bydd newid i'r Gwasanaethau yn golygu y byddwch chi'n colli mynediad at Eich Cynnwys. Ar gyfer Gwasanaethau mae'n rhaid talu amdanynt, byddwn hefyd yn rhoi gwybod i chi ymlaen llaw o newidiadau materol eraill i'r Gwasanaethau. Ac eithrio i'r graddau sy'n ofynnol dan y gyfraith berthnasol, nid oes yn rhaid i ni ddarparu unrhyw ddeunydd wedi'i lwytho i lawr eto neu fersiwn newydd, Nwyddau Digidol (fel sy'n cael eu diffinio yn adran 13(k)) neu raglenni sydd wedi cael eu prynu o'r blaen. Os byddwn ni'n canslo Gwasanaeth mae'n rhaid talu amdano, byddwn yn rhoi ad-daliad i chi ar sail pro rata y swm o daliadau roeddech chi wedi'u gwneud sy'n cyfateb i'r rhan o'r Gwasanaeth hwnnw sydd ar ôl yn union cyn canslo.
 • d. Er mwyn i chi gael defnyddio'r deunyddiau sydd wedi'u diogelu gyda rheoli hawliau digidol (DRM), fel rhai cerddoriaeth, gemau, ffilmiau, llyfrau a mwy, gall meddalwedd DRM gysylltu â gweinydd hawliau ar-lein yn awtomatig a llwytho diweddariadau DRM i lawr a'u gosod.
Testun llawn
Trwydded MeddalweddTrwydded Meddalwedd8_softwareLicense
Crynodeb

8. Trwydded Meddalwedd. Oni bai bod cytundeb trwydded Microsoft ar wahân (er enghraifft, os ydych chi'n defnyddio rhaglen Microsoft sydd wedi'i chynnwys gyda ac yn rhan o Windows, yna Telerau Trwydded Meddalwedd Microsoft ar gyfer System Weithredu Windows sy'n llywodraethu meddalwedd o'r fath), bydd unrhyw feddalwedd a ddarparwyd gennym i chi fel rhan o'r Gwasanaethau yn amodol i'r Telerau hyn. Mae rhaglenni a brynwyd drwy Office Store, Windows Store ac Xbox Store yn amodol i adran 13(b)(i) isod.

 • a. Os ydych chi'n cydymffurfio â'r Telerau hyn, rydym yn rhoi'r hawl i chi osod a defnyddio un copi o'r meddalwedd fesul dyfais ar sail fyd-eang i'w ddefnyddio gan un person ar y tro yn unig fel rhan o'ch defnydd o'r Gwasanaethau. Ar gyfer rhai dyfeisiau penodol, efallai bydd meddalwedd o'r fath wedi ei ragosod ar gyfer eich defnydd personol, anfasnachol o'r Gwasanaethau. Mae'r meddalwedd neu'r wefan sy'n rhan o'r Gwasanaethau'n gallu cynnwys cod trydydd parti. Mae unrhyw god neu sgriptiau trydydd parti, sy'n gysylltiedig â'r meddalwedd neu'r wefan neu mae cyfeiriad atyn nhw yn y meddalwedd neu'r wefan, yn cael eu trwyddedu i chi gan y trydydd partïon sy'n berchen ar god o'r fath, nid gan Microsoft. Bydd hysbysiadau, os oes rhai, ar gyfer y cod trydydd parti yn cael eu cynnwys er eich gwybodaeth yn unig.
 • b. Mae'r meddalwedd yn cael ei drwyddedu nid ei werthu ac mae Microsoft yn cadw pob hawl i'r meddalwedd nad yw wedi'i roi yn benodol gan Microsoft dan y Telerau hyn. Nid yw'r drwydded hon yn rhoi unrhyw hawl i chi, ac ni chewch, wneud y canlynol yn anghyfreithlon:
  • i. twyllo nac osgoi unrhyw fesurau diogelwch technolegol sydd yn y meddalwedd neu'r Gwasanaethau neu sy'n ymwneud â nhw;
  • ii. datod, datgymalu, dadgryptio, hacio, dynwared, ecsbloetio neu beiriannu am yn ôl unrhyw feddalwedd neu agwedd arall o'r Gwasanaethau sydd wedi cael eu cynnwys yn y Gwasanaethau neu sydd ar gael drwy'r Gwasanaethau, ac eithrio a dim ond i'r graddau mae'r gyfraith hawlfraint berthnasol yn caniatáu gwneud hynny'n benodol;
  • iii. gwahanu cydrannau o'r meddalwedd neu'r Gwasanaethau i'w defnyddio ar ddyfeisiau gwahanol;
  • iv. cyhoeddi, copïo, rhentu, lesio, gwerthu, allforio, mewnforio, dosbarthu neu fenthyca'r meddalwedd neu'r Gwasanaethau oni bai eich bod yn cael awdurdod penodol gan Microsoft i wneud hynny;
  • v. trosglwyddo'r meddalwedd, unrhyw drwyddedau meddalwedd neu unrhyw hawliau i ddefnyddio neu gael gafael ar y Gwasanaethau;
  • vi. defnyddio'r Gwasanaethau mewn unrhyw ffordd heb awdurdod a allai amharu ar ddefnydd unrhyw un arall ohonynt neu gael gafael ar unrhyw wasanaeth, data, cyfrif neu rwydwaith;
  • vii. galluogi mynediad i'r Gwasanaethau neu addasu unrhyw ddyfais ag awdurdod Microsoft (e.e., Xbox One, Xbox 360, Microsoft Surface, ayb) gan unrhyw raglenni trydydd parti heb awdurdod.
Testun llawn
Telerau TaluTelerau Talu9_paymentTerms
Crynodeb

9. Telerau Talu. Os byddwch chi'n prynu Gwasanaeth, yna bydd y telerau talu hyn yn berthnasol i'r prynu ac rydych chi'n cytuno iddyn nhw.

 • a. Ffioedd. Os oes ffi'n gysylltiedig â rhan o'r Gwasanaethau, rydych chi'n cytuno i dalu'r ffi honno. Mae'r pris a nodir ar gyfer y Gwasanaethau'n cynnwys yr holl drethi perthnasol, oni nodir fel arall. Dim ond chi sy'n gyfrifol am dalu trethi neu ffioedd eraill o'r fath. Mae'r trethi'n cael eu cyfrifo ar sail eich lleoliad a'r adeg cafodd eich cyfrif Microsoft ei gofrestru, oni nodir fel arall. Wedi i ni roi rhybudd i chi na dderbynion daliad llawn, prydlon gennych, gallwn atal neu ganslo'r Gwasanaethau os nad ydych yn gwneud y taliad llawn. Gallai atal neu ganslo'r Gwasanaethau am beidio â thalu arwain at golli mynediad i'ch cyfrif a'i gynnwys a pheidio â gallu eu defnyddio. Mae cysylltu â'r rhyngrwyd drwy rwydwaith corfforaethol neu rwydwaith preifat arall sy'n cuddio eich lleoliad yn gallu golygu y bydd y ffioedd yn wahanol i'r rheini sy'n cael eu dangos ar gyfer eich lleoliad go iawn. Yn ddibynnol ar eich lleoliad, efallai y bydd rhai trafodion yn galw am drosi arian tramor neu i'w prosesu mewn gwlad arall. Gall eich banc godi ffioedd atodol arnoch ar gyfer y gwasanaethau hynny pan fyddwch yn defnyddio cerdyn debyg neu gredyd. Cysylltwch â'ch banc am fanylion.
 • b. Eich Cyfrif Bilio. I dalu'r ffioedd am Wasanaeth, bydd gofyn i chi ddarparu dull talu ar yr adeg pan fyddwch chi'n cofrestru ar gyfer y Gwasanaeth hwnnw. Gallwch weld a newid eich gwybodaeth bilio a'ch dull talu ar wefan rheoli cyfrif Microsoft ac ar gyfer Skype drwy fewngofnodi i borth eich cyfrif yn https://skype.com/go/myaccountm. Ar ben hynny, rydych chi'n cytuno eich bod yn caniatáu i Microsoft ddefnyddio unrhyw wybodaeth cyfrif sydd wedi'i diweddaru ynghylch eich dull talu sydd wedi cael ei rhoi gan eich banc sy'n cyhoeddi neu'r rhwydwaith talu perthnasol. Rydych yn cytuno i ddiweddaru eich cyfrif a gwybodaeth arall yn brydlon, yn cynnwys eich cyfeiriad e-bost a manylion dull talu, er mwyn i ni allu gwblhau eich trafodion a chysylltu â chi fel fo angen mewn cysylltiad â'ch trafodion. Os byddwch yn dweud wrthym am stopio defnyddio eich dull talu ac na fyddwch yn rhoi dull talu arall i ni ar ôl i ni ofyn i chi wneud hynny cyn pen cyfnod priodol, gallwn atal neu ganslo'r Gwasanaeth rydych chi'n talu amdano am reswm da. Fydd newidiadau sy'n cael eu gwneud i'ch cyfrif bilio ddim yn effeithio ar y ffioedd rydyn ni'n eu codi ar eich cyfrif bilio cyn byddai'n rhesymol i ni weithredu ar eich newidiadau i'ch cyfrif bilio.
 • c. Bilio. Drwy roi dull talu i Microsoft, rydych chi (i) yn datgan bod gennych chi awdurdod i ddefnyddio'r dull talu rydych chi wedi'i roi a bod unrhyw wybodaeth talu rydych chi'n ei rhoi yn wir ac yn gywir; (ii) yn awdurdodi Microsoft i godi arnoch chi am y Gwasanaethau neu'r cynnwys sydd ar gael drwy ddefnyddio eich dull talu; ac (iii) yn awdurdodi Microsoft i godi arnoch chi am unrhyw nodwedd o'r Gwasanaethau mae'n rhaid talu amdani rydych chi'n dewis cofrestru ar ei chyfer neu ei defnyddio tra bydd y Telerau hyn mewn grym. Fel y nodir, byddwn yn eich bilio (a) ymlaen llaw; (b) adeg prynu; (c) yn fuan ar ôl i chi brynu; neu (d) ar sail sy'n ailddigwydd ar gyfer Gwasanaethau tanysgrifio. Hefyd, gallwn godi arnoch hyd at y swm rydych chi wedi'i gymeradwyo, a byddwn yn rhoi gwybod i chi ymlaen llaw ynghylch unrhyw newid yn y swm sydd i'w godi am Wasanaethau tanysgrifiad sy'n ailddigwydd ac, yn achos newid pris, eich darparu â chyfle i ganslo'r Gwasanaethau cyn i'r pris newid. Efallai byddwn yn eich bilio ar yr un pryd am fwy nag un o'ch cyfnodau bilio ymlaen llaw am symiau sydd ddim wedi cael eu prosesu o'r blaen.
 • d. Taliadau sy'n Ailddigwydd. Pan fyddwch chi'n prynu'r Gwasanaethau ar sail tanysgrifiad (e.e., yn fisol, bob 3 mis neu'n flynyddol), rydych chi'n cytuno eich bod yn awdurdodi taliadau sy'n ailddigwydd, a bydd taliadau'n cael eu gwneud i Microsoft drwy'r dull ac ar yr adegau rydych chi wedi cytuno arnynt, nes i'r tanysgrifiad i'r Gwasanaeth hwnnw gael ei derfynu gennych chi neu gan Microsoft. Drwy awdurdodi'r taliadau rheolaidd, rydych chi'n awdurdodi Microsoft i storio eich dull talu ac i brosesu'r taliadau hyn naill ai drwy ddebydau electronig neu drwy drosglwyddo arian, neu fel drafftiau electronig o'ch cyfrif penodedig (ar gyfer Automated Clearing House neu daliadau tebyg), neu fel symiau sy'n cael eu codi ar eich cyfrif penodedig (ar gyfer taliadau cerdyn credyd neu debyg) (gyda'i gilydd, "Taliadau Electronig"). Bydd ffioedd tanysgrifiad yn gyffredinol yn cael eu codi ymlaen llaw i'r cyfnod tanysgrifio priodol. Os bydd unrhyw daliad yn cael ei ddychwelyd heb ei dalu neu os bydd unrhyw drafodyn cerdyn credyd neu drafodyn tebyg yn cael ei wrthod, mae Microsoft neu ei ddarparwyr gwasanaeth yn cadw'r hawl i gasglu unrhyw eitem berthnasol sydd i'w dychwelyd, ffi gwrthod arian neu arian annigonol a phrosesu unrhyw daliad o'r fath fel Taliad Electronig.
 • e. Adnewyddu Awtomatig. Os yw adnewyddu awtomatig yn cael ei ganiatáu yn eich gwlad chi, gallwch ddewis i Wasanaethau adnewyddu'n awtomatig ar ddiwedd cyfnod gwasanaeth penodedig. Byddwn yn eich atgoffa drwy neges e-bost, neu ddull rhesymol arall, cyn adnewyddu eich Gwasanaethau am dymor newydd, a'ch hysbysu o unrhyw newid mewn pris yn unol ag adran 9(k). Ar ôl i ni roi eich atgoffa eich bod wedi dewis adnewyddu'r Gwasanaethau'n awtomatig, gallwn adnewyddu eich Gwasanaethau ar ddiwedd y cyfnod cyfredol a chodi'r pris cyfredol arnoch chi ar gyfer y tymor adnewyddu, oni bai eich bod wedi dewis canslo'r Gwasanaethau a ddisgrifir isod. Byddwn hefyd yn eich atgoffa y byddwn yn bilio'r dull talu rydych chi wedi'i ddewis ar gyfer adnewyddu'r Gwasanaethau, boed hynny ar ffeil ar y dyddiad adnewyddu neu wedi cael ei ddarparu rywbryd eto. Byddwn hefyd yn rhoi cyfarwyddiadau i chi ynghylch sut gallwch chi ganslo'r Gwasanaethau. Rhaid i chi ganslo'r Gwasanaethau cyn y dyddiad adnewyddu er mwyn osgoi cael eich bilio am yr adnewyddu. Gellir canslo gwasanaethau tanysgrifiad ar y dudalen gwasanaethau a thanysgrifiadau yn eich cyfrif Microsoft neu drwy gysylltu â gwasanaeth cwsmeriaid fel y disgrifir uchod yn adran 4(e).
 • f. Cyfriflenni Ar-lein a Gwallau. Bydd Microsoft yn rhoi cyfriflen bilio i chi ar wefan rheoli cyfrif Microsoft, lle gallwch chi weld ac argraffu eich cyfriflen. Ar gyfer Skype, gallwch gael gafael ar eich cyfriflen ar-lein drwy fewngofnodi i'ch cyfrif yn www.skype.com. Dyma'r unig gyfriflen bilio rydyn ni'n ei darparu. Gellir darparu anfoneb gyda TAW yn ddibynnol ar y Gwasanaeth a'r wlad. Os byddwn yn gwneud gwall ar eich bil, byddwn yn ei gywiro'n gyflym ar ôl i chi ddweud wrthym (neu ar ôl i ni sylwi arno) a byddwn yn ymchwilio i'r ffi. Rydym yn argymell eich bod yn rhoi gwybod i ni o fewn 120 niwrnod wedi i wall amlwg ymddangos gyntaf ar eich bil gan ei bod yn haws i ni ddatrys y mater yn ystod y cyfnod hwnnw. Gallwch gyfeirio eich ceisiadau ar gyfer y dibenion hyn at y gwasanaeth cymorth cwsmeriaid, fel y nodir yn adran 4(e).
 • g. Polisi Ad-dalu. Mae gennych chi hawl i gael cyfnod canslo ("Cyfnod Newid Meddwl") o un deg pedwar (14) diwrnod o'r diwrnod prynu gyda neu heb achos. Os bydd y Gwasanaeth wedi cael ei ddanfon yn rhannol adeg y canslo, byddwch yn cael ad-daliad ar sail pro rata. Rydych yn cydnabod y daw'r Cyfnod Newid Meddwl i ben ar yr adeg mae'r Gwasanaeth wedi cael ei ddarparu'n llawn i chi, yna does dim modd rhoi ad-daliad am yr hyn rydych chi wedi'i brynu. Pan fyddwch chi'n prynu cynnwys digidol gennym ni, ni fydd gennych chi'r hawl i ganslo o'r adeg pan fyddwch chi'n dechrau llwytho i lawr. Oni bai fod y gyfraith yn darparu fel arall neu oherwydd cynnig Gwasanaeth penodol, mae popeth rydych yn ei brynu yn derfynol ac nid oes modd rhoi ad-daliad. Ar gyfer pob Gwasanaeth ac eithrio Skype, mae gwybodaeth a chyfarwyddiadau ynghylch sut mae canslo Gwasanaeth a gofyn am ad-daliad drwy ddefnyddio ein Ffurflen Tynnu'n Ôl, os oes gennych chi hawl i gael ad-daliad, ar gael ar wefan rheoli cyfrif Microsoft. Ar gyfer Skype, llenwch y Ffurflen Tynnu'n Ôl drwy ddefnyddio'r wybodaeth a roddir yma. Os ydych chi'n credu bod Microsoft wedi codi arnoch chi mewn camgymeriad, rhaid i chi gysylltu â Microsoft a byddwn yn ymchwilio i'r ffi. Os byddwn yn rhoi ad-daliad neu gredyd, nid oes yn rhaid i ni roi'r un ad-daliad nac ad-daliad tebyg yn y dyfodol. Nid yw'r polisi ad-dalu hwn yn effeithio ar unrhyw hawliau o dan y gyfraith berthnasol. Am wybodaeth ar ad-daliad, ewch i'n pwnc help.
 • h. Terfynu'r Gwasanaethau. Gallwch ganslo'r Gwasanaethau ar y dudalen rheoli gwasanaethau a thanysgrifiadau yn eich cyfrif Microsoft neu drwy gysylltu â gwasanaeth cwsmeriaid fel y disgrifir uchod yn adran 4(e). Dylech chi gyfeirio'n ôl at y cynnig yn disgrifio'r Gwasanaethau oherwydd (i) efallai fyddwch chi ddim yn cael ad-daliad ar yr adeg byddwch chi'n canslo; (ii) efallai bydd yn rhaid i chi dalu ffioedd canslo; (iii) efallai bydd yn rhaid i chi dalu'r holl ffioedd sydd wedi cael eu gwneud i'ch cyfrif bilio am y Gwasanaethau cyn y dyddiad canslo; ac (iv) efallai byddwch chi'n colli mynediad at eich cyfrif a fyddwch chi ddim yn gallu ei ddefnyddio pan fyddwch chi'n canslo'r Gwasanaethau. Byddwn yn prosesu eich Data fel a ddisgrifir uchod yn adran 4. Pe byddwch chi'n canslo, bydd eich Gwasanaethau yn dod i ben ar ddiwedd eich cyfnod Gwasanaeth presennol neu, os ydyn ni'n bilio eich cyfrif yn rheolaidd, ar ddiwedd y cyfnod ar ôl i chi ganslo.
 • i. Cynigion Cyfnod Treial. Os ydych chi'n cymryd rhan mewn unrhyw gynnig cyfnod treial, rhaid i chi ganslo'r Gwasanaeth(au) treial cyn diwedd y cyfnod treial er mwyn osgoi cael unrhyw ffioedd newydd, oni bai ein bod yn rhoi gwybod i chi fel arall. Os fyddwch chi ddim yn canslo'r Gwasanaeth(au) treial cyn diwedd y cyfnod treial, gallwn godi arnoch chi am y Gwasanaeth(au) am y pris cawsoch chi wybod amdano cyn diwedd y cyfnod treial.
 • j. Cynigion Hyrwyddo. O bryd i'w gilydd, gall Microsoft gynnig Gwasanaethau am gyfnod treial ac ni fydd Microsoft yn codi arnoch chi am y Gwasanaethau ar gyfer y cyfnod hwnnw. Mae Microsoft yn cadw'r hawl i godi arnoch chi am Wasanaethau o'r fath (ar y gyfradd arferol) os byddwch yn torri telerau ac amodau'r cynnig.
 • k. Newidiadau i Brisiau. Os oes cyfnod a phris penodol ar gyfer eich cynnig Gwasanaeth, bydd y pris hwnnw'n aros mewn grym ar gyfer y cyfnod. Bydd angen i chi gytuno ar unrhyw gynnig a phris newydd os ydych chi am fwrw ymlaen i ddefnyddio'r Gwasanaethau. Os yw eich Gwasanaethau yn cael eu darparu fesul cyfnod (er enghraifft bob mis), heb ddim cyfnod amser penodol, ac nad yw hwn yn gyfnod treial, fe allwn newid pris y Gwasanaethau os ydyn ni'n ychwanegu nodweddion Gwasanaethau newydd neu'n eu gwella, sy'n golygu bod y costau o ddarparu'r Gwasanaeth wedi cynyddu yn sgil hynny, neu wrth ymateb i newidiadau yn y farchnad (er enghraifft oherwydd costau llafur, newidiadau yng ngwerth arian cyfred newidiadau mewn trethi/rheoliadau, chwyddiant, ffioedd trwydded, seilwaith a chostau gweinyddol). Byddwn yn eich hysbysu o leiaf 30 diwrnod cyn bod y newid mewn pris yn dod i rym. Byddwch yn cael y cyfle i chi ganslo'r Gwasanaethau cyn i'r pris newid yn unol ag Adran 9(h) uchod. Pan fyddwn yn rhoi gwybod i chi am y newid yn y pris, byddwn hefyd yn rhoi gwybod i chi y bydd y pris newydd yn dod i rym os na fyddwch chi'n canslo'r Gwasanaethau.
 • l. Taliadau i Chi. Os oes arnom ni daliad i chi, yna rydych chi'n cytuno i roi unrhyw wybodaeth i ni'n gywir ac yn amserol gydag unrhyw wybodaeth rydyn ni ei hangen i wneud y taliad hwnnw i chi. Chi sy'n gyfrifol am unrhyw drethi a ffioedd a gewch o ganlyniad i'r taliad hwn i chi. Rhaid i chi hefyd gydymffurfio ag unrhyw amodau eraill rydyn ni'n eu rhoi ar eich hawl i unrhyw daliad. Os byddwch chi'n cael taliad mewn camgymeriad, gallwn ei wyrdroi neu fynnu eich bod yn dychwelyd y taliad. Rydych chi'n cytuno i gydweithredu â ni yn ein hymdrechion i wneud hyn. Gallwn hefyd leihau'r taliad i chi heb rybudd i addasu ar gyfer unrhyw ordaliad blaenorol.
 • m. Taliadau hwyr. Os bydd taliadau hwyr, rhaid i chi dalu am y costau rhesymol a gawn i gasglu unrhyw symiau hwyr gan gynnwys ffioedd cyfreithwyr a ffioedd a chostau cyfreithiol eraill, fel sy'n cael eu caniatáu gan y gyfraith a rheoliadau. Gallwn atal neu ganslo eich Gwasanaethau os na fyddwch yn talu'n llawn ac yn brydlon wedi i ni anfon nodyn atgoffa atoch - yn bygwth atal dros dro a/neu ganslo'r Gwasanaethau - i wneud taliad o fewn amser priodol. Gallwch osgoi atal neu ganslo os byddwch yn gwneud y taliad angenrheidiol cyn pen y cyfnod priodol a nodir yn y nodyn atgoffa. Bydd gweithdrefn wahanol yn berthnasol os yw'r swm sydd ar goll yn ffiniol. Bydd symiau coll sy'n llai na 2 y cant o gyfanswm gwerth yr anfoneb bob amser yn cael eu pennu fel rhai ffiniol. Gallai atal neu ganslo'r Gwasanaethau am beidio â thalu arwain at golli mynediad i'ch cyfrif Microsoft.
 • n. Cardiau Rhodd. Mae defnyddio cardiau rhodd (ar wahân i gardiau rhodd Skype) yn cael eu llywodraethu gan Delerau ac Amodau Cardiau Rhodd Microsoft. Mae gwybodaeth am gardiau rhodd Skype ar gael ar dudalen Help Skype.
 • o. Dull Talu Cyfrif Banc. Gallwch gofrestru cyfrif banc cymwys gyda'ch cyfrif Microsoft a'i ddefnyddio fel dull talu. Mae cyfrifon banc cymwys yn cynnwys cyfrifon a ddelir mewn sefydliad ariannol sy'n gallu derbyn cofnodiadau debyd uniongyrchol (e.e., sefydliad ariannol wedi'i leoli yn yr Unol Daleithiau sy'n cefnogi cofnodiadau tŷ clirio awtomataidd ("ACH"), sefydliad ariannol Ewropeaidd sy'n cefnogi Ardal Taliadau Ewro Sengl ("SEPA") neu "iDEAL" yn yr Iseldiroedd). Mae telerau y gwnaethoch gytuno iddynt wrth ychwanegu eich cyfrif banc fel dull talu yn eich cyfrif Microsoft (e.e., y "mandad" yn achos SEPA) hefyd yn berthnasol. Rydych yn datgan ac yn gwarantu bod eich cyfrif banc cofrestredig yn eich enw chi neu fod gennych yr awdurdod i gofrestru a defnyddio'r cyfrif banc hwn fel dull talu. Drwy gofrestru neu ddewis eich cyfrif banc fel eich dull talu, rydych yn awdurdodi Microsoft (neu ei asiant) i gychwyn un neu ragor o ddebydau ar gyfer cyfanswm eich pryniant neu dâl tanysgrifiad (yn unol â thelerau eich gwasanaeth tanysgrifiad) o'ch cyfrif banc (ac, os yw'n angenrheidiol, cychwyn un neu ragor o gredydau i'ch cyfrif banc er mwyn cywiro gwallau, rhoi ad-daliad neu ddiben tebyg), ac rydych yn awdurdodi'r sefydliad ariannol sy'n dal eich cyfrif banc i ddidynnu debydau o'r fath neu dderbyn credydau o'r fath. Rydych yn deall y bydd ar awdurdodiad hwn yn parhau mewn grym hyd nes y byddwch yn dileu gwybodaeth eich cyfrif banc o'ch cyfrif Microsoft. Cysylltwch â gwasanaethau cwsmeriaid fel yr amlinellir uchod yn adran 4(e) cyn gynted ag y bo modd os ydych chi'n credu y codwyd arian arnoch mewn camgymeriad. Gall cyfreithiau sy'n briodol yn eich gwlad chi hefyd gyfyngu ar eich atebolrwydd am unrhyw drafodion twyllodrus, anghywir neu heb awdurdod o'ch cyfrif banc. Drwy gofrestru neu ddewis cyfrif banc fel eich dull talu, rydych yn cydnabod eich bod wedi darllen, deall a'ch bod yn cytuno i'r Telerau hyn.
Testun llawn
Endid Contractio, Dewis Cyfraith a Lle i Ddatrys AnghydfodEndid Contractio, Dewis Cyfraith a Lle i Ddatrys Anghydfod10_11_contractingEntityChoiceOfLaw
Crynodeb

10. Endid Contractio, Dewis Cyfraith a Lle i Ddatrys Anghydfod.

 • a. Ar gyfer Gwasanaethau gyda brand Skype. Wrth ddefnyddio Gwasanaethau a meddalwedd brand Skype am ddim ac am dâl, rydych chi'n ymrwymo i gontract gyda Skype Communications S.à.r.l, 23, ac mae pob cyfeiriad at "Microsoft" yn y Telerau hyn yn golygu'r endid hwnnw – 29 Rives de Clausen, L-2165 Lwcsembwrg. Mae'r Telerau hyn wedi eu llywodraethu a'u dehongli yn unol â chyfreithiau Lwcsembwrg ond, os ydych chi'n byw yn Ewrop, ni fydd hyn yn eich amddifadu o'r diogelwch defnyddwyr gorfodol sydd gennych o dan gyfraith y wlad lle rydyn ni'n cyfeirio eich Gwasanaethau lle rydych chi'n byw fel arfer.
 • b. Ar gyfer pob Gwasanaeth arall. Os ydych chi'n byw yn (neu os ydych chi'n fusnes, mae eich prif leoliad busnes yn) Ewrop a'ch bod yn defnyddio Gwasanaethau heb gost neu am dâl, rydych chi'n mynd i gytundeb gyda Microsoft Ireland Operations Limited, One Microsoft Place, South County Business Park, Leopardstown, Dublin 18, Iwerddon (cofrestrwyd yn y Swyddfa Cofrestru Cwmnïau yn Iwerddon dan rif 256796, rhif cofrestru TAW: IE 8256796 U, gyda chyfeiriad cofrestredig o 70 Sir John Rogerson’s Quay, Dublin 2, Iwerddon). Cyfreithiau Iwerddon fydd yn llywodraethu pob hawliad yn ymwneud â Gwasanaethau heb gost ac am ddim, ond ni fydd hyn yn eich amddifadu o'r amddiffyniadau cwsmeriaid gofynnol dan gyfraith y wlad yr rydym yn cyfeirio eich Gwasanaeth iddo lle rydych chi'n byw fel arfer (neu, os ydych chi'n fusnes, lle mae prif leoliad eich busnes). Mewn perthynas ag awdurdodaeth, rydych chi a Microsoft yn cytuno i ddewis llysoedd y wlad lle rydyn ni'n cyfeirio eich Gwasanaethau lle rydych chi'n byw fel arfer (neu, os ydych chi'n fusnes, lle mae prif leoliad eich busnes) ar gyfer pob anghydfod sy'n codi oherwydd neu'n ymwneud â'r Telerau hyn, neu fel arall, gallwch chi ddewis y llys sy'n gyfrifol yn Iwerddon.
Testun llawn
WarantauWarantau12_Warranties
Crynodeb

11. Warantau. Os ydych chi'n ddefnyddiwr, mae gennych chi hawliau penodol dan y gyfraith. Mae'r hawliau hyn yn golygu ei bod yn rhaid i Microsoft ddarparu'r Gwasanaethau gan ddefnyddio gofal a sgiliau rhesymol. Nid oes dim byd yn y telerau hyn sy'n ceisio eithrio neu gyfyngu ar ein hatebolrwydd os bydd Microsoft yn methu gwneud hyn. AC EITHRIO MEWN ACHOSION LLE RYDYN NI WEDI CUDDIO DIFFYGION YN ANONEST NEU OS YDYN NI WEDI'I GWNEUD HI'N AMHOSIBL DEFNYDDIO'R GWASANAETHAU, AC EITHRIO AR GYFER GWASANAETHAU SKYPE RYDYCH CHI'N TALU AMDANYN NHW, RYDYN NI'N DARPARU'R GWASANAETHAU "FEL Y MAEN NHW", "GYDA PHOB NAM" AC "FEL MAEN NHW AR GAEL." NID YDYM YN GWARANTU CYWIRDEB NA PHRYDLONDEB Y GWASANAETHAU. RYDYCH CHI'N CYDNABOD AC YN CYTUNO NAD YDY SYSTEMAU CYFRIFIADUROL A THELEGYFATHREBU HEB EU NAMAU A BOD ADEGAU'N GALLU CODI O BRYD I'W GILYDD PAN FYDDAN NHW DDIM YN GWEITHIO. NI ALLWN WARANTU Y BYDD Y GWASANAETHAU HEB AMHARIAD, YN AMSEROL, YN DDIOGEL NAC YN RHYDD RHAG GWALLAU. NID YDYM NI NA'N CWMNÏAU CYSYLLTIEDIG, EIN HAIL-WERTHWYR, EIN DOSBARTHWYR NA'N GWERTHWYR YN RHOI DIM GWARANTAU NAC AMODAU CONTRACTAIDD. MAE GENNYCH CHI BOB WARANT ORFODOL A RAGWELIR GAN Y GYFRAITH, OND NID YDYM YN RHOI UNRHYW WARANT ARALL. RYDYM YN EITHRIO POB WARANT ORFODOL YMHLYG, GAN GYNNWYS RHAI MARCHNADWYEDD, ADDASRWYDD AT DDIBEN PENODOL, YMDRECH GREFFTUS, A PHEIDIO Â THORRI AMODAU I'R GRADDAU EITHAF A GANIATEIR GAN Y GYFRAITH BERTHNASOL.

Testun llawn
Cyfyngiad ar AtebolrwyddCyfyngiad ar Atebolrwydd13_limitationOfLiability
Crynodeb

12. Cyfyngiad ar Atebolrwydd.

 • a. Fydd Microsoft ddim yn atebol am Eich Cynnwys, eich deunyddiau na deunyddiau trydydd parti eraill, gan gynnwys dolenni i wefannau trydydd parti, na gweithgareddau sy'n cael eu darparu gan ddefnyddwyr. Fydd cynnwys na gweithgareddau o'r fath ddim yn cael eu priodoli i Microsoft ac nid ydynt yn cynrychioli barn Microsoft.
 • b. bydd Microsoft ddim ond yn atebol os bydd rhwymedigaeth sylweddol y Cytundeb wedi'u torri, neu fel arall fel sy'n ofynnol gan y gyfraith berthnasol.
 • c. Fydd Microsoft, ei asiantau dirprwyol a/neu ei gynrychiolwyr cyfreithiol ddim yn atebol am unrhyw ddifrod anuniongyrchol, gan gynnwys colled ariannol, fel colli elw, oni bai fod Microsoft, ei asiantau dirprwyol a/neu ei gynrychiolwyr cyfreithiol wedi o leiaf gweithredu gydag esgeulustod difrifol neu gamymddwyn bwriadol.
 • d. Nid yw'r cyfyngiad ar atebolrwydd yn effeithio ar unrhyw atebolrwydd statudol heb fai gan Microsoft, gan gynnwys atebolrwydd statudol am dorri warant. Bydd yr un fath yn berthnasol i atebolrwydd Microsoft, ei asiantau dirprwyol a/neu ei gynrychiolwyr cyfreithiol os bydd twyll neu eu hesgeulustod yn arwain at anaf personol neu farwolaeth.
 • e. Nid yw Microsoft yn gyfrifol nac yn atebol am unrhyw fethiant i gyflawni nac oedi cyn cyflawni ei rwymedigaethau o dan y Telerau hyn i'r graddau mae'r methiant neu'r oedi wedi cael ei achosi gan amgylchiadau sydd y tu hwnt i reolaeth rhesymol Microsoft (fel anghydfodau masnach, gweithredoedd gan Dduw, rhyfel neu derfysgaeth, difrod maleisus, damweiniau neu gydymffurfiaeth ag unrhyw gyfraith berthnasol neu orchymyn llywodraeth). Bydd Microsoft yn ceisio lleihau effeithiau unrhyw rai o'r digwyddiadau hyn a chyflawni'r rhwymedigaethau nad oes effaith arnynt.
Testun llawn
Telerau sy'n Benodol i WasanaethTelerau sy'n Benodol i Wasanaeth14_service-SpecificTerms
Crynodeb

13. Telerau sy'n Benodol i Wasanaeth. Mae'r telerau cyn ac ar ôl adran 13 yn berthnasol yn gyffredinol i bob Gwasanaeth. Mae'r adran hon yn cynnwys telerau sy'n benodol i wasanaeth sy'n ychwanegol at y telerau cyffredinol. Mae'r telerau hyn sy'n benodol i wasanaeth yn llywodraethu os bydd unrhyw wrthdaro gyda'r telerau cyffredinol.

Testun llawn
Gemau a Rhaglenni Xbox Live a Microsoft StudiosGemau a Rhaglenni Xbox Live a Microsoft Studios14a_XboxLive
Crynodeb
 • a. Gemau a Rhaglenni Xbox Live a Microsoft Studios.
  • i. Defnydd Personol Anfasnachol. Dim ond ar gyfer eich defnydd personol ac anfasnachol chi mae Xbox Live, Gemau ar gyfer Windows Live a gemau Microsoft Studios, rhaglenni, gwasanaethau a chynnwys sy'n cael eu darparu gan Microsoft ("Gwasanaethau Xbox" gyda'i gilydd).
  • ii. Gwasanaethau Xbox. Pan fyddwch chi'n cofrestru ar gyfer Xbox Live a/neu'n derbyn Gwasanaethau Xbox, bydd gwybodaeth am y gemau rydych chi'n eu chwarae, eich gweithgareddau a'r defnydd o gemau yn cael ei thracio a'i rhannu gyda datblygwyr gemau trydydd parti, fel bod Microsoft a datblygwyr gemau trydydd parti yn gallu gweithredu eu gemau a darparu Gwasanaethau Xbox. Os ydych chi'n dewis cysylltu eich cyfrif Gwasanaethau Microsoft Xbox gyda'ch cyfrif ar wasanaeth nad yw'n un Microsoft (er enghraifft, cyhoeddwr gemau nad yw'n un Microsoft ar gyfer Apiau a Gwasanaethau Trydydd Parti), rydych chi'n cytuno: (a) y gall Microsoft rannu gwybodaeth cyfrif cyfyngedig (yn cynnwys heb gyfyngiad tag chwaraewr, sgôr chwaraewr, sgôr gêm, hanes gêm a rhestr ffrindiau), gyda'r trydydd parti nad yw'n Microsoft hwnnw fel y nodir yn Natganiad Preifatrwydd Microsoft, a (b) os caniateir yn eich gosodiadau preifatrwydd Xbox, gall y parti nad yw'n Microsoft yna hefyd gael mynediad at Eich Cynnwys o gyfathrebiadau mewn gêm pan fyddwch wedi mewngofnodi i'ch cyfrif gyda'r parti nad yw'n Microsoft hwnnw. Hefyd, os ydy eich gosodiadau preifatrwydd Xbox yn caniatáu hynny, mae Microsoft yn cael cyhoeddi eich enw, tag chwaraewr, llun chwaraewr, arwyddair, avatar, clipiau gemau a'r gemau rydych chi wedi'u chwarae mewn e-bost at bobl rydych chi'n ymddiried ynddynt.
  • iii. Eich Cynnwys. Fel rhan o adeiladu cymuned Gwasanaethau Xbox, rydych chi'n rhoi'r hawl am ddim a byd-eang i Microsoft, ei gwmnïau cysylltiedig a'i is-drwyddedigion ddefnyddio, addasu, atgynhyrchu, dosbarthu, darlledu, rhannu ac arddangos Eich Cynnwys neu eich enw, tag chwaraewr, llun chwaraewr, arwyddair neu avatar roeddech chi wedi'u postio ar gyfer unrhyw Wasanaeth Xbox yn gyfan gwbl neu'n rhannol drwy unrhyw ddull neu broses ar unrhyw ddeunyddiau neu gymorth.
  • iv. Rheolwyr Gemau. Efallai bydd rhai gemau'n defnyddio lletywyr a rheolwyr gemau. Nid ydy lletywyr na rheolwyr gemau yn llefarwyr wedi'u hawdurdodi gan Microsoft. Nid yw eu safbwyntiau o reidrwydd yn adlewyrchu safbwyntiau Microsoft.
  • v. Plant ar Xbox. Os ydych chi yn finorydd ac yn defnyddio Xbox Live, efallai fod gan eich rhiant neu eich gwarcheidwad reolaeth dros sawl agwedd o'ch cyfrif ac efallai byddan nhw'n cael adroddiadau am sut rydych chi'n defnyddio Xbox Live.
  • vi. Arian Gemau neu Rith Nwyddau. Mae'r Gwasanaethau'n gallu cynnwys rhith arian mewn gemau (fel aur, ceiniogau neu bwyntiau) mae modd eu prynu gan Microsoft drwy ddefnyddio offerynnau ariannol go iawn os ydych chi'n oedolyn cyfreithiol yn y wlad lle rydych chi'n byw. Mae'r Gwasanaethau hefyd yn gallu cynnwys rhith nwyddau neu eitemau digidol mae modd eu prynu gan Microsoft drwy ddefnyddio offerynnau ariannol go iawn neu drwy ddefnyddio arian gêm. Nid oes byth modd cyfnewid arian gêm na rhith nwyddau am offerynnau ariannol go iawn, nwyddau nac eitemau eraill sydd â gwerth ariannol gan Microsoft na pharti arall. Ac eithrio trwydded gyfyngedig, bersonol, adferadwy, nad oes modd ei throsglwyddo na'i his-drwyddedu i ddefnyddio'r arian gêm a'r rhith nwyddau yn y Gwasanaethau yn unig, nid oes gennych chi hawl na theitl mewn nac i unrhyw arian gêm na rhith nwyddau o'r fath sy'n ymddangos neu'n tarddu yn y Gwasanaethau, nac unrhyw briodoleddau eraill sy'n gysylltiedig â defnyddio'r Gwasanaethau neu sy'n cael eu storio yn y Gwasanaethau. Gall Microsoft newid ei gynnig i chi o amgylch arian gêm neu rith nwyddau o bryd i'w gilydd.
  • vii. Diweddariadau Meddalwedd. Ar gyfer unrhyw ddyfais sy'n gallu cysylltu i Wasanaethau Xbox, gallwn wirio eich fersiwn o'r meddalwedd consol Xbox neu feddalwedd ap Xbox yn awtomatig, a llwytho diweddariadau meddalwedd consol Xbox neu feddalwedd ap Xbox i lawr neu newidiadau ffurfweddu, gan gynnwys y rheini sy'n eich atal rhag cael gafael ar y Gwasanaethau Xbox, defnyddio gemau Xbox neu apiau Xbox heb awdurdod, neu ddefnyddio dyfeisiau ymylol caledwedd heb awdurdod gyda chonsol Xbox.
  • viii. Darfodiad Tag Chwaraewr. Rhaid i chi fewngofnodi i Wasanaethau Xbox o leiaf unwaith bob pum mlynedd, neu fel arall fel allech colli mynediad i'r tag chwaraewr sy'n gysylltiedig â'ch cyfrif a bydd y tag chwaraewr hwnnw ar gael i ddefnyddwyr eraill ei ddefnyddio.
  • ix. Arena. Gwasanaeth Xbox yw Arena lle gall Microsoft neu drydydd parti gynnig y gallu i chi gymryd rhan mewn neu greu gornest gêm fideo gystadleuol, weithiau am wobr ("Gornest"). Mae eich defnydd o Arena yn amodol ar y Telerau hyn, ac efallai bydd gofyn i chi dderbyn telerau, amodau a rheolau Gornest ychwanegol sy'n ofynnol gan drefnydd yr Ornest ar adeg cofrestru ("Telerau Gornest"). Gall rheolau cymhwyster fod yn berthnasol, a gallant amrywio yn ôl awdurdodaeth. Mae Gornestau yn ddi-rym pan fyddant yn waharddedig neu'n gyfyngedig gan gyfraith. Gall torri'r Telerau hyn (yn cynnwys y Cod Ymddygiad) arwain at gosb neu waharddiad o'r Ornest. Os byddwch yn creu Gornest, efallai na fyddwch yn gallu cael unrhyw Reolau Gornest y mae Microsoft (yn ôl ei ddisgresiwn ei hun) yn eu hystyried yn anghyson â'r Telerau hyn Mae Microsoft yn cadw'r hawl i ganslo unrhyw Ornest unrhyw bryd.
  • x. Meddalwedd Twyllo ac Addasu. Ar gyfer unrhyw ddyfais sy'n gallu cysylltu i Wasanaethau Xbox, gallwn wirio eich dyfais am galedwedd neu feddalwedd heb awdurdod sy'n galluogi twyllo neu addasu sy'n torri'r Cod Ymddygiad neu'r Telerau hyn, a llwytho diweddariadau meddalwedd ap Xbox i lawr neu newidiadau ffurfweddu, gan gynnwys y rheini sy'n eich atal rhag cael gafael ar y Gwasanaethau Xbox neu ddefnyddio caledwedd neu feddalwedd sy'n galluogi twyllo neu addasu.
  • xi. Mixer.
   • 1. Cyfrifon Mixer a Chyfrifon Microsoft. Os ydych chi'n defnyddio'r Gwasanaeth Mixer gyda chyfrif Mixer, yna bydd eich defnydd yn dod o dan Delerau Gwasanaeth Mixer y gellir eu gweld yn https://mixer.com/about/tos. Os ydych chi'n defnyddio'r Gwasanaeth Mixer gyda chyfrif Microsoft, yna bydd eich defnydd hefyd yn dod o dan y Telerau hyn. Mae'r Telerau hyn yn berthnasol pan y ceir gwrthdaro.
   • 2. Eich Cynnwys ar Mixer. Mae "Eich Cynnwys ar Mixer" yn golygu pob cynnwys rydych chi, neu rywun ar eich rhan, yn ei greu ar y Gwasanaeth Mixer, yn cynnwys ond heb ei gyfyngu i ffrydiau byw ac wedi eu recordio (ac unrhyw gynnwys, megis cynnwys cylwedol, y maent yn ei gynnwys); enwau brand, nodau masnachu, nodau gwasanaeth, enwau masnachu, logos, neu arwyddnodau tarddiad; eich sylwadau, gwenogluniau, a gweithgaredd yn sianeli Mixer (yn cynnwys, cynnwys a gynhyrchwyd gan bot); a phob metaddata cysylltiedig. Gall unrhyw un, yn cynnwys Microsoft a defnyddwyr, weld, defnyddio, lletya, atgynhyrchu, newid, dosbarthu, cyhoeddi, perfformio'n fyw ac yn ddigidol, cyfieithu, addasu, ac fel arall ddefnyddio Eich Cynnwys ar Mixer, mewn unrhyw ffurf, fformat, cyfrwng, neu sianeli sy'n hysbys nawr neu a ddatblygir yn ddiweddarach.
   • 3. Cod Ymddygiad Perthnasol i Mixer. Cliciwch yma i gael rhagor o wybodaeth am sut mae Cod Ymddygiad Microsoft yn berthnasol i Mixer.
   • 4. Defnyddio'r Gwasanaeth Mixer.
    • a. Isafswm Oedran. Drwy ddefnyddio Gwasanaeth Mixer, rydych chi'n datgan eich bod yn o leiaf 13 mlwydd oed ac, os ydych dan oedran oedolyn lle rydych chi'n byw, bod eich defnydd yn cael ei oruchwylio gan riant neu warcheidwad cyfreithiol.
    • b. Defnydd Dienw a Dim yn Ddienw. Gallwch ddefnyddio Mixer yn ddienw os ydych dim ond am weld cynnwys. Fel arall, bydd angen i chi greu cyfrif, mewngofnodi, a byddwch yn weledol i eraill drwy eich enw Mixer.
    • c. Cyfrifon ar gyfer Defnydd Dim yn Ddienw. Gallwch greu cyfrif Microsoft a/neu gyfrif Mixer ar gyfer defnydd Gwasnaeth Mixer sydd ddim yn ddienw. Gallwch chi greu cyfrif Mixer drwy greu cyfrif ar-lein. Rhaid i chi ddefnyddio eich cyfrif Mixer er mwyn ei gadw'n weithredol. Mewngofnodwch i'r Gwasanaeth Mixer o leiaf unwaith bob 5 mlynedd i gadw eich enw arall Mixer sy'n gysylltiedig â'ch cyfrif Microsoft.
   • 5. Hysbysiadau Gwasanaeth. Pan fydd angen i ni ddweud rhywbeth wrthych chi am y Gasanaeth Mixer, byddwn yn anfon hysbysiadau Gwasanaeth at y cyfeiriad e-bost sy'n gysylltiedig â'ch cyfrif Mixer a/neu gyfrif Microsoft.
   • 6. Cymorth. Mae cymorth i gwsmeriaid ar gyfer y Gwasanaeth Mixer ar gael yn mixer.com/contact.
Testun llawn
SiopSiop14b_Store
Crynodeb
 • b. Siop. Mae "Siop" yn golygu Gwasanaeth sy'n caniatáu i chi bori, llwytho i lawr, prynu, adolygu a rhoi sgôr i raglenni (mae'r term "rhaglen" yn cynnwys gemau) a chynnwys digidol arall. Mae'r Telerau hyn yn cynnwys defnyddio Siop Office, Siop Windows a Siop Xbox. Mae "Siop Office" yn golygu Siop ar gyfer cynnyrch Office ac apiau ar gyfer Office 365, SharePoint, Exchange, Access a Project (fersiynau 2013 neu ddiweddarach), neu unrhyw brofiad arall sydd â brand Siop Office. Mae "Siop Windows" yn golygu Siop ar gyfer dyfeisiau Windows fel ffôn, cyfrifiadur a thabled neu unrhyw brofiad arall sydd â brand Siop Windows. Mae "Siop Xbox" yn golygu Siop ar gyfer consolau Xbox One ac Xbox 360, neu unrhyw brofiad arall sydd â brand Siop Xbox.
  • i. Telerau Trwydded. Byddwn yn nodi cyhoeddwr pob rhaglen sydd ar gael yn y Siop berthnasol. Oni roddir telerau trwydded gwahanol gyda'r rhaglen, mae'r Telerau Trwydded Rhaglen Safonol ("SALT") ar ddiwedd y Telerau hyn yn gytundeb rhyngoch chi a chyhoeddwr y rhaglen sy'n nodi telerau'r drwydded sy'n berthnasol i'ch defnydd o raglen rydych chi'n ei llwytho i lawr drwy Siop Windows neu Siop Xbox, oni bai fod telerau trwydded gwahanol yn cael eu darparu gyda'r rhaglen. Er eglurder, mae'r Telerau hyn yn berthnasol i'r defnydd o, a'r gwasanaethau a ddarperir gan, Wasanaethau Microsoft. Mae Adran 5 o'r Telerau hyn hefyd yn berthnasol i unrhyw Apiau a Gwasanaethau Trydydd Parti sy'n cael eu prynu drwy Siop. Fydd rhaglenni sy'n cael eu llwytho i lawr drwy Siop Office ddim yn cael eu llywodraethu gan SALT ac mae telerau trwydded ar wahân yn berthnasol i'r rheini.
  • ii. Diweddariadau. Bydd Microsoft yn mynd ati'n awtomatig i wirio am ddiweddariadau i'ch rhaglenni a'u llwytho i lawr, hyd yn oed os nad ydych chi wedi mewngofnodi i'r Siop berthnasol. Gallwch chi newid eich gosodiadau system neu Siop os yw'n well gennych chi beidio â chael diweddariadau awtomatig i raglenni Siop. Serch hynny, gall rhai rhaglenni Siop Office sy'n cael eu cynnal yn gyfan gwbl neu'n rhannol ar-lein gael eu diweddaru unrhyw bryd gan ddatblygwr y rhaglen ac efallai na fydd angen eich caniatâd i ddiweddaru.
  • iii. Sgoriau ac Adolygiadau. Os byddwch chi'n cyflwyno sgôr neu adolygiad ar gyfer rhaglen neu Nwyddau Digidol eraill yn y Siop, efallai byddwch yn cael e-bost oddi wrth Microsoft sydd â chynnwys gan gyhoeddwr y rhaglen neu'r Nwyddau Digidol. Bydd unrhyw e-bost o'r fath yn dod oddi wrth Microsoft; nid ydym yn rhannu eich cyfeiriad e-bost â chyhoeddwyr unrhyw raglenni neu Nwyddau Digidol eraill rydych chi'n eu prynu drwy'r Siop.
  • iv. Rhybudd Diogelwch. Er mwyn osgoi anaf posibl, anesmwythdra neu straen i lygaid, dylech chi gymryd hoe o bryd i'w gilydd o ddefnyddio gemau neu raglenni eraill, yn enwedig os ydych chi mewn unrhyw boen neu wedi blino oherwydd eich bod yn eu defnyddio. Os ydych chi'n cael unrhyw anesmwythdra, cymerwch egwyl. Gallai anesmwythdra gynnwys teimladau o bwys, salwch teithio, pendro, dryswch, cur pen, blinder, straen llygaid neu lygaid sych. Gall defnyddio rhaglenni dynnu eich sylw a'ch atal rhag bod yn ymwybodol o'ch amgylchedd. Dylech osgoi peryglon baglu, grisiau, nenfydau isel, eitemau bregus neu werthfawr y gellir eu difrodi. Mae canran fach iawn o bobl yn gallu cael ffitiau wrth weld delweddau gweledol penodol fel golau'n fflachio neu batrymau sy'n gallu ymddangos mewn rhaglenni. Gall hyd yn oed pobl heb unrhyw hanes o ffitiau fod â chyflwr nad yw wedi cael ei ddiagnosio sy'n gallu achosi'r ffitiau hyn. Gall symptomau gynnwys teimlo'n benysgafn, newidiadau hyn yr hyn rydych chi'n ei weld, gwayw, penbleth, dryswch, colli ymwybyddiaeth neu gonfylsiynau. Rhowch gorau i ddefnyddio'r rhaglen ar unwaith a holi meddyg os byddwch yn cael unrhyw un o'r symptomau hyn, neu holwch feddyg cyn defnyddio'r rhaglenni os ydych chi erioed wedi dioddef symptomau sy'n gysylltiedig â ffitiau. Dylai rhieni fonitro defnydd eu plant o raglenni i chwilio am arwyddion o'r symptomau.
Testun llawn
Nodweddion Teulu MicrosoftNodweddion Teulu Microsoft14c_MicrosoftFamily
Crynodeb
 • c. Nodweddion Teulu Microsoft. Mae rhieni a phlant yn gallu defnyddio nodweddion teulu Microsoft i feithrin ymddiriedaeth drwy sicrhau bod pawb yn deall pa ymddygiad, gwefannau, apiau, gemau, lleoliadau ffisegol a gwariant sy'n iawn yn eu teulu nhw. Mae rhieni'n gallu creu teulu drwy fynd i https://account.microsoft.com/family (neu drwy ddilyn y cyfarwyddiadau ar eu dyfais Windows neu eu consol Xbox) a gwahodd plant neu rieni eraill i ymuno. Mae nifer o nodweddion ar gael i aelodau teulu, felly darllenwch y wybodaeth a gewch yn ofalus pan fyddwch chi'n cytuno i greu neu i ymuno â theulu a phan fyddwch yn prynu Nwyddau Digidol ar gyfer mynediad teulu. Drwy greu neu ymuno â theulu, rydych chi'n cytuno i ddefnyddio'r teulu yn unol â'i ddiben ac na fyddwch chi'n ei ddefnyddio mewn ffordd heb ei hawdurdodi er mwyn cael mynediad anghyfreithlon at wybodaeth rhywun arall.
Testun llawn
Negeseua GrŵpNegeseua Grŵp14d_GroupMessaging
Crynodeb
 • d. Negeseua Grŵp. Mae amrywiol wasanaethau Microsoft yn caniatáu i chi anfon negeseuon i eraill trwy lais neu SMS ("negeseuon"), ac/neu ganiatáu i Microsoft a chwmnïau cysylltiedig a reoli gan Microsoft i anfon negeseuon o'r fath atoch ac un defnyddiwr arall ar eich rhan. PAN FYDDWCH CHI'N CYFARWYDDO MICROSOFT A CHWMNÏAU CYSYLLTIEDIG A REOLIR GAN MICROSOFT I ANFON NEGESEUON O'R FATH ATOCH CHI NEU AT ERAILL, RYDYCH YN CYNRYCHIOLI GWARANT I NI EICH BOD CHI A PHOB UN YR YDYCH WEDI EIN CYFARWYDDO I ANFON NEGES ATYNT YN CYDSYNIO I DDERBYN NEGESEUON O'R FATH AC UNRHYW NEGESEUON TESTUN GWEINYDDOL ERAILL CYSYLLTIEDIG GAN MICROSOFT A CHWMNÏAU CYSYLLTIEDIG A REOLIR GAN MICROSOFT. Mae "Negeseuon testun gweinyddol" yn negeseuon trafodion cyfnodol gan wasanaeth penodol Microsoft, yn cynnwys ond heb ei gyfyngu i "neges groeso" neu gyfarwyddiadau ar sut i stopio derbyn negeseuon. Gallwch chi neu aelodau grŵp optio allan o dderbyn negeseuon pellach os nad ydych eisiau derbyn negeseuon o'r fath gan Microsoft neu gwmnïau cysylltiedig a reolir gan Microsoft ar unrhyw adeg trwy ddilyn y cyfarwyddiadau a ddarparwyd. Os nad ydych bellach eisiau derbyn negeseuon o'r fath neu gymryd rhan yn y grŵp, rydych chi'n cytuno y byddwch yn optio allan trwy'r cyfarwyddiadau a ddarparwyd trwy'r rhaglen neu wasanaeth perthnasol. Os oes gennych reswm i greu nad yw aelod o'r grŵp bellach eisiau derbyn negeseuon o'r fath neu gymryd rhan yn y grŵp, rydych chi'n cytuno y byddwch yn ei ddileu/ei dileu o'r grŵp. Gallwch hefyd gynrychioli a gwarantu i ni eich bod chi a phob person wedi ein cyfarwyddo i negesu yn deall bod pob aelod o'r grŵp yn gyfrifol am gostau unrhyw daliadau negeseuon a asesir gan ei ddarparwr ffôn symudol, yn cynnwys unrhyw daliadau neges rhyngwladol a all godi pan fydd negeseuon yn cael eu trosglwyddo o rifau yn yr Unol Daleithiau.
Testun llawn
Skype a GroupMeSkype a GroupMe14e_Skype
Crynodeb
 • e. Skype a GroupMe.
  • i. Dim Mynediad at y Gwasanaethau Brys. Mae yna wahaniaethau pwysig rhwng gwasanaethau ffôn traddodiadol a Skype. Nid oes yn rhaid i Skype gynnig mynediad at y Gwasanaethau Brys dan unrhyw reolau, rheoliadau na chyfraith leol neu genedlaethol berthnasol. Nid bwriad cynnyrch na meddalwedd Skype ydy cefnogi na chynnal galwadau brys i unrhyw fath o ysbyty, asiantaeth gorfodi'r gyfraith, uned gofal meddygol nac unrhyw fath arall o wasanaeth sy'n cysylltu defnyddiwr â phersonél y gwasanaethau brys na phwyntiau ateb diogelwch cyhoeddus y ("Gwasanaethau Brys"). Gall Skype ddelio â galwadau i'r Gwasanaethau Brys mewn nifer gyfyngedig iawn o wledydd, ac ar gyfer fersiynau a llwyfannau meddalwedd cyfyngedig yn unig. Mae manylion ynghylch argaeledd a sut mae ffurfweddu'r nodwedd hon ar gael yma: https://www.skype.com/go/emergency. Os bydd eich galwad frys yn cael ei chysylltu, bydd angen i chi roi manylion am eich lleoliad er mwyn i'r gwasanaethau brys allu ymateb i chi. Nid yw Skype yn gwarantu y bydd eich alwad frys yn cael ei chysylltu. Rydych chi'n cydnabod ac yn cytuno ar y canlynol: (i) chi sy'n gyfrifol am brynu gwasanaethau ffôn llinell sefydlog neu ddi-wifr (symudol) traddodiadol sy'n cynnig mynediad at Wasanaethau Brys, a (ii) nid yw Skype yn cymryd lle eich prif wasanaeth ffôn. Dysgwch fwy am ffonio 112, y rhif brys arbennig ar gyfer yr UE yn www.skype.com/go/emergency.
  • ii. Newidiadau i gynnyrch Skype mae'n rhaid talu amdanyn nhw. Os byddwn ni'n gwneud newidiadau i gynnyrch Skype rydych chi'n talu amdanyn nhw sy'n achosi niwed i chi, byddwn yn rhoi o leiaf tri deg diwrnod o rybudd i chi ynghylch y newid ac yn rhoi gwybod i chi bod gennych chi hawl i roi'r gorau i'r cynnyrch bydd hyn yn effeithio arno cyn iddo newid. Os na fyddwch chi'n rhoi'r gorau i ddefnyddio'r cynnyrch cyn i'r newid ddigwydd, rydych chi'n cytuno i'r newidiadau. Byddwn yn rhoi gwybod i chi am y ffaith hwn yn glir pan fyddwn ni'n eich hysbysu.
  • iii. APIs neu Ddarlledu. Os ydych chi am ddefnyddio Skype mewn perthynas ag unrhyw ddarlledu, rhaid i chi gydymffurfio â'r "Telerau Gwasanaeth Darlledu" yn https://www.skype.com/go/legal.broadcast. Os ydych chi am ddefnyddio unrhyw ryngwyneb rhaglen cymhwysiad ("API") sydd wedi'i ddatgelu neu ei ddarparu gan Skype rhaid i chi gydymffurfio â'r telerau trwyddedu perthnasol, sydd ar gael yn www.skype.com/go/legal.
  • iv. Polisïau Defnydd Teg. Gall polisïau defnydd teg fod yn berthnasol i'ch defnydd o Skype. Darllenwch y polisïau hyn sydd wedi cael eu dylunio i ddiogelu yn erbyn twyll a chamddefnydd ac sy'n gallu gosod cyfyngiadau ar fath, hyd neu nifer y galwadau neu negeseuon rydych chi'n gallu eu gwneud. Mae'r polisïau hyn yn cael eu hymgorffori yn y Telerau hyn drwy gyfeirio atynt. Mae'r polisïau hyn ar gael yn https://www.skype.com/go/terms.fairusage.
  • v. Mapio. Mae Skype yn cynnwys nodweddion sy'n caniatáu i chi gyflwyno gwybodaeth i wasanaeth mapio neu blotio eich hun ar fap drwy ddefnyddio gwasanaeth mapio. Drwy ddefnyddio'r nodweddion hynny, rydych chi'n cytuno i'r Telerau hyn a thelerau Google Maps sydd ar gael yn https://www.google.com/intl/en_ALL/help/terms_maps.html.
  • vi. Defnydd Personol/Anfasnachol. Ar gyfer defnydd personol ac anfasnachol mae modd defnyddio Skype. Rydych chi'n cael defnyddio Skype yn y gwaith ar gyfer eich cyfathrebu busnes eich hun.
  • vii. Rhif Skype/Skype To Go. Os bydd Skype yn rhoi Rhif Skype neu rif Skype To Go i chi, rydych chi'n cytuno nad ydych chi'n berchen ar y rhif ac nad oes gennych chi hawl i gadw'r rhif hwnnw am byth. Mewn rhai gwledydd, efallai bydd rhif yn cael ei roi i chi gan un o bartneriaid Skype yn hytrach na Skype, ac efallai bydd angen i chi ymrwymo i gytundeb ar wahân gyda phartner o'r fath.
  • viii. Rheolwr Skype. Mae "Cyfrif Gweinyddol Rheolwr Skype" yn cael ei greu a'i reoli gennych chi, yn gweithredu fel gweinyddwr unigol ar grŵp Rheolwr Skype ac nid fel endid busnes. Gallwch chi gysylltu eich cyfrif Skype personol i grŵp Rheolwr Skype ("Cyfrif Cysylltiedig") Gallwch benodi gweinyddwyr ychwanegol at eich Rheolwr Skype ar yr amod eu bod yn derbyn y Telerau hyn. Os ydych chi'n dyrannu Rhifau Skype i Gyfrif wedi'i Chysylltu, rydych chi'n gyfrifol am gydymffurfio ag unrhyw ofynion sy'n ymwneud â phreswyliaeth neu leoliad eich defnyddwyr Cyfrif wedi'i Chysylltu. Os ydych chi'n dewis datgysylltu Cyfrif Cysylltiedig o'ch grŵp Rheolwr Skype, ni fydd modd adfer unrhyw danysgrifiadau sydd wedi cael eu dyrannu, Credyd Skype neu Rifau Skype ac ni fydd Eich Cynnwys neu ddeunydd sy'n gysylltiedig â'r cyfrif a ddatgysylltwyd ar gael i chi bellach. Rydych chi'n cytuno i brosesu unrhyw wybodaeth bersonol gan ddefnyddwyr eich Cyfrif Cysylltiedig yn unol â phob cyfraith diogelu data berthnasol.
  • ix. Ffioedd ac Ad-daliadau Skype. Mae'r ffioedd mae'n rhaid eu talu am ffonio ffonau y tu allan i danysgrifiad yn cynnwys ffi cysylltu (a godir unwaith fesul galwad) a chyfradd fesul munud sydd wedi cael ei nodi yn www.skype.com/go/allrates. Bydd ffioedd am alwadau'n cael eu tynnu o'ch balans Credyd Skype. Gall Skype newid y cyfraddau ar gyfer ffonio ffonau a rhifau cyfradd premiwm nad ydyn nhw'n rhan o danysgrifiad. Os ydy'r newidiadau'n sylweddol ac nad ydyn nhw'n fanteisiol i chi (e.e. os byddwn ni'n codi'r cyfraddau), byddwn yn rhoi gwybod i chi dros e-bost neu mewn rhyw ffordd briodol arall o leiaf (30) diwrnod cyn i'r newid i'r gyfradd ddod i rym. Ar ôl tri deg (30) diwrnod, bydd y cyfraddau newydd yn berthnasol i'ch galwad nesaf. Mae'r cyfraddau presennol ar gael ar www.skype.com/go/allrates. Os nad ydych chi'n derbyn y cyfraddau newydd, ddylech chi ddim gwneud galwad. Bydd ffracsiwn o funud galwad a ffracsiwn o ffi yn cael eu talgrynnu i fyny i'r uned llawn nesaf. Mae'r holl brisiau ar gyfer y cynnyrch Skype rydych chi'n talu amdanyn nhw'n cynnwys y trethi perthnasol, gan gynnwys TAW, oni nodir fel arall. Mae TAW yn cael ei gyfrifo ar sail y cyfeiriad bilio sy'n cael ei ddarparu. Rydych chi'n ildio'n benodol unrhyw hawl i ad-daliad TAW gan Skype os byddai swm y TAW sy'n daladwy yn y pen draw gan yr ail i'r awdurdodau treth am unrhyw reswm yn is na'r swm o TAW a gasglwyd gennych chi. Dydy cynnyrch Skype rydych chi'n talu amdanyn nhw ddim ar gael i gwsmeriaid yn Mount Athos, Yr Ynysoedd Dedwydd, Adrannau Tramor Ffrainc, Ynysoedd Aland, Ynysoedd y Sianel, Ynys Heligoland, Tiriogaeth Büsingen / Buesingen, Ceuta, Melilla, Livigno, Campione d'Italia a Dyfroedd Eidalaidd Llyn Lugano. Os ydych chi wedi defnyddio cynnyrch Skype mae'n rhaid talu amdano, bydd eich Cyfnod Newid Meddwl yn dod i ben a does dim modd canslo'r hyn rydych chi wedi'i brynu na rhoi ad-daliad i chi. Mae gwario Credyd Skype, dyrannu Rhif Skype neu ddefnyddio tanysgrifiad yn golygu 'darparu'n llawn' a/neu 'defnyddio' cynnyrch Skype mae'n rhaid talu amdano. Rydych chi'n cytuno'n benodol bod modd dyrannu Rhifau Skype cyn diwedd y Cyfnod Newid Meddwl ac nid oes modd rhoi ad-daliad amdanynt ar ôl eu dyrannu. Y tu allan i'r Cyfnod Newid Meddwl, dim ond tanysgrifiadau heb eu defnyddio neu heb ddod i ben mae modd rhoi ad-daliad amdanynt yn amodol ar y Telerau hyn. Nid yw'r Cyfnod Newid Meddwl nac ad-daliadau'n berthnasol i gynnyrch Skype mae'n rhaid talu amdanynt sydd (i) wedi cael eu prynu drwy bartner trydydd parti; (ii) y talwyd amdanynt gydag arian drwy ddefnyddio dulliau talu trydydd parti (fel waled taliad arian); (iii) ddim wedi cael eu prynu'n uniongyrchol ar-lein gan Skype (e.e., talebau neu gardiau talu ymlaen llaw); neu (iv) wedi'u dyrannu i'ch cyfrif gan drydydd parti.
  • x. Credyd Skype. Nid yw Skype yn gwarantu y byddwch chi'n gallu defnyddio eich balans Credyd Skype i brynu pob cynnyrch Skype mae'n rhaid talu amdanynt. Os na fyddwch chi'n defnyddio eich Credyd Skype am 180 diwrnod, bydd Skype yn rhoi eich Credyd Skype ar statws segur. Gallwch ailysgogi'r Credyd Skype hwn drwy ddilyn y ddolen ailysgogi yn https://www.skype.com/go/store.reactivate.credit. Gallwch alluogi'r nodwedd Ail-dalu Awtomatig pan fyddwch chi'n prynu Credyd Skype dry dicio'r blwch priodol. Os yw wedi'i alluogi, bydd eich balans Credyd Skype yn cael ei ail-dalu gyda'r un swm a drwy'r dull talu rydych chi wedi'i ddewis bob tro bydd eich balans Skype yn disgyn o dan y trothwy a osodir gan Skype o bryd i'w gilydd. Os oeddech chi wedi prynu tanysgrifiad gyda dull talu ar wahân i gerdyn credyd, PayPal neu Moneybookers (Skrill), ac rydych chi wedi galluogi Ail-dalu Awtomatig, bydd balans eich Credyd Skype yn cael ei ail-dalu gyda'r swm sydd ei angen i brynu eich tanysgrifiad nesaf sy'n ailddigwydd. Gallwch chi analluogi Ail-dalu Awtomatig unrhyw bryd drwy newid eich gosodiadau yn eich porthol cyfrif yn Skype.
  • xi. Ffioedd Negeseuon Rhyngwladol. Ar hyn o bryd mae GroupMe yn defnyddio rhifau o'r UD ar gyfer pob grŵp a grëwyd. Bydd pob neges destun a anfonir at neu a dderbynnir gan rif GroupMe yn cyfrif fel neges destun ryngwladol a anfonir at neu a dderbynnir o'r Unol Daleithiau. Gwiriwch gyda'ch darparwr ar gyfer y prisiau rhyngwladol cysylltiedig.
  • xii. Anfon a derbyn arian. Drwy ddefnyddio'r nodwedd anfon a derbyn arian (os yw ar gael), rydych chi'n cydnabod bod Skype yn defnyddio trydydd parti i ddarparu gwasanaethau talu a gwneud trosglwyddiadau. Nid yw Skype yn darparu gwasanaethau talu nac yn gwneud trosglwyddiadau ac nid yw'n fusnes gwasanaethau arian. Bydd anfon a derbyn arian ar Skype efallai dim ond ar gael i ddefnyddwyr sy'n 18 oed a throsodd (neu fel arall yn unol â thelerau'r trydydd parti) ac sy'n cofrestru ac yn cael eu cymeradwyo ar gyfer cyfrif gyda'r darparwr trydydd parti. Er mwyn defnyddio'r nodwedd anfon arian, efallai bydd gofyn i chi gytuno i delerau ac amodau'r trydydd parti a rhoi hawliau i rannu data gyda'r trydydd parti ar ddiben darparu'r gwasanaeth. Os yw Skype yn derbyn rhybudd bod eich defnydd o'r nodwedd anfon arian yn torri telerau ac amodau'r trydydd parti, efallai y bydd yn rhaid i Skype weithredu yn erbyn eich cyfrif, megis canslo neu atal eich cyfrif dros dro. Ni fydd Skype, na Microsoft, yn atebol am wasanaethau talu a ddarperir gan drydydd parti nac unrhyw weithredu a wneir o dan delerau ac amodau trydydd parti. Nid yw Skype yn rhoi unrhyw sicrwydd, ymhoniad neu warantau y bydd y nodwedd anfon a derbyn arian ar gael neu'n parhau i fod ar gael.
Testun llawn
Bing ac MSNBing ac MSN14f_BingandMSN
Crynodeb
 • f. Bing ac MSN.
  • i. Deunyddiau Bing ac MSN. Mae'r erthyglau, testun, lluniau, mapiau, fideos, chwaraewyr fideos a deunyddiau trydydd parti sydd ar gael ar Bing ac MSN, yn cynnwys drwy botiaid, apiau a rhaglenni Microsoft, ar gyfer eich defnydd personol ac anfasnachol yn unig. Mae defnyddio'r deunyddiau hyn mewn ffyrdd eraill fel llwytho i lawr, copïo neu ailddosbarthu, neu ddefnyddio'r deunyddiau neu'r cynhyrchion hyn i adeiladu eich cynhyrchion eich hun, yn cael ei ganiatáu dim ond i'r graddau sy'n cael eu hawdurdodi'n benodol gan Microsoft neu'r rheini sy'n dal hawliau, neu fel sy'n cael ei ganiatáu gan gyfraith hawlfraint berthnasol. Mae Microsoft neu'r rhai eraill sy'n dal yr hawliau yn cadw pob hawl i'r deunydd nad yw wedi'i roi yn benodol gan Microsoft dan delerau'r drwydded.
  • ii. Mapiau Bing. Chewch chi ddim defnyddio delweddau o'r awyr o'r Unol Daleithiau, Canada, Mecsico, Seland Newydd, Awstralia na Japan at ddefnydd llywodraeth heb gael caniatâd ysgrifenedig ar wahân.
  • iii. Bing Places a Bing Manufacturer Center. Pan fyddwch chi'n darparu eich Data neu Eich Cynnwys i Bing Places or Bing Manufacturer Center, rydych chi'n rhoi trwydded eiddo deallusol i Microsoft i'w ddefnyddio, atgynhyrchu, cadw, addasu, agregu, hyrwyddo, trosglwyddo, arddangos neu ddosbarthu fel rhan o wasanaeth, ac yn rhoi is-drwydded i'r hawliau hynny i drydydd partïon.
Testun llawn
CortanaCortana14g_Cortana
Crynodeb
 • g. Cortana.
  • i. Defnydd Personol Anfasnachol. Cortana ydy Gwasanaeth cynorthwyydd personol Microsoft. Mae'r nodweddion, gwasanaethau, cynnwys a Gwasanaethau ac Apiau Trydydd Parti a ddarperir gan Cortana ("Gwasanaethau Cortana" gyda'i gilydd) ar gyfer eich defnydd personol ac anfasnachol.
  • ii. Swyddogaethau a Chynnwys. Mae Cortana yn darparu ystod o nodweddion, gyda rhai ohonynt wedi'u personoli. Gall Gwasanaethau Cortana roi mynediad i chi at wasanaethau, gwybodaeth neu swyddogaethau a ddarperir gan Wasanaethau Microsoft neu Apiau a Gwasanaethau Trydydd Parti. Mae'r Telerau penodol-i-wasanaeth yn adran 13 hefyd yn berthnasol i'ch defnydd o Wasanaethau Microsoft perthnasol drwy Wasanaethau Cortana. Mae Cortana yn rhoi gwybodaeth er mwyn eich helpu i gynllunio yn unig a dylech chi ddefnyddio eich barn annibynnol eich hun wrth adolygu a dibynnu ar y wybodaeth hon. Nid yw Microsoft yn gwarantu dibynadwyedd, argaeledd na phrydlondeb y profiadau personol a ddarperir gan Cortana. Nid yw Microsoft yn gyfrifol os yw nodwedd rheoli cyfathrebu Cortana yn creu oedi neu'n eich rhwystro chi rhag derbyn, adolygu neu anfon neges gyfathrebu neu hysbysiad.
  • iii. Gwasanaethau ac Apiau Trydydd Parti. Wrth ddarparu Gwasanaethau Cortana, gall Cortana rannu gwybodaeth gydag Apiau a Gwasanaethau Trydydd Parti, megis eich cod post ac ymholiadau ac atebion gan Apiau a Gwasanaethau Trydydd Parti, er mwyn ymateb i'ch cais. Drwy gysyllti cyfrifon, gall Cortana alluogi defnyddwyr i brynu pethau drwy Apiau a Gwasanaethau Trydydd Parti gan ddefnyddio dewisiadau a gosodiadau'r cyfrif mae'r defnyddiwr wedi'u pennu'n uniongyrchol gyda'r Apiau a'r Gwasanaethau Trydydd Parti hynny. Gall defnyddwyr ddatgysylltu cysylltu cyfrif ar unrhyw adeg. Mae eich defnydd o'r Apiau a Gwasanaethau Trydydd Parti wedi'i gwmpasu i dan adran 5 y Telerau hyn. Gall cyhoeddwyr Apiau a Gwasanaethau Trydydd Parti newid gweithrediad neu nodweddion yr Apiau a'r Gwasanaethau Trydydd Parti neu ddod â nhw i ben, neu gallant eu hintegreiddio gyda Gwasanaethau Cortana. Nid yw Microsoft yn gyfrifol nac yn atebol am feddalwedd neu gadarnwedd a ddarperir gan weithgynhyrchwr.
  • iv. Dyfeisiau wedi'u Galluogi gan Cortana Mae dyfeisiau sy'n gallu gweithredu Cortana yn gynnyrch neu'n ddyfeisiau sydd wedi'u galluogi i gael mynediad at Wasanaethau Cortana, neu'n gynnyrch neu ddyfeisiau sy'n gydnaws â Gwasanaethau Cortana. Mae dyfeisiau wedi'u galluogi gan Cortana yn cynnwys dyfeisiau neu gynhyrchion trydydd parti sydd ddim yn eiddo i, nac wedi eu cynhyrchu neu eu datblygu gan Microsoft. Nid yw Microsoft yn gyfrifol nac yn atebol am y dyfeisiau neu'r cynhyrchion trydydd parti hyn.
  • v. Diweddariadau Meddalwedd. Ar gyfer unrhyw ddyfais a all gysylltu i Wasanaethau Cortana, efallai y byddwn yn gwirio'n awtomatig eich fersiwn meddalwedd Gwasanaethau Cortana a llwytho i lawr ddiweddariadau meddalwedd neu newidiadau ffurfweddiad neu ei gwneud hi'n ofynnol i unrhyw gynhyrchwyr dyfeisiau wedi'u galluogi gan Cortana i gadw meddalwedd gwasanaethau Cortana wedi'i ddiweddaru.
Testun llawn
Outlook.comOutlook.com14h_Outlook_com
Crynodeb
 • h. Outlook.com. Bydd y cyfeiriad e-bost Outlook.com (neu @msn, @hotmail, neu @live) rydych chi'n ei ddefnyddio i greu eich cyfrif Microsoft yn unigryw i chi cyhyd â bydd eich blwch derbyn Outlook.com neu gyfrif Microsoft yn dal yn weithredol. Os byddwch chi neu Microsoft yn cau eich blwch derbyn Outlook.com neu'ch cyfrif Microsoft yn unol â'r Telerau hyn, efallai bydd y cyfeiriad e-bost neu'r enw defnyddiwr yn cael eu hailgylchu yn ein system ac yn cael eu neilltuo i ddefnyddiwr arall.
Testun llawn
Gwasanaethau OfficeGwasanaethau Office14i_officeBasedServices
Crynodeb
 • i. Gwasanaethau Office. Mae Office 365 Home, Office 365 Personal, Office 365 University, Office Online, Sway, OneNote.com ac unrhyw danysgrifiad Office 365 arall neu Wasanaethau gyda brand Office at eich defnydd personol, anfasnachol, oni bai bod gennych chi hawliau defnydd masnachol o dan gytundeb ar wahân gyda Microsoft.
Testun llawn
Gwasanaethau Microsoft HealthGwasanaethau Microsoft Health14j_MicrosoftHealthServices
Crynodeb
 • j. Gwasanaethau Microsoft Health.
  • i. HealthVault. Mae HealthVault yn lle i chi storio eich gwybodaeth bersonol sy'n ymwneud ag iechyd a gwybodaeth am bobl eraill (fel eich teulu) gyda'u caniatâd nhw. Nid ydy cyfrifon HealthVault i'w defnyddio gan ddarparwyr gofal iechyd nac ar gyfer unrhyw ddibenion masnachol neu heb fod yn bersonol. Efallai na fydd y wybodaeth yn eich cyfrif bob amser yn gywir neu'n ddiweddar a dylai unrhyw ddarparwr gofal iechyd ei hystyried fel gwybodaeth yn unig. Nid yw'r Gwasanaeth HealthVault yn cadw cofnodion ar gyfer darparwyr gofal iechyd nac ar gyfer unrhyw ddibenion meddygol neu reoli achosion eraill. Er enghraifft, nid yw cofnodion HealthVault yn setiau o gofnodion dynodedig fel sy'n cael eu diffinio o dan reoliadau U.D.A. Os bydd darparwr gofal iechyd yn penderfynu cynnwys unrhyw ddata sydd ar gael o HealthVault yn ei gofnodion, dylai storio copi ar ei system ei hun. Os oes ceidwad ar y cyd o gofnod yn eich cyfrif (oherwydd eich bod wedi gwahodd y llall), rydych chi'n cydnabod bod gan y ceidwad ar y cyd reolaeth lawn dros y cofnod hwnnw a gall ganslo eich mynediad i'r cofnod, rheoli mynediad pobl eraill i'r cofnod, a gweld data'r cofnod gan gynnwys sut a phryd mae'r cofnod yn cael ei ddefnyddio. Nid yw Microsoft yn gallu delio â manylion mewngofnodi heb fod yn rhai Microsoft (fel Facebook ac OpenID), felly fydd cymorth i gwsmeriaid HealthVault ddim ar gael i helpu gyda phroblemau mewngofnodi ar gyfer y rheini. Os byddwch chi'n colli eich manylion mewngofnodi, neu os bydd y cyfrif lle gawsoch chi eich manylion mewngofnodi yn cau, fyddwch chi ddim yn gallu adfer y data rydych chi wedi'i storio. I helpu i gynnal mynediad parhaus, rydym yn awgrymu eich bod yn defnyddio mwy nag un set o fanylion mewngofnodi gyda'ch cyfrif HealthVault. Nid yw Microsoft yn cymeradwyo nac yn rheoli, ac nid yw'n gyfrifol am weithrediad, cymorth na diogelwch manylion mewngofnodi sydd gennych chi nad ydynt yn rhai Microsoft.
  • ii. Microsoft Band. Nid yw dyfais a rhaglen Microsoft Band yn ddyfeisiau meddygol ac fe fwriedir iddynt gael eu defnyddio at ddibenion ffitrwydd a lles yn unig. Nid ydynt wedi eu cynllunio na'u bwriadu i'w defnyddio i ddiagnosio clefyd neu gyflyrau eraill, nac i wella, lliniaru, trin nac atal clefyd neu gyflyrau eraill. Nid yw Microsoft yn gyfrifol am unrhyw benderfyniad a wnewch yn seiliedig ar wybodaeth a dderbyniwch gan Microsoft Band.
  • iii. Bots Iechyd a HealthVault Insights. Nid yw bots iechyd a'r rhaglen HealthVault Insights, yn cynnwys cynlluniau gweithredu, mewnwelediadau, atgoffwyr a nodweddion eraill, yn ddyfeisiau meddygol ac fe'u bwriedir ar gyfer dibenion ffitrwydd a lles yn unig gyda rhaglen yn cael ei dyroddi gan ddarparwr gofal. Nid ydynt wedi eu cynllunio na'u bwriadu yn lle cyngor meddygol proffesiynol neu i'w defnyddio i ddiagnosio, gwella, lliniaru, atal na thrin clefyd neu gyflyrau eraill. Rydych yn derbyn cyfrifoldeb llawn am eich defnydd o bots iechyd a HealthVault Insights, ac rydych yn cydnabod bod Atgoffwyr HealthVault Insights wedi'u bwriadu dim ond fel system wrth gefn ar gyfer meddyginiaethau ac atgoffwyr o dasgau. Nid yw Microsoft yn gyfrifol am unrhyw benderfyniad a wnewch yn seiliedig ar wybodaeth rydych yn ei derbyn gan bots iechyd neu HealthVault Insights. Dylech bob amser ymgynghori â meddyg cyn defnyddio HealthVault Insights a gydag unrhyw gwestiynau a allai fod gennych am gyflwr meddygol, deiet, ffitrwydd neu raglen lles. Peidiwch byth â diystyru cyngor meddygol proffesiynol nac oedi cyn gofyn amdano oherwydd gwybodaeth rydych chi wedi'i chael ar neu drwy'r Gwasanaethau. Fel gydag unrhyw dechnoleg, efallai na fydd bots iechyd a HealthVault Insights yn gweithio fel y bwriadwyd iddynt am amrywiaeth o resymau yn cynnwys colli pŵer neu gysylltedd.
Testun llawn
Nwyddau DigidolNwyddau Digidol14k_DigitalGoods
Crynodeb
 • k. Nwyddau Digidol. Drwy Microsoft Groove, Ffilmiau a Theledu Microsoft, Siop ac unrhyw wasanaethau eraill cysylltiedig neu ddyfodol, gall Microsoft eich galluogi i gael, gwrando ar, gwylio chwarae neu ddarllen (fel sy'n berthnasol) cerddoriaeth, delweddau, fideos, testun, llyfrau, gemau neu ddeunyddiau eraill ("Nwyddau Digidol") y gallwch eu cael ar ffurf digidol. Mae'r Nwyddau Digidol ar gyfer eich defnydd personol, anfasnachol adlonnol chi yn unig. Rydych yn cytuno na fyddwch yn ailddosbarthu, darlledu, perfformio'n gyhoeddus nac arddangos yn gyhoeddi na throsglwyddo unrhyw gopïau o'r Nwyddau Digidol. Gall Nwyddau Digidol fod yn eiddo i Microsoft neu drydydd partïon. Ym mhob sefyllfa, rydych chi'n deall ac yn cydnabod bod eich hawliau mewn perthynas â Nwyddau Digidol yn cael eu cyfyngu gan y Telerau hyn, cyfraith hawlfraint a'r rheolau defnydd sydd yn https://go.microsoft.com/fwlink/p/?LinkId=723143. Rydych chi'n cytuno na fyddwch chi'n ceisio addasu unrhyw Nwyddau Digidol a geir drwy unrhyw un o'r Gwasanaethau hyn am unrhyw reswm o gwbl, gan gynnwys er mwyn cuddio neu newid perchnogaeth neu ffynhonnell y Nwyddau Digidol. O bryd i'w gilydd gall Microsoft neu berchnogion y Nwyddau Digidol dynnu Nwyddau Digidol o'r Gwasanaethau heb roi rhybudd.
Testun llawn
OneDriveOneDrive14l_OneDrive
Crynodeb
 • l. OneDrive.
  • i. Cadw Lle. Os oes gennych fwy o gynnwys wedi'i storio ar eich cyfrif OneDrive nag y darperir i chi dan delerau eich gwasanaeth tanysgrifio am ddim neu â thâl ar gyfer OneDrive, ac nad ydych yn ymateb i hysbysiad gan Microsoft i drwsio eich cyfrif trwy dynnu'r cynnwys gormodol neu symud i gynllun tanysgrifio newydd gyda mwy o le storio o fewn 30 diwrnod o roi rhybudd i chi (neu unrhyw gyfnod hwy sy'n benodol yn y rhybudd), rydym yn cadw'r hawl i gau eich cyfrif a dileu neu analluogi mynediad at Eich Cynnwys ar OneDrive.
  • ii. Perfformiad Gwasanaeth. yn ddibynnol ar ffactorau fel eich offer, cysylltiad rhyngrwyd ac ymdrechion Microsoft i gynnal perfformiad a chywirdeb ei wasanaeth, mae'n bosibl y byddwch yn profi oedi achlysurol wrth lwytho neu gysoni cynnwys ar OneDrive.
  • iii. Hysbysiad o Ddarfodiad. Byddwn yn rhoi o leiaf un mis o rybudd i chi cyn cau eich cyfrif OneDrive oherwydd diffyg gweithgaredd dan adran 4(a)(ii). OS ydych chi'n danysgrifiwr sy'n talu am OneDrive, ni fyddwn yn cau eich cyfrif oherwydd diffyg gweithgaredd yn ystod unrhyw gyfnod ble rydych wedi talu am eich defnydd OneDrive.
  • iv. Newidiadau i Wasanaeth OneDrive. Byddwn yn rhoi gwybod i chi o leiaf 30 niwrnod ymlaen llaw os bydd unrhyw newid i wasanaethau OneDirve am ddim neu gyda thâl yn golygu y byddwch chi'n colli mynediad at Eich Cynnwys ar OneDrive.
  • v. Tanysgrifiadau gyda Thâl. Os byddwn ni'n lleihau eich terfynau storio data ar OneDrive neu'n canslo'r gwasanaeth OneDrive, gallwch ganslo eich tanysgrifiad â thâl a ar gyfer OneDrive a byddwn yn darparu ad-daliad pro-rata i chi ar gyfer y tanysgrifiad. Byddwn yn rhoi o leiaf 30 niwrnod o rybudd i chi o unrhyw newid o'r fath ac mae'n rhaid i chi ganslo o fewn y cyfnod a sefydlwyd yn yr hysbysiad.
Testun llawn
Microsoft RewardsMicrosoft Rewards14m_MicrosoftRewards
Crynodeb
 • m. Microsoft Rewards.
  • i. Rhaglen. Mae Microsoft Rewards (y "Rhaglen") yn eich galluogi i ennill pwyntiau am wneud pethau, megis chwilio am bethau cymwys, prynu, amser a dreuliwyd yn pori ar Microsoft Edge, a chynigion eraill gan Microsoft. Gall y cynigion amrywio yn ôl y farchnad. Mae chwilio'n golygu defnyddiwr unigol yn teipio testun ei hun gyda'r bwriadau gorau o gael canlyniadau chwilio Bing at ddibenion ymchwil y person ei hun, ac nid yw'n cynnwys unrhyw ymholiad a wneir gan bot, macro, neu unrhyw ddull awtomataidd neu dwyllodrus arall ("Chwilio"). Prynu yw'r broses o brynu nwyddau neu lwytho trwydded i lawr am gynnwys digidol gan Microsoft, boed hynny am ddim neu am dâl ("Prynu"). Ni chaiff pwyntiau Rewards eu cynnig am bopeth rydych chi'n eu prynu gan Microsoft. Mae pori gyda Microsoft Edge yn golygu bod y porwr yn weladwy ar sgrin eich dyfais (e.e. ar agor ac yn cael ei ddefnyddio yn y fath ffordd fod eicon Microsoft Edge wedi'i amlygu yn y bar tasgau, sy'n dynodi bod yr ap yn cael ei ddefnyddio ar y pryd), a'ch bod yn ymgysylltu â'r porwr i ymweld â gwefannau, i wylio fideos yn y porwr, i checio e-bost, neu at ddibenion eraill y caiff porwyr eu defnyddio. I ennill pwyntiau am ddefnyddio Microsoft Edge, rhaid bod Bing wedi'i osod fel peiriant chwilio diofyn y porwr a rhaid galluogi telemetreg yng ngosodiadau Windows. Gall Microsoft gynnig cyfleoedd ychwanegol i ennill pwyntiau o dro i dro, ond ni fydd pob cynnig ennill pwyntiau ar gael am byth. Gallwch ddefnyddio'r pwyntiau rydych chi wedi'u hennill ar gyfer eitemau ("Rewards") ar y dudalen defnyddio'r pwyntiau. Am ragor o wybodaeth, trowch at yr adran Rewards yn support.microsoft.com ("Cwestiynau Cyffredin").
   • 1. Gofynion y Rhaglen. Mae angen cyfrif Microsoft dilys arnoch a rhaid i'ch dyfeisiau fodloni gofynion sylfaenol y system. Mae'r Rhaglen ar agor i ddefnyddwyr sy'n byw yn y marchnadoedd a restrir yn y Cwestiynau Cyffredin. Ni chaiff unigolion gael mwy nag un cyfrif Rhaglen, hyd yn oed os oes gan unigolyn sawl cyfeiriad e-bost. Ni cheir mwy na chwe chyfrif i bob tŷ. Mae'r Rhaglen at eich defnydd personol ac anfasnachol yn unig.
   • 2. Pwyntiau. Ac eithrio rhoi eich pwyntiau i fudiad nid-er-elw a restir yn y ganolfan defnyddio pwyntiau, chewch chi ddim trosglwyddo pwyntiau. Nid eich eiddo chi yw'r pwyntiau, ac ni chewch eu cyfnewid am arian. Rhoddir y pwyntiau i chi am gynigion arbennig. Allwch chi ddim prynu pwyntiau. Gall Microsoft gyfyngu faint o bwyntiau neu Rewards y caiff pob person neu dŷ eu cael, neu gyfyngu ar y nifer dros gyfnod penodol o amser (e.e. mewn diwrnod). Chewch chi ddim defnyddio mwy na 550,000 o bwyntiau mewn blwyddyn galendr yn y Rhaglen. Nid yw pwyntiau rydych chi'n eu hennill yn y Rhaglen yn ddilyn mewn unrhyw raglen arall a gynigir gan Microsoft neu drydydd partïon, ac ni cheir eu defnyddio mewn cydweithrediad â nhw. Bydd pwyntiau heb eu defnyddio yn dod i ben os nad ydych chi'n ennill neu'n defnyddio unrhyw bwyntiau mewn 18 mis.
   • 3. Rewards. Gallwch ddefnyddio eich pwyntiau drwy fynd i'r ganolfan defnyddio pwyntiau neu cewch roi pwyntiau i fudiad nid-er-elw a restrir. Mae'n bosib mai nifer cyfyngedig o wobrau penodol fydd ar gael, a chaiff y rheini eu dyrannu ar sail y cyntaf i'r felin. Mae'n bosib y bydd gofyn i chi ddarparu gwybodaeth ychwanegol, fel eich cyfeiriad postio a rhif ffôn (heblaw am VOIP neu rif ffôn am ddim), ac efallai hefyd y bydd goryn i chi roi cod atal twyll neu lofnodi dogfennau cyfreithiol ychwanegol er mwyn defnyddio'r pwyntiau Rewards. Pan fyddwch chi wedi archebu Reward, allwch chi ddim ei ganslo na'i ddychwelyd i gael y pwyntiau yn ôl, heblaw bod y cynnyrch yn ddiffygiol neu os yw'r gyfraith berthnasol yn mynnu hynny. Os byddwch chi'n archebu Reward sydd allan o stoc neu ddim ar gael am resymau eraill a bennir gan Microsoft yn ôl ei ddisgresiwn ei hun, mae'n bosib y gallwn gynnig rhywbeth cyfwerth i chi neu ad-dalu eich pwyntiau. Gall Microsoft ddiweddaru'r Rewards a gynigir yn y ganolfan defnyddio pwyntiau neu ddod â nhw i ben er mwyn cynnig Rewards penodol. Mae'n bosib y bydd cyfyngiadau oed ar rai Rewards. Nodir unrhyw ofynion o'r fath yn y cynnig perthnasol. Chi sy'n gyfrifol am yr holl drethi ffederal, gwladol a lleol ac unrhyw gostau eraill o dderbyn a defnyddio'r Reward. Caiff Rewards eu hanfon drwy e-bost i'r cyfeiriad e-bost a roesoch wrth archebu eich Reward, felly gwnewch yn siŵr bod eich cyfeiriad e-bost yn gyfredol. Fydd Rewards nad oes modd eu danfon ddim yn cael eu rhoi eto, felly byddwch chi'n eu colli. Ni cheir gwerthu eich Rewards ymlaen.
   • 4. Canslo eich Cyfranogiad yn y Rhaglen. Bydd cyfrif eich Rhaglen yn cael ei ganslo os nad ydych chi'n mewngofnodi o leiaf unwaith mewn cyfnod 18 mis. At hynny, mae Microsoft yn cadw'r hawl i ganslo cyfrif Rhaglen defnyddiwr penodol os yw'n amharu, yn camddefnyddio neu'n twyllo'r Rhaglen, neu am dorri'r Telerau hyn. Os bydd y Rhaglen yn cael ei chanslo (gennych chi neu gennym ni) neu os bydd y Rhaglen yn cael ei hatal, bydd gennych chi 90 diwrnod i ddefnyddio'ch pwyntiau; fel arall, byddwch chi'n eu colli. Adeg canslo, bydd eich hawl i ddefnyddio'r Rhaglen ac i gronni pwyntiau yn y dyfodol yn dod i ben.
   • 5. Amodau Eraill. Mae Microsoft yn cadw'r hawl i'ch gwahardd; analluogi eich mynediad i'r Rhaglen neu i'ch cyfrif Rewards; a/neu ddal eich pwyntiau, eich Rewards a'ch cyfraniadau elusennol yn ôl os yw Microsoft yn credu eich bod yn amharu neu'n camddefnyddio unrhyw elfen o'r Rhaglen neu o bosib yn ymhél â gweithgareddau sy'n torri'r Telerau hyn.
Testun llawn
AmrywiolAmrywiol16_17_18_miscellaneous
Crynodeb

14. Amrywiol. Bydd yr adran hon, ac adrannau 1, 9 (ar gyfer symiau cyn diwedd y Telerau hyn), 10, 11, 12, 16 a'r rheini y bydd eu telerau'n berthnasol ar ôl iddo ddod i ben, yn goroesi os bydd y Telerau hyn yn cael eu terfynu neu eu canslo. Gallwn neilltuo, trosglwyddo neu waredu ein hawliau a'n rhwymedigaethau o dan y Telerau hyn, yn gyfan gwbl neu'n rhannol, ar yr amod nad yw neilltuo, trosglwyddo neu waredu o'r fath ddim yn niweidiol i chi, unrhyw bryd heb rybudd. Chewch chi ddim neilltuo, trosglwyddo neu waredu fel arall y Telerau hyn nac unrhyw hawliau i ddefnyddio'r Gwasanaethau. Dyma'r cytundeb cyfan rhyngoch chi a Microsoft ar gyfer eich defnydd o'r Gwasanaethau. Mae'n disodli unrhyw gytundebau blaenorol rhyngoch chi a Microsoft ynghylch eich defnydd o'r Gwasanaethau. Mae pob rhan o'r Telerau hyn yn berthnasol i'r graddau eithaf a ganiateir gan y gyfraith berthnasol. Os bydd llys neu gyflafareddwr yn penderfynu na allwn orfodi rhan o'r Telerau hyn fel y maent wedi cael eu hysgrifennu, bydd y telerau hynny'n cael eu disodli gan delerau tebyg i'r graddau mae modd eu gorfodi o dan y gyfraith berthnasol, ond fydd gweddill y Telerau hyn ddim yn newid. Mae'r Telerau hyn ar gyfer eich budd chi a'n budd ni yn unig. Nid ydynt er budd unrhyw un arall, ac eithrio olynwyr Microsoft a'r rheini mae'n eu neilltuo. Mae penawdau'r adrannau er mwyn cyfeirio atynt yn unig.

15. Cyfreithiau Allforio. Rhaid i chi gydymffurfio â'r holl gyfreithiau a rheoliadau allforio domestig a rhyngwladol sy'n berthnasol i'r meddalwedd a/neu Wasanaethau, sy'n cynnwys cyfyngiadau ar gyrchfannau, defnyddwyr a defnydd. I gael rhagor o wybodaeth am gyfyngiadau daearyddol ac allforio, edrychwch ar https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=868968 a https://www.microsoft.com/exporting.

16. Cadw Hawliau ac Adborth. Ac eithrio fel y darperir yn benodol o dan y Telerau hyn, nid yw Microsoft yn rhoi i chi drwydded neu unrhyw hawliau eraill o unrhyw fath o dan unrhyw batentau, gwybodaeth, hawlfreintiau, cyfrinachau masnachu, nodau masnach neu hawliau deallusol eraill sy'n eiddo i Microsoft, neu a reolir ganddo, yn cynnwys ond heb ei gyfyngu i unrhyw enw, celf masnachu, logo neu eitemau cyfatebol eraill. Os ydych chi'n rhoi unrhyw syniad, cynnig neu adborth i Microsoft, yn cynnwys heb gyfyngiad syniadau ar gyfer cynhyrchion newydd, technolegau, hyrwyddiadau, enwau cynnych, adborth am gynhyrchion neu welliannau i gynhyrchion ("Adborth"), rydych yn rhoi i Microsoft heb dâl, breindaliadau neu unrhyw rwymedigaeth arall i chi, yr hawl i wneud, fod wedi gwneud, creu gweithiau deilliadol, defnyddio, rhannu a masnachu eich Adborth mewn unrhyw fodd ac ar gyfer unrhyw ddiben. Ni fyddwch yn rhoi Adborth sy'n amodol ar drwydded sy'n ei gwneud hi'n ofynnol i Microsoft drwyddedu ei feddalwedd, technolegau neu ddogfennaeth i unrhyw drydydd parti oherwydd bod Microsoft yn cynnwys eich Adborth chi ynddynt.

Testun llawn
HYSBYSIADAUHYSBYSIADAUNOTICES
Crynodeb

Hysbysiadau a'r weithdrefn ar gyfer gwneud hawliadau am dorri eiddo deallusol. Mae Microsoft yn parchu hawliau eiddo deallusol trydydd partïon. Os oes gennych chi hawliau ynghylch torri eiddo deallusol, gan gynnwys hawliadau o dorri hawlfraint, rydym yn argymell eich bod yn anfon hysbysiad o fath at asiant dynodedig Microsoft. I gael manylion a gwybodaeth gyswllt, edrychwch ar Hysbysiad a Gweithdrefn ar gyfer Gwneud Hawliadau am Dorri Hawlfraint.

Mae Microsoft yn defnyddio'r prosesau sydd wedi'u nodi yn Nheitl 17, Cod yr Unol Daleithiau, Adran 512 i ymateb i hysbysiadau ynghylch torri hawlfraint. Mewn amgylchiadau priodol, gall Microsoft hefyd analluogi neu derfynu cyfrifon defnyddwyr gwasanaethau Microsoft sydd wedi torri hawlfraint o'r blaen.

Hysbysiadau a gweithdrefnau ynghylch pryderon am eiddo deallusol mewn hysbysebion. Darllenwch ein Canllawiau ar Eiddo Deallusol ynghylch pryderon eiddo deallusol ar ein rhwydwaith hysbysebu.

Hysbysiadau hawlfraint a nodau masnach. Mae'r Gwasanaethau yn hawlfraint © 2018 Microsoft Corporation a/neu ei gyflenwyr, One Microsoft Way, Redmond, WA 98052, U.D.A. Cedwir pob hawl. Mae Microsoft ac enwau, logos, ac eiconau holl gynnyrch, meddalwedd a gwasanaethau Microsoft naill ai yn nodau masnach neu'n nodau masnach cofrestredig i Microsoft yn yr Unol Daleithiau a/neu mewn gwledydd eraill. Gall enwau cwmnïau a chynnyrch fod yn nodau masnach eu perchnogion perthnasol. Mae unrhyw hawliau nad ydynt yn cael eu rhoi yn benodol yn Telerau hyn yn cael eu gwyrdroi. Mae meddalwedd penodol sy'n cael ei ddefnyddio mewn gweinyddion gwefan Microsoft penodol yn seiliedig yn rhannol ar waith y Grŵp JPEG Annibynnol. Hawlfraint © 1991-1996 Thomas G. Lane. Cedwir pob hawl. Mae meddalwedd "gnuplot" sy'n cael ei ddefnyddio mewn rhai gweinyddion gwefan Microsoft yn hawlfraint © 1986‑1993 Thomas Williams, Colin Kelley. Cedwir pob hawl.

Hysbysiad meddygol. Nid yw Microsoft yn darparu unrhyw gyngor, diagnosis na thriniaeth meddygol na gofal iechyd arall. Gofynnwch am gyngor eich meddyg bob tro neu ddarparwr gofal iechyd cymwysedig arall os oes gennych chi unrhyw gwestiynau am gyflwr meddygol, deiet, ffitrwydd neu raglen lles. Peidiwch byth â diystyru cyngor meddygol proffesiynol nac oedi cyn gofyn amdano oherwydd gwybodaeth rydych chi wedi'i chael ar neu drwy'r Gwasanaethau.

Dyfynbrisiau stoc a data mynegai (gan gynnwys gwerthoedd mynegai). © 2013 Morningstar, Inc. Cedwir Pob Hawl. Mae'r wybodaeth sydd yma: (1) yn perthyn i Morningstar a/neu ddarparwyr ei gynnwys; (2) ni cheir ei chopïo na'i dosbarthu; a (3) ni warentir ei bod yn gywir, yn gyflawn nac yn amserol. Nid yw Morningstar na darparwyr ei gynnwys yn gyfrifol am unrhyw ddifrod na cholled a fydd y deillio o ddefnyddio unrhyw ran o'r wybodaeth hon. Nid yw perfformiad yn y gorffennol yn gwarantu canlyniadau yn y dyfodol.

Chewch chi ddim defnyddio Mynegeion Dow JonesSM, data mynegai, na marciau'r Dow Jones yng nghyswllt cyhoeddi, creu, noddi, masnachu, marchnata na hyrwyddo unrhyw offerynnau ariannol neu gynnyrch buddsoddi (er enghraifft, deilliadau, cynnyrch strwythuredig, cronfeydd buddsoddi, cronfeydd sy'n cael eu masnachu ar y gyfnewidfa, portffolios buddsoddi, ayb., lle mae pris, elw a/neu berfformiad yr offeryn neu'r cynnyrch buddsoddi'n seiliedig ar, neu'n ymwneud â, neu mae bwriad iddo dracio unrhyw un o'r Mynegeion neu ddirprwy ar gyfer unrhyw rai o'r Mynegeion ) heb gytundeb ysgrifenedig ar wahân gyda Dow Jones.

Hysbysiad ariannol. Nid yw Microsoft yn frocer/deliwr nac yn gynghorydd buddsoddi cofrestredig dan gyfraith gwarannau ffederal yr Unol Daleithiau na chyfreithiau gwarannau awdurdodaethau eraill ac nid yw'n cynghori unigolion ynghylch doethineb buddsoddi mewn, prynu na gwerthu gwarannau na chynnyrch na gwasanaethau ariannol eraill. Nid oes dim byd yn y Gwasanaethau yn gynnig nac yn ddeisyfiad i brynu na gwerthu unrhyw warannau. Nid yw Microsoft na'i drwyddedwyr o ddyfynbrisiau stoc na data mynegai yn cymeradwyo nac yn argymell unrhyw gynnyrch na gwasanaethau ariannol penodol. Nid yw'n fwriad i ddim byd yn y Gwasanaethau fod yn gyngor proffesiynol, gan gynnwys heb gyfyngiad, cyngor ar fuddsoddi neu dreth.

Hysbysiad am Safonau Fideo H.264/AVC, MPEG-4 Gweledol, a VC-1. Gall y meddalwedd gynnwys technoleg codec H.264/AVC, MPEG-4 Gweledol a/neu VC-1 sydd efallai wedi'i thrwyddedu gan MPEG LA, L.L.C. Mae'r dechnoleg hon yn fformat ar gyfer cywasgu data gwybodaeth fideo. Mae MPEG LA, L.L.C. yn mynnu ein bod yn rhoi'r hysbysiad hwn:

MAE'R CYNNYRCH HWN YN CAEL EI DRWYDDEDU DAN DRWYDDEDAU PORTFFOLIO PATENT H.264/AVC, MPEG-4 GWELEDOL, A VC-1 AR GYFER DEFNYDD PERSONOL AC ANFASNACHOL DEFNYDDIWR I (A) AMGODIO FIDEO YN UNOL Â'R SAFONAU ("SAFONAU FIDEO") A/NEU (B) DATGODIO FIDEO H.264/AVC, MPEG-4 GWELEDOL, A VC-1 A OEDD WEDI CAEL EI AMGODIO GAN DDEFNYDDIWR A OEDD YN GWNEUD GWEITHGARWCH PERSONOL AC ANFASNACHOL A/NEU A GAFWYD GAN DDARPARWR FIDEO A OEDD WEDI CAEL EI DRWYDDEDU I DDARPARU FIDEO O'R FATH. NID OES DIM UN O'R TRWYDDEDAU'N YMESTYN I GYNNYRCH ARALL NI WAETH A YW CYNNYRCH ARALL O'R FATH YN CAEL EI GYNNWYS GYDA'R MEDDALWEDD HWN MEWN UN ERTHYGL AI PEIDIO. NI RODDIR TRWYDDED AC NI FYDD YN CAEL EI AWGRYMU AR GYFER UNRHYW DDEFNYDD ARALL. MAE GWYBODAETH YCHWANEGOL AR GAEL GAN MPEG LA, L.L.C. EDRYCHWCH AR WEFAN MPEG LA.

Er mwyn bod yn glir, nid yw'r hysbysiad hwn yn rhwystro nac yn cyfyngu ar ddefnyddio'r meddalwedd sy'n cael ei ddarparu dan y Telerau hyn at ddibenion busnes arferol sy'n bersonol i'r busnes hwnnw sydd ddim yn cynnwys (i) ailddosbarthu'r meddalwedd i drydydd partïon, neu (ii) creu deunydd gyda'r technolegau sy'n cydymffurfio â'r SAFONAU FIDEO i'w dosbarthu i drydydd partïon.

Testun llawn
TELERAU TRWYDDED RHAGLEN SAFONOLTELERAU TRWYDDED RHAGLEN SAFONOLSTANDARDAPPLICATIONLICENSETERMS
Crynodeb

TELERAU TRWYDDED RHAGLEN SAFONOL
AR GYFER RHAGLENNI SY'N CAEL EU CYNNIG YN ARDAL ECONOMAIDD EWROP

MICROSOFT STORE, WINDOWS STORE, AC XBOX STORE

Mae'r telerau trwydded hyn yn gytundeb rhyngoch chi a chyhoeddwr y rhaglen. Darllenwch nhw os gwelwch yn dda. Maent yn berthnasol i'r rhaglenni meddalwedd rydych chi'n eu llwytho i lawr o Microsoft Store, Windows Store neu'r Xbox Store (cyfeirir at bob un ohonynt yn y telerau trwydded hyn fel "Store"), yn cynnwys unrhyw ddiweddariadau neu ategion ar gyfer y rhaglen, oni bai bod gan y rhaglen delerau ar wahân ac, os felly, y telerau hynny sy'n berthnasol.

OS NA FYDDWCH CHI'N DERBYN Y TELERAU HYN, DOES GENNYCH CHI DDIM HAWL I LWYTHO'R RHAGLEN I LAWR NA'I DEFNYDDIO A RHAID I CHI BEIDIO Â GWNEUD HYNNY.

Cyhoeddwr y rhaglen yw'r endid sy'n trwyddedu'r rhaglen i chi, fel a nodir yn y Store.

Os ydych chi'n cydymffurfio â'r telerau trwydded hyn, mae gennych chi'r hawliau isod.

 • 1. HAWLIAU GOSOD A DEFNYDDIO Cewch osod a defnyddio'r rhaglen ar ddyfeisiau Windows neu gonsolau Xbox fel sy'n cael ei ddisgrifio yn Rheolau Defnydd Microsoft. Mae Microsoft yn cadw'r hawl i addasu Rheolau Defnydd Microsoft unrhyw bryd.
 • 2. GWASANAETHAU AR Y RHYNGRWYD.
  • a. Caniatâd ar gyfer gwasanaethau ar y rhyngrwyd neu ddi-wifr. Os yw'r rhaglen yn cysylltu â systemau cyfrifiadurol dros y rhyngrwyd, sy'n gallu cynnwys drwy rwydwaith di-wifr, mae defnyddio'r rhaglen yn golygu eich bod yn rhoi eich caniatâd i drosglwyddo gwybodaeth dyfais safonol (gan gynnwys ond heb fod yn gyfyngedig i wybodaeth dechnegol am eich dyfais, eich system a meddalwedd eich rhaglen a'r perifferolion) ar gyfer gwasanaethau ar y rhyngrwyd neu wasanaethau di-wifr. Os caiff telerau eraill eu cyflwyno yng nghyswllt eich defnydd o'r gwasanaethau a ddefnyddir drwy'r rhaglen, mae'r telerau hynny hefyd yn berthnasol.
  • b. Camddefnyddio gwasanaethau ar y rhyngrwyd. Chewch chi ddim defnyddio unrhyw wasanaeth ar y rhyngrwyd mewn unrhyw ffordd sy'n niweidio neu'n amharu'n fwriadol ar ddefnydd unrhyw un arall ohono neu'r rhwydwaith di-wifr. Chewch chi ddim defnyddio'r gwasanaeth i geisio cael mynediad heb awdurdod i unrhyw wasanaeth, data, cyfrif na rhwydwaith drwy unrhyw ffordd.
 • 3. HYD A LLED Y DRWYDDED. Mae'r rhaglen yn cael ei thrwyddedu nid ei gwerthu. Mae'r cytundeb hwn yn rhoi rhai hawliau'n unig i chi ddefnyddio'r rhaglen. Os bydd Microsoft yn analluogi'r gallu i ddefnyddio'r rhaglenni ar eich dyfeisiau yn unol â'ch cytundeb â Microsoft, bydd unrhyw hawliau trwydded cysylltiedig yn dod i ben. Mae cyhoeddwr y rhaglen yn cadw pob hawl arall. Oni bai fod y gyfraith berthnasol yn rhoi mwy o hawliau i chi er gwaethaf y cyfyngiad hwn, cewch ddefnyddio'r rhaglen dim ond fel y caniateir yn benodol yn y cytundeb hwn. Drwy wneud hynny, rhaid i chi gydymffurfio ag unrhyw gyfyngiadau technegol yn y rhaglen sydd dim ond yn caniatáu i chi ei defnyddio mewn ffyrdd penodol. Chewch chi ddim:
  • a. Osgoi unrhyw gyfyngiadau technegol yn y rhaglen.
  • b. Peiriannu am yn ôl, datod, dadgryptio na datgymalu'r rhaglen, ac eithrio a dim ond i'r graddau a ganiateir yn benodol gan ddarpariaethau cyfraith hawlfraint berthnasol ar gyfer rhaglenni cyfrifiadurol.
  • c. Gwneud mwy o gopïau o'r rhaglen nag a bennir yn y cytundeb hwn neu a ganiateir gan gyfraith berthnasol, er gwaethaf y cyfyngiad hwn.
  • d. Cyhoeddi neu wneud y rhaglen ar gael fel arall i bobl eraill ei chopïo.
  • e. Rhentu, lesio na benthyca'r rhaglen.
  • f. Trosglwyddo'r rhaglen neu'r cytundeb hwn i unrhyw drydydd parti.
 • 4. DOGFENNAU Os bydd dogfennau'n cael eu darparu gyda'r rhaglen, cewch gopïo a defnyddio'r dogfennau at ddibenion cyfeirio personol.
 • 5. CYFYNGIADAU TECHNOLEG AC ALLFORIO. Gall y rhaglen fod yn amodol ar reolaeth technoleg neu gyfraith a rheoliadau allforio yr Unol Daleithiau neu ryngwladol. Rhaid i chi gydymffurfio â'r holl gyfreithiau a rheoliadau domestig a rhyngwladol sy'n berthnasol i'r dechnoleg a ddefnyddir neu a gefnogir gan y rhaglen. Mae'r cyfreithiau hyn yn cynnwys cyfyngiadau ar gyrchfannau, defnyddwyr a defnydd. I gael gwybodaeth am gynnyrch â brand Microsoft, ewch i wefan allforio Microsoft.
 • 6. GWASANAETHAU CYMORTH. Cysylltwch â chyhoeddwr y rhaglen i weld a oes unrhyw wasanaethau cymorth ar gael. Nid yw Microsoft, gwneuthurwr eich caledwedd na chludydd eich signal di-wifr (oni bai fod un ohonynt wedi cyhoeddi'r rhaglen) yn gyfrifol am ddarparu gwasanaethau cymorth ar gyfer y rhaglen.
 • 7. Y CYTUNDEB CYFAN. Mae'r cytundeb hwn, unrhyw bolisi preifatrwydd perthnasol, unrhyw amodau sy'n cyd-fynd â'r cais, a'r telerau ar gyfer atodiadau a diweddariadau yn gytundeb trwydded cyfan rhyngoch chi a chyhoeddwr y rhaglen ar gyfer y rhaglen.
 • 8. Y GYFRAITH BERTHNASOL.
  • a. Yr Unol Daleithiau a Chanada. Os oeddech chi wedi prynu'r rhaglen yn yr Unol Daleithiau neu yng Nghanada, mae cyfreithiau'r dalaith lle rydych chi'n byw (neu, os ydych chi'n fusnes, lleoliad eich prif le busnes) yn llywodraethu dehongli'r telerau hyn, hawliadau am eu torri, a phob hawliad arall (gan gynnwys diogelwch i ddefnyddwyr, cystadleuaeth annheg a hawliau camwedd), heb ystyried egwyddorion gwrthdaro rhwng cyfreithiau.
  • b. Y tu allan i'r Unol Daleithiau a Chanada. Os oeddech chi wedi prynu'r rhaglen mewn unrhyw wlad arall, mae cyfreithiau'r wlad honno'n berthnasol.
 • 9. GRYM CYFREITHIOL. Mae'r cytundeb hwn yn disgrifio hawliau cyfreithiol penodol. Efallai fod gennych chi hawliau eraill o dan gyfreithiau eich talaith neu'ch gwlad. Nid yw'r cytundeb hwn yn newid eich hawliau dan gyfreithiau eich talaith neu'ch gwlad os nad yw cyfreithiau eich talaith neu'ch gwlad yn caniatáu iddo wneud hynny.
 • 10. GWADIAD WARANT. Mae'r rhaglen wedi'i thrwyddedu "fel y mae", "gyda'r holl wallau" ac "fel y mae ar gael". Nid yw cyhoeddwr y rhaglen, ar ran ei hun, Microsoft (os nad Microsoft ydy cyhoeddwr y rhaglen), cludwyr di-wifr mae'r rhaglen yn cael ei darparu dros eu rhwydwaith, a phob un o'n cwmnïau cysylltiedig, gwerthwyr, asiantau a chyflenwyr (“Partïon Perthnasol”), yn rhoi unrhyw warantau, gwarantau nac amodau contractiol ychwanegol mewn perthynas â'r rhaglen. Mae gennych chi bob warant orfodol a ragwelir gan y gyfraith, ond nid ydym yn rhoi unrhyw warant arall. I'r graddau a ganiateir dan gyfreithiau lleol, mae Partïon Perthnasol yn eithrio unrhyw warantau gorfodol ymhlyg, gan gynnwys rhai marchnadwyedd, addasrwydd at ddiben penodol, diogelwch, cysur a pheidio â thorri.
 • 11. CYFYNGIAD AR WNEUD IAWN AC IAWNDAL.
  • a. Fydd cyhoeddwr y rhaglen ddim yn atebol am unrhyw gynnwys defnyddiwr na deunyddiau trydydd parti eraill, gan gynnwys dolenni i wefannau trydydd parti, na gweithgareddau sy'n cael eu darparu gan ddefnyddwyr. Fydd cynnwys na gweithgareddau o'r fath ddim yn cael eu priodoli i gyhoeddwr y rhaglen ac nid ydynt yn cynrychioli barn cyhoeddwr y rhaglen.
  • b. Bydd cyhoeddwr y rhaglen ddim ond yn atebol os bydd rhwymedigaethau materol yn y telerau trwydded hyn wedi cael eu torri.
  • c. Fydd cyhoeddwr y rhaglen, ei asiantau dirprwyol a/neu ei gynrychiolwyr cyfreithiol ddim yn atebol am unrhyw ddifrod nad oes modd ei ragweld a/neu golled ariannol mewn perthynas ag unrhyw ddifrod anuniongyrchol, gan gynnwys colli elw, oni bai fod cyhoeddwr y rhaglen, ei asiantau dirprwyol a/neu ei gynrychiolwyr cyfreithiol wedi o leiaf gweithredu gydag esgeulustod difrifol neu gamymddwyn bwriadol.
  • d. Nid yw'r cyfyngiad ar atebolrwydd yn effeithio ar unrhyw atebolrwydd statudol heb fai gan gyhoeddwr y rhaglen, gan gynnwys, heb gyfyngiad, atebolrwydd o dan deddf atebolrwydd y cynnyrch a'r atebolrwydd statudol am dorri warant. Bydd yr un peth yn berthnasol i atebolrwydd cyhoeddwr y rhaglen, ei asiantau dirprwyol a/neu ei gynrychiolydd cyfreithiol os bydd twyll neu eu hesgeulustod yn arwain at anaf personol neu farwolaeth.
  • e. Ni chaiff unrhyw hawliadau contractaidd a chyfreithiol eraill ar wahân i'r rheini sy'n cael eu trafod yn isadrannau (a) i (e) adran 11 ddeillio o'r telerau trwydded rhaglen hyn a/neu ddefnyddio'r rhaglen neu'r gwasanaethau sydd ar gael drwy'r rhaglen.
Testun llawn
Gwasanaethau Dan SylwGwasanaethau Dan Sylwserviceslist
Crynodeb

Mae'r cynnyrch, yr apiau a'r gwasanaethau canlynol yn dod o dan Gytundeb Gwasanaethau Microsoft, ond efallai na fyddant ar gael yn eich marchnad chi.

 • Account.microsoft.com
 • Advertising.microsoft.com
 • Ap Chwilio Bing
 • Ap Dyfais Iechyd
 • Ap Mapiau
 • Apiau Bing
 • Arian MSN
 • Awdur Windows Live
 • Bar Offer Bing
 • Bing App for Android
 • Bing Bots
 • Bing Business Bot
 • Bing for Business
 • Bing Image and News (iOS)
 • Bing Search APIs/SDKs
 • Bing Sportscaster
 • Bing Translator
 • Bing Webmaster
 • Bing yn yr Ystafell Ddosbarth
 • Bing.com
 • Bing
 • Bingplaces.com
 • Bwrdd Gwaith Bing
 • Bwyd a Diod MSN
 • Chwaraeon MSN
 • Chwilio Clyfar
 • Citizen Next
 • Cortana skills by Microsoft
 • Cortana
 • Cyfrif Microsoft
 • Cynorthwyydd Cymorth ac Adfer Microsoft ar gyfer Office 365
 • Default Homepage and New Tab Page on Microsoft Edge
 • Deialu MSN
 • Dev Center App
 • Dictate
 • Docs.com
 • education.minecraft.net
 • Face Swap
 • Feedback Intake Tool for Azure Maps (aka “Azure Maps Feedback”)
 • Ffilmiau a Theledu Microsoft
 • Fideo Xbox
 • Forms.microsoft.com
 • forzamotorsport.net
 • Geiriadur Bing
 • Gemau, apiau a gwefannau Windows a gyhoeddwyd gan Microsoft
 • Groove Music Pass
 • Groove
 • GroupMe
 • HealthVault
 • Iechyd a Ffitrwydd MSN
 • Iechyd Microsoft
 • LineBack
 • Mapiau Bing
 • Microsoft Academic
 • Microsoft Add-Ins for Skype
 • Microsoft Bots
 • Microsoft Educator Community
 • Microsoft Pay
 • Microsoft Research Interactive Science
 • Microsoft Research Open Data
 • Microsoft Soundscape
 • Microsoft Translator
 • Microsoft XiaoIce
 • Mixer
 • MSN Explorer
 • MSN Premiwm
 • MSN.com
 • Newyddion MSN
 • Office 365 Defnyddiwr
 • Office 365 Hafan
 • Office 365 Personol
 • Office 365 Prifysgol
 • Office 365 Pro Plus optional connected experiences
 • Office ar gyfer y we (Office Online gynt)
 • Office Sway
 • Office.com
 • OneDrive.com
 • OneDrive
 • OneNote.com
 • Oriel Lluniau Windows
 • Outlook.com
 • Paint 3D
 • Papur Wal Microsoft
 • Porwr Wikipedia Bing
 • Post Windows Live
 • Presentation Translator
 • Remix 3D
 • Rheolwr Skype
 • Rinna
 • rise4fun
 • Ruuh
 • Seeing AI
 • Send
 • Sgrin Cloi Darluniadwy
 • Sgrin Cloi Nesaf
 • Siop Office
 • Siop Windows
 • Siop
 • Skype in the Classroom
 • Skype Interviews
 • Skype Qik
 • Skype.com
 • Skype
 • Snip Insights
 • Spreadsheet Keyboard
 • Sprinkles
 • Sway.com
 • Teithio MSN
 • Teulu Microsoft
 • to-do.microsoft.com
 • Translator for Microsoft Edge
 • Translator Live
 • Tywydd MSN
 • UrWeather
 • Video Breakdown
 • Visio Online
 • Web Translator
 • Who’s In
 • Windows Movie Maker
 • Xbox Game Pass
 • Xbox Game Studios gemau, apiau a gwefannau
 • Xbox Live Gold
 • Xbox Live
 • Xbox Music
 • Xbox Store
Testun llawn
Endidau Contractio Cysylltiedig (Ar gyfer Gwasanaethau am Dâl o dan Adran 10(b))Endidau Contractio CysylltiedigAffiliateContractingEntities
Crynodeb

Does dim endidau contractio cysylltiedig ar hyn o bryd. Microsoft Ireland Operations Limited yw eich endid contractio.

Testun llawn
12 Tachwedd 2018 0