Publiceret: 6/19/2013
Visninger: 17
Bedøm casen:

Zlín Region Komplexní řešení pro portál Zlínského kraje na platformě Microsoft

Krajský úřad Zlínského kraje hledal nové řešení pro svůj centrální portál. Dodaný informační systém využívá platformu Microsoft. K jeho přednostem patří vysoká flexibilita nebo integrace do stávající infrastruktury úřadu. Výsledkem je obsáhlá informovanost občanů prostřednictvím internetu.

Výchozí stav

Orgány státní správy a samosprávy stále více vyžadují procesní řízení svých činností a legislativních nezbytností. V tomto ohledu se začínají podobat komerčním firmám.

Cílem podobných snah je zlepšení služeb a jejich přiblížení občanům. V souvislosti s tím je zapotřebí také zavést informační systémy, které dokáží vhodným způsobem podporovat potřeby úřadů a zároveň být dostatečně flexibilní reflektovat nové potřeby a trendy.

Z hlediska časového úřady nezřídka dávají přednost implementaci systémů pro publikaci informací a řízení dokumentů. Takový portál pak slouží jako hlavní komunikační brána k řízení toku informací, ke sledování průběhu plnění legislativních povinností a zároveň k propagaci činnosti úřadu směrem k veřejnosti.

Předchozí podoba internetové a intranetové prezentace Zlínského kraje již zcela nenaplňovala příležitosti, které nabízejí nové technologie a trendy.

Obchodní cíle

Cílem bylo dosáhnout jednotného prostředí centrálního portálu Zlínského kraje na jedné platformě, která bude umožňovat další rozvoj pro výhledově plánované další moduly portálu kraje - Turistický informační portál, modul dopravních informací, sociální služby, informační portál z oblasti zdravotnictví apod.

Z tohoto pohledu je možné vnímat novou podobu centrálního portálu Zlínského kraje jako jednotnou informační základnu, která umožní jednotlivým odborům automatizovaně čerpat podklady pro rozhodovací činnosti a ve vysoké míře zajistí uspokojení informačních potřeb veřejnosti a partnerů Zlínského kraje.

Vedení Zlínského kraje proto s novým informačním systémem žádalo urychlení publikačního procesu na internetových stránkách a jeho zjednodušení. Zlepšit se měla autorizace publikovaných informací a mělo dojít k přesunu zadávání informací přímo na jednotlivé odbory Zlínského krajského úřadu. Prezentace se měla dočkat jednotného vzhledu, dalším úkolem bylo zjednodušení a sjednocení správy systému a přehlednější práce koncových uživatelů. Představitelé kraje samozřejmě očekávali, že se především zlepší informování veřejnosti ze strany úřadu.

Řešení

Zvolený publikační systém využívá platformu Microsoft a je určen k tvorbě, přípravě, schvalování, archivaci a zveřejnění informací a dokumentů na internetu a intranetu pro veřejnost, partnery a krajský úřad. Komplexně realizuje životní proces informací v prostředí webových technologií.

Produkční část je realizována Redakčním systémem, ve kterém jsou vytvářeny dokumenty pro publikaci na webových portálech. Prezentační část je tvořena Portálem a dalšími subportály, jejichž cílem je prezentovat informace vytvořené v redakčním systému návštěvníkům.

Subportály zpravidla zobrazují pouze určitou část dat vytvořených v redakčním systému. Může jít o oddělené prezentace od Centrálního portálu KÚ, které jsou tématicky zaměřeny na konkrétní specifické oblasti (např. portály orientované na turistiku, sport, zdravotnictví, vzdělávání aj.).

Publikační systém zahrnuje proces vytvoření, publikace na portál a archivace dokumentu.

Systém vzniknul na publikačním jádru v třívrstvé architektuře. Je vysoce modulární, což umožňuje lehce přidávat funkcionalitu podle požadavků zákazníka a jeho měnících se potřeb s ohledem na procesní změny.

Systém je plně integrován do stávající struktury Zlínského kraje a není třeba zásadním způsobem měnit uspořádání a architekturu jednotlivých součástí stávajících systémů, čímž nedošlo ke ztrátě dřívějších investic.

Informační systém pro Krajský úřad Zlínského kraje vzniknul v klasické třívrstvé architektuře s využitím Microsoft .NET. Tímto je zaručeno využití potenciálu moderních technologií, jako jsou zejména integrační otevřenost, respektování standardů, využití publikačních služeb systémy třetích stran, modifikovatelnost a individualizace řešení nebo výměna dat ve formátu XML.

Řešení podporuje standardy Microsoft SQL Serveru, což umožňuje vytváření nezávislých pohledů a manažerských přehledů.

Systém webových služeb lze publikovat napříč celým internetem, a využití služeb systému tak není omezeno pouze na pracovníky úřadu. Díky respektování standardů XML je systém schopen spolupracovat s různými datovými zdroji - například s veřejnými složkami Exchange.

Přínosy

Automatizace opakovaných procesů
S novým systémem je možné bez výrazného zvýšení nákladů provést rutinně opakující se činnosti nebo poskytovat tytéž informace v prostředí 24x7. To přispívá nejen ke zvýšení komfortu uživatelů systému, ale i ke zlepšení ergonomie práce pracovníků úřadu.

Prezentace informací v jednotné formě
Informace shromážděné na portále mají jednotnou a schválenou formu, sjednocující tak hlas úřadu a nedochází k situacím, kdy by byly poskytovány různé údaje.

Konsolidovanost informací
Informace jsou logicky a uceleně sdruženy v návaznostech vyplývajících z analýzy, která přesně definovala jednotlivé požadavky odborů jako zpětné vazby od uživatelů služeb.

Integrace
Portálové technologie obecně jsou velmi otevřené integraci se stávajícími systémy, díky čemuž umožní zúročení dosavadních investic do jednotlivých oborových systémů.

Dalšími výhodami, které přinesl nový portál Zlínského kraje jsou:
 • Měřitelnost procesů
 • Realizace zpětné vazby
 • Zrychlení procesů
 • Rychlá reflexe organizačních změn
 • Dohledatelnost informace
 • Pravidelná aktualizace informací
 • Flexibilita komunikace
 • Pokrytí informačních potřeb
 • Řízení přístupových práv
Løsningen - kort fortaltOrganisations størrelse
125 medarbejdere

Software & Services
 • Microsoft Windows Server 2003
 • Microsoft SQL Server 2000 Service Pack 4

Industri(er)
Local Government Agencies

Land
Czech Republic

Languages
Czech

Partner(e)
AutoCont CZ a.s.