• Nokia CC-3068
      • Red
      • White
      • Yellow