Windows 7 Dil Interfeýs Paketi

Select Language:
Windows 7 Dil Interfeýs Paketi (LIP) Windows 7-niň giňden ulanylýan ýerlerinde bölekleýin ýerli Ulanyjy Interfeýsi bilen üpjin edýär
 • Note:There are multiple files available for this download.Once you click on the "Download" button, you will be prompted to select the files you need.
  Version:

  1.0

  File Name:

  LIP_tk-TM-32bit.mlc

  LIP_tk-TM-64bit.mlc

  Date Published:

  4/29/2011

  File Size:

  1.8 MB

  2.7 MB

   Windows Dil Interfeýs Paketi (LIP), Windows-yň giňden ulanylýan ýerlerinde bölekleýin terjime edilen wersiýalary bilen üpjin edýär. LIP gurnalandan soň ussatlardaky, gepleşik gutularyndaky, menýulardaky we Kömek hem-de Ýardam temalaryndaky tekst LIP dilinde görkeziler. Gurnalmadyk tekst Windows 7-niň esasy dilinde bolar. Mysal üçin, eger siz Windows 7-niň Ispança wersiýasyny satyn alan bolsaňyz we Katalan dilinde LIP gurnan bolsaňyz käbir tekstler Ispan dilinde galar. Bir esasy dile birden köp LIP gurnap bilersiňiz. Windows LIP-ler ähli Windows 7 neşirlerinde gurnalyp biliner.
 • Supported Operating System

  Windows 7

   • Microsoft Windows 7 SP1
   • Windows 7 üçin gerekli esasy dil gurnamasy: Rusça, Iňlisçe
   • Ýüklemek üçin 4.63 Mb boş ýer
   • Gurmak üçin 15 Mb boş ýer

  • DUÝDURYŞ: BitLocker kodlaşdyrmasyny işjeňleşdiren bolsaňyz LIP gurnamazdan öň ony saklaň. Панель управления açyň, Система и безопасность saýlaň, soňra Шифрование диска BitLocker açyň we Приостановить защиту düwmesine basyň.

   Windows 7 LIP-niň 32-bit we 64-bit wersiýalary üçin aýratyn ýüklemeleri bardygy sebäpli yüklemegi başlatmazdan öň, Windows 7-niň haýsy wersiýasyny gurnajagyňyzy biliň: Haýsy Windows 7 wersiýasynyň gurnalandygyny bu ýerde bilip bolar:

   Запустить düwmesine basyň soňra Kompýutere sag basyp Свойства saýlaň. Bu kompýuteriňiz hakynda esasy informasiýany görkezer.
   Ulgam tipi üçin Ulgam bölümine ser salyň. Bu Windows 7 Operasiýa Ulgamyňyzyň 32-bit ýa-da 64-bit Operasiýa Ulgamydygyny görkezýär.

   32-bit wersiýasyny gurnamak üçin:

   1. Garşydan ýükle düwmesine basyň, soňra LIP gurnamak üçin Открыть basyň


   2. ýa-da

   3. Garşydan ýükle düwmesine basyň
    • Faýlyň nusgasyny kompýuteriňize göçürmek üçin Сохранить basyň,
    • Garşydan ýüklenen faýla gidiň we LIP gurnamak üçin oňa goşa basyň

   64-bit wersiýasyny gurnamak üçin ýokardaky 2-nji opsiýasyny ulanmalysyňyz.