VHDX Format Specification v1.00

Language:
English
This document contains the VHDX Format Specification v1.00