• Follow Us:
 • blog
 • rss

Microsoft Kinect för Windows Software Development Kit (SDK)

Dessa licensvillkor utgör ett avtal mellan Microsoft Corporation (eller beroende på var du bor, ett av dess koncernbolag) och dig. Läs dem noga. Villkoren gäller för ovanstående programvara och omfattar alla eventuella media som programvaran levereras på. Det gäller också för eventuella

 • uppdateringar
 • tillägg
 • dokumentation
 • supporttjänster

från Microsoft som avser denna programvara om inga andra villkor medföljer dessa produkter eller tjänster. I sådant fall gäller de medföljande villkoren.

Programvaran säljs inte, den licensieras. Genom att ladda ned, installera, bereda dig åtkomst till eller använda programvaran accepterar du alla villkor i detta avtal. Om du inte accepterar villkoren ska du inte ladda ned, installera, bereda dig åtkomst till eller använda programvaran. Med ”du” eller ”dig” avses den person som laddar ned, installerar, bereder sig åtkomst till eller använder programvaran (och om du representerar en juridisk enhet innebär det även att den enheten och du intygar att du är auktoriserad att ingå detta avtal å den juridiska enhetens vägnar).

Om du accepterar dessa licensvillkor har du följande rättigheter:

 1. INSTALLATIONS- OCH ANVÄNDNINGSRÄTTIGHETER

  1. Installation och Användning. Du har rätt att (i) installera och använda valfritt antal exemplar av programvaran (endast när den installeras med hjälp av det medföljande programvaruinstallationspaketet) på din dator för att utforma, utveckla och testa dina program som körs specifikt på ett Microsoft Windows-operativsystem, och som är avsedda att användas endast i samband med Microsoft Kinect för Windows-sensor, och dess tillhörande drivrutiner och runtime-programvara, och inga andra sensorer (”Kinect för Windows-applikationer”) och (ii) distribuera dina Kinect för Windows-applikationer, i enlighet med villkoren i detta avtal.

  2. Begränsad användning med Kinect för Xbox 360-sensorn. Kinect för Xbox 360-sensorn säljs i enlighet med villkoren i en begränsad garanti och ett programvarulicensavtal som tillåter användning av enheten endast i samband med en Xbox 360- eller Xbox 360 S-konsol. Oaktat begränsningarna i den begränsade garantin och programvarulicensavtalet för Kinect för Xbox 360-sensorn får du använda en omodifierad Kinect för Xbox 360-sensor för att hjälpa till med utformningen, utvecklingen och testningen av dina Kinect för Windows-applikationer, i enlighet med de allmänna villkoren i detta avtal. Alla andra villkor i den begränsade garantin och programvarulicensavtalet för Kinect för Xbox 360 förblir oförändrade. Du samtycker till att slutanvändare av Kinect för Windows applikationer inte är licensierade att använda Kinect för Xbox 360-sensorer i samband med sådana Kinect för Windows-applikationer och att du och dina distributörer inte direkt eller indirekt hjälper till med, uppmuntrar eller möjliggör för slutanvändare av Kinect för Windows applikationer att göra så.

  3. Program från Microsoft som ingår. Programvaran innehåller andra Microsoft-program. Licensvillkoren som medföljer dessa program gäller för din användning av dem.

  4. Ingen högriskanvändning. VARNING: Kinect för Xbox 360-sensorn och Kinect för Windows-sensorn (”Kinect-sensorerna”) och programvaran är inte feltoleranta. Kinect-sensorerna och programvaran är inte utformade eller avsedda för användning tillsammans med program där något slags fel på Kinect-sensorerna eller programvaran skulle kunna leda till dödsfall eller allvarlig kroppsskada, eller till allvarlig fysisk skada eller skada på miljön (”högriskanvändning”). Du är inte licensierad att, och samtycker till att inte använda, distribuera eller underlicensiera användningen av Kinect-sensorer och/eller programvara i eller i samband med högriskanvändning. Högriskanvändning är STRIKT FÖRBJUDEN. Högriskanvändning omfattar till exempel följande: flygnavigering eller kontroll över annan slags mänsklig masstransport, kärnkraftverk eller kemiska verk.

 2. YTTERLIGARE LICENSKRAV OCH/ELLER ANVÄNDNINGSRÄTTIGHETER

  1. Distribuerbar Kod. Programvaran innehåller kod som du endast får distribuera i Kinect för Windows-applikationer om du uppfyller villkoren nedan.

   1. Rätt att Använda och Distribuera. Koden och textfilerna som anges nedan utgör ”Distribuerbar Kod”.

    • REDIST.TXT-filer. Du får kopiera och distribuera objektkodformen för koden som återfinns i REDIST.TXT-filer.
    • Provkod. Du får ändra, kopiera och distribuera käll- och objektkodform av kod i katalogen för prover.
    • Distribution av tredje part. Du får tillåta att distributörer av dina Kinect för Windows-applikationer kopierar och distribuerar den Distribuerbara koden som en del av dessa Kinect för Windows-applikationer.
   2. Distributionskrav. För all Distribuerbar kod som du distribuerar måste du:

    • lägga till betydande primära funktioner till den i dina Kinect för Windows-applikationer
    • distribuera Distribuerbar kod som ingår i ett installationsprogram endast som en del av det installationsprogrammet utan förändring
    • tydligt ange i marknadsföringsmaterial, dokumentation eller annat material som har samband med Kinect för Windows-applikationen (t.ex. på webbsidorna på vilka Kinect för Windows applikationen beskrivs eller från vilka Kinect för Windows-applikationen kan laddas ned eller erhållas på annat sätt), att den endast är avsedd för användning med Kinect för Windows-sensorn
    • kräva att distributörer och externa slutanvändare accepterar villkor som ger minst samma skydd som detta avtal
    • visa ditt giltiga upphovsrättsliga meddelande i dina Kinect för Windows-applikationer
   3. Distributionsbegränsningar. Du har inte rätt att

    • ändra några upphovsrätts-, varumärkes- eller patentmeddelanden i den Distribuerbara koden,
    • använda Microsofts varumärken, inklusive men inte begränsat till Microsoft, Kinect och Windows, i dina Kinect för Windows-applikationers namn eller på ett sätt som antyder att dina Kinect för Windows-applikationer kommer från eller har godkänts av Microsoft,
    • distribuera Distribuerbar kod för att köras på en annan plattform än ett Microsoft Windows-operativsystem,
    • inkludera Distribuerbar kod i skadliga, oanständiga, bedrägliga eller olagliga program,
    • inkludera Distribuerbar kod för program som har utformats eller är avsedda för högriskanvändning, eller
    • ändra eller distribuera källkoden för den Distribuerbara koden på ett sätt som kan medföra att någon del av den regleras av villkoren i en Undantagslicens. En undantagslicens är en licens där det som ett villkor för användning, ändring eller distribution krävs att
     • koden visas eller distribueras i form av källkod, eller
     • andra har rätt att ändra den.
 3. LICENSENS OMFATTNING. Programvaran säljs inte, den licensieras. Detta avtal ger dig endast vissa rättigheter att använda programvaran. Microsoft förbehåller sig alla övriga rättigheter. Om du inte trots denna begränsning har ytterligare rättigheter enligt tillämplig lag får du endast använda programvaran på det sätt som uttryckligen anges i detta avtal. Du måste då följa alla tekniska begränsningar i programvaran som endast tillåter att du använder den på ett visst sätt. Du har inte rätt att

  • bereda dig åtkomst till eller använda, eller att försöka att bereda dig åtkomst till eller använda, funktioner i Kinect-sensorerna som inte exponeras eller aktiveras av programvaran,
  • distribuera Kinect för Windows-appliaktioner för användning med en annan sensor än Kinect för Windows-sensorn och dess tillhörande drivrutiner och runtime-programvara,
  • använda programvaran eller Kinect för Windows-applikationerna i högriskanvändning,
  • kringgå någon av programvarans tekniska begränsningar,
  • utföra reverse engineering på, dekompilera eller ta isär någon del av programvaran som inte tillhandahålls i källkodform, förutom och endast i den utsträckning detta, trots denna begränsning, är uttryckligen tillåtet enligt tillämplig lag,
  • offentliggöra programvaran så att den kan kopieras av andra,
  • hyra ut, leasa eller låna ut programvaran,
  • överföra programvaran eller detta avtal till tredje man,
  • använda programvaran för kommersiella hostingtjänster.
 4. EFTERLEVNAD AV REGLER. Du samtycker till att din utveckling, marknadsföring, försäljning och distribution av Kinect för Windows-applikationer ska följa alla juridiska krav, inklusive efterlevnad av de reglerande kraven för medicinska enheter i U.S. Federal Food, Drug, and Cosmetic Act och eventuella tillhörande krav, eller liknande lagar, regleringar eller policyer i andra länder och territorier. I den utsträckning som det krävs enligt lag är du ensam ansvarig för att erhålla eller ansöka om eventuella godkännanden, klareringar, tillstånd eller andra föreskrivna tillstånd och ska efterfölja kraven i sådana tillstånd.

 5. GODKÄNNANDE OCH AVSTÅENDE. Du godkänner att programvaran kan tillåta dig att kontrollera Kinect-sensorerna, som är mekaniska maskinvaruenheter som omfattar motorer som driver enheten, en fläkt som kyler ned den och andra mekaniska komponenter. Beroende på hur du väljer att använda programvaran kan du skada människor eller förstöra Kinect-sensorerna, produkter som införlivar Kinect-sensorerna eller annan egendom. När du använder programvaran måste du vidta steg för att utforma och testa Kinect för Windows-applikationerna för att se till att applikationerna inte innebär någon orimlig risk för personskada eller dödsfall, egendomsskada eller andra förluster. Kinect-sensorer använder avancerad maskinvaru- och programvaruteknik som kanske inte alltid fungerar på så sätt som är avsett. Du måste utforma applikationen så att brister i en Kinect-sensor och/eller programvara inte orsakar personskada eller dödsfall, egendomsskada eller andra förluster. Om du väljer att använda programvaran tar du på dig all risk för att din användning av Kinect-sensorerna och/eller programvaran kan orsaka skada eller förlust, inklusive till slutanvändarna av dina Kinect för Windows-applikationer, och du samtycker till att avstå från alla anspråk gentemot Microsoft och dess koncernbolag som har samband med sådan användning (inklusive men inte begränsat till anspråk om att en Kinect-sensor eller programvara är felaktig) och till att hålla Microsoft och dess koncernbolag skadelösa från sådana anspråk.

 6. SKADEERSÄTTNING. De samtycker till att gottgöra, försvara och hålla Microsoft och dess koncernbolag skadeslösa från alla anspråk, inklusive advokatarvoden, som kan hänföras till distributionen eller användningen av dina Kinect för Windows-applikationer.

 7. SÄKERHETSKOPIERING. Du får skapa en säkerhetskopia av programvaran. Du får endast använda den för att installera om programvaran.

 8. DOKUMENTATION. Varje person med giltig åtkomst till en dator som tillhör dig eller ditt interna nätverk får kopiera och använda dokumentationen för internt, icke-kommersiellt bruk.

 9. SUPPORTTJÄNSTER. Eftersom programvaran licensieras ”i befintligt skick” kan vi inte tillhandahålla några supporttjänster för den.

 10. EXPORTRESTRIKTIONER. Amerikansk exportlagstiftning gäller för programvaran. Du måste följa all inhemsk och internationell exportlagstiftning som gäller för programvaran. Denna lagstiftning innehåller restriktioner avseende destination, slutanvändare och slutanvändning. Mer information finns på www.microsoft.com/exporting.

 11. AVTALET I DESS HELHET. Detta avtal, samt villkoren för tillägg, uppdateringar, Internetbaserade tjänster och supporttjänster som du använder, utgör hela avtalet för programvaran och supporttjänsterna.

 12. TILLÄMPLIG LAG.

  1. USA. Om du har förvärvat programvaran i USA ska den amerikanska delstaten Washingtons lagar styra tolkningen av avtalet och gälla för anspråk vid brott mot avtalet, oavsett lagvalsprinciper. Lagarna i den stat där du bor reglerar övriga anspråk, inklusive anspråk som åberopas enligt konsumentskyddslagstiftning, konkurrensrättsliga lagar och lagar om utomobligatoriskt skadestånd.

  2. Utanför USA. Om du har förvärvat programvaran i något annat land gäller lagarna i det landet.

 13. JURIDISK VERKAN. I detta avtal beskrivs vissa juridiska rättigheter. Du kan ha andra rättigheter enligt lagstiftningen i den stat, provins eller land där du bor. Detta avtal påverkar inte de rättigheter som du har enligt lagstiftningen i den stad, provins eller land där du bor om lagstiftningen i staten, provinsen eller landet inte tillåter sådan påverkan.

 14. FRISKRIVNING FRÅN GARANTIANSVAR. Programvaran licensieras ”i befintligt skick”. Du bär all risk för användning av den. Microsoft lämnar inga uttryckliga garantier. Du kan ha ytterligare rättigheter som konsument enligt lokal lagstiftning som detta avtal inte kan ändra. I den utsträckning lokal lagstiftning medger det friskriver sig Microsoft från alla underförstådda garantier för allmän lämplighet, lämplighet för ett särskilt ändamål och frånvaro av intrång i tredje mans rättigheter.

 15. BEGRÄNSNING AV OCH FRISKRIVNING FRÅN ANSVAR FÖR SKADOR. Du kan endast få ersättning från Microsoft och dess leverantörer för direkta skador upp till ett belopp av 5 USD. Du får inte ersättning för andra skador, inklusive följdskador, utebliven vinst, särskilda, indirekta eller oförutsedda skador.

  Denna begränsning gäller för:

  1. allt som är relaterat till programvaran, tjänster, innehåll (inklusive kod) på tredje parts webbsidor eller i tredje parts program och
  2. anspråk med avseende på avtalsbrott, brott mot garantin, strikt ansvar, skada orsakad av vårdslöshet eller andra handlingar som ger rätt till utomobligatoriskt skadestånd i den utsträckning tillämplig lagstiftning medger det.

  Den gäller även om Microsoft kände till eller borde ha känt till risken för sådana skador. Om inte den ovanstående begränsningen av eller friskrivningen från ansvar för oförutsedda skador, följdskador eller andra skador tillåts i din stat, provins eller land gäller den inte för dig.

Purchase Kinect for Windows

Purchase the Kinect for Windows sensor and get started today.

Purchase

Get the Kinect for Windows SDK

Download the software development kit (SDK) and start developing today.

Download Now

Community

Ask questions, get answers, and provide feedback about Kinect for Windows in the following forums on MSDN.

General discussion carat icon

Share experiences and provide feedback about Kinect for Windows.

NUI API and programming carat icon

Discuss topics related to programming for NUIs, such as skeletal tracking, depth, and camera streams.

Audio API and programming carat icon

Discuss topics related to audio interface programming, such as acoustic noise and echo cancellation.

More Projects and Info

Project Gallery carat icon

Explore Coding4Fun projects to see creative uses of Kinect for Windows.

Quickstarts carat icon

Watch video guides that will help you get started with your first project.