Cesta k modernímu odvětví IT

Stejně jako mnozí z vás, kteří vedete oddělení IT a pracujete v nich, vedoucí tým skupiny Microsoft IT přemýšlí o tom, co děláme a jak provozujeme IT. Ve všech lidech a samozřejmě i v naší společnosti, je hluboce zakořeněná vlastnost být sebekritický a přijímat s nadšením a poctivostí velké výzvy.
V současnosti jsme uprostřed proměny toho, jak IT provozujeme. Tato změna souvisí s vizí ředitele IT Tonyho Scotta zavedenou v naší organizaci: spojit společnost, potěšit zákazníky a inspirovat celé odvětví. To je také vázáno na potřeby společnosti. Protože společnost Microsoft čelí konkurenci napříč podnikatelskými i zákaznickými segmenty, přičemž usiluje o další miliardu zákazníků, musí být schopna dynamicky reagovat na rychle se vyvíjející podmínky trhu. To vede ke vzniku nových podnikových strategií, nových modelů a jejich dynamičtější realizaci ve srovnání s minulostí. Jedním z příkladů našich nových modelů je otevření maloobchodů Microsoft v USA s  plány na rozšíření během několika příštích let.
Microsoft IT je uprostřed proměny způsobu, jakým funguje. Vnímám to jako cestu k moderní IT, které se vyznačuje tím, že je strategičtější, inovativnější a konkurenčnější. Cílem naší cesty je vybudovat podnik fungující v reálném čase, a abychom tuto cestu dokončili, zaměřujeme se na obchodní procesy a koncového uživatele. Dovolte mi o tom říci víc.
Z hlediska obchodního procesu měníme tři věci. Za prvé oddělujeme obchodní proces od technologie, což by mělo zlepšit akceschopnost obchodních procesů. Za druhé vytváříme a spravujeme kombinované aplikace orientované na procesy, které poskytují vysoce diferencované obchodní funkce a zároveň eliminují nadbytečnost. Za třetí soustředíme úsilí naší organizace IT na činnosti, které přispívají k vysoké obchodní hodnotě a strategickému odlišení od konkurence.
Z hlediska koncového zákazníka děláme tři věci. Za prvé se více soustředíme na posílení zaměstnanců, jakmile projdou dveřmi s nástroji produktivity a nástroji pro spolupráci a analýzu. Za druhé pracujeme na tom, aby zaměstnanci a jejich obchodní partneři zůstali ve spojení, ať už pomocí kabelových či mobilních technologií nebo osobně. Za třetí pracujeme na vylepšení inovace umožňující více lidem navrhovat řešení nástrojů IT a podílet se na nich. Může jít například o obchody s aplikacemi a nástroje sociálních sítí. Děláme to proto, že v porovnání s dobou před pěti lety najímáme více a více lidí, pro které je digitální svět mnohem přirozenějším. Tento směr bude pokračovat a v souladu s trendy orientace na spotřebitele v oblasti IT chtějí mít uživatelé stejně bohaté zážitky v práci, jako mají doma.
Dalším způsobem, jak shrnout změny v oblasti IT, je přesun důrazu na posílení zodpovědnosti uživatele za podnik, kde byla oblast IT často chápána jako nástroj řízení a vytváření překážek. Za účelem dosažení správné rovnováhy – při současné minimalizaci rizik a maximalizaci výhod – by mohlo být nutné zahrnout určité uživatelské technologie na pracoviště nebo poskytnout podnikové alternativy, se kterými budou spokojeni uživatelé i kontrolní orgány.
Bodem zvratu pro tuto rovnováhu je inovace. Jak se jako odborníci v oblasti IT domníváme, budování, provoz a řízení projektů IT závisí na celkové inovaci. Inovace je rozhodující pro jednotlivce, oddělení a společnosti, protože pomáhá udržet si zaměstnance, inspirovat týmy a odlišit společnost na trhu. Jako součást našeho procesu změn v rámci Microsoft IT jsme použili nástroje a programy, které umožní vznik inovativních projektů a budou k němu motivovat. Tyto projekty sahají od vizualizace dat k 3D zaznamenávání a vytváření sestav. Rovněž jsme sponzorovali projekt Microsoft IT Garage, kde jsme podpořili všechny z Microsoft IT a umožnili jim experimentovat s cloud computingem, abychom uspíšili vznik inovativních konceptů a řešení.
Zjišťujeme, že cesta k modernímu IT má mnoho pozitivních vlivů na IT a podnikání. Podělím se o několik výsledků z rok trvajícího pilotního programu s naším podnikáním s licencemi, který je pro společnost Microsoft základem zpeněžení produktů a služeb. Pilotní program byl model pro náš přechod k podniku fungujícímu v reálném čase. Výsledky nám ukázaly, že doba potřebná k vytvoření aplikace byla zkrácena o 25 % a doba potřebná k vydání produktu byla zkrácena o 60 %. Mezitím se spokojenost obchodního partnera zvýšila o 44 bodů a spokojenost distributorů o 83 bodů. Tento úspěšný pilotní program potvrdil mnoho ze strategických změn, ke kterým dnes míříme uvnitř Microsoft IT.
Věřím, že moderní organizace IT je více než kdy předtím klíčem k obchodnímu úspěchu a stejně tak, že IT se bude v budoucnosti čím dál více podílet na řízení podnikání. Máte-li zájem o další informace o naší cestě, můžete své dotazy položit zde nebo si můžete prostřednictvím týmu spravujícího váš účet Microsoft naplánovat prezentaci.
Bob Anderson