eGovernment

Uvědomujeme si, že veřejná správa v České republice prochází v posledních letech významnými změnami. Je postupně elektronizována a jsou zaváděny služby eGovernmentu. Využívání asistovaných kontaktních míst veřejné správy a garantované elektronické komunikace se postupně stává samozřejmostí.

Stát zajišťuje pro výkon státní správy s dopadem i na samosprávu centrální elektronické služby. Microsoft vždy dbá na to, aby takové služby byly spolehlivé, přívětivé, bezpečné a dostatečně robustní. Pomáháme vám takové služby budovat.

Chytrý portál veřejné správy
Ilustrační fotografie

Microsoft vidí Portál veřejné správy jako základní přístupový bod elektronických služeb veřejné správy. Portál veřejné správy musí poskytovat všem jejím klientům (občanům a právnickým osobám) požadované informace a elektronické služby. Jeho prezentační část je přístupná i nepřihlášeným klientům. Portál veřejné správy by měl být první místo, kam se občan obrací, pokud chce cokoliv od veřejné správy a neví kam se obrátit. Ověřený a přihlášený klient musí mít státem (legislativně) garantovanou elektronickou identitu, aby jeho komunikace s veřejnou správou mohla obsahovat jeho osobní údaje, a aby byla právně relevantní. Portál veřejné správy je na první pohled jen web pro občany, ale jeho funkčnost (především v interaktivních elektronických službách) je postavena na sofistikované integrační a transportní platformě, která dokáže propojit různé elektronické služby od různých orgánů veřejné správy. Klientovi se pak takové služby jeví jako jednotně zpracované se stejnou logikou ovládání a ergonometrií a jsou uživatelsky jednoduché a přívětivé. Občan na takovém portále jen zadá co chce řešit a nemusí přemýšlet nad tím, který úřad má se svojí žádostí obeslat. Microsoft má řešení a zkušenosti z různých států, díky kterým dokáže tuto "výkladní skříň" českého eGovernmentu postavit.

Ilustrační fotografie

Klient veřejné správy, který s ní komunikuje elektronicky a strukturovaně, v důsledku šetří veřejné správě provozní náklady. Odpovědi na strukturované elektronické dotazy a podání se zpracovávají mnohem snadněji a není je třeba převádět z papírové podoby do elektronické, nebo obsah papírového podání ručně přepisovat do vnitřního agendového systému. Proto portál veřejné správy, propojený se systémem datových schránek, přináší výhody nejen jejím klientům, ale i veřejné správě jako takové. Portál veřejné správy, provozovaný v cloudovém řešení, postaveném na privátním i veřejném cloudu, je efektivní způsob zajištění jeho provozu, bezpečnosti a vysoké spolehlivosti.

Ilustrační fotografie

Předpokladem pro správné fungování portálu veřejné správy je koordinované sdílení elektronických služeb veřejné správy napříč veřejnou správou. Dalším nutným předpokladem je legislativní zakotvení všech pravidel, postupů a potřeb, které jsou nezbytné pro poskytování elektronických služeb. Musí dojít ke sjednocení a zjednodušení elektronické komunikace s veřejnou správou. Dnes má běžný občan zmatek v tom, kdy použít přímo elektronickou podatelnu úřadu, kdy datovou schránku, kdy elektronicky podepsaný dokument. Elektronická identita klienta a publikovaná metoda pro doručení podání by měly být konzistentní a jednotné vůči občanovi.

Diagram: Chytrý portál veřejné správy

Transakční portály veřejné správy realizované systémovými integrátory jako např. Accenture, Atos Consulting, Capgemini, Getronics, Logica, T-Systems, a dalšími.
V ČR:

  • Aquasoft
  • AutoCont
  • a další partneři.
Diagram: Chytrý portál veřejné správy
Ikona: Microsoft Windows Server

Microsoft Windows Server 2012

Nový Windows Server staví na zkušenostech společnosti Microsoft s budováním a provozem veřejných cloudů a přináší vysoce dynamickou, dostupnou a nákladově efektivní platformu pro váš privátní cloud.
Stáhnout zkušební verzi

Ikona: SQL Server

Microsoft SQL Server

SQL Server je produkt vyvinutý v souladu s vizí společnosti Microsoft pro datovou platformu, protože umožňuje kdykoli spravovat data z jakéhokoli místa.
Stáhnout zkušební verzi

Ikona: Microsoft System Center

Microsoft System Center

Řešení System Center pomáhají IT specialistům při správě fyzických a virtuálních IT prostředí v datacentrech, stolních počítačů i dalších zařízení.
Stáhnout zkušební verzi

Ikona: SharePoint

Microsoft SharePoint

Microsoft SharePoint je integrovaná sada serverových funkcí, pomocí kterých lze zlepšit efektivitu organizace.
Stáhnout zkušební verzi

Ikona: SQL / BizTalk

BizTalk Server

BizTalk Server je serverové řešení společnosti Microsoft pro integraci a propojení.

Norsko provozuje již druhou generaci svého portálu Altinn
který nabízí asi 130 online služeb pro fyzické i právnické osoby, a to pro 22 různých orgánů veřejné moci.
Altinn

Oblastní správa Biscay ve Španělsku
nasadila portálové řešení pro 1,2 mil. občanů žijících v Bilbao a ve 112 municipalitách v okolí. Řešení poskytuje širokou škálu transakčních služeb ve spojení s autentizovaným přístupem občanů. Jádrem systému jsou Microsoft SharePoint, Dynamics CRM, a BizTalk server.

Velká Británie spustila první verzi ústředního transakčního portálu Government Gateway již v r. 2001
a od té doby je v provozu již jeho třetí generace. Portál je aktivně využíván asi 20 miliony obyvatel, a poskytuje více než 120 online services. Kromě toho slouží jako federovaný poskytovatel identity pro další poskytovatele služeb, jako např. pro Department of Education nebo Department of Defence.

 
Elektronické sdílené služby veřejné správy
Ilustrační fotografie

Tlak na snižování nákladů a nedostatek investičních prosředků vede subjekty veřejné správy ke sdílení elektronických služeb. Tím, že jeden informační systém využívá více subjektů veřejné správy současně, dochází k významným úsporám nákladů. Kvalitní informační systémy se tak stávají snadněji dostupnými. Co vlastně takové sdílené elektronické služby jsou? Dnes se pro ně používá označení cloud, případně cloudové služby. Veřejná správa v České republice již dnes některé cloudové služby centrálně provozuje - jedná se například o základní registry. Ty jsou typickým příkladem podpůrné sdílené služby. Veřejná správa bude stále ve větší míře sdílet nejen konkrétní aplikace a informační systémy, ale i infrastruktury - typicky v podobě virtualizovaného "železa", případně serverů s předinstalovaným operačním systémem.

V rámci veřejné správy vše směřuje ke vzniku velkého poskytovatele "státních" sdílených elektronických služeb, který bude zabezpečovat nejen infrastrukturu a systémy, ale bude poskytovat i další služby s tím spojené. Microsoft má pro tento účel připraveno komplexní řešení, které umožňuje systémovou správu virtuálního prostředí a to nejen na technologiích Microsoft, ale i ostatních, na trhu rozšířených virtualizačních nástrojů. Zásadní výhodou cloudových řešení Microsoft je možnost snadno propojovat privátní cloud s cloudem veřejným.

Co to přináší za možnosti? Pokud veřejná správa potřebuje nárazově či nepravidelně velký výpočetní výkon nebo úložný prostor (příkladem mohou být např. státní maturity, které mají výkonovou špičku 1x ročně), není právě efektivní investovat do vlastněné infrastruktury, která pak většinu roku není využívána. Pronájem služby z veřejného cloudu bude v takovém případě výrazně výhodnější. Veřejná správa tím vytváří nejen svůj privátní cloud, ale posouvá jeho možnosti do cloudu hybridního. Řešení Microsoft pro hybridní cloud umožňuje vytvářet a provozovat elektronické služby, kdy jejich uživatelé vůbec nemusí přemýšlet nad tím, kde je fyzicky příslušný informační systém umístěn. Samozřejmostí je vysoká dostupnost a spolehlivost takto zajišťovaných služeb.

Ilustrační fotografie

Základní výhody našeho řešení

Jaké jsou výhody našeho řešení pro zajištění elektronických sdílených služeb veřejné správy? Microsoft Private Cloud staví aplikace a agendové systémy na první místo. Nabízí detailní informace o jejich chodu, možnost správy napříč různými platformami, nejlepší výkon a schopnost podle potřeby spustit, přesouvat nebo rozšiřovat vaše aplikace napříč privátním a veřejným cloudem. Díky ucelenému přístupu určují vaše aplikace rozsah využití systémových prostředků a nikoli naopak. Orientace na služby usnadňuje správu celého životního cyklu aplikací od pořízení služeb (vizualizace, návrh, kompozice, nasazení a konfigurace) po jejich provoz (monitorování, odstraňování potíží a upgrady).

Privátní cloud s využitím System Center 2012 umožňuje definovat „šablonu služby“, která představuje plán či návrh této aplikační služby. Tato šablona zahrnuje profily hardwaru, profily operačních systémů, profily aplikací, prahové hodnoty stavu a výkonu, zásady aktualizací, pravidla škálování apod. Šablona zároveň nabízí monitorování aplikačních transakcí pro maximalizaci jejich dostupnosti a výkonu a plnění závazků ze smluv SLA.

Společnost Microsoft implementuje otevřený a ucelený přístup, který staví potřeby zákazníků nad konkrétní technologie jednotlivých výrobců. Řešení společnosti Microsoft pro privátní cloud podporuje heterogenní hypervizorová prostředí (Hyper-V, XenServer, VMware ESX/ESXi), operační systémy (Windows, různé distribuce Linuxu jako RedHat, SUSE, CentOS), aplikační vývojové rámce (.NET, Java, Ruby, Python), a umožňuje tak využití stávajících investic do infrastruktury a znalostí.

Naše zkušenosti

Microsoft má zkušenosti z více než 15 let provozování nejvyspělejších datacenter na světě, ze kterých jsou poskytovány a dále rozvíjeny služby jako Windows Live, Hotmail a Bing. Tyto neopakovatelné zkušenosti jsme využili při vývoji našeho řešení privátního cloudu. Nezávislými organizacemi ověřené výsledky laboratorních testů prokazují nejvyšší výkon řešení ve své třídě pro aplikace virtualizované na technologii Hyper-V – více než 450 000 souběžných uživatelů systému SharePoint 2010 na jednom fyzickém serveru s pěti virtuálními počítači, 80 000 uživatelů OLTP na jednom serveru se čtyřmi virtuálními počítači se systémem SQL Server 2008 R2 a 20 000 poštovních schránek v systému Exchange 2010 na jednom serveru se čtyřmi virtuálními počítači s extrapolací na 32 000 poštovních schránek.

Řešení Microsoft Private Cloud nabízí také možnost volby a umožňuje spravovat IT rozprostřené mezi tradičním prostředím, privátním i veřejným cloudem. Microsoft nabízí společné nástroje pro správu (System Center 2012), identitu (Active Directory), virtualizaci (Hyper-V) a vývoj (sada Visual Studio, rozhraní .NET), které fungují stejně spolehlivě v prostředích privátního i veřejného cloudu. Prostřednictvím řešení System Center App Controller 2012 navíc získáváte jednotný nástroj pro správu a provozování aplikací napříč privátními a veřejnými cloudovými prostředími.

Licencování

Optimální možností licencování prostředí Microsoft Private Cloudu představuje využití licencí Microsoft ECI Datacenter, které poskytují konzistentní ceny na bázi licencí vázaných na procesor, pro neomezený počet virtuálních počítačů, což eliminuje další poplatky např. za množství využité paměti nebo za počet virtuálních počítačů.

Řešení Microsoft umožní veřejné správě využít výhod cloud computingu pro efektivní sdílení elektronických služeb veřejné správy.

Ilustrační fotografie

Aby elektronické sdílené služby veřejné správy správně fungovaly, tedy nejen pracovaly jak mají, ale aby jejich provoz byl i efektivní a ekonomicky rentabilní, je potřeba splnit několik základních předpokladů. Celé prostředí sdílení elektronických služeb ve veřejné správě musí mít jednoznačně kodifikovanou a legislativou zakotvenou logiku a organizaci. Prostředí sdílených služeb musí být v souladu s platnou legislativou v oblasti nakládání s majetkem státu. Dále je třeba zajistit, aby elektronické sdílené služby nebyly omezeny chybně specifikovanou národní implementací pravidel pro využívání evropských fondů, které jsou významným zdrojem pro vytváření zásadních částí českého eGovernmentu. Nejklíčovějším bodem úspěšného zavedení sdílených služeb veřejné správy je eliminace resortizmu. Ten může být významnou překážkou na cestě k úspěšnému cíli.

Diagram: Elektronické sdílené služby veřejné správy
Ikona: Microsoft Cloud

Přehled všech cloudových řešení

Technologie cloudu změní způsob, jakým podnikáte.

Ikona: Windows Azure

Windows Azure

Platforma Windows Azure je platforma pro služby technologie cloud computing hostované v datacentrech společnosti Microsoft.
Stáhnout zkušební verzi

Ikona: Microsoft Office 2010

Microsoft Office 365

Služby Microsoft Office 365 vám umožňují pracovat takřka odkudkoli a na prakticky libovolném zařízení, ať již jste profesionál, nebo menší firma.
Stáhnout zkušební verzi

Rumunské ministerstvo školství
řešilo problém obrovského náporu na jejich webové stránky každoročně začátkem července, kdy jsou vyhlašovány výsledky přijímacího řízení na střední školy. Počínaje červencem 2011 byl k publikování využit portál vytvořený ve veřejném cloudu Microsoftu na platformě Windows Azure. Nápor opakovaných dotazů více než 200 tisíc žáků a jejich rodičů byl vyřešen bez nutnosti pořídt výkonnější serverovou infrastrukturu v ceně asi 100.000 USD.

Velká Británie vyhlásila v roce 2011 strategii G-Cloudu
otevřeného v každém typu služby několika konkurujícím si dodavatelům, avšak s jistými pravidly interoperability - viz dokument. Na úrovni sdílení aplikací byl postaven systém publikace sdílených služeb "CloudStore", do kterého se mohou softwarové firmy kvalifikovat prostřednictvím soutežního předvýběru. První nabídka pro 1.700 cloudových aplikací a služeb byla zveřejněna na podzim 2011, a to od 258 dodavatelů. Druhá generace se realizuje na podzim 2012. Cloudová řešení Microsoft Office 365 a Windows Azure jsou součástí nabídky CloudStore, přičemž služba CloudStore běží sama na platformě veřejného cloudu Windows Azure.
Další informace
UK CloudStore - Katalog
G-Cloud zóna pro dodavatele

San Bernardino county (California)
největší okres USA rozlohou větší než Švýcarsko nebo Dánsko, potřeboval zlepšit flexibilitu a efektivnost sdílených služeb pro svých 19.000 zaměstnanců v 35 různých úřadech. Nasazením virtualizace Windows Server Hyper-V a System Center 2012, provozní náklady na infrastrukturu byly v průměru sníženy o 50%, a nové virtuální stroje jsou pro interní zákazníky vystaveny do jedné hodiny od zadání požadavku, včetně souvisejících procesů.

Španělské ministerstvo obrany
hledalo cesty jak snížit náklady a konsolidovat systém elektronické pošty pro svých 75.000 stálých uživatelů plus 20.000 kontraktorů, dříve obsluhovaný asi z 500 lokalit (serverů). Řešením bylo centralizace Microsoft Exchange do jednoho privátního cloudu, a zavedení pružného interního účtovacího mechanismu podle zřizovaných mailboxů.

Elektronická identita úředníků
Ilustrační fotografie

Co to je elektronická identita?

Asi nejjednodušší vysvětlení je, že to je např. přihlašovací jméno a heslo úředníka do informačního systému, přičemž tento informační systém má ověřeno, že za tímto konkrétním jménem a heslem v něm pracuje skutečný konkrétní úředník (zná jeho totožnost a ví ze kterého je úřadu). Tím může být například přihlašovací jméno a heslo (login) úřednice živnostenského úřadu Jany Novotné z Městského úřadu Nymburk, kterým se přihlašuje do Registru živnostenského podnikání. Jana Novotná má dnes ale minimálně dvě elektronické identity (loginy). Login1 využívá pro přihlášení do počítačové sítě na MÚ Nymburk a druhý login2 používá pro přihlášení do RŽP.

Vznik elektronické identity

Jak oba loginy vznikají? Kdo je pro úřednici Janu Novotnou vytváří? V tomto případě pravděpodobně příslušný pracovník útvaru IT na MÚ Nymburk. V praxi to znamená, že většinou musí útvar IT zbytečně administrovat a udržovat několik duplicitních loginů pro jediného úředníka. Je zřejmé, že to s sebou nese další zbytečně vynaložené výdaje z veřejných rozpočtů, protože něco stojí práce příslušných zaměstnanců útvarů IT a další náklady s sebou nesou licence příslušných identitních systémů. Aby se nám celý problém stávající situace elektronických identit ukázal v plné nahotě, připusťme, že naše úřednice Jana Novotná používá pro svoji práci ještě CzechPOINT. Pro přístup do něj používá login3, který je ještě doplněn příslušnými elektronickými certifikáty. Tím to ale nekončí, úřednice Jana Novoná může mít ještě další loginy. Její elektronické identity spolu nejsou nikterak propojeny.

Vliv na bezpečnost

Dalším problémem je i negativní vliv na bezpečnost. V čem spočívá? Zkuste si představit, že Jana Novotná přestane na úřadě pracovat. Útvar IT většinou zvládá zneplatňovat loginy bývalých zaměstnanců v rámci své počítačové sítě. Směrem k externím informačním systémům (v našem příkladu je to RŽP a CzechPOINT) se ale velmi často stává, že zneplatnění loginu v takovém případě nebývá provedeno. Jak tento stav řešit? Optimálním řešením současného stavu je zavedení tzv. federace identit. Co to znamená? Jednoduše to vysvětlíme na příkladu s úřednicí Janou Novotnou. Její login1 byl vytvořen v rámci lokální počítačové sítě na MÚ Nymburk. Pokud by byla nastavena federace identit, tak by RŽP (a všechny ostatní systémy) důvěřoval počítačové síti MÚ Nymburk. Jana Novotná by se ráno zalogovala na svém počítači do své místní počítačové sítě obvyklým způsobem. Na obrázku 2 vidíme, že při přístupu do dalších externích systémů by si tyto systémy vyžádaly potvrzení její lokální identity, tedy jejího uživatelského profilu a loginu1. A pokud by Jana Novotná na nymburském úřadě přestala pracovat, útvar IT by zneplatnil login1 a tím by se automaticky zneplatnil přístup i do všech externích systémů.

Naše řešení federace elektronické identity

Navržené řešení je technicky snadno realizovatelné s využitím stávajících lokálních identitních systémů (obvykle Active Directory). Bez dalších investic se využívají stávající investice a významně se zvyšuje i bezpečnost. Federace identit je dnes považována za nejefektivnější metodou řízení přístupu do sdílených služeb a informačních systémů veřejné správy z hlediska komfortu práce úředníka, systémové administrace, i úrovně zabezpečení. Synchronizace či sehrávání elektronických identit všech úředníků v ČR do jediné centrální databáze není dlouhodobě udržitelnou metodou a nevede ke stanovenému cíli.

Ilustrační fotografie
  • Maximální využití stávajících primárních identitních systémů jednotlivých úřadů (např. Active Directory) pro přístup k aplikacím (AISům) a to lokálním i vzdáleným
  • Snižování administrativní zátěže, resp. zamezení duplicitního vytváření a správy životního cyklu identit uživatelů
  • Zvýšení bezpečnosti zejména pro přístup k centrálně provozovaným informačním systémům, což znamená včasné zavádění a zneplatnění uživatelských účtů (které se jinak řeší lokálně i ve vzdálených aplikacích)
  • Snižování nákladů na dodatečný HW a SW a na správu systému v případě synchronizace s dalšími identitními systémy
Ilustrační fotografie

Legislativně musí být zakotveny principy a zodpovědnosti při vzniku a využívání elektronické identity úředníků. Současně musí být zamezeno vzniku nových, centrálně provozovaných agendových informačních systémů, ve kterých by byla izolovaná (samostatná) databáze uživatelů tohoto agendového informačního systému. Takové agendové informační systémy by měly ověřovat elektronické identity vzdálených uživatelů prostřednictvím federace se zdrojovou identitou úřadu nebo organizace, odkud uživatelé pochází. Úřady, které nemají vlastní identitní databázi (většinou malé úřady), využívají centrálně spravovaný identitní prostor garantovaný Ministerstvem vnitra.

Diagram: Elektronická identita úředníků
Ikona: Microsoft Windows Server

Microsoft Windows Server 2012

Nový Windows Server staví na zkušenostech společnosti Microsoft s budováním a provozem veřejných cloudů a přináší vysoce dynamickou, dostupnou a nákladově efektivní platformu pro váš privátní cloud.
Stáhnout zkušební verzi

Další produkty

České případové studie

V České republice asi nejrozšířenějším systémem federace identit je projekt EduID v oblasti vysokého školství
Tento projekt využívá domovských identit studentů a zaměstnanců vysokých škol a dalších organizací akademického sektoru, avšak sjednocených nastavením společné důvěry do jednotného, „federovaného“ systému. Do projektu bylo na podzim 2012 zapojeno 31 institucí se svými uživateli, a asi 58 poskytovatelů služeb (viz www.eduid.cz). Projekt umožňuje využití identity domovské organizace k přístupu do služeb všech uvedených poskytovatelů. Nejpopulárnější službou je pravděpodobně logování do WiFi sítí účastníků federace, které je umožněno členům ve všech zúčastněných institucí. Tento projekt je zapojen i do systému federace evropských studentských identit a umožňuje již dnes přístup i k dalším službám v rámci EU.

Zahraniční případové studie

Rakouská veřejná správa
využívá služeb federace identit pro všechny úrovně veřejné správy - ústřední, zemské, i na úrovni samosprávy. Velká většina úředníků v zemi využívá služeb identitní federace, přičemž velké organizace zpravidla využívají vlastní identitní služby, zatímco menší organizace a obce využívají služeb některého z externích poskytovatelů identit. Celkem je do systému zapojeno více než 50 různých poskytovatelů identit a více než 150 různých sdílených služeb. Viz www.portalverbund.at

Dokument "Federated Identity Management Systems in e-Government: the Case of Italy" (str. 11 - 19)
Itálie zahájila projekt federace identit zaměstnanců veřejné správy a školství v roce 2008 pod názvem ICAR, a to s pravidly pro poskytovatele služeb, poskytovatele identit, a poskytovatele externích autorizačních atributů - registru zaměstnanců veřejné správy. Součástí projektu tzv. Federation Gateway - federační hub, který zprostředkovává důvěru mezi poskytovateli identit a poskytovateli služeb. Používá se otevřený federační protokol SAML 2.0, a identitní služby jsou zakomponovány do architektury Enterprise Service Bus "SPCoop".

Dánské soudy zavedly projekt federace identit,
aby jejich zpracovatelé soudních případů mohli lépe spolupracovat na sdílených portálech typu "extranet". Vývoj řešení na bázi Microsoft Active Directory Federation Services 2.0 a Windows Identity Foundation trvalo partnerské firmě GlobeTeam pouhé 2 týdny, přičemž zaměstnanci mají k dispozici služby jediného přihlášení "Single Sign-On".

Sdílení dat a spolupráce informačních systémů ve veřejné správě
Ilustrační fotografie

Egon Service Bus, Enterprise Service Bus, vrstva společných služeb, to jsou všechno názvy, pod kterými můžete znát významnou a podstatnou komponentu správného fungování eGovernmentu. Pro zjednodušení tento systém dále nazývejme ESB. Proč je tato komponenta, tento systém, tak důležitý? Zprostředkovává propojení různých informačních systémů mezi sebou. Jako příklad můžeme uvést propojení (integraci) Registru řidičů na informační systém zabezpečující bodový systém. Systémy spolu komunikují napřímo. Představme si dále, že Registr řidičů je napojen na dalších 5 jiných informačních systémů ve veřejné správě. Jejich propojení je realizováno přes tzv. komunikační rozhraní. A teď si dále představme, že se Ministerstvo dopravy rozhodlo systém Registr řidičů vyměnit za nový, který má i jinou datovou strukturu a má i jiné (nové) komunikační rozhraní vůči ostatním informačním systémům. V takovém případě musí všech pět připojených systémů, které byly připojeny k Registru řidičů, přeprogramovat svá komunikační rozhraní tak, aby mohla komunikovat s novým komunikačním rozhraním Registru řidičů. To je samozřejmě jak finančně nákladné, tak i neefektivní z hlediska správy celého systému. Je zřejmé, že propojování jednotlivých systémů "každý s každým" není dlouhodobě udržitelné, zejména při rostoucím počtu zpřístupněných systémů. Optimálním řešením je komunikační sběrnice elektronických služeb, aplikací a informačních systémů ve veřejné správě. Microsoft pro tento účel nabízí prověřené, moderní, robustní a spolehlivé řešení, které je široce prověřeno ostrým provozem nejen v České republice, ale i v jiných státech po celém světě.

Ilustrační fotografie

Enterprise Service Bus je optimální způsob integrace informačních systémů navzájem, který zaručuje v součtu výrazně nižší náklady, než při tzv. "špagetování" informačních systémů (každý je propojen s každým). Na jednom místě se rovněž zaznamenávají auditní informace o komunikaci jednotlivých informačních systémů. Při záměně jedné aplikace za jinou se v nejhorším případě doplní jakýsi "softwarový konektor", který přizpůsobí rozhraní aplikace danému standardu sběrnice ESB - což však obvykle není nutné, protože moderní aplikace využívají široce přijaté a otevřené standardy.

Ilustrační fotografie

Legislativně musí být zakázáno tzv. "špagetování", tedy nekontrolované propojování informačních systémů různých subjektů veřejné správy (každý s každým). Veškeré datové a integrační vazby musí procházet výhradně přes ESB.

Řešení typu Enterprise Service Bus jsou v prostředí Microsoftu založena na orchestraci procesů a výměně dat pomocí BizTalk Serveru, otevřených standardech XML a SOAP, a technologiích Windows Communication Foundation.

  • Microsoft BizTalk Enterprise Service Bus (ESB) Toolkit
  • Windows Azure Service Bus

České případové studie

Městská policie Brno
potřebovala vyřešit integraci a datovou výměnu se systémy partnerských organizací. Za nejvhodnější a spolehlivý nástroj pro zajištění těchto integračních vazeb byl zvolen produkt BizTalk Server společnosti Microsoft.

Zahraniční případové studie

Oblastní správa Biscay ve Španělsku
nasadila portálové řešení pro 1,2 mil. občanů žijících v Bilbao a ve 112 municipalitách v okolí. Portálové řešení poskytuje širokou škálu transakčních služeb pro občanů prostřednictvím vrstvy ESB pod názvem "Integrated Local Management System", který zprostředkovává přístup připojených municipalit ke sdíleným službám jako jsou např. podání žádostí, sociální služby, místní daně, rozpočet, výběrová řízení, HR a další. Transakční vrstva je založena na Microsoft BizTalk Server, a procesy jsou řízeny pomocí Dynamics CRM ve spolupráci s Microsoft SharePoint.

Ministerstvo zdravotnictví státu Arizona (USA)
potřebovalo zavést systém výměny dat ve státním veřejném zdravotnictví. Zvolené řešení Partner Healthcare Electronic Data EXchange (PHEDEX) eliminovalo výměny dat dedikovanými kanály "každý s každým", a zavedlo jeden sdílený datový komunikační kanál na principu architektury orientované na služby (SOA). Řešení PHEDEX je založeno na Microsoft BizTalk Server vč. akcelerátoru pro HIPAA a HL7, Microsoft SQL Server, a SharePoint Server.

Britský projekt Government Gateway
přinesl již od roku 2001 společný "transaction engine", jako univerzální přenosový článek mezi externími webovými službami a mezi serverovými systémy jednotlivých úřadů a organizací. Tento transkační hub byl realizován technologií Microsoft BizTalk Server, a byl několikrát upgradován a rozšířen o nové funkce, aby plnil svoji klíčovou roli až dodnes, jakožto průkopník architektury orientované na služby (SOA). Připojené organizace komunikují pomocí otevřených standardů XML a SOAP.
Dokument: Common Infrastructure - Government Gateway