Samospráva

Samospráva v sobě kombinuje státní správu v přeneseném výkonu i samosprávné agendy a činnosti. Jsou zde vykonávány současně agendy ve správním řízení, které jsou veřejnoprávního charakteru, tak soukromoprávní činnosti jako je správa majetku, nebo bytového fondu. Zásadní úlohou samosprávy je pozitivně stimulovat rozvoj spravovaného území, tak aby život občanů byl příjemnější a podnikání místních firem jednodušší.

Microsoft Vám přináší celou řadu řešení, které Vám umožní mít pod kontrolou Vaše hospodaření. S námi dokážete snadno kontrolovat a optimalizovat hospodaření všech organizací a subjektů, které zakládáte, nebo většinově vlastníte. Umožníme rozpoznat trendy vývoje Vašeho území a potřeby Vašich občanů. S námi budete mít při řízení krajů, měst a obcí oči otevřené.

Agendové systémy
Ilustrační fotografie

Každý úřad (subjekt veřejné správy) zabezpečuje zpracování zákonem svěřených agend. V dnešní době se většina agend zpracovává elektronicky, avšak pro maximální zefektivnění jednotlivých procesů je třeba promyslet možné alternativy a rizika.

Agendový systém by měl být modulární a konfigurovatelný tak, aby dával možnost jednoduše přidávat zpracování dalších nových agend, a současně také rychlou a nenákladnou úpravu stávajících agend (tak aby byly v souladu se změnami legislativy). Agendový systém musí být jednoduše rozšiřitelný pro takový počet uživatelů, který úřad aktuálně potřebuje. Agendový systém musí umět zpracovávat elektronická podání, která jsou úřadu doručena systémem datových schránek a dále zpracována elektronickou spisovou službou, a dále by měl umět automaticky načítat data nebo informace z různých interních zdrojů tak, aby nebylo nutné stále opakovat "kopíruj a vlož" mezi několika otevřenými okny na monitoru.

Ilustrační fotografie

Agendový systém postavený na jedné datové a procesní platformě, která může být s výhodou sdílena pro většinu agend zpracovávaných na úřadě, významně šetří finanční prostředky veřejné správy. To se týká nejen nákladů na pořízení agendového systému a jeho implementaci, ale i nákladů na jeho provoz.

Úpravu stávajících a tvorbu nových agend v takovém systému může úřad zvládnout i vlastními silami. Pokud se rozhodnete řešit komplexnější agendy dodavatelským způsobem, je v takovém případě výhodou, že nad vaší platformou pro agendové systémy můžete operovat současně více dodavatelů. Nejste tak v "područí" jednoho dodavatele, a provoz a úpravy agendového systému řešíte levněji. V případě využití Dynamics CRM jakožto platformy pro "extended relationship management - xRM", máte možnost využití silných vizuálních nástrojů pro vytváření vstupních formulářů, relačních vazeb mezi databázemi, a výstupních obrazovek nebo tiskových formátů. Aplikace typu sledování záznamů lze kompletně vytvořit bez jediného řádku programovacího kódu, a bez nutnosti studování složité dokumentace.

Diagram: Chytrý portál veřejné správy
Diagram: Chytrý portál veřejné správy
Ikona: Microsoft Dynamics CRM

Microsoft Dynamics CRM

Microsoft Dynamics CRM je komplexní řešení pro řízení zákaznických vztahů, které poskytuje veškeré potřebné nástroje a funkce.
Stáhnout zkušební verzi

Ikona: Microsoft SharePoint

Microsoft SharePoint

Microsoft SharePoint je integrovaná sada serverových funkcí, pomocí kterých lze zlepšit efektivitu organizace.
Stáhnout zkušební verzi

Ikona: Microsoft Office

Microsoft Office

Produkty Microsoft Office usnadňují práci s informacemi, zvyšují produktivitu a zlepšují vzájemnou spolupráci zaměstnanců.
Stáhnout zkušební verzi

Ikona: Microsoft SQL Server

Microsoft SQL Server

SQL Server je produkt vyvinutý v souladu s vizí společnosti Microsoft pro datovou platformu, protože umožňuje kdykoli spravovat data z jakéhokoli místa.

České případové studie

Zahraniční případové studie

 • London Borough of Newham (městská část Londýna)
  hledalo možnosti, jak zlepšit služby pro občany při současném snížení nákladů. Městská část se nakonec rozhodla vytvořit sdílenou službu se sousedním Haveringem v podobě transakčního portálu, napojeného na serverové agendy. Řešení je postaveno na Microsoft Dynamics CRM 2011, SharePoint Server 2010, a BizTalk Server 2010. Obě městské části nyní předpokládají celkovou úsporu ve výši 11 milionů GBP, a stávají se vzorem i pro další okolní městské úřady.
 • Dvě města v UK - East Lindsey District Council a South Holland District Council
  se dohodla na vytvoření společně vlastněného centra pro poskytování sdílených služeb v oblasti agendových služeb, financí a HR. Řešení je postaveno na Microsoft Dynamics Axapta 2012, které umožňuje oddělené účtování a výkaznictví, a Dynamics CRM pro klientské agendové procesy. Výsledek - snížení nákladů v prním roce o 2,1 mio GBP, a průměrné snížení příchozích telefonních dotazů o 43 procent. Axapta i Dynamics CRM poskytují větší nezávislost úředníkům v jejich snaze o samostatné vytváření nových procesů, dotazů a výstupních reportů.

Kukátko - přístup k datům základních registrů
Ilustrační fotografie

Každý úřad má od 1.července 2012 povinnost ověřovat referenční údaje občanů a firem v základních registrech. To provádí s využitím jeho agendových informačních systémů, které na základní registry (s využitím Informačního sytému základních registrů) připojí. Každému úřadu ale většinou zůstane část agend, na jejichž zpracování žádný agendový informační systém nepoužívá. I v takových případech ale musí provádět ověřování referenčních dat v základních registrech. Pro tento účel je vhodné použít Kukátko, nástroj pro nahlížení do základních registrů. Kukátko samozřejmě splňuje všechny povinnosti, které jsou vyžadovány legislativou, jako je řízení přístupu uživatelů, nebo logování záznamů o tom, kdo kam a proč přistupoval.

Ilustrační fotografie

Kukátko je velmi snadno nasaditelné pro celý váš úřad. Jeho velkou výhodou je, že využívá vaši existující interní databázi uživatelů, které většina organizací provozuje v Microsoft ActiveDirectory. Na počítačích vašich uživatelů nemusíte nic instalovat, Kukátko spouštíte pomocí internetového prohlížeče. Můžete zvolit několik způsobů instalace a využívání (zakoupení licence, pronájem licence), nebo případně si Kukátko můžete objednat jako službu v cloudu. Více informací najdete na adrese www.autocont.cz/kukatko.

Ikona: .NET

.NET

.NET je nedílnou součástí mnoha aplikací běžících na Windows a poskytuje běžné funkce pro běh aplikací.

Ikona: Microsoft SQL Server

Microsoft SQL Server

SQL Server je produkt vyvinutý v souladu s vizí společnosti Microsoft pro datovou platformu, protože umožňuje kdykoli spravovat data z jakéhokoli místa.
Stáhnout zkušební verzi

Ikona: Windows Azure

Microsoft Office 365

Platforma Windows Azure je platforma pro služby technologie cloud computing hostované v datacentrech společnosti Microsoft.
Stáhnout zkušební verzi

 • Nasazení Kukátko na Magistrátu města Brno
Efektivní financování veřejné správy
Ilustrační fotografie

Městské úřady potřebují navrhovat a udržovat svoje rozpočty s ohledem na počet a strukturu obyvatel a dále rozsah služeb, které jsou jim poskytovány. Městské finance je třeba řídt komplexně, ale přitom efektivně, v návaznosti na klíčové agendy jako jsou výběr poplatků a místních daní. Je třeba poskytnout flexibilní rozpočtování a účinný controlling výdajů. Systém by měl rovněž umožňovat účtování projektů na externí zdroje financování - např. regionální operační programy EU. Uživatelé také potřebují stále silnější nástroje pro analýzu dat (Business Intelligence) a pro vytváření ad-hoc datových reportů. V poslední době jsou aktuální i řešení pro otevřená data veřejné správy (Open Government Data), jak roste zájem občanů a občanských iniciativ o transparentní náhled do veřejných financí.

Ilustrační fotografie

Řešení městských financí na bázi Microsoft Dynamics Axapta poskytuje komplexní nástroje pro rozpočet, controlling, data warehousing, a také integraci s externími zdroji dat prostřednictvím otevřených rozhraní. Axapta se hladce integruje s nástroji Microsoft Office pro vstupy a výstupy dat či dokumentů. Vaši uživatelé brzy zjistí, že systém má přátelské a intuitivní ovládání, obdobné Windows a Office, což urychluje proces implementace a snižuje rizika ve srovnání s jinými systémy. Axapta podporuje vydávání i příjem elektronických faktur.

Axapta je lehce konfigurovatelná z hlediska měnících se úředních procesů, a dokáže růst s vámi dle vašich požadavků. Microsoft SQL Server Analysis Services poskytuje silné nástroje pro tvorbu prediktivních analýz (OLAP) a rozhodování v reálném čase, Reporting Services zase nástroje pro vytváření výstupů, a vizualizaci výsledků prostřednictvím funkce Power View. SQL Server 2012 Analysis Services ve spojení s nástroji BI umožňují zpracování Big Data na platformě Hadoop s odezvou pod jednu sekundu. SQL Server PowerPivot pro Microsoft Excel dává prostor běžným uživatelům a občanům k vizuální analýze velkých databází v oblasti otevřených dat.

Ikona: Microsoft Dynamics

Microsoft Dynamics Axapta / Navision

Microsoft Dynamics je komplexní řešení pro řízení zákaznických vztahů, které poskytuje veškeré potřebné nástroje a funkce.

Ikona: SharePoint

Microsoft SharePoint

Microsoft SharePoint je integrovaná sada serverových funkcí, pomocí kterých lze zlepšit efektivitu organizace.
Stáhnout zkušební verzi

Ikona: Microsoft Office 2010

Microsoft Office

Produkty Microsoft Office usnadňují práci s informacemi, zvyšují produktivitu a zlepšují vzájemnou spolupráci zaměstnanců.
Stáhnout zkušební verzi

Ikona: SQL Server

Microsoft SQL Server

SQL Server je produkt vyvinutý v souladu s vizí společnosti Microsoft pro datovou platformu, protože umožňuje kdykoli spravovat data z jakéhokoli místa.
Stáhnout zkušební verzi

České případové studie

Zahraniční případové studie

 • City of Redmond (USA)
  využívá Dynamics Axapta 2012 pro řízení financí a správu prostředků. Systém umožňuje rozpočtování v reálném čase, rychlé vytváření a úpravy workflow, a také účtování na projekty, což je výhodné při financování specifickými granty. Pracovníkům města systém umožňuje snadnější přístup k informacím a vyhledávání datových položek, stejně jako samostatné vytváření nových dotazů a výstupních reportů. Úředníci si oblíbili vestavěné analytické nástroje "data cubes" a těsné propojení s Microsoft Word a Excel pro další zpracování informací.
 • Město Štětín (PL)
  vybralo řešení pro městské finance založené na Dynamics Axapta 2012, a implementovalo moduly rozpočet a controlling, místní daně a poplatky, a individuální požadavky. Systém se přitom dobře integruje s webovým obsahem, a s kancelářskými aplikacemi. Implementaci doplňuje data warehouse a systém indikátorů (dashboards).
 • UK SpotlightOnSpend
  řešení kontroly a "benchmarkingu" veřejných financí na platformě cloudu Windows Azure. Řešení automaticky vyhodnocuje vybrané indikátory hospodaření měst ve Velké Británii, a předkládá je veřejnosti ve srozumitelné podobě na webu s využitím výpočetní kapacity Windows Azure.
Efektivní úřad
Ilustrační fotografie

Úřad, který chce být efektivní a přívětivý vůči občanovi a dalším svým "zákazníkům", musí pracovat elektronicky a efektivně nejen navenek, ale i uvnitř. Úředník, který zpracovává elektronicky běžné činnosti jako jsou různé žádanky, dovolenky, cestovní příkazy, nebo finanční doklady, ale i požadavky na správu budovy, nebo informatiku, dokáže pracovat efektivně i ve zpracovávaných agendách pro klienty úřadu

Základem práce každého úřadu je také spolupráce na dokumentech, jejich oběh a životní cyklus včetně archivace elektronických listin (records management). Proto nepodceňujeme ani oblast vnitřního provozu každého úřadu. Máme pro vás nástroje, které vám umožní mít činnost úřadu pod kontrolou.

Ilustrační fotografie

Úřad, který zpracovává své interní procesy elektronicky, dokáže tyto procesy lépe řídit a kontrolovat. Elektronizované vnitřní procesy jsou nutnou podmínkou pro efektivní týmovou spolupráci, a také pro mobilitu zaměstnanců, především těch, kteří mají rozhodovací pravomoci a jsou důležití při schvalovacích procesech. Tito zaměstnanci většinou nejvíce cestují na různá jednání a "papírové" procesy by jim neumožnily, aby např. ze služební cesty zrevidovali koncept dokumentu, schválili proplacení faktury, nebo se urychleně vyjádřili k žádosti o služební cestu.

Portál úředníka postavený na platformě Microsoft SharePoint, ve spolupráci s Microsoft Exchange a Microsoft Office, poskytuje univerzální a uživatelsky přívětivou platformu pro týmovou spolupráci, včetně funkce workflow a správy dokumentů a listin, a to s vazbami na externí nosné aplikace - např. pomocí modulu SharePoint Business Connectivity Services.

Ikona: Microsoft Windows Server

Microsoft Windows Server 2012

Nový Windows Server staví na zkušenostech společnosti Microsoft s budováním a provozem veřejných cloudů a přináší vysoce dynamickou, dostupnou a nákladově efektivní platformu pro váš privátní cloud.
Stáhnout zkušební verzi

Ikona: SharePoint

Microsoft SharePoint

Microsoft SharePoint je integrovaná sada serverových funkcí, pomocí kterých lze zlepšit efektivitu organizace.
Stáhnout zkušební verzi

Ikona: SQL Server

Microsoft SQL Server

SQL Server je produkt vyvinutý v souladu s vizí společnosti Microsoft pro datovou platformu, protože umožňuje kdykoli spravovat data z jakéhokoli místa.
Stáhnout zkušební verzi

Ikona: Microsoft Exchange

Microsoft Exchange Server 2010

Microsoft Exchange 2010 je nejnovější verze prvotřídního podnikového řešení společnosti Microsoft pro zasílání zpráv a spolupráci.
Stáhnout zkušební verzi

Ikona: Microsoft Office 2010

Microsoft Office 2010

Produkty Microsoft Office usnadňují práci s informacemi, zvyšují produktivitu a zlepšují vzájemnou spolupráci zaměstnanců.
Stáhnout zkušební verzi

Efektivní komunikace
Ilustrační fotografie

Naše samospráva je často v pohybu, má různá detašovaná pracoviště, pracovníky sociálních služeb či odboru životního prostředí, kteří jsou často v terénu, a přesto potřebují být v dosahu nebo moci průběžně konzultovat svoje úkoly. Dnešním trendem je nejen mobilní přístup k elektronické poště, ale kompletní dosažitelnost pomocí jednoho telefonního čísla a elektronické identity, bez ohledu na to, odkud a jakým prostředkem se úředník připojuje.

Naším cílem je propojení obvyklých kancelářských aplikací s indikací přítomnosti, plánování a přístup k tele- či videokonferencím na jediné kliknutí, propojení hlasové a elektronické pošty, až po úplné nahrazení klasických telefonů notebooky, tablety, IP- či chytrými telefony. To vše lze zajistit v modelu místního datového centra, hostovaného řešení, nebo formou veřejné sdílené služby Microsoft Office 365.

Efektivní komunikace je dnes i o efektivním šíření informací a skupinovém vzdělávání. Nenuťte úředníky, aby všechny vzdělávání a metodické porady absolvovali svoji fyzickou přítomností, pokud to není nezbytně nutné! Nabídněte jim možnost zúčastnit se seminářů, porad a školení i elektronicky. Šetříte tím nejen finanční prostředky a čas, ale současně i předcházíte případným pracovním úrazům a nepříjemnostem, které se mohou těmto úředníkům stát na cestě k Vám.

Ilustrační fotografie

Úředníci mohou plánovat a připojovat se k telekonferencím jedním kliknutím ze známého prostředí klienta Microsoft Outlook. Kolegové v týmu jsou dosažitelní bez ohledu na typ koncového zařízení, všude je indikován semaforový symbol jejich přítomnosti, mají k dispozici intranetový pracovní prostor pro sdílené dokumenty, a mohou realizovat týmové konference včetně externích účastníků připojených přes webové rozhraní v kombinaci se zpětným zavoláním na klasický telefon. K dispozici jsou vlastnosti moderních IP ústředen jako je integrace běžných telefonů, přepínání koncových zařízení během hovoru, přečtení textu emailu nebo SMS zprávy hlasovým automatem, a samozřejmě integrace chytrých telefonů přes 3G nebo WiFi sítě na platformách Windows Phone, iPhone/iPad, Android, a Symbian.

Ikona: Microsoft Lync

Microsoft Lync

Microsoft Lync představuje ucelené řešení pro hlas, rychlé zprávy, audio, video a webové konference v bohatším a jednodušším prostředí.
Stáhnout zkušební verzi

Ikona: Microsoft Office 2010

Microsoft Office 2010

Produkty Microsoft Office usnadňují práci s informacemi, zvyšují produktivitu a zlepšují vzájemnou spolupráci zaměstnanců.
Stáhnout zkušební verzi

Ikona: Microsoft Exchange

Microsoft Exchange Server 2010

Microsoft Exchange 2010 je nejnovější verze prvotřídního podnikového řešení společnosti Microsoft pro zasílání zpráv a spolupráci.
Stáhnout zkušební verzi

Ikona: SharePoint

Microsoft SharePoint

Microsoft SharePoint je integrovaná sada serverových funkcí, pomocí kterých lze zlepšit efektivitu organizace.
Stáhnout zkušební verzi

Ikona: Microsoft Office 2010

Microsoft Office 365

Služby Microsoft Office 365 vám umožňují pracovat takřka odkudkoli a na prakticky libovolném zařízení, ať již jste profesionál, nebo menší firma.
Stáhnout zkušební verzi

Ikona: Windows Phone

Windows Phone

Když jste zrovna na cestách, nemusíte své zákazníky omezovat, díky Windows Phone zůstanete v kontaktu neustále při zachování komfortu své kanceláře.

České případové studie

Zahraniční případové studie

Mobilní úřad
Ilustrační fotografie

Moderní trendy a nové způsoby práce pronikají stejným způsobem do firem i do veřejné správy. Díky snižování cen technologií a zyšování úrovně pokrytí území vysokorychlostním internetem dochází k zásadním změnám v mobilitě pracovníků úřadů a představitelů krajů, měst a obcí.

Nabízíme vám pracovní prostředí, které vám umožní pracovat odkudkoliv. Už se vám někdy stalo, že jste na služební cestě potřebovali aktuální verzi dokumentu, který ale zůstal uložen někde v počítači u vás na úřadě? To se vám s využitím našeho prostředí nestane. Elektonická mobilita zaměstnanců vám umožní pracovat odkudkoliv tak, jako byste seděli ve své kanceláři na vašem úřadě.

Ilustrační fotografie

Mobilitou úřadu můžete významně urychlit a zefektivnit některé Vaše procesy a činnosti. Pokud již máte efektivně a bezpapírově pracující úřad, i tehdy můžete jeho produktivitu ještě zvýšit tím, že umožníte zaměstnancům pracovat odkudkoliv. To samozřejmě neznamená, že na úřadě přestanou obsluhovat úředníci požadavky občanů a všichni začnou sedět doma. Mobilita úředníků je vhodná pro určité případy (služební cesty, jednání na jiných úřadech, nebo v rámci správního řízení), případně pro určité pozice (vedoucí úředníci, uvolnění politici). Mobilitou zajistíte, že faktury a další finanční doklady nečekají na to, až jejich příslušný schvalovatel přijede ze služební cesty a odsouhlasí je. Mobilitu vašeho úřadu oceníte i v termínově vypjatých situacích, kdy například dokončujete přípravu materiálů pro jednání rady či zastupitelstva a potřebujete do finalizace a schvalování zapojit více vašich zaměstnanců, případně politiků, kteří aktuálně nejsou všichni fyzicky na úřadě.

 • SKIL - mobilní řešení pro sběr dat v terénu
 • Tieto - Mobilní aplikace pro Windows Phone 7/7.5/8
 • Anect - Řešení pro vzdálený přístup
Ikona: Microsoft Windows 8

Microsoft Windows

Windows 8 je nová verze operačního systému, která přináší nové možnosti interakce s počítačem, novinky v uživatelském prostředí, vyšší bezpečnosti a další vylepšené funkce.
Stáhnout zkušební verzi

Ikona: Windows Phone

Windows Phone

Když jste zrovna na cestách, nemusíte své zákazníky omezovat, díky Windows Phone zůstanete v kontaktu neustále při zachování komfortu své kanceláře.

Ikona: Microsoft Office 2010

Microsoft Office 2010

Produkty Microsoft Office usnadňují práci s informacemi, zvyšují produktivitu a zlepšují vzájemnou spolupráci zaměstnanců.
Stáhnout zkušební verzi

Ikona: SharePoint

Microsoft SharePoint

Microsoft SharePoint je integrovaná sada serverových funkcí, pomocí kterých lze zlepšit efektivitu organizace.
Stáhnout zkušební verzi

Ikona: Microsoft Lync

Microsoft Lync

Microsoft Lync představuje ucelené řešení pro hlas, rychlé zprávy, audio, video a webové konference v bohatším a jednodušším prostředí.
Stáhnout zkušební verzi

Ikona: Microsoft Exchange

Microsoft Exchange Server

Microsoft Exchange 2010 je nejnovější verze prvotřídního podnikového řešení společnosti Microsoft pro zasílání zpráv a spolupráci.
Stáhnout zkušební verzi

Ikona: Microsoft System Center

Microsoft System Center

Řešení System Center pomáhají IT specialistům při správě fyzických a virtuálních IT prostředí v datacentrech, stolních počítačů i dalších zařízení.
Stáhnout zkušební verzi

 • Nizozemské soudnictví vyřešilo potřeby mobility svých 12.500 zaměstnanců
  nasazením Windows 7, Active Directory, System Center, SharePoint, a Lync. Zabezpečení notebooků se realizuje pomocí BitLocker a BitLocker To Go. Asi 30% aplikací bylo převedeno do klientské virtualizace pomocí Microsoft Application Virtualization (App-V) za účelem snížení provozních nákladů.
 • Německá policie Severní porýní-westfálsko (NRW)
  nyní podporuje Windows Phone v rámci svých mobilních řešení pro šíření informací o svých policejních stanicích a uživatelích, o probíhajících vyšetřováních, a k rychlým oznámením.
 • Město Barcelona zprovoznilo webový portál,
  kterým informuje svoje občany a turisty o možnosti mobilního připojení z místních kaváren, hotelů, a dalších míst, poskytujících internetové wifi služby. Řešení bylo vyvinuto na cloudové platformě Windows Azure, a je integrováno s mapovým systémem Bing Maps. Řešení bylo dodáno za pouhých 6 týdnů, a to bez nároku na vlastní serverovou infrastrukturu, a škálovatelnost je zajištěna flexibilně z cloudového prostředí.
Integrace úřadu na Základní registry
Ilustrační fotografie

Problematika základních registrů je aktuální téma českého eGovernmentu. Jak jistě víte, máte na základě zákona o základních registrech několik povinností. Pomůžeme vám připojit váš úřad, město, případně i vaše řízené organizace k základním registrům. Připojení bude bezpečné, dostatečně výkonné a bude vám pomáhat efektivně zajistit připojení jednotlivých agendových informačních systémů. Všechny bezpečnostní a přístupové logovací soubory vám uložíme na jedno místo, kde se v nich (v případě kontroly Úřadu pro ochranu osobních údajů) snadno vyznáte. Microsoft ISZR Gateway, naše řešení pro připojení k základním registrům, je řešení a poskytuje služby, které nejenže zajistí splnění vašich zákonných povinností, ale obsahují i vlastnosti, které nabízí další přidanou hodnotu pro Vámi provozované AIS.

Ilustrační fotografie

Připojení vašeho úřadu můžete mít zcela pod kontrolou, a nemusíte řešit netriviální protokol komunikace s ISZR, spolehlivost komunikace a implementaci zákonných požadavků vyplývajících z podmínek pro připojení k ISZR. Všechny auditní informace o přístupu úřadu jsou na jednom místě. Při případné kontrole Úřadu pro ochranu osobních údajů snadno dohledáte, kdo a proč přistupoval k datům v základních registrech včetně případných dat (názvů polí), které mohla osoba shlédnout. Pro všechny své interní IS vytváříte jen jedno rozhraní pro komunikaci (nižší výdaje), v případě změn rozhraní na ISZR měníte jen vnější rozhraní své ISZR Gateway a tím výrazně šetříte finanční prostředky. Informační systémy využívající referenční údaje nezatěžují zbytečnou online komunikací připojení k Základním registrům, které je značně přetěžované a někdy může trvat velmi dlouho, než se odpověď na online dotaz vrátí. Díky ISZR Gateway (modulu Referenční DB) zvyšujete bezpečnost a kontrolu nad uloženými referenčními údaji ze základních registrů, přičemž je automaticky zajištěna aktualizace těchto údajů. Touto architekturou dosáhnete výrazného snížení administrativní zátěže i nákladů na úpravy softwaru při připojování Vašich IS jako AIS k základním registrům.

Microsoft ISZR Gateway

spolehlivé a bezpečné připojení resortu a jeho organizací k základním registrům

Problematika základních registrů ISZR je aktuální téma českého eGovernmentu. Vaše ministerstvo, stejně jako ostatní orgány veřejné moci, má na základě zákona o základních registrech několik povinností, které musíte v souladu s touto legislativou splnit. Nabízíme Vám řešení a služby, které nejenže zajistí splnění vašich zákonných povinností, ale obsahuje i vlastnosti, které nabízí další přidanou hodnotu pro vámi provozované AIS. Řešení je od samého začátku navrhováno jako robustní, bezpečné a přitom dostatečně otevřené pro zabudování specifických požadavků zákazníků.

Proč se integrovat na Základní registry

Zákon 11/2009 Sb. O základních registrech vám a všem ostatním Orgánům veřejné moci ukládá povinnost připojit se na základní registry. Vaše informační systémy musí využívat tzv. referenční údaje uložené v základních registrech. Tyto údaje jsou sdílené a průběžně aktualizované v rámci celé státní správy. V základních registrech jsou uložena data o fyzických osobách, právnických osobách a adresách objektů. Mezi typické referenční údaje patří například jméno, příjmení, datum narození u občanů, IČO, adresa pobytu, adresa provozovny, atd. Jedná se tedy často o velice citlivé informace, proto je při práci s těmito údaji nutné zajistit odpovídající úroveň zabezpečení. Systém základních registrů je v ostrém provozu již od července 2012. Pokud váš informační systém dosud nevyužívá napojení na základní registry a měl by, pak vězte, že je ten správný čas. Pro připojení na základní registry (tedy integraci vašich informačních systémů s Informačním systémem základních registrů) lze zvolit různé strategie. Vždy je však potřeba zvážit především složitost celé problematiky, četnost komunikace, maximální čas na odezvu, množství přenášených údajů mezi informačním systémem a základními registry, zabezpečení přenosu a v neposlední řadě latenci, škálovatelnost a spolehlivost celého řešení.

Graf: ISZR Gateway - Základní registry

Řešení Microsoft ISZR Gateway

Systémové a strategické řešení postavené na principech enterprise architektury je implementace řešení Microsoft ISZR Gateway. Jedná se o komplexní řešení pokrývající veškeré potřeby organizace nebo celého resortu, včetně zřizovaných subjektů (těch, které jsou Orgánem Veřejné Moci OVM) k základním registrům. Řešení není „pouhý“ připojovací bod na registry, ale nabízíme zde i celou řadu dalších zajímavých možností.

Ikona: Microsoft Windows Server

Microsoft Windows Server 2012

Nový Windows Server staví na zkušenostech společnosti Microsoft s budováním a provozem veřejných cloudů a přináší vysoce dynamickou, dostupnou a nákladově efektivní platformu pro váš privátní cloud.
Stáhnout zkušební verzi

Ikona: SQL Server

Microsoft SQL Server

SQL Server je produkt vyvinutý v souladu s vizí společnosti Microsoft pro datovou platformu, protože umožňuje kdykoli spravovat data z jakéhokoli místa.
Stáhnout zkušební verzi

Ikona: Microsoft System Center

Microsoft System Center

Řešení System Center pomáhají IT specialistům při správě fyzických a virtuálních IT prostředí v datacentrech, stolních počítačů i dalších zařízení.
Stáhnout zkušební verzi

Ikona: SQL / BizTalk

BizTalk Server

BizTalk Server je serverové řešení společnosti Microsoft pro integraci a propojení.

Pronájem informačního systému úřadu - úřad jako služba
Ilustrační fotografie

Informační systém nemusíte vždy vlastnit, nebo provozovat u sebe na svých vlastních technologiích. Jsou situace a potřeby, kdy pronájem informačního systému je pro vás mnohem výhodnější, než investice do vlastní infrastruktury. Informačním systémem myslíme nejen vaše aplikace, ale i vaše systémové prostředí, ve kterém vaše aplikace provozujete. Místu, kde je pro vás informační systém provozován (a vy platíte jen za jeho užívání), se říká veřejný cloud. Microsoft má pro vás několik cloudových (online) služeb, pomocí kterých si můžete sestavit svůj vlastní informační systém včetně systémového prostředí tak, že ve vaší organizaci v důsledku potřebujete jen počítače pro uživatele a připojení k internetu. Důležité je, že můžete platit jen za to, co skutečně využíváte a spotřebováváte. Cloudové služby by mělo být možné používat v návaznosti na vaše lokálně provozované informační systémy - zejména vyřešit sjednocení identit a přístupových práv s vaším místním adresářem Active Directory tak, aby vaši uživatelé vůbec nepoznali, že pracují v informačním systému, který není fyzicky umístěn ve vašem datovém centru. Dále je pro vás důležité, aby provozovatel cloudových služeb poskytnul dostatečnou ochranu v oblasti bezpečnosti a soukromí dat, což by dle zák. 101/2000 Sb. mělo být ošetřeno ve Smlouvě o zpracování osobních informací mezi správcem a zpracovatelem dat.

Ilustrační fotografie

Jednou z výhod cloudových služeb je podpora mobility - k vašemu informačnímu systému se dostanete odkudkoliv, stačí vám jen připojení k internetu. Další výhodou je garance zálohování dat včetně redundantní geolokace. O vaše data tak nepřijdete, pokud si je ovšem sami nesmažete. I pro tento případ pro vás máme řešení - je možné si aktivovat službu zálohování dat podle přednastaveného scénáře, díky čemuž se můžete vracet i ke staršímu stavu vašich dat a souborů. Podstatnou výhodou našich online služeb je ryhlost jejich nasazení do vašich pracovních postupů. Od jejich objednání máte online službu k dispozici během několika hodin a můžete začít pracovat. Váš administrátor pak již jen nastavuje požadovaný výpočetní výkon pomocí webového rozhraní, popřípadě využije možnosti automatického navýšení kapacity v případě zátěžových špiček. Microsoft Online Services se řídí jasně formulovanými podmínkami Service Level Agreement, a zajištění soukromí dat je podchyceno ve Smlouvě o zpracování dat, která na přání zákazníka může obsahovat i Standardní smluvní doložky podle směrnice Evropského parlamentu a Rady 95/46/ES.

Kancelář a správa dokumentů jako služba

Microsoft Office 365 je online nástroj, který svoji funkcionalitou vychází z Microsoft Office. Ten je vašim uživatelům velmi dobře znám. Umožní Vám přístup a práci s dokumenty a s poštou odkudkoliv a z jakéhokoliv počítače připojeného k Internetu. V kombinaci s našimi cloudovými službami Microsoft Exchange Online, Microsoft Lync Online a Microsoft Sharepoint Online máte k dispozici prostředí, které vám umožní spolupráci vašich zaměstnanců online, aniž byste museli investovat do vlastní ICT infrastruktury.

Agendové systémy jako služba

Agendový systém postavený na jedné datové a procesní platformě, která může být s výhodou sdílena pro většinu agend zpracovávaných na úřadě, významně šetří vaše finanční finanční prostředky. Pokud se vám nechce investovat do pořízení platformy pro agendový systém, nabízíme vám naše řešení Microsoft CRM Online. Úpravu stávajících a tvorbu nových agend v takovém systému může úřad zvládnout i vlastními silami. Máte tedy všechny výhody platformy pro agendové systémy (podrobnosti v sekci Agendové systémy), ale platíte jen za to, co skutečně potřebujete a používáte.

Infrastruktura a servery jako služba

Pokud dnes provozujete nějaké své informační systémy a aplikace na vlastních serverech a potýkáte se často s nedostatkem místa a výkonu těchto serverů, je pronájem infratsruktury pro provoz informačního systému pro vás správný krok. Microsoft pro tyto účely nabízí online službu Windows Azure. Pronajatou infrastrukturu můžete jednoduše integrovat s vaší vlastní infrastrukturou tak, že to vaši uživatelé, ani vaše informační systémy nepoznají.

Ikona: Microsoft Office 2010

Microsoft Office 365

Služby Microsoft Office 365 vám umožňují pracovat takřka odkudkoli a na prakticky libovolném zařízení, ať již jste profesionál, nebo menší firma.
Stáhnout zkušební verzi

Ikona: Microsoft Dynamics

Microsoft Dynamics CRM Online

Prostřednictvím řešení Microsoft Dynamics CRM Online získáváte výkonné CRM řešení poskytované ve formě cloudové služby.

Ikona: Windows Azure

Windows Azure

Platforma Windows Azure je platforma pro služby technologie cloud computing hostované v datacentrech společnosti Microsoft.
Stáhnout zkušební verzi

Ikona: Microsoft Windows

Windows Intune

Nástroj pro správu koncových počítačů, ke kterému nepotřebujete vytvářet infrastrukturu. Platba měsíčním paušálem.
Stáhnout zkušební verzi

České případové studie

Zahraniční případové studie

 • Provincia di Lecco v severní Itálii
  chtěla nabídnout sjednocený systém komunikace a týmové spolupráce 90 obcím ve své jurisdikci. Po zvážení možností Lotus Notes, Google Apps, a Microsoft Online Services, provincie vybrala nakonec řešení Office 365, a to služby Microsoft Exchange online, SharePoint online, a Lync online. Předpokládané úspory byly vyhodnoceny na 150.000 EUR ročně.