Státní správa

Výkon státní správy zahrnuje široké spektrum různorodých úřadů, institucí a organizací. Stejně tak různé jsou i jejich potřeby. Co ale mají společného, je tlak na efektivitu, transparentnost a spolehlivost zajištění výkonu státní správy. Vnímáme stát jako jeden velký subjekt, v rámci kterého vám pomáháme bořit resortní hranice a pohledy, které klienty veřejné správy nezajímají.

Nabízíme vám řešení, díky kterým budete lépe komunikovat v rámci resortů, mezi nimi, ale i napříč celou veřejnou správou. Budete díky nim jednodušeji a bezpečněji sdílet data a informace. Dostanete pod úplnou kontrolu vaše výdaje a jejich řízení. Umožníme vám, aby jste nejen navenek, ale i uvnitř fungovali moderně a přívětivě.

Agendové systémy
Ilustrační fotografie

Každý subjekt veřejné správy zabezpečuje zpracování zákonem svěřených agend. V dnešní době se většina agend zpracovává elektronicky, avšak pro maximální zefektivnění jednotlivých procesů je třeba promyslet možné alternativy a rizika.

Agendový systém by měl být modulární a konfigurovatelný tak, aby dával možnost jednoduše přidávat zpracování dalších nových agend, a současně také rychlou a nenákladnou úpravu stávajících agend (tak aby byly v souladu se změnami legislativy).

Agendový systém musí být jednoduše rozšiřitelný pro takový počet uživatelů, který úřad nebo celý resort aktuálně potřebuje. Musí umět zpracovávat elektronická podání, která jsou úřadu doručena systémem datových schránek a dále zpracována elektronickou spisovou službou.

Agendový systém by měl být dále integrován s dalšími provozními systémy tak, aby bylo snadné automatizovat vstupy a výstupy dat z různých interních zdrojů bez nutnosti manuálních operací "kopíruj a vlož" mezi několika otevřenými okny na monitoru. Agendové systémy by také měly umožnit vizuální konfiguraci úředních procesů tak, aby průběžné změny v procesech mohly být nastaveny oprávněnými uživateli, bez nutnosti změn softwarového kódu.

Ilustrační fotografie

Agendový systém postavený na jedné datové a procesní platformě, která může být s výhodou sdílena pro většinu agend zpracovávaných na úřadě, významně šetří finanční prostředky veřejné správy. To se týká nejen nákladů na pořízení agendového systému a jeho implementaci, ale i nákladů na jeho provoz. Úpravu stávajících a tvorbu nových agend v takovém systému může úřad zvládnout i vlastními silami. Pokud se rozhodnete řešit komplexnější agendy dodavatelským způsobem, je v takovém případě výhodou, že nad vaší platformou pro agendové systémy můžete operovat současně více dodavatelů. Nejste tak v "područí" jednoho dodavatele, a provoz a úpravy agendového systému řešíte levněji.

V případě využití Dynamics CRM jakožto platformy pro "extended relationship management - xRM", máte možnost využití silných vizuálních nástrojů pro vytváření vstupních formulářů, relačních vazeb mezi databázemi, a výstupních obrazovek nebo tiskových formátů. Aplikace typu sledování záznamů lze kompletně vytvořit bez jediného řádku programovacího kódu, a bez nutnosti studování složité dokumentace. Ve spolupráci s Microsoft SharePoint lze centralizovaně sdílet dokumenty a úřední listiny, a lze snadno vyřešit propojení na jiné nosné systémy.

Diagram: Chytrý portál veřejné správy
 • MARBES CONSULTING s.r.o. – AGENDIO
 • CDL System - Zakázkové aplikace nad Microsoft Dynamics CRM
 • Infinity - Řízení agend nad Microsoft Dynamics CRM
 • Ness - agendové aplikace nad Microsoft Dynamics CRM
 • Aquasoft - Modulární správní systém, Výběr spotřebních daní a pokut pro celní správu
Diagram: Chytrý portál veřejné správy
Ikona: Microsoft Dynamics CRM

Microsoft Dynamics CRM

Microsoft Dynamics CRM je komplexní řešení pro řízení zákaznických vztahů, které poskytuje veškeré potřebné nástroje a funkce.
Stáhnout zkušební verzi

Ikona: Microsoft SharePoint

Microsoft SharePoint

Microsoft SharePoint je integrovaná sada serverových funkcí, pomocí kterých lze zlepšit efektivitu organizace.
Stáhnout zkušební verzi

Ikona: Microsoft Office

Microsoft Office

Produkty Microsoft Office usnadňují práci s informacemi, zvyšují produktivitu a zlepšují vzájemnou spolupráci zaměstnanců.
Stáhnout zkušební verzi

Ikona: Microsoft SQL Server

Microsoft SQL Server

SQL Server je produkt vyvinutý v souladu s vizí společnosti Microsoft pro datovou platformu, protože umožňuje kdykoli spravovat data z jakéhokoli místa.

České případové studie

Zahraniční případové studie

 • Ministerstvo vnitra regionu Catalunya (Španělsko)
  nasadilo nový systém sledování a ochrany obětí domácího násilí, které umožňuje lépe vyhodnocovat situační aspekty, provádět pravidelnou kontrolu obětí, a hlavně zavést standardizované procesy kontroly a prevence do všech lokalit. Řešení založené na Microsoft Dynamics CRM zvyšuje pracovní produktivitu, zlepšuje proces kontroly, a v celkovém pohledu snižuje náklady na provádění dané agendy.
 • Ministerstvo zemědělství USA, Risk Management Agency
  nasadili Microsoft Dynamics CRM pro sledování pojistných případů farmářů, uplatňovaných v případě přírodních katastrof a značné neúrody. 500 zaměstnanců Risk Management Agency má nyní mnohem efektivnější přístup k jednotlivým případů, jejich řešení prostřednictvím pojišťovacích agentů, a způsobů vypořádání. Integrované řešení Dynamics CRM ve spolupráci s Microsoft SharePoint dokáže propojit vstupní informace z více zdrojů, připravit podklady pro kvalitnější rozhodování, a zaměstnanci nyní dokáží sestavit nové výstupní reporty svépomocí v řádu minut, zatímco dříve bylo nutné zapojit externí zdroje a úpravy trvaly i několik dní.
 • Pensylvánský Úřad generálního prokurátora (USA)
  se rozhodl nasadit Microsoft Dynamics CRM 2011 ve funkci vývojového frameworku xRM, aby snížil náklady na práci externích programatorů, a aby urychlil automatizaci nových nebo změněných agend.

Kukátko - přístup k datům základních registrů
Ilustrační fotografie

Každý úřad má od 1.července 2012 povinnost ověřovat referenční údaje občanů a firem v základních registrech. To provádí s využitím jeho agendových informačních systémů, které na základní registry (s využitím Informačního sytému základních registrů) připojí. Každému úřadu ale většinou zůstane část agend, na jejichž zpracování žádný agendový informační systém nepoužívá. I v takových případech ale musí provádět ověřování referenčních dat v základních registrech. Pro tento účel je vhodné použít Kukátko, nástroj pro nahlížení do základních registrů. Kukátko samozřejmě splňuje všechny povinnosti, které jsou vyžadovány legislativou, jako je řízení přístupu uživatelů, nebo logování záznamů o tom, kdo kam a proč přistupoval.

Ilustrační fotografie

Kukátko je velmi snadno nasaditelné pro celý váš úřad. Jeho velkou výhodou je, že využívá vaši existující interní databázi uživatelů, které většina organizací provozuje v Microsoft ActiveDirectory. Na počítačích vašich uživatelů nemusíte nic instalovat, Kukátko spouštíte pomocí internetového prohlížeče. Můžete zvolit několik způsobů instalace a využívání (zakoupení licence, pronájem licence), nebo případně si Kukátko můžete objednat jako službu v cloudu. Více informací najdete na adrese www.autocont.cz/kukatko.

Ikona: .NET

.NET

.NET je nedílnou součástí mnoha aplikací běžících na Windows a poskytuje běžné funkce pro běh aplikací.

Ikona: Microsoft SQL Server

Microsoft SQL Server

SQL Server je produkt vyvinutý v souladu s vizí společnosti Microsoft pro datovou platformu, protože umožňuje kdykoli spravovat data z jakéhokoli místa.
Stáhnout zkušební verzi

Ikona: Windows Azure

Microsoft Office 365

Platforma Windows Azure je platforma pro služby technologie cloud computing hostované v datacentrech společnosti Microsoft.
Stáhnout zkušební verzi

České případové studie

 • Nasazení Kukátko na Ministerstvu průmyslu a obchodu
Efektivní financování veřejné správy
Ilustrační fotografie

Ústřední orgány státní správy a jimi řízené organizace potřebují navrhovat a udržovat svoje rozpočty jednak podle programů, které provádějí v rámci volebního nebo programovacího období, a dále podle zákonem stanovených činností např. v oblasti mandatorních výdajů. Kromě toho je nutné spravovat obvyklé agendy jako jsou základní prostředky, inventář, mzdy, obstarávání a platby. Takový rozsah správy veřejných financí vyžaduje komplexní, současně však velmi adaptabilní a nástroje, vyhovující vašim pracovníkům rovněž z hlediska ovládání a srozumitelnosti jejich funkce. Uživatelé vyžadují flexibilní rozpočtování a účinný controlling výdajů. Systém by měl rovněž umožňovat účtování projektů na externí zdroje financování - např. regionální operační programy EU. Uživatelé také potřebují stále silnější nástroje pro analýzu dat (Business Intelligence) a pro vytváření ad-hoc datových reportů. V poslední době jsou aktuální i řešení pro otevřená data veřejné správy (Open Government Data), jak roste zájem občanů a občanských iniciativ o transparentní náhled do veřejných financí.

Ilustrační fotografie

Řešení financí vašeho resortu nebo úřadu na bázi Microsoft Dynamics Axapta poskytuje komplexní nástroje pro rozpočet, controlling, data warehousing, BI, a také integraci s externími zdroji dat prostřednictvím otevřených rozhraní. Axapta se hladce integruje s nástroji Microsoft Office pro vstupy a výstupy dat či dokumentů. Vaši uživatelé brzy zjistí, že systém má přátelské a intuitivní ovládání, obdobné Windows a Office, což urychluje proces implementace a snižuje rizika ve srovnání s jinými systémy. Axapta podporuje vydávání i příjem elektronických faktur. Axapta je lehce konfigurovatelná z hlediska měnících se úředních procesů, a dokáže růst s vámi dle vašich požadavků. Microsoft SQL Server Analysis Services poskytuje silné nástroje pro tvorbu prediktivních analýz (OLAP) a rozhodování v reálném čase, Reporting Services zase nástroje pro vytváření výstupů, a vizualizaci výsledků prostřednictvím funkce Power View. SQL Server 2012 Analysis Services ve spojení s nástroji BI umožňují zpracování Big Data na platformě Hadoop s odezvou pod jednu sekundu. SQL Server PowerPivot pro Microsoft Excel dává prostor běžným uživatelům a občanům k vizuální analýze velkých databází v oblasti otevřených dat.

Ikona: Microsoft Dynamics

Microsoft Dynamics Axapta / Navision

Microsoft Dynamics je komplexní řešení pro řízení zákaznických vztahů, které poskytuje veškeré potřebné nástroje a funkce.

Ikona: SharePoint

Microsoft SharePoint

Microsoft SharePoint je integrovaná sada serverových funkcí, pomocí kterých lze zlepšit efektivitu organizace.
Stáhnout zkušební verzi

Ikona: Microsoft Office 2010

Microsoft Office

Produkty Microsoft Office usnadňují práci s informacemi, zvyšují produktivitu a zlepšují vzájemnou spolupráci zaměstnanců.
Stáhnout zkušební verzi

Ikona: SQL Server

Microsoft SQL Server

SQL Server je produkt vyvinutý v souladu s vizí společnosti Microsoft pro datovou platformu, protože umožňuje kdykoli spravovat data z jakéhokoli místa.
Stáhnout zkušební verzi

České případové studie

Zahraniční případové studie

 • Německý Landratsamt Ebersberg (nedaleko Mnichova)
  chtěl zlepšit transparentnost a efektivnost správy veřejných financí. Vybrané řešení na bázi Microsoft Dynamics Navision poskytuje svým uživatelům okamžitý přehled o okresních financích, silné analytické nástroje, a elegantní propojení s Microsoft Excel pro zpracování reportů a modelování dat.
 • Ministerstvo dopravy státu Mississippi (USA)
  potřebovalo lepší přehled o stavu financí a jejich vydání na dopravní stavby. Bylo vybráno řešení založené na Microsoft PowerPivot a SQL Server 2008 Reporting Services, které poskytuje uživatelům intuitivní ovládání a umožňuje jim analyzovat státní finance dle dlouhodobých i okamžitých potřeb.
 • Úřad ministerského předsedy Spojených arabských emirátů (UAE)
  vytyčil strategické cíle vládnutí za pomoci více než 3.000 výkonnostních indikátorů (Key Performance Indicators), ve snaze snížit podíl ropného průmyslu na celkovém hrubém národním produktu. Úřad následně zvolil platformu pro tento úkol platformu Microsoft Performance Point jako nadstavbu SharePoint Serveru a Microsoft SQL Serveru. Řešení bylo vyvinuto a nasazeno během 6 měsíců, a poskytuje přehledy (dashboards) z 36 ministerstev a úřadů v téměř reálném čase.
Efektivní úřad
Ilustrační fotografie

Úřad, který chce být efektivní a přívětivý vůči občanovi a dalším svým "zákazníkům", musí pracovat elektronicky a efektivně nejen navenek, ale i uvnitř. Úředník, který zpracovává elektronicky běžné činnosti individuální produktivity jako jsou editace a revize dokumentů, sledování nákladů, elektronická pošta atd., může svoje dovednosti a znalosti s výhodou využít i při práci s profilovými aplikacemi vašeho úřadu. Přitom lze dále zlepšovat využití možností vašeho stávajícího kancelářského softwaru, a to zejména v oblasti týmové spolupráce, archivace a vyhledávání v dokumentech a elektronických listinách. Kromě toho lze dosáhnout vyšší produktivity práce hladkým propojením kancelářských aplikací s dalšími systémy, jako jsou velké agendové informační systémy nebo datové sklady. Proto zásadně nepodceňujeme oblast vnitřního provozu každého úřadu. Máme pro Vás nástroje, které Vám umožní mít činnost úřadu pod kontrolou.

Ilustrační fotografie

Obvyklým standardem práce běžného úředníka dnes bývá textový procesor, nějaký ten spreadsheet, elektronická pošta, a browser. Existují však elektronické procesy nad rámec posílání dokumentů v příloze elektronické pošty, kterými lze podstatně zvýšit produktivitu práce i efektivitu rozhodování. Elektronizované vnitřní procesy jsou nutnou podmínkou pro efektivní týmovou spolupráci, a také pro mobilitu zaměstnanců, především těch, kteří mají rozhodovací pravomoci a jsou důležití při schvalovacích procesech. Tito zaměstnanci většinou nejvíce cestují na různá jednání a "papírové" procesy by jim neumožnily, aby např. ze služební cesty zrevidovali koncept dokumentu, schválili proplacení faktury, nebo se urychleně vyjádřili k žádosti o služební cestu. Portál úředníka postavený na platformě Microsoft SharePoint, ve spolupráci s Microsoft Exchange a Microsoft Office, poskytuje univerzální a uživatelsky přívětivou platformu pro týmovou spolupráci, včetně funkce workflow a správy dokumentů a listin, a to s vazbami na externí nosné aplikace - např. pomocí modulu SharePoint Business Connectivity Services.

Ikona: Microsoft Windows Server

Microsoft Windows Server 2012

Nový Windows Server staví na zkušenostech společnosti Microsoft s budováním a provozem veřejných cloudů a přináší vysoce dynamickou, dostupnou a nákladově efektivní platformu pro váš privátní cloud.
Stáhnout zkušební verzi

Ikona: SharePoint

Microsoft SharePoint

Microsoft SharePoint je integrovaná sada serverových funkcí, pomocí kterých lze zlepšit efektivitu organizace.
Stáhnout zkušební verzi

Ikona: SQL Server

Microsoft SQL Server

SQL Server je produkt vyvinutý v souladu s vizí společnosti Microsoft pro datovou platformu, protože umožňuje kdykoli spravovat data z jakéhokoli místa.
Stáhnout zkušební verzi

Ikona: Microsoft Exchange

Microsoft Exchange Server 2010

Microsoft Exchange 2010 je nejnovější verze prvotřídního podnikového řešení společnosti Microsoft pro zasílání zpráv a spolupráci.
Stáhnout zkušební verzi

Ikona: Microsoft Office 2010

Microsoft Office 2010

Produkty Microsoft Office usnadňují práci s informacemi, zvyšují produktivitu a zlepšují vzájemnou spolupráci zaměstnanců.
Stáhnout zkušební verzi

České případové studie

Zahraniční případové studie

 • Ministerstvo financí města Hamburg (Německo)
  hledalo možnosti zlepšení svých dřívějších rozhodovacích procesů a současně snížení provozních nákladů. Bylo vybráno řešení vyvinuté Microsoft Consulting Services nad SharePoint Server 2010. Předpokládané úspory během 5-letého období byly vyčísleny na 10 mil EUR. Projekt vytvořil nové procesy workflow, a dramaticky zrychlil rozhodovací procesy ve městě zobvyklých několika dní na desítky minut.
 • Rakouské ministerstvo vnitra
  chtělo zlepšit interní procesy objednávání materiálu, a dále umožnit mobilním pracovníkům účastnit se schvalovacích řízení. Výsledkem řešení na bázi Microsoft Office 2010 a SharePoint 2010 bylo snížení objednávacího procesu o 80% a obstarávacího cyklu o 66%.
 • Služba imigrace a státní příslušnosti (USA)
  potřebovala zlepšit týmovou spolupráci úředníků při řešení imigračních případů. Nasadili proto Microsoft SharePoint jako "Enterprise Collaboration Network" pro společnou práci 19.000 úředníků. Řešení bylo nasazeno a plně využíváno během 12 měsíců, a dokázalo změnit pracovní návyky od individuálního k týmovému přístupu.
Efektivní komunikace
Ilustrační fotografie

Naše státní správa je čím dál více v pohybu, má různá detašovaná pracoviště, řídící pracovníky a inspektory vyjíždějící do terénu, a přesto požadující být v dosahu a moci průběžně konzultovat svoje úkoly nebo se na dálku účastnit porad a rozhodovacích procesů. Dnešním trendem je nejen mobilní přístup k elektronické poště, ale kompletní dosažitelnost pomocí jednoho telefonního čísla a elektronické identity, bez ohledu na to, odkud a jakým prostředkem se člověk připojuje. Naším cílem je propojení obvyklých kancelářských aplikací s indikací přítomnosti, plánování a přístup k tele- či videokonferencím na jediné kliknutí, propojení hlasové a elektronické pošty, až po úplné nahrazení klasických telefonů notebooky, tablety, IP- či chytrými telefony. To vše lze zajistit v modelu místního datového centra, hostovaného řešení, nebo formou veřejné sdílené služby Microsoft Office 365.

Ilustrační fotografie

Úředníci mohou plánovat a připojovat se k telekonferencím jedním kliknutím ze známého prostředí klienta Microsoft Outlook. Kolegové v týmu jsou dosažitelní bez ohledu na typ koncového zařízení, všude je indikován semaforový symbol jejich přítomnosti, mají k dispozici intranetový pracovní prostor pro sdílené dokumenty, a mohou realizovat týmové konference včetně externích účastníků připojených přes webové rozhraní v kombinaci se zpětným zavoláním na klasický telefon. K dispozici jsou vlastnosti moderních IP ústředen jako integrace běžných telefonů, přepínání koncových zařízení během hovoru, přečtení textu emailu nebo SMS zprávy hlasovým automatem, a samozřejmě integrace chytrých telefonů přes 3G nebo WiFi sítě na platformách Windows Phone, iPhone/iPad, Android, a Symbian.

Ikona: Microsoft Lync

Microsoft Lync

Microsoft Lync představuje ucelené řešení pro hlas, rychlé zprávy, audio, video a webové konference v bohatším a jednodušším prostředí.
Stáhnout zkušební verzi

Ikona: Microsoft Office 2010

Microsoft Office

Produkty Microsoft Office usnadňují práci s informacemi, zvyšují produktivitu a zlepšují vzájemnou spolupráci zaměstnanců.
Stáhnout zkušební verzi

Ikona: Microsoft Exchange

Microsoft Exchange

Microsoft Exchange 2010 je nejnovější verze prvotřídního podnikového řešení společnosti Microsoft pro zasílání zpráv a spolupráci.
Stáhnout zkušební verzi

Ikona: SharePoint

Microsoft SharePoint

Microsoft SharePoint je integrovaná sada serverových funkcí, pomocí kterých lze zlepšit efektivitu organizace.
Stáhnout zkušební verzi

Ikona: Microsoft Office 2010

Microsoft Office 365

Služby Microsoft Office 365 vám umožňují pracovat takřka odkudkoli a na prakticky libovolném zařízení, ať již jste profesionál, nebo menší firma.
Stáhnout zkušební verzi

Ikona: Windows Phone

Windows Phone

Když jste zrovna na cestách, nemusíte své zákazníky omezovat, díky Windows Phone zůstanete v kontaktu neustále při zachování komfortu své kanceláře.

České případové studie

Zahraniční případové studie

 • Scottish Borders Council (UK)
  hledal možnosti omezení cestovních nákladů a při současném nasazení IP komunikací. Bylo vybráno řešení založené na Microsoft Office Communication Server / Lync, s předpokladem snížení nákladů o více než 1 mil GBP za 3 roky. Pracovníci omezili cestování a vykázali nárůst produktivity nejméně 20 min. denně.
 • Ministerstvo nerostného bohatství státu Wisconsin (USA)
  nasadilo řešení sjednocené komunikace za účelem snížení cestovních nákladů a časových ztrát, a také nákladů za spojení z mobilních telefonů. Konferenční řesení postavené na Microsoft Office Live Meeting online (veřejný cloud) má přinést úspory přibližně 170.000 USD již v prvním roce.
 • Rozlehlý stát Montana (USA)
  zvolil komunikační řešení založené na Microsoft Lync, Exchange, a SharePoint pro svých 12 tisíc zaměstnanců z 26 úřadů, dislokovaných v 600 lokalitách. Systém byl rychle přijat a výrazně snížil provozní náklady.
Mobilní úřad
Ilustrační fotografie

Moderní trendy a nové způsoby práce pronikají stejným způsobem do firem i do veřejné správy. Díky snižování cen technologií a zyšování úrovně pokrytí území vysokorychlostním internetem dochází k zásadním změnám v mobilitě pracovníků úřadů státní správy, včetně jejich poboček, služeben, nebo detašovaných pracovišť. Dnešní úředník vyžaduje zabezpečený přístup do aplikací úřadu, a politické vedení běžně vyžaduje připojení jejich soukromých chytrých mobilů a tabletů, což způsobuje nemalé komplikace správcům sítí a zvyšuje bezpečnostní rizika. Přesto je vize pracovního prostředí, umožňujícího pracovat odkudkoliv, velice lákavá. Už se vám někdy stalo, že jste na služební cestě potřebovali aktuální verzi dokumentu, který ale zůstal uložen někde v počítači u vás na úřadě? To se vám s využitím našeho řešení nestane. Elektronická mobilita zaměstnanců vám umožní pracovat odkudkoliv tak, jako byste seděli ve své kanceláři na vašem úřadě.

Ilustrační fotografie

Mobilitou úřadu můžete významně urychlit a zefektivnit některé vaše procesy a činnosti. Pokud již máte efektivně a bezpapírově pracující úřad, i tehdy můžete jeho produktivitu dále zvýšit tím, že umožníte zaměstnancům pracovat odkudkoliv. To samozřejmě neznamená, že na úřadě přestanou obsluhovat úředníci požadavky občanů a všichni začnou sedět doma. Mobilita úředníků je vhodná pro určité případy (služební cesty, jednání na jiných úřadech, nebo v rámci správního řízení), případně pro určité pozice (vedoucí úředníci, uvolnění politici). Mobilitou zajistíte, že faktury a další finanční doklady nečekají na to, až jejich příslušný schvalovatel přijede ze služební cesty a odsouhlasí je. Mobilitu Vašeho úřadu oceníte i v termínově vypjatých situacích, kdy například dokončujete přípravu materiálů pro jednání vedení úřadu a potřebujete do finalizace a schvalování zapojit více vašich zaměstnanců, případně politiků, kteří aktuálně nejsou všichni fyzicky na úřadě.

 • Anect - Řešení pro vzdálený přístup
 • AutoCont - přístup pro mobilní uživatele
 • SKIL - mobilní řešení pro sběr dat v terénu
 • Tieto - Mobilní aplikace pro Windows Phone 7/7.5/8
Ikona: Microsoft Windows 8

Microsoft Windows

Windows 8 je nová verze operačního systému, která přináší nové možnosti interakce s počítačem, novinky v uživatelském prostředí, vyšší bezpečnosti a další vylepšené funkce.
Stáhnout zkušební verzi

Ikona: Windows Phone

Windows Phone

Když jste zrovna na cestách, nemusíte své zákazníky omezovat, díky Windows Phone zůstanete v kontaktu neustále při zachování komfortu své kanceláře.

Ikona: Microsoft Office 2010

Microsoft Office

Produkty Microsoft Office usnadňují práci s informacemi, zvyšují produktivitu a zlepšují vzájemnou spolupráci zaměstnanců.
Stáhnout zkušební verzi

Ikona: SharePoint

Microsoft SharePoint

Microsoft SharePoint je integrovaná sada serverových funkcí, pomocí kterých lze zlepšit efektivitu organizace.
Stáhnout zkušební verzi

Ikona: Microsoft System Center

Microsoft System Center

Řešení System Center pomáhají IT specialistům při správě fyzických a virtuálních IT prostředí v datacentrech, stolních počítačů i dalších zařízení.
Stáhnout zkušební verzi

 • Nizozemské soudnictví vyřešilo potřeby mobility svých 12.500 zaměstnanců
  nasazením Windows 7, Active Directory, System Center, SharePoint, a Lync. Zabezpečení notebooků se realizuje pomocí BitLocker a BitLocker To Go. Asi 30% aplikací bylo převedeno do klientské virtualizace pomocí Microsoft Application Virtualization (App-V) za účelem snížení provozních nákladů.
 • Norské ropné ředitelství
  jeho zaměstnanci jsou většinou na cestách, když kontrolují místa těžby ropy. Organizace rozhodla o plošném upgradu na notebooky s Windows 7 a využití Direct Access pro hladké, přitom zabezpečené připojení mobilních pracovníků k podnikové síti. Zabezpečení dat notebooků je pomocí BitLocker, na pamětích USB flash je pomocí BitLocker To Go.
 • Turecké Ministerstvo zahraničních věcí
  nasadilo pro svých asi 5.000 zaměstnanců ve 185 lokalitách po celém světě zabezpečené mobilní řešení založené na Windows 7, AppLocker pro vymezení instalace aplikací, Direct Access pro časově omezený zabezpečený přístup k síti, a BitLocker pro šifrování pevných disků. Výsledkem je vyšší produktivita práce, lepší konektivita, a vyšší zabezpečení, rovněž díky Group Policies založených na Active Directory.
Integrace úřadu na Základní registry
Ilustrační fotografie

Problematika základních registrů je aktuální téma českého eGovernmentu. Jak jistě víte, máte na základě zákona o základních registrech několik povinností. Pomůžeme vám připojit váš úřad, město, případně i vaše řízené organizace k základním registrům. Připojení bude bezpečné, dostatečně výkonné a bude vám pomáhat efektivně zajistit připojení jednotlivých agendových informačních systémů. Všechny bezpečnostní a přístupové logovací soubory vám uložíme na jedno místo, kde se v nich (v případě kontroly Úřadu pro ochranu osobních údajů) snadno vyznáte. Microsoft ISZR Gateway, naše řešení pro připojení k základním registrům, je řešení a poskytuje služby, které nejenže zajistí splnění vašich zákonných povinností, ale obsahují i vlastnosti, které nabízí další přidanou hodnotu pro Vámi provozované AIS.

Ilustrační fotografie

Připojení vašeho úřadu můžete mít zcela pod kontrolou, a nemusíte řešit netriviální protokol komunikace s ISZR, spolehlivost komunikace a implementaci zákonných požadavků vyplývajících z podmínek pro připojení k ISZR. Všechny auditní informace o přístupu úřadu jsou na jednom místě. Při případné kontrole Úřadu pro ochranu osobních údajů snadno dohledáte, kdo a proč přistupoval k datům v základních registrech včetně případných dat (názvů polí), které mohla osoba shlédnout. Pro všechny své interní IS vytváříte jen jedno rozhraní pro komunikaci (nižší výdaje), v případě změn rozhraní na ISZR měníte jen vnější rozhraní své ISZR Gateway a tím výrazně šetříte finanční prostředky. Informační systémy využívající referenční údaje nezatěžují zbytečnou online komunikací připojení k Základním registrům, které je značně přetěžované a někdy může trvat velmi dlouho, než se odpověď na online dotaz vrátí. Díky ISZR Gateway (modulu Referenční DB) zvyšujete bezpečnost a kontrolu nad uloženými referenčními údaji ze základních registrů, přičemž je automaticky zajištěna aktualizace těchto údajů. Touto architekturou dosáhnete výrazného snížení administrativní zátěže i nákladů na úpravy softwaru při připojování Vašich IS jako AIS k základním registrům.

Microsoft ISZR Gateway

spolehlivé a bezpečné připojení resortu a jeho organizací k základním registrům

Problematika základních registrů ISZR je aktuální téma českého eGovernmentu. Vaše ministerstvo, stejně jako ostatní orgány veřejné moci, má na základě zákona o základních registrech několik povinností, které musíte v souladu s touto legislativou splnit. Nabízíme Vám řešení a služby, které nejenže zajistí splnění vašich zákonných povinností, ale obsahuje i vlastnosti, které nabízí další přidanou hodnotu pro vámi provozované AIS. Řešení je od samého začátku navrhováno jako robustní, bezpečné a přitom dostatečně otevřené pro zabudování specifických požadavků zákazníků.

Proč se integrovat na Základní registry

Zákon 11/2009 Sb. O základních registrech vám a všem ostatním Orgánům veřejné moci ukládá povinnost připojit se na základní registry. Vaše informační systémy musí využívat tzv. referenční údaje uložené v základních registrech. Tyto údaje jsou sdílené a průběžně aktualizované v rámci celé státní správy. V základních registrech jsou uložena data o fyzických osobách, právnických osobách a adresách objektů. Mezi typické referenční údaje patří například jméno, příjmení, datum narození u občanů, IČO, adresa pobytu, adresa provozovny, atd. Jedná se tedy často o velice citlivé informace, proto je při práci s těmito údaji nutné zajistit odpovídající úroveň zabezpečení. Systém základních registrů je v ostrém provozu již od července 2012. Pokud váš informační systém dosud nevyužívá napojení na základní registry a měl by, pak vězte, že je ten správný čas. Pro připojení na základní registry (tedy integraci vašich informačních systémů s Informačním systémem základních registrů) lze zvolit různé strategie. Vždy je však potřeba zvážit především složitost celé problematiky, četnost komunikace, maximální čas na odezvu, množství přenášených údajů mezi informačním systémem a základními registry, zabezpečení přenosu a v neposlední řadě latenci, škálovatelnost a spolehlivost celého řešení.

Graf: ISZR Gateway - Základní registry

Řešení Microsoft ISZR Gateway

Systémové a strategické řešení postavené na principech enterprise architektury je implementace řešení Microsoft ISZR Gateway. Jedná se o komplexní řešení pokrývající veškeré potřeby organizace nebo celého resortu, včetně zřizovaných subjektů (těch, které jsou Orgánem Veřejné Moci OVM) k základním registrům. Řešení není „pouhý“ připojovací bod na registry, ale nabízíme zde i celou řadu dalších zajímavých možností.

Ikona: Microsoft Windows Server

Microsoft Windows Server 2012

Nový Windows Server staví na zkušenostech společnosti Microsoft s budováním a provozem veřejných cloudů a přináší vysoce dynamickou, dostupnou a nákladově efektivní platformu pro váš privátní cloud.
Stáhnout zkušební verzi

Ikona: SQL Server

Microsoft SQL Server

SQL Server je produkt vyvinutý v souladu s vizí společnosti Microsoft pro datovou platformu, protože umožňuje kdykoli spravovat data z jakéhokoli místa.
Stáhnout zkušební verzi

Ikona: Microsoft System Center

Microsoft System Center

Řešení System Center pomáhají IT specialistům při správě fyzických a virtuálních IT prostředí v datacentrech, stolních počítačů i dalších zařízení.
Stáhnout zkušební verzi

Ikona: SQL / BizTalk

BizTalk Server

BizTalk Server je serverové řešení společnosti Microsoft pro integraci a propojení.

Cloudové sloužby pro resorty
Ilustrační fotografie

Informační systém nemusíte vždy vlastnit, nebo provozovat u sebe na svých vlastních technologiích. Jsou situace a potřeby, kdy pronájem informačního systému je pro vás mnohem výhodnější, než investice do vlastní infrastruktury. Informačním systémem myslíme nejen vaše aplikace, ale i vaše systémové prostředí, ve kterém vaše aplikace provozujete. Místu, kde je pro vás informační systém provozován (a vy platíte jen za jeho užívání), se říká veřejný cloud. Microsoft má pro vás několik cloudových (online) služeb, pomocí kterých si můžete sestavit svůj vlastní informační systém včetně systémového prostředí tak, že ve vaší organizaci v důsledku potřebujete jen počítače pro uživatele a připojení k internetu. Důležité je, že můžete platit jen za to, co skutečně využíváte a spotřebováváte. Cloudové služby by mělo být možné používat v návaznosti na vaše lokálně provozované informační systémy - zejména vyřešit sjednocení identit a přístupových práv s vaším místním adresářem Active Directory tak, aby vaši uživatelé vůbec nepoznali, že pracují v informačním systému, který není fyzicky umístěn ve vašem datovém centru. Dále je pro vás důležité, aby provozovatel cloudových služeb poskytnul dostatečnou ochranu v oblasti bezpečnosti a soukromí dat, což by dle zák. 101/2000 Sb. mělo být ošetřeno ve Smlouvě o zpracování osobních informací mezi správcem a zpracovatelem dat.

Ilustrační fotografie

Jednou z výhod cloudových služeb je podpora mobility - k vašemu informačnímu systému se dostanete odkudkoliv, stačí vám jen připojení k internetu. Další výhodou je garance zálohování dat včetně redundantní geolokace. O vaše data tak nepřijdete, pokud si je ovšem sami nesmažete. I pro tento případ pro vás máme řešení - je možné si aktivovat službu zálohování dat podle přednastaveného scénáře, díky čemuž se můžete vracet i ke staršímu stavu vašich dat a souborů. Podstatnou výhodou našich online služeb je ryhlost jejich nasazení do vašich pracovních postupů. Od jejich objednání máte online službu k dispozici během několika hodin a můžete začít pracovat. Váš administrátor pak již jen nastavuje požadovaný výpočetní výkon pomocí webového rozhraní, popřípadě využije možnosti automatického navýšení kapacity v případě zátěžových špiček. Microsoft Online Services se řídí jasně formulovanými podmínkami Service Level Agreement, a zajištění soukromí dat je podchyceno ve Smlouvě o zpracování dat, která na přání zákazníka může obsahovat i Standardní smluvní doložky podle směrnice Evropského parlamentu a Rady 95/46/ES.

Kancelář a správa dokumentů jako služba

Microsoft Office 365 je online nástroj, který svoji funkcionalitou vychází z Microsoft Office. Ten je vašim uživatelům velmi dobře znám. Umožní Vám přístup a práci s dokumenty a s poštou odkudkoliv a z jakéhokoliv počítače připojeného k Internetu. V kombinaci s našimi cloudovými službami Microsoft Exchange Online, Microsoft Lync Online a Microsoft Sharepoint Online máte k dispozici prostředí, které vám umožní spolupráci vašich zaměstnanců online, aniž byste museli investovat do vlastní ICT infrastruktury.

Agendové systémy jako služba

Agendový systém postavený na jedné datové a procesní platformě, která může být s výhodou sdílena pro většinu agend zpracovávaných na úřadě, významně šetří vaše finanční finanční prostředky. Pokud se vám nechce investovat do pořízení platformy pro agendový systém, nabízíme vám naše řešení Microsoft CRM Online. Úpravu stávajících a tvorbu nových agend v takovém systému může úřad zvládnout i vlastními silami. Máte tedy všechny výhody platformy pro agendové systémy (podrobnosti v sekci Agendové systémy), ale platíte jen za to, co skutečně potřebujete a používáte.

Infrastruktura a servery jako služba

Pokud dnes provozujete nějaké své informační systémy a aplikace na vlastních serverech a potýkáte se často s nedostatkem místa a výkonu těchto serverů, je pronájem infratsruktury pro provoz informačního systému pro vás správný krok. Microsoft pro tyto účely nabízí online službu Windows Azure. Pronajatou infrastrukturu můžete jednoduše integrovat s vaší vlastní infrastrukturou tak, že to vaši uživatelé, ani vaše informační systémy nepoznají.

Ikona: Microsoft Office 2010

Microsoft Office 365

Služby Microsoft Office 365 vám umožňují pracovat takřka odkudkoli a na prakticky libovolném zařízení, ať již jste profesionál, nebo menší firma.
Stáhnout zkušební verzi

Ikona: Microsoft Dynamics

Microsoft Dynamics CRM Online

Prostřednictvím řešení Microsoft Dynamics CRM Online získáváte výkonné CRM řešení poskytované ve formě cloudové služby.

Ikona: Windows Azure

Windows Azure

Platforma Windows Azure je platforma pro služby technologie cloud computing hostované v datacentrech společnosti Microsoft.
Stáhnout zkušební verzi

Ikona: Microsoft Windows

Windows Intune

Nástroj pro správu koncových počítačů, ke kterému nepotřebujete vytvářet infrastrukturu. Platba měsíčním paušálem.
Stáhnout zkušební verzi

České případové studie

Zahraniční případové studie

 • U.S. Department of Agriculture
  se rozhodli sjednotit původně 21 různých emailových systémů na bázi Microsoft Online Services. 120.000 uživatelů z 5.000 lokalit USA postupně přešli na emailové služby z veřejného cloudu.
 • Německý Landkreis Passau Health (Zdravotnická zařízení okresu Passau)
  přešlo pro svoje 4 nemocnice a 2 lékařské školy z místní implementace workflow a document management systému nad SharePoint 2010 na obdobnou verzi, avšak v rámci veřejného cloudu služby Office 365. Citované přínosy jsou snazší dostup odkudkoliv, vyšší flexibilita pro budoucí změny, a levnější řešení eliminující počáteční náklady.
 • Italský CONSAP SPA
  je součástí systému veřejného pojištění, a hledali cestu jak upgradovat z nevyhovujícího hostovaného emailového systému. Ve srovnání jiného hostingu oproti emailovému řešení z veřejného cloudu, se rozhodli pro veřejný cloud - Microsoft Exchange Online, čímž snížili celkové náklady na polovinu.