En vägledning för företagsförvärv (M&A) för IT-chefer, del 1

Företagsaffärer, som sammanslagningar, förvärv, avyttringar eller samarbetsbolag, är inget annat än handlingar enligt affärsstrategier. De ultimata målen för M&A-affärer varierar, men de har vanligen för avsikt att: öka intressenternas värde genom att ta marknadsandelar, expandera på nya marknader, förvärva nya produkter eller kunskaper eller optimera en komponent i värdekedjan. Beroende på affärernas storlek och komplexitet kan det emellertid uppstå avbrott i den övergripande organisationen och risk för att IT-chefen och IT-teamet tappar fokus.
Antalet teknikaffärer i USA under de senaste par åren fortsätter att öka tack vare sektorsammanstrålning och konstanta innovationer. Dessutom genomgick gränsöverskridande förvärv en ökning på 78 % under 2010 på grund av en aktivitetsökning i Europa och Asien [källa: PWC, Technology sectors converge. Deal activity rebounds. 2011 US technology M&A insights. Mars 2011. Print]. Asien var närmare bestämt den region som 2011 hade det högsta värdet för M&A-affärer i sektorn kapitalförvaltning, medan japanska företag offensivt köpte utländska motsvarigheter år 2011 [här]. Det är sannolikt att den här formen av gränsöverskridande affärer kommer att öka allt eftersom den globala ekonomin stabiliseras och företag försöker utöka sina marknadsandelar bortom alla gränser.
IT-chefer måste dock vara medvetna om att 50–70 % av alla M&A-affärer misslyckas med att skapa ökat värde för intressenter. Trots att det finns många orsaker till den här låga graden av framgång framträder bristande integrering efter sammanslagningen som en vanlig orsak [källa: Peter Blatman, Mark Bussey, Jeff Benesch, The Role of Information Technology in Mergers and Acquisitions, Deloitte Consulting LLP, 2008]. Som en följd av det har IT-chefer identifierat vanliga fallgropar i M&A-livscykeln:
  • Bristande involvering av IT-chefen vid M&A-planering och utförande i ett tidigt skede
  • Otillräckligt fokus på individuellt motstånd till förändring och motstånd inom organisationen
  • Bristfällig eller ofullständig förvärvsgranskning
  • Misslyckad planering för medarbetarnas sysselsättning
  • Misslyckande med att proaktivt minska kulturkrockar inom IT-organisationen och relaterade organisationer
  • Avsaknad av, eller ignorering av, riskbedömning
  • Inget genomförande av tidsenlig IT-utbildning före och efter systemintegreringen
Ovanstående observationer kommer från en undersökning som gjordes av IT-chefer i oktober 2011 och sponsrades av organisationen Microsoft’s Services och utfördes av ett MBA-kandidatteam på University of Arizonas Eller College of Management.
Undersökningens rapport visar på att IT-chefer som är involverade i M&A-affärer måste kunna bemöta strategiska förändringar genom att förenkla den potentiella integreringen av IT-kompetens mellan företag. För att nå framgång behövs både strukturerade riktlinjer och ett ramverk för att navigera i IT-integrationens komplexitet. Observationerna är i linje med frågor vi får från IT-chefer när det gäller förberedelser inför M&A-affärer:
  • Hur avgör jag vad som är strategiskt och vad jag kan stryka?
  • Hur anpassar jag båda företagens IT-tillgångar?
  • Kan du hjälpa mig att skapa en M&A-vägledning?
Introduktion till M&A-ramverket för IT
Det finns uppenbarligen nya trender och innovationer inom datorteknik som påverkar hur vi ska hantera IT-integration framöver. Datormoln skapar exempelvis en enorm förändring inom datortekniken och fler företag flyttar till molnet för att lagra program, data och datorresurser i takt med att branschsektorerna strålar samman. Molnfenomenet och teknikföretagens önskan att maximera marknader är det som främst driver på viktiga förändringar i branschen.
IT-cheferna kommer dock att vara välinformerade för att erkänna att tekniken endast utgör 33 % av aktiviteterna i en M&A-livscykel. Via ett ramverk ser vi att människobaserade och processbaserade aktiviteter är fler än teknikbaserade aktiviteter genom hela livscykeln för sådana affärer. Användarna och processerna behöver vara beredda. Teknikaspekterna vid M&A kommer alltid på efterkälken, och vi måste ha det klart redan innan vi börjar.
Den ovannämnda undersökningen som utfördes i samarbete med University of Arizonas Eller College of Management ledde till upprättandet av ett M&A-ramverk (diagram nedan) och vägledning för IT-chefer. Ramverket har utformats för att hjälpa IT-chefer att navigera i integrationens komplexitet genom hela M&A-livscykeln. Du kan tillämpa ramverket på nästan vilken M&A-affär som helst, men det lämpar sig bäst för konsolidering, kombination och ombildning av projekt som vanligtvis är i linje med de 6 M&A-faserna (förberedelse, förvärvsgranskning, planering etc.). Själva M&A-vägledningen fokuserar på att förbättra processerna före dag 0 för en M&A till dag 2 och så vidare.
Förstora bilden genom att klicka på den
I del 2 kommer vi att diskutera var och en av de 6 M&A-faserna, och hur du kan lära dig mer om vägledningen. Om du vill veta mer om den här M&A-vägledningen kan du skicka dina frågor och kommentarer till Microsoft Enterprise Architecture IP-team på enterprisestrategy@microsoft.com.
David Spinelli och George Anderson