Social teknik är en förväntad tillgång, en social verksamhetsmodell är en livsstil

Social teknik är en av de starkaste förändrande krafterna i dag. De spelar en central roll för företag som behöver omvärdera och förändra sina affärsstrategier. Med den kan människor hålla kontakten med och dela med kollegor och interagera med kunderna på ett personligt och socialt sätt. Den hjälper oss bryta ned barriärer i samhället och inom företagen och tillhandahåller ovärderliga möjligheter att dra nytta av informationsvägar. Allt eftersom tekniken bäddas in mer och mer i våra liv, genom mobilenheter och molnanslutning, förväntar vi oss att det ska bli allt lättare för oss att utveckla en personligare och socialare relation till kollegor och kunder.
Arbetsplatser som omfattar flera generationer: Babyboomare, generation X, millenniegenerationen och den jag-centrerade generationen, som vill ha information vid rätt tid och i rätt sammanhang, förmågan att tillhandahålla relevant material baserat på användarens sammanhang, preferenser och intressen på internet, information om användarnas beteende, deras avsikt och hur de beter sig socialt i grupp. De arbetar alla på olika sätt med teknik, och företagen måste se till att flexibelt underlätta allas olika sätt att jobba interaktivt: formellt och informellt.
Social teknik är en del i den större omvandling som förändrar hur vi får saker gjorda inom verksamheten. I 65 % av alla företag används minst ett socialt verktyg i programvaruform, och trenden förväntas fortsätta allt eftersom socialt nätverkande blir en oumbärlig del i det dagliga arbetet. Socialt nätverkande driver dessutom fram förändringar i kundernas beteende, och fram träder den sociala konsumenten. Den nya konsumenten håller ständigt ögonen öppna, och förväntar sig hela tiden ny stimulans. 44 % av konsumenterna i dag klagar på sociala nätverk om de är missnöjda med produkter och tjänster, och det är mer troligt att de tar till sig det de hör på ett socialt nätverk än något de ser i reklam. 20 % av kunderna som klagar via sociala nätverk väntar sig ett svar inom en timme.
Att vara ett socialt företag handlar inte bara om att möjliggöra samarbete och kommunikation med hjälp av sociala verktyg, gemenskaper och en strategi för sociala medier. Det räcker inte bara med att finnas på Facebook och Twitter. Det handlar om att bryta ned traditionella organisationsbarriärer och knyta människor till organisationen på ett transparent och snabbt sätt. Det handlar om att uppfylla behov och önskemål som finns hos lokala kunder. Det ger en otrolig flexibilitet att knyta samman människor, information och resurser snabbt och effektivt och att se till att alla får del av verktygen och resurserna och känner sig delaktiga i de beslut som tas i organisationen. Den sociala rörelsen har revolutionerat hur företagen interagerar med kunderna. Konsumenter spenderar allt mer tid på plattformar för sociala nätverk. Det har blivit viktiga kommunikationskanaler genom vilka det går att nå konsumenterna på olika nivåer. Om ni som företag tillhandahåller unika, interaktiva, anpassade sociala upplevelser online blir det lättare att locka till er och behålla nya kunder. Det är dock viktigt att det inte bara blir vanlig reklam på ett nytt sätt. Ni måste se till att tillhandahålla information som konsumenten har nytta av. När ni skapar sociala upplevelser måste ni rikta in er på att tillhandahålla värdefulla informationstjänster som inte bara vidareutvecklar den befintliga produktupplevelsen, utan som gör att kunden kan få ut ett större värde. Att vara ett socialt företag handlar om att tillhandahålla värdefulla tjänster som har en plats i det sociala flödet i kundens liv.
Ansvariga i företaget kommer att bygga nya affärsmodeller och dra nytta av dem. De kommer att använda tekniken för att differentiera sig gentemot konkurrenterna och öka avkastningen från värdefulla teknikbaserade tjänster. Titta bara på de digitala ekosystem som företag som Nike och Procter and Gamble har byggt upp. Det ger en fingervisning om vilken potential som finns.
Den sociala tekniken förändrar hur och var konsumenter och företag interagerar med information. Därför ändras också hur och var företagen tar kontakt med kunderna. Vi kan ta digital marknadsföring som exempel. Det prioriteras starkt av marknadsförare överallt. För att nå kunderna måste marknadsförarna vara flexibla och svara snabbt på förändring. Om de lyckas beror på deras innovativa realtidskontakter med kunderna: på om de har en integrerad och personlig webbplats och hur varumärket upplevs. Det beror på om de kan tillhandahålla bättre information genom att jobba integrerat med kunderna och tillhandahålla kundanpassade data och om de klarar att knyta samman den bakomliggande tekniken med slutanvändarnas enheter, som mobila enheter, datorer och interaktiva TV-apparater. Det handlar helt enkelt om att bygga varumärket på ett funktionellt sätt.
Utmaningen ligger i sättet vi tänker på reklam och marknadsföring i dag. Kunderna har ett mycket begränsat uppmärksamhetsspann, och vi måste hjälpa dem förbi all överflödig information. Vår möjlighet ligger i att spara in på traditionell marknadsföring. Det är kostnader som ofta ger liten avkastning, och vi måste se till att nå konsumenterna på ett sätt de faktiskt har nytta av. Om vi tillhandahåller den här nyttiga informationen i sociala sammanhang blir de mer lättillgängliga. För företagen är stora och små sociala nätverk mycket användbara verktyg när det gäller att utforma en effektiv kundupplevelse.
Det sociala företaget handlar om att upprätthålla en dialog, ett engagemang och att hela tiden leverera en givande upplevelse.
Microsofts programvara omfattar sökningsstyrda upplevelser, verktyg för hantering av kundrelationer, produktivitetsverktyg för företag, plattformar för socialt datoranvändande och andra lösningar som underlättar samarbetet i hela företaget och ger bättre resultat när ni genomför kampanjer.
Vi tillhandahåller den dessutom som en flexibel och anpassningsbar plattform som ni kan använda till att optimera användningen av tillgångar på plats och i molnet, förenkla IT-systemen och ge större flexibilitet.
Microsoft har unika möjligheter att hjälpa marknadsförare dra nytta av kraften i medietekniken och bygga en marknadsföringsplattform för framtiden. Du får en plattform som ger bättre effektivitet, större flexibilitet i alla marknadsföringsaspekter och som dessutom gör det enklare för kunderna att interagera med din verksamhet. Vi har en otroligt omfattande publik online, på många olika digitala enheter och tjänster som underlättar för din organisation
 • Bryt ned interna barriärer för information och kunskap med hjälp av sociala funktioner som underlättar samarbete och innovation
  • Skapa tillsammans med kunderna genom att öppna upp organisationen och möjliggöra ett samarbete
  • Skapa efterfrågan genom att sätta rätt människor på rätt plats på ett kostnadseffektivt sätt
 • Dra nytta av erfarenheter och skapa en hållbar e-handel och marknadsföring online
 • Samla in och analysera kunddata och få insikterna och flexibiliteten som hjälper dig att utveckla, upprepa och bibehålla ett unikt och personligt samtal med dem.
 • Imponera på kunderna med värdefulla tjänster som bygger på de fantastiska produkter du erbjuder, och skapa ett flöde och få återkoppling. Använd ditt varumärke som en informationstjänst
Microsoft har unika erfarenheter av branschen och vi kan hjälpa dig att designa, tillhandahålla och nå fram http://blogs.msdn.com/b/msenterprise/archive/2012/03/23/design-led-business-transformation-by-fred-warren-amp-roy-sharples.aspx Vi har redan levererat massor av fantastiska, påtagliga och bestående resultat. Vi hittar den enkla och eleganta vägen för de organisationer vi jobbar med.
Vi tittar på problemen ur olika synvinklar: verksamhet, teknik och upplevelsedesign.
Där kurvorna möts hittar vi de mest lockande och genomförbara idéerna och möjligheterna.
 • Vi identifierar och definierar hela tiden tidigare okända och ofta förvånande möjligheter åt våra klienter.
 • Vi jobbar med utgångspunkt i att vi kan skapa våra egna nya enheter och tjänster och vi tillhandahåller en metod som radikalt förbättrar de traditionella leveransmodellerna när det kommer till slutresultatets kvalitet, räckvidd och hållbarhet. Vi når resultat mycket snabbare än den totala tid du skulle lägga på att nå samma resultat med andra metoder.
 • Det finns dessutom alltid risk att långa, sekventiella designplaneringar och leveransprogram tynger ned mot slutet av programmet. Genom att anta ett interaktivt utgångsläge till efterforskning, vision, design och leverans kan organisationerna sprida risken över hela livscykeln för en produkt eller tjänst, från idé till skapande, så att det blir mer troligt att de lyckas.
 • Microsofts mångåriga erfarenhet och omfattande portfölj som täcker många enheter, programvaror och branschdomäner är unik. Microsofts utbud av produkter och tjänster och våra erfarenheter och expertkunskaper har vi byggt upp genom att utveckla marknadsledande produkter och genom unik forskning
Ta reda på mer på vår webbplats om företagsstrategier, eller skicka ett e-postmeddelande till goesph@microsoft.com om du vill prata direkt med oss.