Modell för socialt samarbete för företag

Modell för socialt samarbete för företag
Microsoft har tillsammans med Eller MBA-programmet vid University of Arizona utvecklat en modell för socialt samarbete (Social Collaboration Progression Model) som beskriver sex stadier av socialt samarbete med utlösande faktorer, möjliga hinder och effekter. De sex faserna i modellen utgör ett förlopp som kan användas för att avgöra hur långt en organisation har kommit när det gäller socialt samarbete. I artikeln identifieras de förutsättningar som krävs för att varje fas ska kunna inledas, vilka hinder som måste övervinnas och effekterna av att inleda fasen. Dessutom ges en översikt över hur socialt samarbete kan tillämpas på avdelningsnivå inom en organisation.
Dynamik
Grundläggande
Standardiserat
Rationaliserat
Intern integrering
Holistisk integrering
Innovativt
Social teknik
Traditionella kommunikationsverktyg och dokumentdelning
Fristående gruppbaserade samarbetsverktyg utan gemensam plattform
Gruppbaserade verktyg med en gemensam plattform som kräver översikt
Inåtriktat, centraliserat samarbete som överskrider avdelningsgränser
Inåt- och utåtriktat centraliserat samarbete
Experimenterande med ny teknik, dynamiskt
Samarbetskultur
Individorienterad, med motstånd mot förändringar
Smågruppsorienterad, mottaglig för förändringar
Avdelningsorienterad, med proaktivt arbete
Medarbetarna är trygga och engagerade och samarbetar över hela organisationen
Genomsyrar hela företaget, lyhört samarbete är ledstjärnan för alla
Kreativ, innovativ, experimenterande
Organisationsomfattning
Inget formaliserat socialt samarbete, allt görs inom begränsade kommunikationskanaler
Begränsat till samarbete mellan avdelningar
Strategisk social integrering i enlighet med funktionsmål
Strategisk social integrering i hela företaget
Social integrering även externt, ömsesidig integrering av data ger symbiotiska relationer
Enhetlig plattform för allomfattande socialt samarbete
Anpassning
Ingen
Anpassas av användare utan koppling till gruppstrategi
Verktygsanpassningar utifrån gruppstrategi genomförs av IT-personal
Centraliserad social plattform som enkelt kan anpassas av enskilda användare
Hög nivå av anpassning för att tillmötesgå externa deltagare
Allt är mycket anpassat – och anpassningsbart
Hantering av infrastrukturen
Reaktiv, ad hoc
IT-support för anpassning och underhåll av verktyg
Formella och etablerade IT-processer, IT-support på hög nivå
IT-processer som utgår från företagsstrategin
Externt inriktad säkerhet och datatillgång
Proaktiv, inriktad på att hitta nya tekniker
Styrning
Inga väletablerade riktlinjer
Etablerade formella riktlinjer som inte genomdrivits tillräckligt
Riktlinjer som genomdrivs och tillämpas av IT-personal
Riktlinjer i enlighet med kärnstrategin, genomdrivs av IT-personal och andra
Utökade samarbetsriktlinjer som innefattar externt nätverk och externa enheter
Samarbetsansvarig integrerar nya tekniker och skapar sociala samarbetskontrakt