บริษัท ไมโครซอฟท์ (ประเทศไทย) จำกัด

ใคร่ขอเรียนเชิญท่านเข้าร่วมสัมผัสประสบการณ์ เคล็ดลับในการปรับเปลี่ยนรูปแบบการบริหารจัดการ Datacenter เพื่อตอบรับการเปลี่ยนแปลงในโลกธุรกิจปัจจุบัน ซึ่งไอทีได้มีบทบาทมากขึ้น ในการเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันทางธุรกิจด้วยเทคโนโลยีคลาวด์ ซึ่งสามารถ ให้บริการไอทีแก่ทีมงานและลูกค้าขององค์กรได้อย่างรวดเร็ว ครบถ้วน และ ใช้ต้นทุนในการดำเนินการต่ำกว่าคู่แข่ง

Agenda
Workshop นี้ เหมาะสำหรับ IT Implementer, IT Pro, System Admin, System Engineer และผู้ดูแลระบบดาต้าเซนเตอร์
ท่านจะได้ทดลอง ปฏิบัติจริงบน environment ที่มี scenario ใกล้เคียงกับ การใช้งาน Data center จริงในองค์กร
9:00 – 10:30 น. ช่วงที่ 1 : Cloud Computing Concept
- เข้าใจหลักการและ การใช้ Cloud Computing
- การปรับเปลี่ยนดาต้าเซ็นเตอร์ด้วย Cloud Computing
10:30 – 10:45 น. พักรับประทานอาหารว่าง
10:45 – 12:00 น. ช่วงที่ 2 : Cloud computing Workshop 1
เจาะลึกประสบการณ์คลาวด์ในรูปแบบการฝึกปฏิบัติ เพื่อใช้ในการบริหารจัดการ ระบบคลาวด์ทั้งแบบ On Premise, Hybrid และ Public Cloud ได้อย่างถูกต้อง และเต็มประสิทธิภาพ
12:00 – 13:00 น.พักรับประทานอาหารกลางวัน
13:00 – 16:30 น. Cloud computing Workshop 2
ฝึกปฏิบัติ ครอบคลุมตั้งแต่ Infrastructure พื้นฐาน, Virtualization, การบริหารจัดการ Data center & Line of Business Application และ การทำ Disaster Recovery (DR) ในรูปแบบต่างๆ
  • Infrastructure Foundation : การบริหารจัดการ Virtualization, Storage และ Network ที่จะช่วยเพิ่มความเสถียรของ Infra ที่มีอยู่และเพิ่มความยืดหยุ่น ให้สามารถรองรับการ Workload/Data ที่เพิ่มขึ้นกระทันหันได้
  • Infrastructure Management : การทำ Self-Service และ Automation ที่ช่วย บริหารจัดการ Server, Storage, Hyper-V, VMware, Azure ด้วยเครื่องมือเดียว ที่บริหารจัดการ resource ต่างๆได้ทั้ง on premise และบน Cloud
  • Application Management : การ Monitor การทำงานของแอพพลิเคชั่น ในระดับ Source code และ Infra ที่เกี่ยวข้อง และประสานงานกันระหว่างทีม IT และ ทีม App ในกำรแก้ปัญหา, การใช้คลาวด์เพื่อ DR สำหรับ App และการ deploy App แบบ Hybrid
  • Insight and Availability : การตรวจสอบปริมาณการใช้งานระบบเพื่อ Capacity Plan และ Charge back report, การสร้าง DR สำหรับเซิร์ฟเวอร์ และใช้คลำวด์ เพื่อ Scale out App เพื่อให้สามารถรองรับ Workload ที่เพิ่มขึ้นกระทันหันบริษัท ไมโครซอฟท์ (ประเทศไทย)
ข้อมูลเพิ่มเติม
อา พฤ
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31