รูปแบบการพัฒนาความร่วมมือของเครือข่ายสังคมสำหรับองค์กร

รูปแบบการพัฒนาความร่วมมือของเครือข่ายสังคมสำหรับองค์กร
Microsoft และโปรแกรม Eller MBA ของ University of Arizona ได้ร่วมมือกันพัฒนารูปแบบการพัฒนาความร่วมมือของเครือข่ายสังคม (Social Collaboration Progression Model) ขึ้นมา ซึ่งระบุขั้นตอนความร่วมมือของเครือข่ายสังคมไว้ 6 ขั้นตอน ตลอดจนทริกเกอร์ อุปสรรค และผลกระทบต่างๆ ขั้นตอน 6 ระยะที่ระบุในรูปแบบนี้แสดงถึงการพัฒนาที่สามารถนำไปใช้เพื่อให้แน่ใจได้ถึงสถานะปัจจุบันขององค์กรในกระบวนทัศน์ความร่วมมือของเครือข่ายสังคม เอกสารนี้จะระบุข้อกำหนดเบื้องต้นที่จำเป็นต่อการเลื่อนไปยังขั้นตอนเป้าหมายที่เลือกไว้ อุปสรรคที่ต้องเอาชนะ และผลกระทบต่างๆ จากการเปลี่ยนผ่าน และยังแสดงมุมมองระดับสูงของความร่วมมือของเครือข่ายสังคมที่ใช้กับระดับแผนกในองค์กร
Dynamic
Basic
Standardized
Rationalized
การบูรณาการภายใน
การบูรณาการแบบองค์รวม
การคิดสร้างสรรค์
เทคโนโลยีเครือข่ายสังคม
เครื่องมือการสื่อสารแบบเดิมและการแลกเปลี่ยนเอกสาร
เครื่องมือการทำงานร่วมกันเป็นกลุ่มแบบอิสระโดยไม่มีแพลตฟอร์มร่วมกัน
เครื่องมือการทำงานเป็นกลุ่มที่อยู่ในแพลตฟอร์มร่วมกัน ต้องมีการควบคุมดูแล
การทำงานร่วมกันแบบมุ่งเน้นด้านใน, แบบรวมศูนย์ และแบบระหว่างฝ่าย
การทำงานร่วมกันแบบมุ่งเน้นด้านในและด้านนอก, แบบรวมศูนย์
เทคโนโลยีการสำรวจ, dynamic
วัฒนธรรมการทำงานร่วมกัน
เน้นที่ตัวบุคคลและการต่อต้านการเปลี่ยนแปลง
เน้นที่กลุ่มขนาดเล็กและการยอมรับการเปลี่ยนแปลง
เน้นที่แผนกและมีส่วนร่วมในเชิงรุก
พนักงานมีอำนาจและมีส่วนร่วมในการทำงานร่วมกันทั่วทั้งองค์กร
แนวคิดการทำงานร่วมกันที่แพร่หลายทั่วทั้งบริษัทและปรับเปลี่ยนได้
สร้างสรรค์, ทันสมัย และวัฒนธรรมการทดลอง
ขอบเขตระดับองค์กร
ไม่มีการใช้การทำงานร่วมกันของเครือข่ายสังคมที่เป็นทางการ การทำงานผ่านเส้นทางที่มีอุปสรรค
จำกัดการทำงานร่วมกันระหว่างฝ่าย
การบูรณาการทางสังคมเชิงกลยุทธ์ที่สอดคล้องกับเป้าหมายระดับหน้าที่
การบูรณาการทางสังคมเชิงกลยุทธ์ทั่วทั้งองค์กร
การบูรณาการทางสังคมภายนอก, การรวมข้อมูลร่วมกันเพื่อสร้างความสัมพันธ์แบบการอยู่ร่วมกัน
แพลตฟอร์มรวมสำหรับความร่วมมือของเครือข่ายสังคม
การปรับแต่ง
ไม่มี
ปรับแต่งโดยผู้ใช้, ไม่เชื่อมโยงกับกลยุทธ์ของกลุ่ม
การปรับแต่งเครื่องมือที่ขับเคลื่อนโดยกลยุทธ์ของกลุ่มและที่ดำเนินการโดยฝ่ายไอที
แพลตฟอร์มเครือข่ายสังคมแบบรวมศูนย์ที่เปิดโอกาสให้ผู้ใช้สามารถปรับแต่งแบบไม่ซับซ้อนได้
การปรับแต่งระดับสูงเพื่อปรับให้เหมาะสมแก่ผู้เข้าร่วมภายนอก
ปรับแต่งเองและปรับให้เหมาะสมได้อย่างเต็มที่
การจัดการโครงสร้างพื้นฐาน
ตั้งรับ, เฉพาะกิจ
การให้ความช่วยเหลือด้านไอที ในการนำเครื่องมือมาใช้และการบำรุงรักษา
การกำหนดกระบวนการด้านไอที แบบทางการ, การให้ความช่วยเหลือด้านไอที ระดับสูง
กระบวนการด้านไอที สอดคล้องกับกลยุทธ์ขององค์กร
การเข้าถึงข้อมูลและความปลอดภัยภายนอก
เริ่มระบุเทคโนโลยีใหม่ๆ ในเชิงรุก
การกำกับดูแล
นโยบายที่กำหนดไม่มีประสิทธิภาพพอ
นโยบายกำหนดอย่างเป็นทางการ แต่การบังคับใช้ไม่มีประสิทธิภาพ
นโยบายมีการบังคับใช้และนำไปใช้โดยฝ่ายไอที อย่างกระตือรือร้น
นโยบายสอดคล้องกับกลยุทธ์หลัก, การบังคับใช้ไม่จำกัดเพียงฝ่ายไอที
การขยายนโยบายด้านการทำงานร่วมกันเพื่อให้ครอบคลุมอุปกรณ์และเครือข่ายภายนอก
กรรมการบริษัทที่ดูแลด้านการทำงานร่วมกันผนวกรวมเทคโนโลยีใหม่ๆ, จัดทำสัญญาประชาคม