Kết nối với Microsoft

Giữ liên hệ và tham gia thảo luận

Tìm hiểu thêm

Social

TWITTER

@MSFTEnterprise

Được thiết kế dành riêng cho các nhà lãnh đạo CNTT, Bản tin kiến thức doanh nghiệp là email thông tin hàng tháng để cung cấp cho khách hàng chúng tôi là người điều hành CNTT, khả năng truy cập vào nội dung hay về tư duy lãnh đạo và các tin tức liên quan để giúp bạn trở thành nhà lãnh đạo doanh nghiệp tốt hơn.
Linkedin

CIO Network

Tham gia thảo luận. Nối mạng, thảo luận và chia sẻ điều bạn trăn trở trong cộng đồng những đồng sự của bạn.

Bản tin

CIO Enterprise Insights

Bản tin kiến thức doanh nghiệp

Được thiết kế dành riêng cho các nhà lãnh đạo CNTT, Bản tin kiến thức doanh nghiệp là email thông tin hàng tháng để cung cấp cho khách hàng chúng tôi là người điều hành CNTT, khả năng truy cập vào nội dung hay về tư duy lãnh đạo và các tin tức liên quan để giúp bạn trở thành nhà lãnh đạo doanh nghiệp tốt hơn.
Get Connected