CIO hiện đại chuyển từ tối ưu hóa cơ sở hạ tầng sang đổi mới như thế nào

Báo cáo xu hướng này đề cập tới một số càu hỏi thường gặp ở các doanh nghiệp:
  • Tôi sẽ có thể chuyển các yếu tố hạ tầng công nghệ của mình lên đám mày nhanh tới mức nào để giải quyết vấn đề đổi mới?
  • Tôi cần tiến hành những bước nào để thúc đẩy điện toán đám mày có lợi cho tôi?
  • Tôi có thể đạt được giá trị kinh doanh thông qua các phương pháp tiếp cận công nghệ thông tin lai không?
  • Làm thế nào để bốn cá tính của thế hệ CIO kế tiếp và công nghệ thông tin lai làm việc được với nhau?
Tải về báo cáo xu hướng của Ray Wang, chuyên gia phàn tích chính và CEO của Constellation Research's