Lãi tức dữ liệu

Nếu 90% dữ liệu thế giới được tạo ra trong hai năm cuối cùng và 80% dữ liệu của khách hàng sẽ bị thải bỏ năm này, bạn sẽ còn lại gì khi kìm giữ chân tổ chức của mình?
về việc sử dụng dữ liệu của bạn.
Thêm thông tin về