Hình dung lại với xã hội

Một nền văn hóa mới và một tập hợp các khả năng xã hội đang nổi lên trong cả không gian tiêu dùng và doanh nghiệp. Khách hàng đang cộng tác với nhau, chia sẻ thông tin và tác động đến việc ra quyết định. Và nhân viên muốn có thể tìm thấy nhau và nói chuyện với nhau, và cùng nhau xây dựng giá trị mới vượt qua những cấp bậc và rào cản truyền thống. Khi thông tin xã hội trở thành thông tin nhúng trong các công cụ và quy trình của bạn, bạn trở thành một doanh nghiệp kết nối và tham gia đầy đủ.

Tìm hiểu thêm

Thúc đẩy tham gia sâu hơn, có tác động lớn hơn ở bên ngoài.

Tập hợp các khả năng xã hội qua mạng lưới, hợp tác, thư điện tử, truyền thông hợp nhất, và các ứng dụng kinh doanh để tạo ra những cách thức mới thu hút khách hàng.

Tìm hiểu thêm

Cung cấp một bộ công cụ xã hội tích hợp, toàn diện ở bên trong.

Thu hút khách hàng và các đối tác trong các mạng xã hội người tiêu dùng và doanh nghiệp - giúp mọi người bắc cầu nối cuộc sống kinh doanh và cá nhân của họ và tạo ra những cách thức mới để làm việc và cộng tác với nhau.

Tìm hiểu thêm

Bảo vệ và quản lý xã hội trên một nền tảng kết nối duy nhất.

Xã hội phải là một phần của một nền tảng kết nối mà CNTT có thể dựa vào để quản lý và bảo vệ. Lãnh đạo doanh nghiệp cũng nhận được giá trị từ một nền tảng kết nối, bởi vì nó có nghĩa là người dùng sẽ có một nhận dạng và hiện diện duy nhất trên các công cụ cá nhân. Và các nhà lãnh đạo có thể kết nối phân tích xã hội với các dữ liệu kinh doanh khác để có được hiểu biết sâu sắc mạnh mẽ.

Tìm hiểu thêm
NEXT: