Autoriõigused ja muud teatised

VASTAVUSKINNITUS

Käesolevaga kinnitab NOKIA CORPORATION seadme RM-801 vastavust direktiivi 1999/5/EÜ põhinõuetele ja nimetatud direktiivist tulenevatele teistele asjakohastele sätetele. Vastavuskinnituse (Declaration of Conformity) koopia leiate aadressilt http://www.nokia.com/global/declaration/declaration-of-conformity.

Enne 1. juulit 2012 turule jõudnud toodete korral näitab hoiatusetähis Wi-Fi-funktsioonide kasutamisele Prantsusmaal seatud piiranguid. Vastavalt Euroopa Liidu otsusele 2009/812/EÜ pole hoiatusetähis pärast 1. juulit 2012 enam selle toote Wi-Fi-funktsioonide jaoks kohaldatav ning seda võib eirata ka juhul, kui see on tootel veel olemas.

© 2012, Nokia. Kõik õigused on reserveeritud. Nokia, Nokia Care, Lumia, and Nokia Connecting People on Nokia Corporation kaubamärgid või registreeritud kaubamärgid. Nokia tune on Nokia Corporation helimärk. Teised siin mainitud toote- ja firmanimed võivad olla nende omanike vastavad kaubamärgid või ärinimed.

© 2012, Microsoft Corporation. All rights reserved. Microsoft, Windows and the Windows logo are trademarks of the Microsoft group of companies.

Kaartide, mängude, muusika ja videote allalaadimise ning piltide ja videote üleslaadimisega võib kaasneda suure hulga andmete ülekandmine. Teie teenusepakkuja võib rakendada andmesidetasu. Mõne kindla toote, teenuse või funktsiooni kättesaadavus võib piirkonniti erineda. Lisateavet, sh teavet keelevalikute kohta, küsige oma kohalikult Nokia toodete edasimüüjalt.

Käesoleva dokumendi sisu osaline või täielik paljundamine, üleandmine, levitamine või salvestamine mis tahes vormis on ilma Nokia eelneva kirjaliku loata keelatud. Nokia töösuunaks on pidev arendustöö. Nokia jätab endale õiguse teha käesolevas dokumendis kirjeldatud toodete osas parandusi ja muudatusi ilma sellest ette teatamata.

The Bluetooth word mark and logos are owned by the Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by Nokia is under license.

Käesoleva toote suhtes kehtib litsents MPEG-4 Visual Patent Portfolio License (i) isiklikuks ja mittekaubanduslikuks kasutamiseks, mis on seotud vastavalt standardile MPEG-4 Visual Standard kodeeritud informatsiooniga, mida tarbija kasutab isiklikuks mittekaubanduslikuks otstarbeks, ning (ii) kasutamiseks seoses MPEG-4 videoga, mille tarnijaks on litsentsitud videotarnija. Mis tahes muul otstarbel kasutamiseks ei anta ega kohaldata ühtki litsentsi. Lisateavet, sealhulgas reklaami-, ettevõttesisese ja ärikasutusega seotud teavet on võimalik saada MPEG LA, LLC käest. Vt http://www.mpegla.com/.

Kohaldatava seaduse maksimaalses lubatud ulatuses ei ole Nokia või ükskõik kes tema litsentsiandjatest ühelgi juhul vastutav ükskõik milliste andmete kadumise või saamata jäänud tulu eest ega ükskõik millise otsese kahju või kaudse varalise kahju tekkimise eest, sõltumata nende põhjustest.

Selle dokumendi sisu on ära toodud "nagu on". Kui seadus ei määra teisiti, ei anta käesoleva dokumendi õigsuse, usaldatavuse või sisu suhtes mingeid garantiisid, ei otseseid ega kaudseid, sealhulgas, kuid mitte ainult, kaudseid garantiisid kaubandusliku sobivuse või teatud otstarbel kasutamise suhtes. Nokia jätab endale õiguse mis tahes ajal käesolevat dokumenti muuta või see tühistada ilma sellest eelnevalt teavitamata.

Toodete, funktsioonide, rakenduste ja teenuste kättesaadavus võib piirkonniti erineda. Lisateavet saate Nokia toodete edasimüüjalt või oma teenusepakkujalt. Käesolev seade võib sisaldada tooteid, tehnoloogiaid või tarkvara, millele rakenduvad USA ja teiste riikide ekspordiseadused. Seadusvastane levitamine on keelatud.

Kõik intellektuaalse omandi ja muud muusikapaladega seotud õigused on selgesõnaliselt kaitstud ja kuuluvad kolmandatest isikutest litsentsiandjatele, näiteks vastava salvestise fonogrammitootjale või esitajale, autorile, heliloojale või väljaandjale. Teil on õigus kasutada teenusest Nokia Muusika alla laaditud muusikat ainult vastavalt konkreetsele muusikapalale kohalduvatele kasutuspiirangutele, mis on esitatud Nokia Muusika tootelehtedel jaotises Rights (Õigused). Muudest allikatest ostetud muusikat tohib kasutada vastavalt ostutingimustele. Vastutate selle eest, et teie muusikakasutus vastaks kohaldatavatele intellektuaalse omandi ja muudele õigustele.

Nokia ei anna seadmesse installitud muude tootjate rakendustele mingit garantiid ega vastuta selliste rakenduste töökindluse, sisu ega selliste rakendustega seotud tugiteenuste (lõppkasutajale osutatavate teenuste) eest. Rakenduse kasutamisega nõustute, et see rakendus on teile antud kujul "nagu on". Nokia ei anna seadmesse installitud muude tootjate rakendustele mingit garantiid, ei vastuta selliste rakenduste töökindluse, sisu ega selliste rakendustega seotud tugiteenuste (lõppkasutajale osutatavate teenuste) eest ega vahenda kaebusi.

FCC TEAVE

Käesolev seade on kooskõlas FCC määrustiku 15. osaga. Seadme töö peab vastama kahele tingimusele: (1) seade ei tohi põhjustada kahjulikke häireid; (2) seade peab vastu võtma kõik häired, sealhulgas ka häired, mis võivad põhjustada seadme töös tõrkeid. Kõik seadme muudatused ja modifikatsioonid, mis on tehtud ilma Nokia heakskiiduta, võivad muuta seadme kasutamise võimatuks.

Märkus. Seadet on testitud ja see vastab B-klassi digitaalseadmele määratud piirangutele, kooskõlas FCC määrustiku 15. osaga. Piirangud pakuvad mõistlikku kaitset kahjulike häirete eest elurajoonides. Seade genereerib, kasutab ja kiirgab raadiosageduslikku energiat ja kui seda ei paigaldata ega kasutata juhistega vastavuses, võib see põhjustada raadiosideühenduses kahjulikke häireid. Siiski ei saa garanteerida häirete täielikku puudumist. Kui see seade häirib raadio- või telesignaali vastuvõttu (selle saate kindlaks teha seadet välja ja sisse lülitades), soovitame häire kõrvaldamiseks rakendada ühte või mitut järgmistest meetmetest.

  • Suunake või paigutage vastuvõtuantenn ümber.

  • Suurendage seadme ja vastuvõtja vahelist vahemaad.

  • Ühendage seade vastuvõtjast erinevasse pistikupessa.

  • Konsulteerige edasimüüja või kogenud raadio-/TV-tehnikuga.