Akut ei saa seadmest eemaldada, seetõttu järgige seadme kohta kehtivaid akukasutusjuhiseid.

Tarviku või laadija vooluvõrgust eemaldamiseks tõmmake alati pistikust, mitte juhtmest.

Kui laadijat ei kasutata, eraldage see vooluvõrgust. Ärge jätke täislaetud akut laadijaga ühendatuks, kuna ülelaadimine võib lühendada aku tööiga. Täielikult laetud aku, mida ei kasutata, laeb ennast aja jooksul ise tühjaks.

Kasutage akut temperatuurivahemikus 15–25 °C (59–77 °F). Äärmuslikud temperatuurid vähendavad aku mahtuvust ja lühendavad selle tööiga. Kui aku on liiga kuum või külm, võib seade ajutiselt töötamast lakata.

Ärge hävitage akut põletamise teel – aku võib plahvatada. Järgige kohalikke eeskirju. Kui võimalik, viige aku ohtlike jäätmete kogumispunkti. Ärge visake akut olmejäätmete hulka.

Ärge akut demonteerige, lõigake, muljuge, painutage, torgake ega muul viisil kahjustage. Aku lekke korral vältige akuvedeliku kokkupuudet naha ja silmadega. Kui see siiski juhtub, loputage kokkupuutunud kohti viivitamatult veega, vajaduse korral pöörduge arsti poole. Ärge modifitseerige akut ega sisestage sellesse võõrkehi. Ärge kastke akut vette või mõnda muusse vedelikku, hoidke seda niiskuse eest. Aku võib plahvatada, kui seda vigastada

Kasutage akut ja laadijat ainult selleks ette nähtud otstarbel. Aku ebaõige kasutamine või Nokia heakskiiduta või ühildumatute akude või laadijate kasutamine võib põhjustada tule-, plahvatus- või lekkeohu või muid ohtlikke olukordi ning muuta kehtetuks seadme nõuetelevastavuse ja garantii. Kui arvate, et aku või laadija on kahjustatud, laske see enne kasutamise jätkamist teeninduskeskuses üle vaadata. Ärge kunagi kasutage katkist akut ega laadijat. Kasutage laadijat ainult siseruumides.