Käsitsege oma seadet, akut, laadijat ja tarvikuid ettevaatlikult. Järgmised soovitused aitavad seadme töös hoida.

 • Hoidke seade kuiv. Sademed, niiskus ja vedelikud sisaldavad mineraale, mis võivad korrodeerida elektronskeeme. Kui seade saab märjaks, laske sellel kuivada.

 • Ärge kasutage ega hoidke seadet tolmustes ega määrdunud kohtades.

 • Ärge hoidke seadet kuumas. Kõrge temperatuur võib seadet või akut kahjustada.

 • Ärge hoidke seadet külmas. Seni, kuni seade normaaltemperatuurini soojeneb, võib selle sees tekkida kondensaatniiskus ning see võib seadet kahjustada.

 • Seadme avamine on lubatud vaid kasutusjuhendis esitatud juhiste järgi.

 • Seadme loata muutmine võib seadme rikkuda ja olla vastuolus raadioaparatuurile kehtestatud normidega.

 • Ärge raputage, koputage ega pillake seadet maha. Seadme hoolimatu kasutamine võib seda kahjustada.

 • Kasutage seadme pinna puhastamiseks ainult pehmet, puhast ja kuiva riidelappi.

 • Ärge seadet värvige. Seadme värvimine võib takistada selle õiget töötamist.

 • Ärge jätke seadet magnetite lähedusse või magnetvälja mõjualasse.

 • Andmete turvamiseks salvestage need vähemalt kahte kohta (nt seadmesse, mälukaardile või arvutisse) või kirjutage oluline teave üles.

Kasutuselt kõrvaldamine

Kasutatud ja mittevajalikud elektroonikatooted, akud ja pakendid viige alati selleks ette nähtud kogumispunkti. Nii aitate vähendada kontrollimatut jäätmeteket ja toetate materjalide taaskasutust. Teavet Nokia toodete ringlussevõtu kohta leiate veebilehelt http://www.nokia.com/recycle.

Läbikriipsutatud prügikasti märk

Läbikriipsutatud prügikasti märk teie seadmel, akul, kasutusjuhendis või pakendil tuletab meelde, et kõik äravisatavad elektri- ja elektroonikaseadmed ja akud tuleb viia spetsiaalsesse kogumispunkti. See nõue kehtib Euroopa Liidus ja Türgis. Ärge visake neid tooteid olmejäätmete hulka, mis ei kuulu sorteerimisele. Keskkonnaalast lisateavet leiate toote ökoprofiilist aadressil http://www.nokia.com/ecoprofile.