Jõustumiskuupäev: 25.04.2014

ME HOOLIME TEIE PRIVAATSUSEST

Microsoft Mobile Oy koos oma tütarettevõtetega on pühendunud Teie privaatsuse austamisele ja kohalduvate andmekaitse ja isikuandmete kaitse seaduste järgimisele. Käesolevad privaatsustingimused („Tingimused“) kirjeldavad, kuidas me kogume ja kasutame isikuandmeid, mille vastutavaks töötlejaks on Microsoft Mobile või mille juures on viidatud käesolevate Tingimuste kohaldumisele. „Isikuandmed“ tähendavad Teie või mõne teise tuvastatava isiku kohta käivaid andmeid.

Vastava toote või teenuse kohta käivat privaatsusteemalist lisainformatsiooni anname Teile käesolevate Tingimuste lisades ja teistes teatistes, mida võite meie tooteid või teenuseid kasutades märgata. Kui vastavate teatiste ja käesolevate Tingimuste vahel on erinevusi, tuleks esmajärjekorras arvestada teatisi.

Teie seadmel olev tarkvara võib omada ligipääsu Teie andmetele. Meie tooted või teenused võivad sisaldada linke teiste ühingute kodulehekülgedele ja teenustele, millel on endal privaatsustingimused. Microsoft Mobile ei ole vastutav teiste privaatsusalase praktika eest ning me soovitame Teil nende privaatsusteatistega tutvuda.

Kui Te ei nõustu käesolevate Tingimustega, ärge kasutage meie tooteid ja teenuseid ega edastage Microsoft Mobilele oma isikuandmeid.

Milliseid andmeid me kogume?

Me kogume Teie isikuandmeid ning muid andmeid kui Te ostate meilt midagi, kasutate meie tooteid või teenuseid või registreerite end meie toodete või teenuste kasutajaks, osalete kampaaniates või uuringutes või suhtlete meiega muul viisil. See hõlmab alljärgnevaid kategooriaid:

 • Toodete ja teenuste aktiveerimine Microsoft Mobile tooted ja teenuseid võivad vajada elektroonilist aktiveerimist, kusjuures Teie seadme ja rakenduse tüüp, telefoninumber ning unikaalsed seadme, rakenduse, võrgu ja tellimuse identifikaatorid saadetakse seejuures Microsoft Mobilele. Olenevalt Teie seadme mudelist ja seadistustest, on võimalik ka esimesel käivitamisel toimuv seadme asukoha salvestamine.
 • Toodete ja teenuste kasutamine Kui Te kasutate meie online-teenuseid, salvestavad meie võrguserverid Teie külastuse automaatselt. Salvestised hõlmavad tavaliselt IP-aadressi, ligipääsu aegu, lehekülgi, millelt on lingitud, külastatud lehekülgi, kasutatud linke ja funktsionaalsuseid, vaadatud või soovitud sisu, brauseri või rakenduse tüüpi, keelt ja muid sarnaseid andmeid. Vaata ka meie Küpsiste poliitikat.

  Meie rakendused võivad meie serveritega perioodiliselt ühendust võtta näiteks kontrollimaks uuenduste olemasolu või saatmaks meile andmeid teenuse kasutamise kohta. Lisaks võime Teid kutsuda osalema vabatahtlikus toote- ja teenuse arendus- või uuringuprogrammis, mille kestel kogutakse üksikasjalikke andmeid. Vaata täpsustamiseks käesolevate Tingimuste lisasid.

 • Andmed, mille Te meile edastate Kui Te loote konto, teete ostu, soovite saada teenuseid, osalete uuringus või kampaaniates või suhtlete meiega muul viisil, võime küsida Teilt andmeid nagu Teie nimi, e-maili aadress, telefoninumber, aadress, kasutajanimed ja salasõnad, tagasiside, andmed Teie seadme, vanuse, soo ja keele kohta, pangakonto numbrit, krediitkaardi andmeid ja muud finantsalast informatsiooni

  Lisaks säilitame salvestised Teie nõusolekutest, eelistustest ja seadistustest näiteks asukoha andmete, turunduse ja isikuandmete jagamise suhtes.

  Teie tehingud meiega Me säilitame salvestised Teie ostude ja allalaadimiste kohta, sisu kohta, mille olete meile edastanud, Teie soovide, Teie ja Microsoft Mobile vaheliste lepingute, makse- ja kättetoimetamise andmete kohta ja Teie kontaktide, infovahetuse ja muu suhtluse osas meiega. Kooskõlas kohalduva õigusega võime salvestada Teie suhtlust meie klienditeenindusega või muude sarnaste kontaktpunktidega.

 • Positsioneerimine ja asukoha andmed Asukohapõhised teenused teevad asukoha kindlaks satelliitide, mobiiltehnoloogia, Wi-Fi või muu võrgupõhise positsioneerimismeetodi abil. Need tehnoloogiad võivad hõlmata Teie asukoha andmete ning unikaalsete seadme, mobiiltehnoloogia, Wi-Fi või muude võrgupõhiste identifikaatorite vahetamist Microsoft Mobilega.  Me ei kasuta vastavaid andmeid Teie isiku tuvastamiseks ilma Teie nõusolekuta.

  Kui Te kasutate meie asukohapõhiseid teenuseid ja funktsionaalsuseid, näiteks asukohapõhist otsimist, navigatsiooni ja marsruutimist või soovite saada kaardiandmeid, saadetakse Teie asukoha andmed Microsoft Mobilele, et Teile edastada õiget sisu, mis võib sisaldada ka asukohapõhist reklaami.

Miks me töötleme isikuandmeid?

Microsoft Mobile võib töödelda Teie isikuandmeid alljärgnevatel eesmärkidel. Samaaegselt võivad kohalduda üks või mitu eesmärki.

 • Toodete ja teenuste pakkumine Me võime kasutada Teie isikuandmeid selleks, et pakkuda Teile meie tooteid ja teenuseid, et käsitleda Teie taotlusi, või muul eesmärgil, mis võib vajalikuks osutuda Teie ja Microsoft Mobile vahelise lepingu täitmiseks, et kindlustada meie toodete toimivus ja turvalisus, et Teie isikut tuvastada ja ka selleks, et ennetada ja uurida pettuseid ning muid kuritarvitusi.
 • Kontod Mõnede teenuste kasutamiseks võib olla vajalik konto olemasolu, et aidata Teil hallata Teie sisuvaldkonda ja eelistusi. Lisateavet vt konto lisast.
 • Toodete ja teenuste arendamine ja haldamine Me võime kasutada Teie isikuandmeid selleks, et arendada ja hallata meie tooteid, teenuseid, klienditeenindust, müüki ja turundust. Me võime kombineerida isikuandmeid, mis on kogutud seoses Teie poolse teatud kindla Microsoft Mobile toote ja/või teenuse kasutamisega, muude isikuandmetega, mis meil võib Teie kohta olla, välja arvatud juhul, kui vastavad isikuandmed on kogutud mõnel muul eesmärgil.
 • Teiega suhtlemine Me võime kasutada Teie isikuandmeid Teiega suhtlemiseks, näiteks selleks, et Teid teavitada meie teenuste muutmisest või Teile kriitiliste teadete ja muude sarnaste teadete saatmiseks seoses meie toodete ja/või teenustega ning Teiega suhtlemiseks klienditeeninduslikel eesmärkidel.
 • Turundus, reklaam ja soovituste tegemine Me võime Teiega ühendust võtta, et teavitada Teid uutest toodetest, teenustest või soodustustest, mida pakume ja et läbi viia turuuuringuid, kui meil on selleks Teie nõusolek või see on muul põhjusel lubatud. Me võime kasutada teie isikuandmeid, et isikustada pakkumisi ja tuua Teieni asjakohasemaid teenuseid, näiteks, et teha meie teenuste juures soovitusi ja kuvada isikupärastatud sisu ja reklaami. See võib hõlmata Microsoft Mobile ja kolmandate osapoolte sisu kuvamist.

Kas me jagame isikuandmeid?

Me ei müü, anna raha eest kasutamiseks ega avalda muul viisil Teie isikuandmeid kolmandatele osapooltele, välja arvatud kui vastupidine on välja toodud allpool.

 • Teie nõusolek ja sotsiaalvõrgustikud Me võime jagada Teie isikuandmeid, kui meil on selleks Teie nõusolek. Mõned teenused võivad Teil võimaldada isikuandmete jagamist teiste teenuste kasutajatega või muude teenuste ja nende kasutajatega. Palun mõelge hoolega järele enne ükskõik milliste isikuandmete või muude andmete avaldamist, mis võivad saada kättesaadavaks teistele kasutajatele.
 • Microsoft Mobile äriühingud ja teised autoriseeritud kolmandad osapooled Me võime jagada Teie isikuandmeid teiste Microsoft Mobile äriühingutega või autoriseeritud kolmandate osapooltega, kes töötlevad Microsoft Mobile jaoks isikuandmeid käesolevates Tingimustes välja toodud eesmärgil. See võib hõlmata näiteks arvete saatmist läbi võrguteenuse osutaja või muul viisil, Teie ostude kohaletoimetamist, teenuste osutamist, kaasa arvatud klienditeenindus, tarbijate andmete haldamist ja analüüsimist, krediidivõimekuse kontrolli, uuringute läbiviimist ja turunduse haldamist ning muid selliseid kampaaniaid. Kui Te ostate meilt Microsoft Mobile toote koos võrguteenuse pakkuja plaaniga, võib meil olla vajadus andmete vahetamiseks Teie võrguteenuse pakkujaga selleks, et Teile mainitud teenust osutada.

  Me võime oma partneritega, näiteks Teie mobiilioperaatoriga, sooritada ühiseid turundus- ja muid infovahetusi. Selleks, et vältida dubleerimist või muud asjatut infovahetust ning et kohandada sõnum Teile sobivaks, võib meil olla vajalik sobitada Microsoft Mobile kogutud andmeid nende andmetega, mida meie partner on kogunud, kui see on seadusega lubatud.

  Mainitud kolmandatel autoriseeritud osapooltel ei ole lubatud kasutada Teie isikuandmeid ühelgi muul eesmärgil. Me nõuame neilt käesolevate Tingimuste järjepidevat järgimist ning Teie isikuandmete kaitseks sobivate turvameetmete kasutamist.

 • Isikuandmete rahvusvaheline edastamine Meie tooteid ja  teenuseid võib osutada, kasutades üle maailma eri riikides asuvaid ressursse ja servereid. Seetõttu võib riigipiire ületades edastada Teie isikuandmeid ka väljapoole riiki, kus Te meie teenuseid kasutate, kaasa arvatud riikidesse väljaspool Euroopa Majandusühendust (EMÜ), kus ei ole spetsiifilisi isikuandmete kaitset tagavaid seaduseid või kus kohaldub andmekaitsele erinev õigusalane reeglistik, näiteks Ameerika Ühendriikidesse. Sellisel juhul kindlustame, et selline edastamine toimub õiguslikul alusel ja et Teie isikuandmetele on vastavalt kohalduvale õigusele tagatud piisav kaitse, näiteks tüüplepingute abil, mis on asjakohaste ametiasutuste poolt heaks kiidetud (kui see on vajalik) ning nõudes muude asjakohaste tehniliste ja organisatoorsete andmekaitse meetmete kasutuselevõttu.
 • Kohustuslik avaldamine Meil võib olla õigusest tulenev kohustus avaldada Teie isikuandmeid teatud ametiasutustele või muudele kolmandatele osapooltele, näiteks õiguskaitseasutustele riikides, kus me oleme tegevad või kus on tegevad meie nimel tegutsevad kolmandad isikud. Me võime Teie isikuandmeid ka avaldada ja muul viisil töödelda kooskõlas kohalduva seadusandlusega selleks, et kaitsta Microsoft Mobile õiguspäraseid huve, näiteks tsiviil- või kriminaalmenetluses.
 • Ühinemised ja ülevõtmised Kui me otsustame oma ärisid müüa, osta, ühendada või muul viisil restruktureerida, võib see teatud riikides kaasa tuua meie poolse isikuandmete avaldamise potentsiaalsetele või tegelikele ostjatele ja nende nõustajatele või ostjatelt ja nende nõustajatelt isikuandmete saamise.

Kuidas me tagame laste privaatsuse?

Microsoft Mobile tooted ja teenused on tavapäraselt mõeldud üldisele sihtrühmale. Microsoft Mobile ei kogu teadvalt andmeid laste kohta ilma laste vanemate või eeskostjate nõusolekuta. Microsoft Mobile avaldab internetiteenuste kasutamise ohutuse juhised meie kodulehekülgedel.

Kuidas me tagame andmete kvaliteedi?

Me teeme mõistlikke samme selleks, et hoida meie valduses olevad isikuandmed täpsed ning et kustutada ebatäpsed või ebavajalikud isikuandmed.

Me julgustame Teid tutvuma Teie isikuandmetega Teie konto abil tagamaks, et need on ajakohastatud.

Milliseid samme tehakse isikuandmete kaitseks?

Privaatsus ja turvalisus on võtmetähtsusega teguriteks meie toodete ja teenuste loomisel ja tarnimisel. Me oleme seadnud privaatsuse ja turvalisusega seotud teemade suhtes eraldi vastutusvaldkonnad. Oleme valinud sobivad tegevused oma sisereeglite ja -juhiste jõustamiseks, mille hulka kuuluvad ka ennetav ja reageeriv riskihaldus, turvalisuse ja privaatsuse arendustegevus, koolitused ja hindamine. Me teeme sobilikke samme tegelemaks online turvalisusega, füüsilise turvalisusega, andmete kadumise riskiga ja muude sarnaste riskidega, arvestades ka riske, mille tekitavad andmete töötlemine ja kaitstavate andmete loomus. Lisaks piirame ligipääsu andmebaasidele, mis sisaldavad isikuandmeid, selliselt, et ligipääs on ainult autoriseeritud isikutel, kellel on õigustatud vajadus vastavale informatsioonile ligi pääseda.

Kuidas me kasutame küpsiseid ja teisi sarnaseid tehnoloogiaid?

Microsoft Mobile kasutab küpsiseid ja teisi sarnaseid tehnoloogiaid selleks, et hallata ja täiustada meie internetilehekülgi ja pakkumisi. Me kasutame küpsiseid ka isikupärastamiseks ja reklaamide kuvamiseks. Mõned Microsoft Mobile leheküljed kasutavad reklaamide esitamiseks kolmandate osapoolte reklaamtehnoloogiat, nt DoubleClicki tehnoloogiat.

Meie domeenid võivad sisaldada kolmandate osapoolte elemente, mis seadistavad küpsised kolmandate osapoolte suhtes, näiteks kolmandate osapoolte sotsiaalvõrgustiku suhtes. Palun tutvuge meie Küpsiste poliitikaga saamaks teada rohkem selle kohta, kuidas Microsoft Mobile kasutab küpsiseid ning kuidas Te saate küpsised oma brauseri seadistustest või muul viisil välja lülitada.

Millised on Teie õigused?

Teil on õigus teada, milliseid isikuandmeid Teie kohta me hoiame. Teil on õigus ebatäieliku, ebaõige, ebavajaliku või aegunud andmete eemaldamisele või värskendamisele. Teil on õigus loobuda otseturustusteadetest ja nõuda, et me lõpetame Teie isikuandmete töötlemise otseturustuslikel eesmärkidel või nõuda isikuandmete töötlemise lõpetamist muudel mõjuvatel õiguslikel põhjustel. Samas, isegi kui Te otsustate loobuda turustusalasest teadetest ning muust suhtlusest Microsoft Mobilega, võidakse Teile siiski saata kriitilisi hoiatusi.

Te võite oma õigusi teostada, võttes ühendust meiega selle lingi kauduvõi oma kontot hallates ja kasutades valikuid, mis Teile on kättesaadavad profiilihaldamise tööriistade juures nii oma seadmel kui ka meie teenuste juures. Mõnedel juhtudel, eriti kui Te soovite, et me kustutaksime Teie isikuandmed või lõpetaksime nende töötlemise, võib see tähendada, et meil ei pruugi enam olla võimalik Teile teenuseid osutada.

Kes on Teie isikuandmete vastutav töötleja?

Microsoft Mobile Oy, asukohaga Keilalahdentie 4, 02150 Espoo, Soome on Teie isikuandmete vastutav töötleja.

Lisaks võib olla Teie isikuandmete vastutav töötleja ka vastav Microsoft Mobile tütarettevõte, kes Teile toodet pakub või teenust osutab. Te võite leida sellise töötleja isiku ja kontaktandmed vaadates lähemalt vastava toote või teenuse tüüptingimusi või kasutades kontaktinformatsiooni, mis on Teile kättesaadav vastavatel Microsoft Mobile internetilehekülgedel.

Microsoft Mobile privaatsustingimusi puudutavates küsimustes võite pöörduda ka meie poole aadressil:

Microsoft Mobile Oy
c/o Privacy
Keilalahdentie 4
02150 Espoo
Finland

Ameerika Ühendriikide Safe Harbor isikuandmete kaitset tagav raamistik

Andmeid, mida Microsoft Mobile oma lehtedelt kogub ja teenuseid võidakse talletada ning töödelda Ameerika Ühendriikides või teistes riikides, milles Microsoft või selle sidusettevõtted, tütarettevõtted või teenusepakkujad paiknevad. Microsoft allub USA-EL’i Safe Harbor ja USA-Šveitsi Safe Harbor raamkokkulepetele, mille on sätestanud Ameerika Ühendriikide kaubandusamet ja mis puudutab Euroopa majanduspiirkonnast ja Šveitsist pärit andmete kogumist, kasutamise ja säilitamist. Lisateavet programmi Safe Harbor kohta ja meie sertifikaadi leiate veebilehelt http://www.export.gov/safeharbor/.

Tulenevalt Microsofti osalemisest programmis Safe Harbor kasutame sõltumatut kolmandat poolt TRUSTe, kes lahendab teie ja meie vahel tekkinud vaidlusi seoses meie poliitikate ja tegevusega. Ühenduse saamiseks TRUSTe’ga, vaadake veebilehele https://feedback-form.truste.com/watchdog/request.

Muudatused käesolevates Privaatsustingimustes

Microsoft Mobile võib muuta aeg-ajalt käesolevaid Tingimusi või muuta, kohaldada või lõpetada ligipääsu käesolevale leheküljele igal ajal selles teatades või mitte teatades. Juhul, kui käesolevaid Tingimusi muudetakse sisuliselt ja kahjulikult, esitab Microsoft Mobile teate sellise muutuse kohta käesolevate Tingimuste algusosasse ja käesolevale leheküljele 30-ks päevaks. Me soovitame Teil käesolevaid Tingimusi aeg-ajalt taaskülastada, et saada teavet selliste muudatuste kohta käesolevates Tingimustes.

Soovime saada tagasisidet

Kui oled lõpetanud, vasta mõnele küsimusele meie veebisaidi kohta.

Anna tagasisidet, kuidas meie veebisait Sulle meeldis. Kui oled veebisaidil surfamise lõpetanud, kuvatakse Sulle aken, kus saad täita küsimustiku.

Kui oled lõpetanud, vasta mõnele küsimusele meie veebisaidi kohta.

Täname!

Pärast saidilt lahkumist kuvatakse Sulle küsimustik.