Srbija   Promeni   |    Sve Microsoft lokacije

Home

Visoka dostupnost i vraćanje podataka u slučaju katastrofe

Uporedo s rastom važnosti komunikacije putem e-pošte informatički sektori se nalaze pod sve većim pritiskom da spreče prekide u pristupu e-pošti i gubitak podataka. Da bi se omogućilo ispunjenje te potrebe, Exchange Server 2010 smanjuje trošak i složenost implementacije rešenja za e-poštu koje pruža najviši nivo dostupnosti servera i otpornosti Veb lokacije. Oslanjajući se na ugrađene mogućnosti replikacije predstavljene u sistemu Exchange Server 2007, nova arhitektura visoke dostupnosti u sistemu Exchange 2010 pruža pojednostavljen i objedinjen okvir za visoku dostupnost i oporavak u slučaju katastrofe. Rezultat toga je kraće vreme praznog hoda za krajnje korisnike, veća sloboda za administratore i manji kapitalni i operativni troškovi za preduzeće ili ustanovu.

Opis funkcija

Grupa dostupnosti baze podataka:skup poštanskih sandučića na serveru koji pomoću stalne replikacije omogućava automatski oporavak od niza kvarova (na nivou diska, servera ili centra podataka).

Prebacivanje u slučaju greške na nivou baze podataka:grupe dostupnosti baze podataka sistema Exchange Server omogućavaju automatsko prebacivanje u slučaju greške na nivou baze podataka bez složenosti tradicionalnog grupisanja po klasterima. Prekid u radu na nivou baze podataka, kao što je kvar diska, više ne utiče na sve korisnike na serveru. Budući da više ne postoji čvrsta veza između baze podataka i servera, lakše je prebacivati se sa jedne kopije baze podataka na drugu u slučaju kvara diska. Ta promena, uz kraće vreme prebacivanja (30 sekundi) u slučaju kvara, znatno smanjuje prazni hod nekog preduzeća ili ustanove.

Poboljšana otpornost Veb lokacije:grupe dostupnosti baze podataka sistema Exchange Server omogućavaju lakšu implementaciju otpornosti Veb loakcije time što pojednostavljuju proces proširenja replikacije podataka između centara podataka radi prebacivanja na drugu Veb lokaciju u slučaju kvara. Da bi se skratilo vreme prenosa i smanjilo korišćenje mrežne propusnosti, sažimaju se i datoteke evidencije.

Jednostavnija implementacija:administratori mogu da dodaju visoku dostupnost okruženju sistema Exchange nakon početne implementacije, ali bez ponovnog instaliranja servera. Manja preduzeća i ustanove mogu da implementiraju jednostavnu konfiguraciju od dva servera koja garantuje potpunu redundantnost podataka u poštanskom sandučetu zajedno sa ulogama Client Access i Hub Transport. Te promene omogućavaju da visoku dostupnost koriste i preduzeća ili ustanove koje su je nekad smatrale nepraktičnom.

Administracija integrisanih klastera:Grupe dostupnosti baze podataka sistema Exchange Server omogućavaju automatsko prebacivanje u slučaju greške bez tradicionalnog grupisanja po klasterima. Isprobane mogućnosti grupisanja po klasterima u sistemu Windows integrisane su u Exchange i samim tim su transparentne administratoru. Administratori više ne moraju da ovladaju konceptom grupisanja po klasterima ili da izučavaju nove alate za administraciju kako bi omogućili smanjenje praznog hoda poslovne klase.

Podrška bez bezbednosnog kopiranjaArhitektura grupe dostupnosti baze podataka sistema Exchange Server omogućava odlaganje reprodukcije datoteke zapisnika, čime se administratorima omogućava da oporavak baze podataka izvrše od određene vremenske tačke, bez potrebe za trakama. Preduzeća i ustanove se, u slučaju kvara, mogu osloniti na visokodostupnu infrastrukturu, a ne na bezbednosne kopije na trakama za oporavak, i tako u velikoj meri smanje operativne troškove.

Otpornost prilikom prenosa:Serveri za prenos u sistemu Exchange Server 2010 odlikuju se ugrađenom zaštitom od gubitka poruka koje čekaju u redu usled kvara na disku ili serveru. Serveri zadržavaju kopiju u pozadini svake e - poruke nakon isporuke na sledeću instancu u okviru preduzeća ili ustanove. Ako se ne dobije izveštaj o uspešnoj isporuci poruke na sledeću instancu, poruka se ponovno šalje drugom putanjom.

Premeštanje poštanskog sandučeta na mreži:Administratori mogu da premeštaju poštanske sandučiće iz jedne baze podataka u drugu, a da pri tom korisnici ostaju u režimu rada na mreži. Korisnici se mogu povezati sa poštanskim sandučićima i mogu da šalju i primaju poštu dok se premeštanje odvija. To administratorima daje fleksibilnost da održavaju sistem tokom radnog vremena umesto da to čine tokom noći ili vikendom.

 
Microsoft TechNet
Microsoft Developer Network
Nesigurna vremena - pravolinijski kurs