Srbija   Promeni   |    Sve Microsoft lokacije

Home

Zaštita i kontrola informacija

E-pošta je vidno poboljšala mogućnost zajedničkog korišćenja informacija, ali je povećala i opasnost od slučajnog slanja i neovlašćenog pristupa osetljivim podacima i informacijama. Problem je naročito postao akutan s obzirom na sve veći broj odredbi o zaštiti ličnih podataka korisnika i zaposlenih. Radi bolje kontrole informacija koje se distribuiraju putem e-pošte, Exchange 2010 se oslanja na postojeći opsežan popis funkcija za zaštitu i kontrolu informacija uz mogućnost boljeg presretanja, moderisanja, šifriranja i blokiranja e-pošte. Sve te funkcije pružaju administratorima veći raspon mogućnosti kontrole, bez obzira na to da li želite da proaktivno kontrolišete e-poštu pomoću automatskih pravila ili da ponudite korisnicima upozorenja i alate pomoću kojih će bolje upravljati zaštitom vlastitih informacija.

Opis funkcija

Pravila zaštite prilikom prenosa:Kada se koriste sa servisom AD RMS (Active Directory Rights Management Services), pravila zaštite prilikom prenosa omogućavaju administratoru da nakon slanja poruke automatski primeni zaštitu upravljanja pravima na informacije (IRM) na e-poštu (što obuhvata priloge sa dokumentima sistema Office i XPS priloge). Time se omogućavaje trajna zaštita datoteke, bez obzira na to kuda se šalje, a samim tim se sprečava prosleđivanje, kopiranje ili štampanje, u zavisnosti od skupa predložaka sa pravilima servisa AD RMS dostupnih nakon njegove implementacije. I govornu je poštu moguće zaštititi kako bi se sprečilo prosleđivanje neovlašćenim osobama.

Podrška za IRM u programu Outlook Web Access (OWA):omogućava korisnicima da čitaju i sastavljaju poruke sa IRM zaštitom, baš kao u programu Outlook. Porukama sa IRM zaštitom u programu OWA može se pristupiti putem Veb pregledača Windows Internet Explorer, Firefox i Safari (nije potreban dodatak), a obuhvaćeno je pregledanje čitavog teksta, prikaz za razgovor i okno za pregled.

Pravila zaštite programa Outlook:omogućavaju da Outlook automatski pre slanja poruke primeni RMS predložak, u zavisnosti od identiteta pošiljaoca ili primaoca. Budući da su poruke pre slanja u sistem Exchange zaštićene na radnoj površini, ta funkcija omogućava preduzeću ili ustanovi da onemogući druge dobavljače usluga ili administratore lokalnog sistema Exchange da vide poverljiv sadržaj koji zaposleni šalju jedni drugima.

Dešifrovanje prilikom prenosa:omogućava agentima za prenos pristup porukama sa IRM zaštitom kako bi mogli da izvrše aktivnosti kao što su filtriranje sadržaja, primena potpisa putem pravila prenosa, kao i antivirusni pregled i pregled radi zaštite od neželjenih poruka. Dešifrovanje prilikom prenosa može se koristiti i za evidenciju u dnevniku kako biste bili sigurni da izveštaji iz dnevnika koji se šalju u poštanske sandučiće dnevnika ili u proizvode za arhiviranje drugih proizvođača sadrže dešifrovanu kopiju poruka (čisti tekst) sa IRM zaštitom, što obuhvata priloge sa dokumentima sisitema Office i XPS priloge. Time se omogućava indeksiranje i pretraživanje poruka sa IRM zaštitom u svrhu pravnog utvrđivanja dokaza i u zakonske svrhe.

Dinamički potpisi:pri dnu e-pošte automatski stavite potpis sa atributima pošiljaoca servisa Active Directory (AD). Ova funkcija se može konfigurisati tako da primenjuje obogaćene HTML potpise sa posebnim fontovima, logotipima preduzeća i tome slično.

Prošireni uslovi pravila prenosa:omogućavaju moderisanje, šifrovanje pomoću IRM zaštite i blokiranje e-pošte na osnovu granularnijih uslova kao što su stvarni sadržaj unutar priloga sa dokumentom sistema Office, korisnikovi atributi servisa Active Directory (npr. sektor, država, direktor), kao i korišćenje više vrsta poruka (npr. automatski odgovor, kalendari itd.).

Saveti za e-poštu:upozoravaju pošiljaoca e-pošte na uslove koji bi mogli da dovedu do kršenja pravila ili do opasnosti od isporuke osobama kojima ta e-pošta nije namenjena. Na primer, saveti za e-poštu generisaće poruku upozorenja unutar e-pošte ako: pošiljalac namerava da odgovoriti svima ili samo da pošalje poruku velikoj grupi ili spoljnom primaocu. Saveti za e-poštu dostupni su u programu OWA i Outlook 14.

Moderisanje:preusmerava poštu na pregled principalu ili pouzdanom moderatoru. Osoba koja pregleda poruku je može zatim odobriti ili blokirati, a ako je blokira, može poslati objašnjenje pošiljaocu.

 
Microsoft TechNet
Microsoft Developer Network
Nesigurna vremena - pravolinijski kurs