Srbija   Promeni   |    Sve Microsoft lokacije

Home

Lokalno licenciranje Exchange Servera 2010

Ova stranica sadrži važne podatke potrebne da biste ispravno licencirali Exchange Server 2010.

Vrste licenci

Lokalni sastav Exchange Server 2010 je po pitanju licenciranja u potpunosti istovetan sa modelom licenciranja za klijentski (CAL) / serverski pristup kao i Exchange Server 2007. Postoje tri vrste licenci:


1. Licence za server

Licencu je potrebno dodeliti svakoj instanci instaliranog serverskog softvera. Licenca za Exchange Server prodaje se u dva serverska izdanja:

 • Standard Edition: namenjeno potrebama za poštanskim sandučićima u malim i srednjim preduzećima ili ustanovama. Ujedno je prikladno i za druge funkcije osim e-pošte u većim instalacijama proizvoda Exchange.

 • Enterprise Edition: namenjeno većim preduzećima ili ustanovama kojima je potreban veći broj baza podataka za poštanske sandučiće.


2. Licence za klijentski pristup (CAL-ovi)

Licenca za klijentski pristup (CAL) potrebna je za svakog korisnika ili svaki uređaj koji pristupa serverskom softveru u proizvodu Exchange. Postoje dve vrste CAL-ova za Exchange:

 • Standard CAL: osmišljen da bi korisnicima omogućio veću produktivnost od praktično bilo koje platforme, pretraživača ili mobilnog uređaja pomoću novih funkcionalnosti Exchange Servera 2010, koje omogućavaju upravljanje prekomernom količinom komunikacije i smanjuju troškove službe za korisnike.

 • Enterprise CAL: osmišljen da bi preduzećima ili ustanovama omogućio smanjenje troškova i složenosti pri ispunjavanju zahteva za usaglašavanjem sa propisima pomoću nove integrisane funkcije arhiviranja i mogućnosti zaštite podataka, i istovremeno nudi smanjenje troškova zamenom nasleđenih sastava govorne pošte objedinjenom razmenom poruka.

Enterprise CAL prodaje se kao dodatak licenci Standard CAL. Da bi se omogućile funkcionalnosti licence Standard CAL za korisnika, korisnik mora da ima licencu samo za Standard CAL. Da bi se omogućile funkcionalnosti licence Enterprise CAL, korisnik mora da ima jednu licencu za Standard CAL i jednu za Enterprise CAL.

Napomena: Obe licence za klijentski pristup (CAL-ovi) mogu da se koriste sa bilo kojim od ta dva serverska izdanja.


3. External Connector (Spoljni konektor) licence

External Connector neograničenom broju klijenata dozvoljava pristup Exchange Serveru u slučajevima kada nije poznat tačan broj CAL-ova.

 • Pristup putem External Connectora ograničen je na osobe koje nisu zaposlene u preduzeću ili organizaciji, npr. na partnere, dobavljače, kupce i zaposlene u penziji.

 • Potreban broj licenci za External Connector odgovara broju servera u okruženju sastava Exchange u preduzeću ili ustanovi.

Detalji o funkcionalnostima Exchange Servera 2010


Serverske licence za Exchange 2010:
Postojeće funkcionalnosti znatno su proširene, a nove su dodate u oba izdanja Exchange Servera. U sledećoj tabeli su navedene funkcionalnosti za svako serversko izdanje Exchange Servera 2010:

Funkcionalnost

Standard Server Edition

Enterprise Server Edition

Mailbox Databases (Baze podataka poštanskog sandučeta)

1-5 baza podataka

6-100 baza podataka

Roles Based Access & Control (Pristup i kontrola zasnovani na ulogama)

Da

Da

Transport Resiliency (Otpornost prenosa)

Da

Da

Udaljena skripta PowerShell

Da

Da

Online Move Mailbox (Premeštanje poštanskog sandučeta na mreži)

Da

Da

Web-based administration (Administracija zasnovana na mreži)

Da

Da

Mailbox Resiliency (Otpornost poštanskog sandučeta)

Da

Da

Poređenje sa prethodnim verzijama
Detaljne informacije o razlikama u licenciranju Exchange Servera 2003 i Exchange Server 2007 potražite u sledećoj tabeli.

Funkcionalnost

Exchange Server 2003 Standard Server

Exchange Server 2003 Enterprise Server

Exchange Server 2007 Standard Server

Exchange Server 2007 Enterprise Server

Exchange Server 2010 Standard Server

Exchange Server 2010 Enterprise Server

Mailbox Databases (Baze podataka poštanskog sandučeta)

1-2

3-20

1-5

6-50

1-5

6-100

Ograničenje količine podataka u bazi podataka

75GB

Ne postoji

16TB

16TB

16TB

16TB

Single Copy Cluster (Jedinstvena kopija klastera)

Ne

Da

Ne

Da

Ne

Ne

Local Continuous Replication (Lokalna neprekinuta replikacija)

Ne

Ne

Da

Da

Ne

Ne

Standby Continuous Replication (Neprekinuta replikacija iz stanja pripravnosti)

Ne

Ne

Da

Da

Ne

Ne

Cluster Continuous Replication (Neprekinuta replikacija klastera)

Ne

Ne

Ne

Da

Ne

Ne

Mailbox Resiliency (Otpornost poštanskog sandučeta)

Ne

Ne

Ne

Ne

Da

Da

U tim tabelama je zabeleženo i nekoliko promena u licenciranju Exchange Servera 2010 u poređenju sa predhodnim verzijama. Uz te nove funkcije, glavne promene navedene su u nastavku:

 • U sastavu Enterprise Server podržani broj baza podataka poštanskih sandučića se povećao sa 50 na 100.

 • Exchange Server 2003 imao je različita ograničenja skladištenja za izdanje Standard Server u poređenju sa izdanjem Enterprise Server. U Exchange Serveru 2007 i Exchange Serveru 2010 ograničenje skladištenja povećano je na 16 TB za izdanja Standard i Enterprise Server.

 • U Exchange Serveru 2010 nekoliko funkcionalnosti visoke dostupnosti je konsolidovano u samo jednu funkciju (otpornost poštanskog sandučeta, engl. Mailbox Resiliency), koja se sada nudi u izdanjima Standard i Enterprise. Mogućnosti lokalne neprekinute replikacije, neprekinute replikacije iz stanja pripravnosti i neprekinute replikacije klastera sada su objedinjene u funkciji Exchange 2010 Mailbox Resiliency. Zahvaljujući ovim funkcionalnostima ostvaren je jednostavniji pristup funkcionalnostima visoke dostupnosti i oporavka od katastrofe.

Preduslovi za Exchange 2010 Server

Uz svaku instancu Exchange Servera 2010 obavezna je i nabavka licence za Windows Server 2008. Izdanje Windows Servera koje je potrebno zavisi od funkcionalnosti Exchange Servera 2010 koje ćete koristiti. Serverima proizvoda Exchange 2010 koji koriste funkcionalnosti Mailbox Resiliency za visoku dostupnost potrebno je izdanje Windows Server 2008 Enterprise ili Datacenter zbog njihovih funkcionalnosti klasteriranja. Windows Server Standard je odgovarajući za sve ostale scenarije u proizvodu Exchange 2010.

U nastavku su navedeni mogući scenariji i obavezni preduslovi:

Exchange Server Edition

Scenario

Windows Server Edition

Exchange Server 2010 Standard Edition

Bez funkcije Mailbox Resiliency

Standard Server

Exchange Server 2010 Enterprise Edition

Bez funkcije Mailbox Resiliency

Standard Server

Exchange Server 2010 Standard Edition

Funkcija Mailbox Resiliency

Enterprise /Datacenter Server

Exchange Server 2010 Enterprise Edition

Funkcija Mailbox Resiliency

Enterprise /Datacenter Server

Licence za klijentski pristup za Exchange 2010 (CAL-ovi))

Licence za klijentski pristup (CAL-ovi) za Exchange Server 2010 kao i serverske licence takođe su znatno poboljšane u odnosu na predhodne verzije proizvoda Exchange. U sledećoj tabeli je navedena detaljna raspodela funkcionalnosti za svako izdanje licenci za klijentski pristup Exchange Serveru 2010:

Funkcionalnost

Standard CAL

Enterprise CAL

Std. + Ent. CAL

E-pošta, kalendar, kontakti i zadaci

Da

Da

Outlook Web aplikacija (podrška za Internet Explorer, Firefox i Safari)

Da

Da

Mobilni pristup Exchange ActiveSync

Da

Da

Bogato iskustvo Outlook prijemnog sandučeta, uključujući poboljšan prikaz razgovora (Conversation View) i savete o e-pošti (Mail Tips)

Da

Da

Mogućnosti kontrole administracije zasnovane na ulogama (Role Based Administration Control)

Da

Da

Integracija sa IM, SMS i RSS

Da

Da

Napredno deljenje kalendara

Da

Da

Pravila mobilnog upravljanja Exchange ActiveSync

Standardno

Napredno

Sve

Beleženje komunikacija (Journaling)

Po bazi podataka

Po korisniku / distribucionoj listi

Sve

Govorna pošta sa objedinjenom razmenom poruka (Unified Messaging)

Ne

Da

Da

Pravila zadržavanja (Retention Policies)

Standardno

Prilagođeno

Sve

Integrisana arhiva

Ne

Da

Da

Istovremeno pretraživanje vise poštanskih sandučića (Multi-Mailbox pretraga) i zadržavanje iz pravnih razloga (Legal Hold)

Ne

Da

Da

Kontrola i zaštita podataka (IPC): beleške, opis, pravila zaštite prenosa, zaštićeni zadaci u Outlooku, IRM pretraga i Legal Hold

Ne

Da

Da

Izdanje Enterprise CAL za korisnike programa količinskog licenciranja dostupno je zajedno s pretplatom na uslugu zaštite od virusa i neželjenih poruka proizvoda Microsoft Forefront. Dodatne informacije o cenama i licencama (engl.).

Sadržaj

Standard CAL

Enterprise CAL with Services

Std. + Ent. CAL with Services

Forefront Security for Exchange Server

Da

Da

Forefront Online Security for Exchange

Da

Da

Poređenje sa predhodnim verzijama

Tabela u nastavku sadrži sve detalje o razlikama u licenciranju Exchange Servera 2010 u odnosu na Exchange Server 2003 i Exchange Server 2007.

Funkcionalnost

Exchange Server 2003 Exchange CAL

Exchange Server 2007 Standard CAL

Exchange Server 2007 Enterprise CAL

Exchange Server 2007 Std. + Ent. CAL

Exchange Server 2010 Standard CAL

Exchange Server 2010 Enterprise CAL

Exchange Server 2010 Std. + Ent. CAL

Outlook Client (Outlook klijent)

Da

Ne

Ne

Ne

Ne

Ne

Ne

Mailbox Manager ( poštanskog sandučeta)

Da

Ne

Ne

Ne

Ne

Ne

Ne

Managed Folders (Upravljane fascikle)

Ne

Standardno

Prilagođeno

Sve

Standardno

Prilagođeno

Sve

Retention Policies (Pravila zadržavanja)

Ne

Ne

Ne

Ne

Standardno

Prilagođeno

Sve

Advanced Exchange ActiveSync Mobile Policies (Napredna pravila za mobilni pristup Exchange ActiveSync)

Ne

Ne

Da

Da

Ne

Da

Da

Beleženje komunikacija

Po bazi podataka

Po bazi podataka

Po korisniku / distribucionoj listi

Sve

Po bazi podataka

Po korisniku / distribucionoj listi

Sve

Govorna pošta sa objedinjenom razmenom poruka (Unified Messaging)

Ne

Ne

Da

Da

Ne

Da

Da

Osim novih funkcija, nekoliko većih promena u licenciranju proizvoda Exchange 2010 u poređenju sa prethodnim verzijama je:

 • Licenca za Exchange 2003 prodavala se sa samo jednim CAL-om, a licence za Exchange 2007 i Exchange 2010 prodaju se uz oba CAL-a, Standard i Enterprise.

 • Licence za klijentski pristup proizvoda Exchange 2003 obuhvatale su prava na klijent Outlook. Licenca za klijent Outlook uz Exchange 2007 i Exchange 2010 mora da se kupi posebno.

 • Funkcionalnosti upravljanja čuvanja e-pošte razvila su se od funkcionalnosti Administrator poštanskog sandučeta (Exchange 2003) do funkcionalnosti Upravljanih fascikli (Exchange 2007) i Pravila zadržavanja (Exchange 2010).

 • Napredna pravila za mobilni pristup Exchange ActiveSync uvedena su u Exchange 2007 Enterprise CAL u servisnom paketu SP1.

 • Objedinjene razmene poruka, upravljane fascikle i dnevnička evidencija popisa "po korisniku / po distribuciji" uvedeni su u Exchange 2007 Enterprise CAL.


Preduslovi za licence za klijentski pristup Exchange Serveru 2010 (za CAL-ove):

Dva moguća preduslova za svaku licencu za klijentski pristup proizvodu Exchange Server 2010 vezana su uz osnovne Microsoftove tehnologije. Kao prvo, licenca Windows Server 2008 CAL potrebna je za svakog korisnika i svaki uređaj u svim scenarijima. Dalje, Windows 2008 Rights Management Server (RMS) CAL potreban je za svakog korisnika ili za svaki uređaj u Exchange Serveru 2010 koji će koristiti funkcionalnosti upravljanja pravima na informacije (IRM).

U nastavku su navedeni mogući scenariji i obavezni preduslovi:

Exchange Server

Scenario

Da li je potreban Windows Server CAL?

Da li je potreban RMS CAL?

Exchange Server 2010 Standard CAL

Koristi IRM

Da

Da

Exchange Server 2010 Standard & Enterprise CAL

Ne koristi IRM

Da

Ne

Exchange Server 2010 Standard & Enterprise CAL

Koristi IRM

Da

Da

Naredni koraci

 

Započnite sa Exchange 2010

Microsoft TechNet
Microsoft Developer Network
Nesigurna vremena - pravolinijski kurs