Application
  Microsoft Office Proofing Tools ویرایش را به سایر زبان ها امکان پذیر می سازد.
  رایگان
  Update
  مرورگر سریع و روان توصیه شده برای Windows 7 را دانلود کنید.
  رایگان
  Application
  های نکته صفحه ScreenTip را برای نشان دادن متن عناصر نمایش - مانند دکمه ها، منو ها و جعبه های گفتگو - در یک زبان دیگر استفاده کنید.
  رایگان
  Application
  «بسته جانبی زبان Microsoft Office 2016 - [فارسی]» زبان نمایش، راهنما و ابزارهای ویراستاری بیشتری را بسته به زبان نصب‌شده اضافه می‌کند.
  رایگان
  Application
  Microsoft Office Language Interface Pack 2013 - فارسی یک رابط کاربر ترجمه شده برای بسیاری از برنامه های Microsoft Office 2013 ارائه می کند.
  رایگان
  Application
  بسته رابط زبان Windows 7 (LIP) یک رابط کاربر با ترجمه بخش هایی از Windows 7 که بیشتر مورد استفاده قرار می گیرند را ارائه می دهد.
  رایگان
  Update
  مرورگر سریع و روان توصیه شده برای Windows 7 را دانلود کنید.
  رایگان
  Application
  Microsoft Office Proofing Tools ویرایش را به سایر زبان‌ها امکان‌پذیر می‌سازد.
  رایگان
  Application
  Microsoft Office Language Interface Pack 2010 – فارسی رابط کاربر فارسی را برای بسیاری از برنامه های Microsoft Office 2010 فراهم می کند.
  رایگان
  Application
  Microsoft Office 2003 Edition Persian Interface Pack یک واسط کاربر فارسی برای تعدادی از برنامه‌های Microsoft Office 2003 فراهم می‌‌نماید.
  رایگان