Microsoft® Office Language Interface Pack 2013 – فارسی
  Application
  Microsoft Office Language Interface Pack 2013 - فارسی یک رابط کاربر ترجمه شده برای بسیاری از برنامه های Microsoft Office 2013 ارائه می کند.
  رایگان
  تاریخ انتشار:
  03/04/2013
  Internet Explorer 11 برای Windows 7
  Update
  مرورگر سریع و روان توصیه شده برای Windows 7 را دانلود کنید.
  رایگان
  تاریخ انتشار:
  06/11/2013
  Office ScreenTip Language
  Application
  های نکته صفحه ScreenTip را برای نشان دادن متن عناصر نمایش - مانند دکمه ها، منو ها و جعبه های گفتگو - در یک زبان دیگر استفاده کنید.
  رایگان
  تاریخ انتشار:
  08/04/2013
  بسته رابط زبان Windows 7
  Application
  بسته رابط زبان Windows 7 (LIP) یک رابط کاربر با ترجمه بخش هایی از Windows 7 که بیشتر مورد استفاده قرار می گیرند را ارائه می دهد.
  رایگان
  تاریخ انتشار:
  09/09/2010
  ابزار تصحیح 2013 Microsoft Office - فارسی
  Application
  Microsoft Office Proofing Tools ویرایش را به سایر زبان ها امکان پذیر می سازد.
  رایگان
  تاریخ انتشار:
  07/01/2013
  Microsoft Office Language Interface Pack 2010 – فارسی
  Application
  Microsoft Office Language Interface Pack 2010 – فارسی رابط کاربر فارسی را برای بسیاری از برنامه های Microsoft Office 2010 فراهم می کند.
  رایگان
  تاریخ انتشار:
  27/01/2011
  Windows Internet Explorer 9 برای Windows 7
  Update
  Windows Internet Explorer 9 به سایت های شما این امکان را می دهد تا جلوه بهتری داشته باشند و مانند برنامه های اصلی در رایانه عمل کنند.
  رایگان
  تاریخ انتشار:
  25/05/2011
  Windows® XPبسته نرم افزار فارسی
  Application
  بسته های نرم افزاری زبانهای مختلف (LIP) نسخه Windows XP Home Edition و نسخه Windows XP Professional دارای یك نرم افزار كاربر محلی هستند که برای بازارهای تازه یا زبانهای اقلیت مورد استفاده قرارمی گیرند.
  رایگان
  تاریخ انتشار:
  16/05/2006
  Internet Explorer 11 براي Windows 7 نسخه 64 بيت و Windows Server 2008 R2 نسخه 64 بيت
  Update
  مرورگر سریع و روان توصیه شده برای Windows 7 را دانلود کنید.
  رایگان
  تاریخ انتشار:
  06/11/2013
  Microsoft Office Language Interface Pack 2007 – فارسی
  Application
  Microsoft Office Language Interface Pack 2007 – فارسی رابط کاربر فارسی را برای بسیاری از برنامه های Microsoft Office 2007 فراهم می کند.
  رایگان
  تاریخ انتشار:
  29/11/2009