Nailathala:
Magkakaroon ng bisa: Mayo 1, 2018
Kasunduan sa Mga Serbisyo ng Microsoft
Iyong Pagiging PribadoIyong Pagiging Pribado1_YourPrivacy
Buod

1. Iyong Pagiging Pribado. Mahalaga sa amin ang iyong pagiging pribado. Pakibasa ang Pahayag ng Pagiging Pribado ng Microsoft (ang "Pahayag ng Pagiging Pribado") dahil inilalarawan nito ang mga uri ng data na kinokolekta namin mula sa iyo at sa mga device mo ("Data"), kung paano namin ginagamit ang Data mo, at ang mga legal na batayan namin para iproseso ang Data mo. Inilalarawan din ng Pahayag ng Pagiging Pribado kung paano ginagamit ng Microsoft ang iyong nilalaman, na ang pakikipag-ugnayan mo sa iba; ang mga post na isinumite mo sa Microsoft sa pamamagitan ng Mga Serbisyo; at ang mga file, larawan, dokumento, audio, digital work, livestream at video na ia-upload, iiimbak, ibo-broadcast, o ibabahagi mo sa pamamagitan ng Mga Serbisyo ("Iyong Nilalaman"). Kapag pinapayagan ang pagpoproseso at hangga't pinapahintulutan ng batas, sa pamamagitan ng pagtanggap sa Mga Tuntuning ito, pinapayagan mo ang pangongolekta, paggamit, at paghahayag ng Microsoft sa Iyong Nilalaman at Data gaya ng inilalarawan sa Pahayag ng Pagiging Pribado. Sa ilang sitwasyon, magbibigay kami ng hiwalay na abiso at hihilingin namin ang pahintulot mo gaya ng nakasaad sa Pahayag ng Pagiging Pribado.

Buong teksto
Iyong NilalamanIyong Nilalaman2_yourContent
Buod

2. Iyong Nilalaman. Binibigyang-daan ka ng karamihan sa aming Serbisyo na iimbak o ibahagi ang Iyong Nilalaman o makatanggap ng bagay mula sa iba. Hindi namin kine-claim ang pagmamay-ari sa Iyong Nilalaman. Sa iyo lang ang Iyong Nilalaman at ikaw ang may pananagutan dito.

 • a. Kapag ibinahagi mo ang Iyong Nilalaman sa ibang tao, nauunawaan mo na maaari nilang gamitin, i-save, i-record, gawan ng kopya, i-broadcast, ipadala, ibahagi, at ipakita (at i-delete, sa HealthVault) saanman sa mundo ang Iyong Nilalaman nang hindi ka binabayaran. Kung hindi mo gustong magawa ito ng iba, huwag gamitin ang Mga Serbisyo upang ibahagi ang Iyong Nilalaman. Ipinapahayag at ginagarantiya mo na habang may bisa ang Mga Tuntuning ito, mayroon ka (at magkakaroon ka) ng lahat ng karapatang kinakailangan para sa Iyong Nilalaman na ina-upload, iniimbak, o ibinabahagi sa o sa pamamagitan ng Mga Serbisyo at hindi lalabag sa anumang batas o mga karapatan ng iba ang pangongolekta, paggamit, at pagpapanatili sa Iyong Nilalaman. Hindi pagmamay-ari, kinokontrol, kinukumpirma, binabayaran, ini-endorse o nananagutan ang Microsoft para sa Iyong Nilalaman at walang pananagutan sa Iyong Nilalaman o mga bagay na ina-upload, iniimbak o ibinabahagi ng iba gamit ang Mga Serbisyo.
 • b. Sa saklaw na kailangan upang ibigay ang Mga Serbisyo sa iyo at sa iba, upang protektahan ka at ang Mga Serbisyo, at upang mapahusay ang mga produkto at serbisyo ng Microsoft, binibigyan mo ang Microsoft ng isang pandaigdigan at walang-royalty na intellectual property license upang gamitin ang Iyong Nilalaman, halimbawa, upang gumawa ng kopya ng, panatilihin, ilipat, i-reformat, ipakita, at ipamahagi sa pamamagitan ng mga tool sa komunikasyon ang Iyong Nilalaman sa Mga Serbisyo. Kung i-publish mo ang Iyong Nilalaman sa lugar ng Mga Serbisyo kung saan available ito online nang walang paghihigpit, maaaring lumabas ang Iyong Nilalaman sa mga demonstrasyon o materyal na nagpo-promote sa Serbisyo. Sinusuportahan ng pag-a-advertise ang ilan sa Mga Serbisyo. Ang mga kontrol sa kung paano pine-personalize ng Microsoft ang pag-a-advertise ay available sa pahinang Seguridad at pagiging pribado ng website ng pamamahala ng account ng Microsoft. Hindi namin ginagamit ang mga sinasabi mo sa email, chat, mga video na tawag, o iyong mga dokumento, larawan o iba pang personal na file upang mag-target ng pag-a-advertise sa iyo. Nasasaklawan ng aming Mga Pahayag sa Pagiging Pribado ang aming mga patakaran sa pag-a-advertise.
Buong teksto
Code ng AsalCode ng Asal3_codeOfConduct
Buod

3. Code ng Asal.

 • a. Sa pamamagitan ng pagsang-ayon sa Mga Tuntuning ito, pumapayag ka na, kapag gumagamit ng Mga Serbisyo, susundin mo ang mga patakarang ito:
  • i. Huwag gumawa ng anumang ilegal na bagay.
  • ii. Huwag makilahok sa anumang aktibidad na nananamantala, nanakit, o nagbabantang manakit ng mga bata.
  • iii. Huwag magpadala ng spam. Ang spam ay hindi gusto o hindi hinihinging maramihang email, posting, hiling na maging contact, SMS (mga text message), o mga instant message.
  • iv. Huwag ipakita sa publiko o kaya ay gamitin ang Mga Serbisyo para magbahagi ng hindi naaangkop na nilalaman o materyal (halimbawa, may kahubaran, bestiality, pornograpiya, nakakasakit na pananalita, graphic na karahasan, o kriminal na aktibidad) o ng Iyong Nilalaman o materyal na hindi sumusunod sa mga lokal na batas o regulasyon.
  • v. Huwag gumawa ng aktibidad na para sa panloloko, mali, o mapanlinlang (hal., paghingi ng pera habang nagkukunwari, pagpapanggap bilang ibang tao, o pagmamanipula sa Mga Serbisyo para pataasin ang bilang ng pag-play o maapektuhan ang mga ranggo, rating, o komento) o mapanirang-puri.
  • vi. Huwag dayain ang anumang paghihigpit sa pag-access sa o availability ng Mga Serbisyo.
  • vii. Huwag makilahok sa aktibidad na makakasakit sa iyo, sa Mga Serbisyo o iba (hal., paglilipat ng virus, pagso-stalk, pagpo-post ng mga teroristang content, pagsasabi ng mapanakit na pananalita, o pagtataguyod ng karahasan laban sa iba).
  • viii. Huwag labagin ang mga karapatan ng iba (hal., hindi awtorisadong pagbabahagi ng musikang may copyright o iba pang materyal na may copyright, pagbebentang muli o iba pang pagbabahagi ng mga mapa sa Bing o larawan).
  • ix. Huwag makilahok sa aktibidad na lalabag sa pagiging pribado o mga karapatan sa data protection ng iba.
  • x. Huwag tulungan ang ibang lumabag sa mga patakarang ito.
 • b. Pagpapatupad. Kung lalabag ka sa Mga Tuntuning ito, sa sarili naming pagpapasya, maaari naming ihinto ang pagbibigay ng Mga Serbisyo sa iyo o maaari naming isara ang iyong account sa Microsoft. Maaari din naming hadlangan ang pagpapadala ng komunikasyon (tulad ng email, pagbabahagi ng file, o instant na mensahe) sa o mula sa Mga Serbisyo bilang pagpapatupad sa Mga Tuntuning ito, o maaari naming alisin o hindi i-publish ang Iyong Nilalaman sa anumang dahilan. Kapag nag-iimbestiga ng pinaghihinalaang paglabag sa Mga Patakarang ito, may karapatan ang Microsoft na suriin ang Iyong Nilalaman upang resolbahin ang isyu, at pinahihintulutan mo ang ganitong pagsusuri. Gayunpaman, hindi namin masusubaybayan at tantangkaing subaybayan ang buong Serbisyo.
 • c. Application sa Mga Serbisyo ng Xbox. Mag-click dito para sa karagdagang impormasyon tungkol sa kung paano nalalapat ang Patakaran sa Pag-uugali na ito sa mga laro ng Xbox Live, Games for Windows Live at Microsoft Studios, mga application, serbisyo at content na mula sa Microsoft. Kapag lumabag sa Kodigo ng Asal sa pamamagitan ng Mga Serbisyo ng Xbox (tinukoy sa seksyon 13(a)(i)), maaari kang masuspinde o ma-ban sa pagsali sa Mga Serbisyo ng Xbox, kabilang ang pagpapawalang-bisa ng mga lisensya sa nilalaman, panahon ng Xbox Gold Membership, at mga balanse sa account sa Microsoft na nauugnay sa account.
Buong teksto
Paggamit sa Mga Serbisyo at SuportaPaggamit sa Mga Serbisyo at Suporta4_usingTheServicesSupport
Buod

4. Paggamit sa Mga Serbisyo at Suporta.

 • a. Account sa Microsoft. Kakailanganin mo ng account sa Microsoft upang ma-access ang karamihan sa Mga Serbisyo. Binibigyang-daan ka ng iyong account sa Microsoft na mag-sign in sa mga produkto, website at serbisyo na ibinibigay ng Microsoft at ng ilang kasosyo ng Microsoft.
  • i. Paggawa ng isang Account. Maaari kang gumawa ng account sa Microsoft sa pamamagitan ng pagsa-sign up online. Kinukumpirma mo na hindi ka gagamit ng anumang hindi totoo, hindi tumpak o nakakalinlang na impormasyon kapag nag-sign up para sa iyong account sa Microsoft. Sa ilang kaso, ang isang third party, tulad ng iyong tagapaglaan ng serbisyong Internet, ay maaaring nagtakda ng isang account sa Microsoft sa iyo. Kung natanggap mo mula sa isang third party ang iyong account sa Microsoft, maaaring may karagdagang karapatan ang third party sa iyong account, tulad ng kakayahang i-access o tanggalin ang iyong account sa Microsoft. Mangyaring suriin ang anumang karagdagang patakaran na ibinigay sa iyo ng third party, dahil walang pananagutan ang Microsoft tungkol sa mga karagdagang patakaran na ito. Kung gumagawa ka ng isang account sa Microsoft sa ngalan ng isang entity, tulad ng iyong negosyo o employer, kinakatawan mo na mayroon kang legal na kakayahan upang bigyang bisa ang entity na iyon sa Mga Patakarang ito. Hindi mo maaaring ilipat sa ibang user o entity ang mga kredensyal ng iyong account sa Microsoft. Upang maprotektahan ang iyong account, panatilihing kumpedensyal ang mga detalye ng iyong account at password. Ikaw ang responsable sa lahat ng magiging aktibidad sa iyong account sa Microsoft.
  • ii. Paggamit sa Account. Dapat gamitin mo ang iyong account sa Microsoft para mapanatili itong aktibo. Nangangahulugan ito na dapat mag-sign in ka nang kahit isang beses sa loob ng limang taon upang mapanatiling aktibo ang iyong account sa Microsoft, at mga nauugnay na Serbisyo, maliban nalang kung ibinigay sa isang alok para sa isang binabayarang bahagi ng Mga Serbisyo. Kung hindi ka nakapag-sign in sa panahong ito, iisipin naming di-aktibo ang iyong account sa Microsoft at isasara ito para sa iyo. Mangyaring tingnan ang skesyon 4(a)(iv)(2) para sa mga kahihinatnan ng isang nakasarang account sa Microsoft. Dapat kang mag-sign in sa iyong Outlook.com inbox at sa iyong OneDrive (nang hiwalay) nang kahit isang beses sa loob ng isang taon, kung hindi ay isasara namin ang iyong Outlook.com inbox at ang iyong OneDrive para sa iyo. Dapat kang mag-sign in sa Mga Serbisyo ng Xbox kahit isang beses sa loob ng limang taon para mapanatili ang gamertag na nauugnay sa iyong account sa Microsoft. Kung may dahilan kami para paghinalaang ginagamit sa panloloko ang iyong account sa Microsoft ng isang third party (halimbawa, bilang resulta ng pagkakompromiso sa account), maaaring suspindehin ng Microsoft ang iyong account hanggang sa mabawi mo ang pagmamay-ari nito. Batay sa likas na kalagayan ng kompromiso, maaari kaming atasang i-disable ang access sa ilan o sa lahat ng Iyong Content. Kung nagkakaroon ka ng problema na i-access ang iyong account sa Microsoft, mangyaring bisitahin ang website na ito: https://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=238656.
  • iii. Mga Bata at Account. Sa pamamagitan ng paggamit ng Mga Serbisyo, kinakatawan mong naabot mo na ang edad ng "karamihan" o "legal na responsibilidad" kung saan ka nakatira o mayroong angkop na pahintulot ng magulang o tagapangalaga upang mapasailalim sa Mga Patakarang ito. Kung hindi mo alam kung nasa hustong gulang ka na o nasa edad ka na na mayroon nang "legal na pananagutan" sa kung saan ka nakatira, o kung hindi mo nauunawaan ang seksyong ito, mangyaring humingi ng tulong at pahintulot sa iyong magulang o legal na tagapangalaga bago ka gumawa ng account sa Microsoft. Kung ikaw ang magulang o legal na tagapangalaga ng isang menor de edad na gumagawa ng account sa Microsoft, tinatanggap ninyo at pumapayag kayo ng menor de edad na mapasailalim sa Mga Tuntuning ito at responsable kayo sa lahat ng paggamit sa account sa Microsoft o Mga Serbisyo, kabilang ang mga pagbili, bukas man na ngayon o gagawin pa lang ang account ng menor de edad.
  • iv. Pagsasara ng Iyong Account.
   • 1. Magagawa mong magkansela ng mga partikular na Serbisyo o isara ang iyong account sa Microsoft anumang oras at sa anumang dahilan. Para isara ang iyong account sa Microsoft, mangyaring bumisita sa https://go.microsoft.com/fwlink/p/?linkid=618278. Kapag sinabihan mo kami na isara ang iyong account sa Microsoft, ilalagay namin ito sa isang suspendidong kalagayan nang 60 araw sakaling magbago ka ng isip. Pagkatapos ng 60 araw na iyon, isasara ang iyong account sa Microsoft. Mangyaring sumangguni sa seksyon 4(a)(iv)(2) sa ibaba para sa paliwanag sa kung ano ang mangyayari kapag isinara ang iyong account sa Microsoft. Ire-reactivate ng pagla-log in sa loob ng 60 araw na iyon ang iyong account sa Microsoft.
   • 2. Kung isasara (mo o namin) ang iyong account sa Microsoft, may ilang bagay na mangyayari. Una, agad na mahihinto ang iyong karapatang gamitin ang account sa Microsoft para i-access ang Mga Serbisyo. Ikalawa, ide-delete namin ang Data o ang Iyong Nilalaman na nauugnay sa iyong account sa Microsoft o kaya ay aalisin namin ang kaugnayan nito sa iyo at sa iyong account sa Microsoft (maliban na lang kung aatasan kami ng batas na panatilihin, ibalik, o ilipat ito sa iyo o sa isang third party na tutukuyin mo). Mayroon ka dapat ng isang regular na backup na plano dahil hindi na mababawi ng Microsoft ang Iyong Nilalaman o Data kapag naisara na ang iyong account. Ikatlo, maaari kang mawalan ng access sa mga produktong nakuha mo.
 • b. Mga Account sa Trabaho o Paaralan. Maaari kang mag-sign in sa ilang mga serbisyo ng Microsoft gamit ang email address sa trabaho o paaralan. Kung gagawin mo ito, sumasang-ayon ka na maaaring gawin ng may-ari ng domain na nauugnay sa iyong email address na kontrolin at pangasiwaan ang account mo, at i-access at iproseso ang Data mo, kabilang ang mga nilalaman ng iyong mga pakikipag-ugnayan at file, at na maaaring abisuhan ng Microsoft ang may-ari ng domain kung makompromiso ang account o Data. Kinukumpirma mo rin na maaaring mapasailalim ang paggamit mo sa mga serbisyo ng Microsoft sa mga kasunduan sa pagitan mo o ng iyong organisasyon at ng Microsoft at maaaring hindi malapat ang Mga Tuntuning ito. Kung mayroon ka nang account sa Microsoft at gumagamit ka ng hiwalay na email address sa trabaho o paaralan para i-access ang Mga Serbisyong saklaw ng Mga Tuntuning ito, maaari kang ma-prompt na i-update ang email address na nauugnay sa iyong account sa Microsoft para patuloy na ma-access ang naturang Mga Serbisyo.
 • c. Karagdagang Equipment/Data Plan. Upang magamit ang karamihan sa Mga Serbisyo, kakailanganin mo ng koneksyon sa internet at/o data/cellular plan. Maaaring kailanganin mo rin ng karagdagang equipment, tulad ng isang headset, camera o mikropono. Ikaw ang responsable sa pagbibigay sa lahat ng koneksyon, plan, at equipment na kinakailangan para magamit ang Mga Serbisyo at sa pagbabayad sa mga sinisingil ng (mga) provider ng iyong mga koneksyon, plan, at equipment. Ang mga bayaring iyon ay dagdag sa mga bayaring ibinabayad mo sa amin para sa Mga Serbisyo at hindi namin ibabalik ang bayad para sa mga nasabing bayarin. Suriin sa iyong tagapaglaan upang matukoy kung mayroon ng mga bayarin na iyon na maaaring ilapat sa iyo.
 • d. Mga Notification ng Serbisyo. Kapag may kailangan kaming sabihin sa iyo tungkol sa isang Serbisyo na ginagamit mo, magpapadala kami sa iyo ng mga notification ng Serbisyo. Kung ibinigay mo sa amin ang iyong email address o numero ng telepono kaugnay ng iyong account sa Microsoft, maaari kaming magpadala sa iyo ng mga notification ng Serbisyo sa pamamagitan ng email o SMS (text message), pati na rin para i-verify ang pagkakakilanlan mo bago irehistro ang numero ng telepono mo. Maaari ka rin naming padalhan ng mga notification ng Serbisyo sa ibang paraan (halimbawa, sa pamamagitan ng mga mensahe sa produkto). Maaaring malapat ang mga rate sa data o messaging kapag tumatanggap ng mga notification sa pamamagitan ng SMS.
 • e. Suporta. May suporta sa customer para sa ilang Serbisyo sa support.microsoft.com. Maaaring mag-alok ang ilang partikular na Serbisyo ng hiwalay o karagdagang suporta sa customer, na napapailalim sa mga tuntuning makikita sa www.microsoft.com/support-service-agreement, maliban na lang kung may ibang nakasaad. Maaaring walang suporta para sa mga bersyong preview o beta ng mga tampok o Serbisyo. Maaaring hindi tugma ang Mga Serbisyo sa software o mga serbisyong inilalaan ng mga third party, at may pananagutan ka sa pagiging pamilyar sa mga kinakailangan sa pagtutugma.
 • f. Pagwawakas sa Mga Serbisyo mo. Kung kakanselahin (mo o namin) ang iyong Mga Serbisyo, una, agad na mahihinto ang iyong karapatang i-access ang Mga Serbisyo at magwawakas ang iyong lisensya para sa software na nauugnay sa Mga Serbisyo. Ikalawa, ide-delete namin ang Data o ang Iyong Nilalaman na nauugnay sa Serbisyo mo o kaya ay aalisin namin ang kaugnayan nito sa iyo at sa iyong account sa Microsoft (maliban na lang kung aatasan kami ng batas na panatilihin, ibalik, o ilipat ito sa iyo o sa isang third party na tutukuyin mo). Bilang resulta, maaaring hindi mo na ma-access ang alinman sa Mga Serbisyo (o ang Iyong Content na naimbak mo sa Mga Serbisyong iyon). Dapat ay mayroon kang regular na backup na plano. Ikatlo, maaari kang mawalan ng access sa mga produktong nakuha mo. Kung kinansela mo ang iyong account sa Microsoft at wala ka nang iba pang account na may access sa Mga Serbisyo, maaaring kanselahin agad ang Mga Serbisyo mo.
Buong teksto
Paggamit sa mga Mga Third-Party na App at SerbisyoPaggamit sa mga Mga Third-Party na App at Serbisyo5_usingThird-PartyAppsAndServices
Buod

5. Paggamit sa mga Mga Third-Party na App at Serbisyo. Sa pamamagitan ng Mga Serbisyo, maaari mong magawang mag-access o kumuha ng mga produkto, serbisyo, website, link, nilalaman, materyal, laro, kakayahan, integration, bot, o application mula sa mga independent na third party (mga kumpanya o tao na hindi Microsoft) ("Mga App at Serbisyo ng Third Party"). Marami sa aming Mga Serbisyo ang makakatulong din sa iyo na humanap, humiling, o makipag-ugnayan sa Mga App at Serbisyo ng Third Party o magbibigay-daan sa iyo na magbahagi ng Iyong Nilalaman o Data, at nauunawaan mo na ginagamit mo ang aming Mga Serbisyo para magbigay ng Mga App at Serbisyo ng Third Party sa iyo. Maaari mo ring magamit ang Mga App at Serbisyo ng Third Party para mag-imbak ng Iyong Nilalaman o Data sa publisher, provider o operator ng Mga App at Serbisyo ng Third Party. Maaari ka ring bigyan ng Mga App at Serbisyo ng Third Party ng patakaran sa pagiging pribado o kaya ay atasan ka na tumanggap ng mga karagdagang tuntunin bago mo ma-install o magamit ang App o Serbisyo ng Third Party. Tingnan ang seksyon 13(b) para sa karagdagang patakaran para sa mga application na nakuha sa pamamagitan ng Office Store, Xbox Store o ng Windows Store. Dapat mong suriin ang anumang karagdagang tuntunin at patakaran sa pagiging pribado bago kunin, gamitin, hilingin, o i-link ang iyong Account sa Microsoft sa anumang App at Serbisyo ng Third Party. Hindi mababago ng anumang karagdagang patakaran ang Mga Patakaran na ito. Hindi nagbibigay ng lisensya sa intellectual property ang Microsoft sa iyo bilang bahagi ng anumang Third-Party na App at Serbisyo. Pumapayag kang akuin ang lahat ng panganib at pananagutang nagmumula sa iyong paggamit ng Mga Third-Party na App at Serbisyo at walang pananagutan ang Microsoft para sa anumang isyu na nagmumula sa iyong paggamit sa mga ito. Walang responsibilidad o pananagutan ang Microsoft sa iyo o sa iba pa para sa impormasyon o mga serbisyong ibinibigay ng anumang App at Serbisyo ng Third Party.

Buong teksto
Availability ng SerbisyoAvailability ng Serbisyo6_serviceAvailability
Buod

6. Availability ng Serbisyo.

 • a. Ang Mga Serbisyo, Third-Party na App at Serbisyo, o materyal o mga produkto na inaalok sa pamamagitan ng Mga Serbisyo ay maaaring hindi available paminsan-minsan, maaaring i-alok nang limitado, o maaaring magbago batay sa iyong rehiyon o device. Kung babaguhin mo ang lokasyong nauugnay sa iyong account sa Microsoft, maaaring kailanganin mong kunin muli ang materyal o mga application na available sa iyo at binayaran mo sa iyong nakaraang rehiyon. Pumapayag kang huwag mag-access o gumamit ng materyal o Mga Serbisyo na ilegal o hindi lisensyado para gamitin sa bansa kung saan na-access o ginamit mo ang materyal o Mga Serbisyo, o itago o magbigay nang maling impormasyon sa iyong lokasyon o pagkakakilanlan upang i-access ang nasabing materyal o Mga Serbisyo.
 • b. Nagsisikap kaming mapanatiling gumagana ang Mga Serbisyo; gayunpaman, ang lahat ng mga serbisyo sa online ay dumaranas ng paminsan-minsang pagkakaantala at pagkawala, at walang pananagutan ang Microsoft sa pagkakaantala at pagkawala na resulta nito. Kung nagkaroon ng pagkawala, maaaring hindi mo mabawi ang Iyong Nilalaman o Data na iyong inimbak. Inirerekomenda naming i-back up mo nang regular ang Iyong Nilalaman at Data na iniimbak mo sa Mga Serbisyo o iniimbak mo gamit ang Mga App at Serbisyo ng Third Party.
Buong teksto
Mga Update sa Mga Serbisyo o Software, at mga Pagbabago sa Mga Patakarang ItoMga Update sa Mga Serbisyo o Software, at mga Pagbabago sa Mga Patakarang Ito7_updatesToTheServicesOrSoftwareAndChangesToTheseTerms
Buod

7. Mga Update sa Mga Serbisyo o Software, at mga Pagbabago sa Mga Patakarang Ito.

 • a. Maaari naming baguhin ang Mga Patakarang ito sa anumang oras, at sasabihin namin sa iyo ito. Ang paggamit ng Mga Serbisyo pagkatapos magkabisa ng mga pagbabago ay nangangahulugang sumasang-ayon ka sa mga bagong patakaran. Kung hindi mo tinatanggap ang mga bagong tuntunin, dapat mong ihinto ang paggamit sa Mga Serbisyo, isara ang iyong account sa Microsoft at, kung isa kang magulang o tagapangalaga, tulungan ang iyong menor de edad na anak na isara ang kanyang account sa Microsoft.
 • b. Minsan kakailanganin mo ng mga software update upang patuloy na magamit ang Mga Serbisyo. Maaari naming awtomatikong tiyakin ang iyong bersyon ng software at mag-download ng mga software update o mga pagbabago sa configuration. Maaari ring kailanganin mong i-update ang software upang patuloy na magamit ang Mga Serbisyo. Ang mga update na iyon ay napapailalim sa Mga Patakaran na ito, maliban na lang kung mayroong kasamang ibang patakaran ang mga update, sa kasong iyon, malalapat ang mga patakaran na iyon. Walang obligasyon ang Microsoft na gawing available ang anumang update at hindi nito ginagarantiya na susuportahan namin ang bersyon ng system kung para saan mo binili o nilisensyahan ang software, mga app, nilalaman o iba pang produkto. Maaaring hindi tugma ang mga update sa mga software o serbisyo na inilalaan ng mga third party. Maaari mong bawiin ang iyong pagpayag sa mga software update sa hinaharap sa anumang oras sa pamamagitan ng pag-uninstall sa software.
 • c. Dagdag pa rito, maaaring magkaroon ng mga pagkakataon na kailangan naming tanggalin o baguhin ang mga tampok o functionality ng Serbisyo o permanenteng ihinto ang paglalaan ng isang Serbisyo o access sa Mga Third-Party na App at Serbisyo. Maliban sa saklaw na kinakailangan ng naaangkop na batas, wala kaming pananagutang magbigay ng muling pag-download o kapalit ng anumang materyal, Digital Goods (tinukoy sa seksyon 13(k)), o mga application na binili. Maaari naming i-release ang Mga Serbisyo o ang mga feature ng mga ito sa isang preview o beta na bersyon, na maaaring hindi gumana nang maayos o nang katulad ng panghuling bersyon.
 • d. Para magamit mo ang materyal na pinoprotektahan ng digital rights management (DRM), tulad ng ilang musika, laro, pelikula, aklat, at marami pang iba, maaaring awtomatikong makipag-ugnayan ang DRM software sa isang online na server ng mga karapatan at mag-download at mag-install ng mga update sa DRM.
Buong teksto
Lisensiya ng SoftwareLisensiya ng Software8_softwareLicense
Buod

8. Lisensiya ng Software. Maliban kung may kasama itong hiwalay na kasunduan sa lisensya ng Microsoft (halimbawa, kung gumagamit ka ng Microsoft application na kasama at bahagi ng Windows, nasasaklawan ng Mga Tuntunin sa Lisensya ng Microsoft Software para sa Operating System ng Windows ang naturang software), napapailalim sa Mga Tuntuning ito ang anumang software na ibibigay namin sa iyo bilang bahagi ng Mga Serbisyo. Napapailalim sa seksyon 13(b)(i) sa ibaba ang mga application na nakuha sa pamamagitan ng Office Store, Windows Store, at Xbox Store.

 • a. Kung sumusunod ka sa Mga Patakaran na ito, binibigyan ka namin ng karapatang i-install at gumamit ng isang kopya ng software sa bawat device sa isang pandaigdigang batayan ng paggamit ng isang tao lang kada oras bilang bahagi ng iyong paggamit sa Mga Serbisyo. Para sa ilang partikular na device, maaaring naka-install na ang naturang software para sa iyong personal at hindi pangkomersyal na paggamit sa Mga Serbisyo. Ang software o website na bahagi ng Mga Serbisyo ay maaaring magsama ng third-party na code. Anumang third-party na script o code, nauugnay o isinangguni mula sa software o website, ay inilisensiya sa iyo ng mga third party na nagmamay-ari ng code, hindi ng Microsoft. Ang mga abiso, kung mayroon man, para sa third party na code ay isinama para sa iyong impormasyon lang.
 • b. Lisensiyado, hindi ibinenta, ang software, at nasa Microsoft ang lahat ng karapatan sa software na hindi hayagang ibinigay ng Microsoft, ipinapahiwatig man, sa pamamagitan ng estoppel, o iba pa. Ang lisensiyang ito ay hindi nagbibigay sa iyo ng anumang karapatan na, at hindi mo maaaring:
  • i. dayain o lampasan ang anumang teknolohikal na pamamaraan ng pagprotekta sa o kaugnay sa software o Mga Serbisyo;
  • ii. kalasin, i-decompile, i-decrypt, i-hack, i-emulate, pakinabangan, o i-reverse engineer ang anumang software o ibang bahagi ng Mga Serbisyo na kasama sa na-a-access sa pamamagitan ng Mga Serbisyo, maliban na lang at sa saklaw lang na pinapayagan ng naaangkop na batas sa copyright;
  • iii. paghiwalayin ang mga component ng software o Mga Serbisyo upang gamitin sa iba't ibang device;
  • iv. i-publish, kopyahin, rentahan, arkilahin, ibenta, i-export, i-import, ipamahagi, o ipahiram ang software o ang Mga Serbisyo, maliban kung hayagan kang binigyan ng pahintulot ng Microsoft upang gawin ito;
  • v. ilipat ang software, anumang lisensiya sa software, o anumang karapatan na i-access o gamitin ang Mga Serbisyo;
  • vi. gamitin ang Mga Serbisyo sa isang hindi awtorisadong paraan na maaaring makaantala sa paggamit ng sinuman o magkaroon ng access sa anumang serbisyo, data, account, o network;
  • vii. i-enable ang access sa Mga Serbisyo o baguhin ang anumang device na awtorisado ng Microsoft (hal., Xbox One, Xbox 360, Microsoft Surface, atbp.) sa pamamagitan ng mga hindi awtorisadong third-party na application.
Buong teksto
Mga Patakaran sa PagbabayadMga Patakaran sa Pagbabayad9_paymentTerms
Buod

9. Mga Patakaran sa Pagbabayad. Kung bumili ka ng isang Serbisyo, nalalapat ang mga patakaran sa pagbabayad na ito sa iyong pagbili at sumasang-ayon sa mga ito.

 • a. Mga Singil. Kung mayroong singil kaugnay sa isang bahagi ng Serbisyo, pumapayag ka na bayaran ang sinisingil na iyon sa perang tinukoy. Hindi kasama sa presyong isinaad para sa Mga Serbisyo ang lahat ng nalalapat na buwis at pagsasaayos sa palitan ng pera, maliban kung isinaad. Kasama na ang mga nalalapat na buwis sa lahat ng presyo ng mga binabayarang produkto ng Skype, maliban kung isinaad. Ikaw lang ang may may pananagutan para sa pagbabayad sa naturang mga buwis o iba pang singil. Kinakalkula ng Skype ang mga buwis batay sa panresidensyal na address na nauugnay sa iyong impormasyon sa pagsingil. Responsibilidad mong siguruhing napapanahon at tumpak ang address na ito. Maliban sa mga produkto ng Skype, kinakalkula ang mga buwis batay sa lokasyon mo sa panahon ng pagpaparehistro sa iyong account sa Microsoft maliban na lang kung nag-aatas ang lokal na batas ng ibang batayan para sa kalkulasyon. Maaari naming suspindihin o kanselahin ang Mga Serbisyo kung hindi kami makakatanggap ng nasa tamang panahon at buong pagbabayad mula sa iyo. Ang pagsuspinde o pagkansela sa Mga Serbisyo dahil sa hindi pagbabayad ay maaaring magresulta sa pagkawala ng access at paggamit sa iyong account at sa nilalaman nito. Maaaring mag-iba ang mga singil kaysa sa mga ipinapakita para sa aktwal na lokasyon mo kapag kumonekta ka sa Internet sa pamamagitan ng isang pangkorporasyon o iba pang pribadong network na nagtatago sa lokasyon mo. Depende sa iyong lokasyon, ang ilang transaksyon ay maaaring mangailangan ng conversion ng foreign currency o kailangang iproseso sa ibang bansa. Maaaring maningil ang iyong bangko ng karagdagang singil para sa mga serbisyong pinaggagamitan mo ng debit o credit card. Mangyaring makipag-ugnayan sa iyong bangko para sa mga detalye.
 • b. Iyong Account sa Pagsingil. Upang bayaran ang mga singil para sa isang Serbisyo, hihilingin sa iyong magbigay ng paraan ng pagbabayad sa panahong mag-sign up ka para sa Serbisyong iyon. Maa-access at mababago mo ang iyong impormasyon sa pagsingil at paraan ng pagbabayad sa website sa pamamahala ng account sa Microsoft at, para sa Skype, sa pamamagitan ng pagsa-sign in sa portal ng iyong account sa https://skype.com/go/myaccount. Bilang karagdagan, pumapayag kang pahintulutan ang Microsoft na gamitin ang anumang na-update na impormasyon ng account tungkol sa iyong piniling paraan ng pagbabayad na ibinigay ng iyong nagbibigay na bangko o ng naaangkop na network ng pagbabayad. Sumasang-ayon ka na maagap na ia-update ang iyong account at iba pang impormasyon, kasama ang iyong email address at mga detalye sa paraan ng pagbabayad, upang matapos namin ang iyong mga transaksyon at makipag-ugnayan sa iyon kung kinakailangan, kaugnay ng iyong mga transaksyon. Ang mga pagbabagong ginawa sa iyong account sa pagsingil ay hindi makakaapekto sa mga singil na isinusumite namin sa iyong account sa pagsingil bago kami magsagawa ng makatuwirang pagkilos sa iyong mga pagbabago sa iyong account sa pagsingil.
 • c. Pagsisingil. Sa pamamagitan ng pagbibigay sa Microsoft ng paraan ng pagbabayad, (i) ipinapahayag mo na awtorisado kang gamitin ang paraan ng pagbabayad na ibinigay mo at na totoo at tumpak ang anumang impormasyon sa pagbabayad na ibibigay mo; (ii) pinapahintulutan mo ang Microsoft na singilin ka para sa Mga Serbisyo o available na nilalaman gamit ang iyong paraan ng pagbabayad; at (iii) pinapahintulutan mo ang Microsoft na singilin ka para sa anumang may bayad na feature ng Mga Serbisyo kung para saan mo pipiliing mag-sign up o pipiliin mong gamitin habang may bisa ang Mga Tuntuning ito. Maaari ka naming singilin (a) nang maaga; (b) sa panahon ng pagbili; (c) kaagad pagkatapos ng pagbili; o (d) sa nauulit na batayan para sa Mga Serbisyo ng subscription. Bukod pa rito, maaari ka rin naming singilin sa halaga na pinayagan mo, at sasabihan ka namin nang maaga tungkol sa anumang pagbabago sa halaga na sisingilin para sa nauulit na Mga Serbisyo ng subscription. Maaari ka naming singilin nang sabay para sa higit sa isa sa iyong mga naunang panahon ng pagsingil para sa mga halagang hindi pa napoproseso.
 • d. Mga Nauulit na Pagbabayad. Kapag binili mo ang Mga Serbisyo sa pamamagitan ng subscription (hal., buwan-buwan, kada 3 buwan, o taun-taon), kinukumpirma mo na pinapahintulutan mo ang mga umuulit na pagbabayad, at babayaran ang Microsoft sa pamamagitan ng paraan at ayon sa palugit ng pagbabayad na sinang-ayunan mo, hanggang sa wakasan mo o ng Microsoft ang subscription para sa Serbisyong iyon. Sa pamamagitan ng pagpapahintulot sa mga umuulit na pagbabayad, pinapahintulutan mo ang Microsoft na iproseso ang mga naturang pagbabayad bilang mga electronic na debit o fund transfer, o bilang mga electronic na draft mula sa nakatalaga mong account (para sa Automated Clearing House o mga katulad na pagbabayad), o bilang mga pagsingil sa nakatalaga mong account (para sa credit card o mga katulad na pagbabayad) (sama-samang tinatawag na "Mga Electronic na Pagbabayad"). Karaniwang sinisingil ang mga bayarin sa subscription bago ang naaangkop na panahon ng subscription. Kung lalabas na hindi pa nababayaran ang anumang pagbabayad o kung tatanggihan o hindi tatanggapin ang anumang credit card o katulad na transaksyon, nakalaan sa Microsoft o sa mga provider ng serbisyo nito ang karapatan na mangolekta ng anumang naaangkop na kapalit na item, bayarin sa hindi pagkatanggap, o bayarin sa hindi sapat na pondo at iproseso ang anumang ganoong pagbabayad bilang Electronic na Pagbabayad.
 • e. Awtomatikong Pag-renew. Kung pinapayagan ang mga awtomatikong pag-renew alinsunod sa naaangkop na batas, maaari mong piliin na awtomatikong i-renew ang Mga Serbisyo sa katapusan ng takdang panahon ng serbisyo. Papaalalahanan ka namin sa pamamagitan ng email, o iba pang makatuwirang paraan, bago mag-renew ang anumang Serbisyo para sa isang bagong termino, at aabisuhan ka namin tungkol sa anumang pagbabago sa presyo alinsunod sa seksyon 9(k). Kapag naipaalala na namin sa iyo na pinili mong awtomatikong i-renew ang Mga Serbisyo, maaari naming awtomatikong i-renew ang iyong Mga Serbisyo sa katapusan ng kasalukuyang panahon ng serbisyo, at singilin sa iyo ang kasalukuyang halaga para sa pagre-renew ng term, maliban kung pinili mong kanselahin ang Mga Serbisyo gaya ng inilalarawan sa ibaba. Ipapaalala rin namin sa iyo na sisingilin namin ang iyong piniling paraan ng pagbabayad para sa pag-renew ng Mga Serbisyo, kung nasa file man ito sa petsa ng pag-renew o ibibigay sa ibang pagkakataon. Bibigyan ka rin namin ng mga tagubilin sa kung paano mo maaaring kanselahin ang Mga Serbisyo. Dapat mong kanselahin ang Mga Serbisyo bago ang petsa ng pag-renew upang maiwasang masingil para sa pag-renew.
 • f. Online na Statement at mga Error. Bibigyan ka ng Microsoft ng isang online na statement sa pagsingil sa website ng Microsoft sa pamamahala ng account, kung saan mo maaaring tingnan at i-print ang iyong statement. Para sa Skype, maa-access mo ang iyong online na statement sa pamamagitan ng pagsa-sign in sa iyong account sa www.skype.com. Ito lang ang tanging statement sa pagsingil na ibinibigay namin. Kung mayroon kaming error sa iyong bill, dapat sabihin mo sa amin sa loob ng 90 araw matapos unang lumitaw ang error sa iyong bill. Agad naming sisiyasatin ang paratang. Kung hindi mo sasabihin sa amin sa loob ng panahong iyon, pinapalaya mo kami sa lahat ng pananagutan at habol ng pagkawala na dulot ng error at hindi namin kakailanganing itama ang error o magbigay ng refund, maliban kung hinihiling ng batas. Kung makatukoy ang Microsoft ng error sa pagsingil, itatama namin ang error na iyon sa loob ng 90 araw. Hindi maaapektuhan ng patakarang ito ang anumang karapatan ayon sa batas na maaaring ilapat.
 • g. Patakaran sa Refund. Maliban kung isinaad ng batas o ng isang partikular na alok na Serbisyo, pinal at hindi nare-refund ang lahat ng pagbili. Kung sa tingin mo ay mali ang pagsingil sa iyo ng Microsoft, dapat kang makipag-ugnayan sa amin sa loob ng 90 araw ng pagsingil. Walang ibibigay na refund para sa anumang singil na mas matagal pa sa 90 araw, maliban kung hinihilin ng batas. May karapatan kaming magbigay ng mga refund o credit ayon sa aming pagpapasya. Kung nagbigay kami ng refund o credit, wala kaming obligasyon na magbigay ng parehong refund sa hinaharap. Hindi maaapektuhan ng patakaran sa refund na ito ang anumang karapatan ayon sa batas na maaaring ilapat. Para sa karagdagang impormasyon tungkol sa refund, pakibisita ang aming paksa sa tulong. Kung naninirahan ka sa Taiwan, pakitandaan na alinsunod sa Consumer Protection Act ng Taiwan at ng mga may-kaugnayang regulasyon nito, ang lahat ng mga pagbili na ukol sa digital na content na inihahatid sa pamamagitan ng intangible form at/o on-line na mga serbisyo ay hindi namababawi at hindi mare-refund kapag ang naturang content o serbisyo ay naibigay on line. Wala kang karapatang maghabol sa anumang panahong cooling off o anumang refund.
 • h. Pagkansela sa Mga Serbisyo. Maaari mong kanselahin ang isang Serbisyo anumang oras, nang mayroon o walang dahilan. Upang magkansela ng Serbisyo at humiling ng refund, kung ikaw ay may karapatan dito, bisitahin ang website ng Microsoft sa pamamahala ng account. Para sa Skype, mangyaring kumpletuhin ang Form sa Pag-withdraw gamit ang mga impormasyong ibinigay dito. Dapat kang muling sumangguni sa alok na naglalarawan sa Mga Serbisyo dahil (i) maaaring hindi ka makatanggap ng refund sa panahon ng pagkansela; (ii) maaaring kailanganin mong magbayad ng mga singil sa pagkansela; (iii) ang lahat ng sisingilin sa iyong account sa pagsingil para sa Mga Serbisyo bago ang petsa ng pagkansela ay maaaring kailanganin mong bayaran; at (iv) maaaring hindi mo ma-access at magamit ang iyong account kapag kinansela mo ang Mga Serbisyo; o, kung nakatira ka sa Taiwan, (v) maaari kang makatanggap ng refund sa halagang katumbas ng mga hindi nagamit na singil na binayaran mo para sa isang Serbisyo na nakalkula sa panahon ng pagkansela. Ipoproseso namin ang Data mo gaya ng inilalarawan sa itaas sa seksyon 4. Kung magkakansela ka, matatapos ang iyong access sa Mga Serbisyo sa katapusan ng kasalukuyan mong panahon ng Serbisyo o, kung pana-panahon naming sinisingil ang iyong account, sa katapusan ng panahon kung kailan ka nagkansela.
 • i. Mga Alok ng Panahon ng Pagsubok. Kung lumalahok ka sa anumang alok ng panahon ng pagsubok, dapat mong kanselahin ang Mga Serbisyo ng pagsubok sa katapusan ng panahon ng pagsubok upang maiwasang magbayad ng mga bagong singil, maliban kung aabisuhan ka namin. Kung hindi mo kakanselahin ang iyong (mga) Serbisyo ng pagsubok sa katapusan ng panahon ng pagsubok, maaari ka naming singilin para sa (mga) Serbisyo.
 • j. Mga Alok na Pang-Promosyon. Paminsan-minsan, maaaring i-alok nang libre ng Microsoft ang Mga Serbisyo para sa isang panahon ng pagsubok. Nakalaan sa Microsoft ang karapatan na singilin ka para sa mga naturang Serbisyo (sa normal na rate) kung mapag-alaman ng Microsoft (sa makatuwirang pagpapasya nito) na inaabuso mo ang mga tuntunin ng alok.
 • k. Mga Pagbabago sa Presyo. Maaari naming baguhin ang presyo ng Mga Serbisyo anumang oras at kung mayroon kang umuulit na pagbili, aabisuhan ka namin sa pamamagitan ng email, o sa iba pang makatuwirang paraan, 15 araw o mas matagal pa bago ang pagbabago sa presyo. Kung hindi ka sumasang-ayon sa pagbabago sa presyo, dapat mong kanselahin at ihinto ang paggamit ng Mga Serbisyo bago magkabisa ang mga pagbabago sa presyo. Kung may tiyak na tagal at presyo para sa iyong alok na Serbisyo, ipapatupad pa rin ang presyo para sa tiyak na tagal.
 • l. Mga Pagbabayad sa Iyo. Kung may utang kaming pagbabayad sa iyo, sumasang-ayon kang ibigay sa amin ang anumang impormasyong kinakailangan namin sa tamang panahon at nang tumpak para maibigay sa iyo ang pagbabayad na iyon. May pananagutan ka para sa anumang buwis at singil na maaari mong maipon bilang resulta ng pagbabayad na ito sa iyo. Dapat ka ring sumunod sa anumang iba pang kundisyon na aming itinatakda sa iyong karapatan sa anumang pagbabayad. Kung makakatanggap ka ng pagbabayad nang mali, maaari naming ipawalang-bisa o kailanganin ang pagbabalik ng pagbabayad. Sumasang-ayon kang makipagtulungan sa amin sa aming pagsisikap na isagawa ito. Maaari rin naming bawasan ang pagbabayad sa iyo nang walang abiso upang magsaayos para sa anumang nakaraang sobrang pagbabayad.
 • m. Mga Gift Card. Ang pagkuha at paggamit ng mga gift card (bukod pa sa mga Skype gift card) ay pinamamahalaan ng Mga Patakaran at Kundisyon sa Gift Card ng Microsoft. Available ang impormasyon tungkol sa mga gift card ng Skype sa Pahina ng tulong ng Skype.
 • n. Paraan ng Pagbabayad na Bank Account. Maaari kang magrehistro ng kwalipikadong bank account sa iyong account sa Microsoft para magamit ito bilang paraan ng pagbabayad. Kabilang sa mga kwalipikadong bank account ang mga account na pinapangasiwaan sa isang institusyon sa pananalapi na may kakayahang tumanggap ng mga direct debit entry (hal., isang institusyon sa pananalapi sa Estados Unidos na may suporta para sa mga automated clearing house ("ACH") entry, isang institusyon sa pananalapi sa Europe na may suporta para sa Single Euro Payments Area ("SEPA" o "iDEAL" sa Netherlands). Nalalapat din ang mga tuntuning sinang-ayunan mo noong idinagdag mo ang iyong bank account bilang isang paraan ng pagbabayad sa iyong account sa Microsoft (hal., ang "mandate" sa kaso ng SEPA). Ipinapahayag at ginagarantiya mo na nakapangalan sa iyo ang inirehistro mong bank account o awtorisado kang irehistro at gamitin ang bank account na ito bilang isang paraan ng pagbabayad. Sa pamamagitan ng pagrerehistro o pagpili sa iyong bank account bilang paraan ng pagbabayad mo, pinapahintulutan mo ang Microsoft (o ang ahente nito) na magsagawa ng isa o higit pang debit para sa kabuuang halaga ng binili mo o singil sa subscription mo (alinsunod sa mga tuntunin ng iyong serbisyo sa subscription) sa iyong bank account (at, kung kinakailangan, magsagawa ng isa o higit pang credit sa iyong bank account para magwasto ng mga error, mag-isyu ng refund, o katulad na layunin), at pinapahintulutan mo ang institusyon sa pananalapi na nangangasiwa sa iyong bank account na ikaltas ang mga naturang debit o tanggapin ang mga naturang credit. Nauunawaan mo na mananatiling ganap na may bisa ang pahintulot na ito hanggang sa alisin mo ang impormasyon ng iyong bank account sa iyong account sa Microsoft. Makipag-ugnayan sa suporta sa customer tulad ng nakasaad sa itaas sa seksyon 4(e) sa lalong madaling panahon kung naniniwala ka na hindi ka dapat siningil. Maaari ding malimitahan ng mga batas na ipinapatupad sa iyong bansa ang pananagutan mo para sa anumang mapanlinlang, mali, o hindi awtorisadong transaksyon mula sa iyong bank account. Sa pamamagitan ng pagrerehistro o pagpili ng isang bank account bilang paraan ng pagbabayad mo, kinukumpirma mo na nabasa, nauunawaan, at tinatanggap mo ang Mga Tuntuning ito.
Buong teksto
Nakikipagkontratang Entity, Pagpili ng Batas at Lokasyon para sa Pagresolba ng mga Di-pagkakasundoNakikipagkontratang Entity, Pagpili ng Batas, at Lokasyon para sa Pagresolba ng mga Di-pagkakasundo10_11_contractingEntityChoiceOfLaw
Buod

10. Nakikipagkontratang Entity, Pagpili ng Batas, at Lokasyon para sa Pagresolba ng mga Di-pagkakasundo. Para sa paggamit mo ng mga libre at bayad na Serbisyong may brand na Skype para sa consumer, nakikipagkontrata ka sa, at nangangahulugan ang lahat ng pagbanggit sa "Microsoft" sa Mga Tuntuning ito na, Skype Communications S.à.r.l, 23 – 29 Rives de Clausen, L-2165 Luxembourg. Para sa libre o binayarang Skype-branded na Serbisyo na pang-consumer, pinamamahalaan ng batas ng Luxembourg ang interpretasyon ng Kasunduang ito at mga paghahabol sa paglabag sa mga ito, mayroon mang di-pagkakasundo sa mga prinsipyo ng mga batas. Pinamamahalaan ng mga batas ng probinsya o bansang tinitirhan mo ang iba pang mga paghahabol (kabilang ang proteksyon ng consumer, hindi patas na kumpetisyon, at mga tort na paghahabol). Kung tinanggap mo ang mga Kasunduang ito sa pamamagitan ng paggawa ng isang account sa Skype o sa paggamit ng Skype, ikaw at kami ay permanenteng pumapayag sa ekslusibong hurisdiksyon at lugar ng mga korte sa Luxembourg para sa lahat ng di-pagkakasundong nagmumula o may kaugnay sa Kasunduang ito o mga Skype-branded na Serbisyo na pang-consumer. Para sa iba pang Mga Serbisyo, kung tinanggap mo ang Kasunduang ito sa pamamagitan ng paggawa ng account sa Microsoft o paggamit ng alinmang Serbisyo, lalabas sa ibaba ang entity na kinokontrata mo, ang namamahalang batas, at ang lokasyon sa pagresolba sa mga di-pagkakasundo:

 • a. Canada. Kung nakatira ka sa (o, kung isa kang negosyo, ang iyong pangunahing lugar ng negosyo ay nasa) Canada, nakikipagkontrata ka sa Microsoft Corporation, One Microsoft Way, Redmond, WA 98052, U.S.A. Pinamamahalaan ng mga batas ng probinsyang tinitirhan mo (o, kung isa kang negosyo, ng iyong pangunahing lugar ng negosyo) ang interpretasyon sa Kasunduang ito, mga paghahabol sa paglabag sa mga ito, at iba pang paghahabol (kabilang ang proteksyon ng consumer, hindi patas na kumpetisyon, at mga tort na paghahabol). Ikaw at kami ay permanenteng sumasang-ayon sa ekslusibong hurisdiksyon at lugar ng mga korte sa Ontario para sa lahat ng di-pagkakasundong nagmumula o may kaugnayan sa Kasunduan o Mga Serbisyo na ito.
 • b. North o South America sa labas ng United States at Canada. Kung nakatira ka sa (o, kung isa kang negosyo, ang iyong pangunahing lugar ng negosyo ay nasa) North o South America sa labas ng United States at Canada, nakikipagkontrata ka sa Microsoft Corporation, One Microsoft Way, Redmond, WA 98052, U.S.A. Pinamamahalaan ng batas ng Estado ng Washington ang interpretasyon sa Kausunduang ito at mga paghahabol sa paglabag sa mga ito, sa kabila ng pagpili ng mga prinsipyo ng batas. Pinamamahalaan ng mga batas ng bansa kung saan namin ibinibigay ang iyong Mga Serbisyo ang lahat ng iba pang paghahabol (kabilang ang proteksyon ng consumer, hindi patas na kumpetisyon, at mga tort na paghahabol).
 • c. Middle East o Africa. Kung nakatira ka sa (o, kung ang isang negosyo, ang iyong pangunahing lugar ng negosyo ay nasa) Middle East o Africa, at gumagamit ka ng mga libreng bahagi ng Mga Serbisyo (tulad ng Bing at MSN), nakikipagkontrata ka sa Microsoft Corporation, One Microsoft Way, Redmond, WA 98052, U.S.A. Kung nagbayad ka para gumamit ng isang bahagi ng Mga Serbisyo, nakikipagkontrata ka sa Microsoft Ireland Operations Limited, One Microsoft Place, South County Business Park, Leopardstown, Dublin 18, Ireland. Para sa libre o binayarang Mga Serbisyo, pinamamahalaan ng batas ng Ireland ang interpretasyon ng Kasunduang ito at mga paghahabol sa paglabag sa mga ito, mayroon mang salungatan sa mga prinsipyo ng mga batas. Pinamamahalaan ng mga batas ng bansa kung saan namin ibinibigay ang iyong Mga Serbisyo ang lahat ng iba pang paghahabol (kabilang ang proteksyon ng consumer, hindi patas na kumpetisyon, at mga tort na paghahabol). Ikaw at kami ay permanenteng sumasang-ayon sa ekslusibong hurisdiksyon at lugar ng mga korte ng Ireland para sa lahat ng di-pagkakasundong nagmumula o may kaugnayan sa Kasunduan o Mga Serbisyo na ito.
 • d. Asia o South Pacific, maliban kung sadyang hindi isinama ang bansa mo sa ibaba. Kung nakatira ka sa (o, kung isang negosyo, ang iyong pangunahing lugar ng negosyo ay nasa) Asia (maliban sa China, Japan, Republic of Korea, o Taiwan) o South Pacific, at gumagamit ka ng mga libreng bahagi ng Mga Serbisyo (tulad ng Bing at MSN), nakikipagkontrata ka sa Microsoft Corporation, One Microsoft Way, Redmond, WA 98052, U.S.A. Kung nagbayad ka para gumamit ng bahagi ng Mga Serbisyo, o kung ginagamit mo ang libreng serbisyo ng Outlook.com sa Singapore o Hong Kong, nakikipagkontrata ka sa Microsoft Regional Sales Corp., isang korporasyong binuo sa ilalim ng mga batas ng State of Nevada, U.S.A., na may mga branch sa Singapore at Hong Kong at ang pangunahing lugar ng negosyo nito ay sa 438B Alexandra Road, #04-09/12, Block B, Alexandra Technopark, Singapore, 119968; sa kundisyong nakatira ka sa (o, kung isang negosyo, ang iyong pangunahing lugar ng negosyo ay nasa) Australia, nakikipagkontrata ka sa Microsoft Pty Ltd, 1 Epping Road, North Ryde, NSW 2113, Australia, at kung nakatira ka (o, kung isang negosyo, ang iyong pangunahing lugar ng negosyo ay nasa) New Zealand, nakikipagkontrata ka sa Microsoft New Zealand Limited, Level 5, 22 Viaduct Harbour Avenue, PO Box 8070 Symonds Street, Auckland, 1150 New Zealand. Para sa mga libre at bayad na Serbisyo, nasasaklawan ng batas ng Washington State ang pagpapakahulugan sa Mga Tuntuning ito at ang mga paghahabol para sa paglabag sa mga ito, may mga alituntunin man sa salungatan ng mga batas o wala. Pinamamahalaan ng mga batas ng bansa kung saan namin ibinibigay ang iyong Mga Serbisyo ang lahat ng iba pang paghahabol (kabilang ang proteksyon ng consumer, hindi patas na kumpetisyon, at mga tort na paghahabol). Ang anumang di-pagkakasundong nagmumula sa o nauugnay sa Kasunduang ito sa Mga Serbisyo bukod pa sa Skype, kasama na ang anumang katanungan tungkol sa pag-iral nito, pagkatotoo, o pagtatapos, ay isasangguni sa at reresolbahin ng arbitraryo sa Singapore na naayon sa Arbitration Rules of the Singapore International Arbitration Center (SIAC), na kung saan ang mga alituntunin ay pinaniniwalaang isinama sa pagsangguni sa clause na ito. Ang Hukuman ay magkakaroon ng isang tagahatol na itatalaga ng Pangulo ng SIAC. Ingles ang magiging wika ng arbitrasyon. Ang desisyon ng tagahatol ay pinal, tiyak, at hindi na matutulan, at maaari itong gamitin bilang basehan sa pagbibigay ng hatol saanmang bansa o rehiyon.
 • e. Japan. Kung nakatira ka sa (o, kung ang isang negosyo, ang iyong pangunahing lugar ng negosyo ay nasa) Japan, at gumagamit ka ng mga libreng bahagi ng Mga Serbisyo (tulad ng Bing at MSN), nakikipagkontrata ka sa Microsoft Corporation, One Microsoft Way, Redmond, WA 98052, U.S.A. Kung nagbayad ka upang gumamit ng isang bahagi ng Mga Serbisyo, nakikipagkontrata ka sa Microsoft Japan Co., Ltd (MSKK), Shinagawa Grand Central Tower, 2-16-3 Konan Minato-ku, Tokyo 108-0075. Para sa libre at binayarang Mga Serbisyo, pinapamahalaan ng mga batas ng Japan ang Kasunduang ito at ang anumang mga bagay na nagmumula o nauugnay sa mga ito o sa Mga Serbisyo. Ikaw at kami ay permanenteng sumasang-ayon sa orihinal na ekslusibong hurisdiksyon at lugar ng Korte ng Distrito ng Tokyo para sa lahat ng mga di-pagkakasundong nagmumula o nauugnay sa mga Kasunduang ito at Mga Serbisyo.
 • f. Republic of Korea. Kung nakatira ka sa (o, kung isa kang negosyo, ang iyong pangunahing lugar ng negosyo ay nasa) Republic of Korea, at gumagamit ka ng mga libreng bahagi ng Mga Serbisyo (tulad ng Bing at MSN), nakikipagkontrata ka sa Microsoft Corporation, One Microsoft Way, Redmond, WA 98052, U.S.A. Kung nagbayad ka upang gumamit ng isang bahagi ng Mga Serbisyo, nakikipagkontrata ka sa Microsoft Korea, Inc., 11th Floor, Tower A, K-Twin Tower, Jongro 1 gil 50, Jongro-gu, Seoul, Republic of Korea, 110-150. Para sa mga libre at binayarang Serbisyo, pinapamahalaan ng mga batas ng Republic of Korea ang Kasunduang ito at ang anumang mga bagay na nagmumula o nauugnay sa mga ito o sa Mga Serbisyo. Ikaw at kami ay permanenteng sumasang-ayon sa orihinal na ekslusibong hurisdiksyon at lugar sa korte ng Distrito ng Seoul Central para sa lahat ng mga di-pagkakasundong nagmumula sa o nauugnay sa mga Kasunduang ito at Mga Serbisyo.
 • g. Taiwan. Kung nakatira ka sa (o, kung isa kang negosyo, ang iyong pangunahing lugar ng negosyo ay nasa) Taiwan, at gumagamit ka ng mga libreng bahagi ng Mga Serbisyo (tulad ng Bing at MSN), nakikipagkontrata ka sa Microsoft Corporation, One Microsoft Way, Redmond, WA 98052, U.S.A. Kung nagbayad ka para gumamit ng isang bahagi ng Mga Serbisyo, nakikipagkontrata ka sa Microsoft Taiwan Corp., 18F, No. 68, Sec. 5, Zhongxiao E. Rd., Xinyi District, Taipei 11065, Taiwan. Para sa libre at binayarang Mga Serbisyo, pinamamahalaan ng mga batas ng Taiwan ang Kasunduang ito at anumang bagay na nagmumula o nauugnay sa mga ito o sa Mga Serbisyo. Para sa higit pang detalye tungkol sa Microsoft Taiwan Corp., pakitingnan ang website na ibinigay ng Ministry of Economic Affairs R.O.C.. Ikaw at kami ay permanenteng itinatalaga ang Korte ng Distrito ng Taipei bilang hukuman na may hurisdiksyon sa mga magiging di-pagkakasundong nagmumula sa o may kaugnayan sa Kasunduan o Mga Serbisyo, sa pinakamataas na pinapayagan ng batas ng Taiwan.

Ang iyong mga lokal na batas ng consumer ay maaaring kailanganin ang mga lokal na batas na mamahala o bigyan ka ng karapatang magresolba ng mga di-pagkakasundo sa ibang forum sa kabila ng Kasunduang ito. Kung oo, malalapat ang pagpili ng batas at mga probisyon ng forum sa seksyon 10 hanggang pinapayagan ng iyong mga lokal na batas ng consumer.

Buong teksto
Mga WarrantyMga Warranty12_Warranties
Buod

11. Mga Warranty.

 • a. ANG MICROSOFT, AT AMING MGA KAAKIBAT, RESELLER, TAGAPAMAHAGI, AT VENDOR, AY HINDI GUMAGAWA NG MGA WARRANTY, HAYAGAN MAN O IPINAHIWATIG, MGA GARANTIYA O KUNDISYON KAUGNAY SA IYONG PAGGAMIT NG MGA SERBISYO. NAUUNAWAAN MO NA ANG PAGGAMIT SA MGA SERBISYO AY NASA IYONG SARILING PASYA AT IBINIBIGAY NAMIN ANG MGA SERBISYO NANG "GANOON MISMO" NA "KASAMA ANG LAHAT NG KAMALIAN" AT "KUNG AVAILABLE." HINDI GINAGARANTIYA NG MICROSOFT ANG KATUMPAKAN O PAGIGING NAPAPANAHON NG MGA SERBISYO. MAAARING MAYROON KANG ILANG PARTIKULAR NA KARAPATAN SA ILALIM NG IYONG LOKAL NA BATAS. WALA SA MGA PATAKARANG ITO ANG MAY LAYUNING MAAPEKTUHAN ANG MGA KARAPATANG IYON, KUNG NAAANGKOP ANG MGA IYON. KINIKILALA MONG MAY KAMALIAN ANG COMPUTER AT ANG MGA SYSTEM NG TELECOMMUNICATION AT NAGAGANAP ANG PANA-PANAHONG PAGKAKATAON NG HINDI PAGGANA. HINDI NAMIN GINAGARANTIYA NA ANG MGA SERBISYONG ITO AY HINDI MAAANTALA, NASA TAMANG ORAS, SECURE O WALANG ERROR O NA HINDI MAGAGANAP ANG PAGKAWALA NG NILALAMAN AT HINDI RIN NAMIN GINAGARANTIYA ANG ALINMANG KONEKSYON SA O PAGPAPADALA MULA SA MGA COMPUTER NETWORK.
 • b. SA SAKLAW NA PINAHINTULUTAN SA ILALIM NG IYONG LOKAL NA BATAS, IBINUBUKOD NAMIN ANG ANUMANG IPINAHIWATIG NA MGA WARRANTY, KASAMA ANG PARA SA PAGIGING AKMA PARA SA PAMIMILI AT PAGBENTA, KASIYA-SIYANG KALIDAD, PAGIGING ANGKOP PARA SA ISANG PARTIKULAR NA LAYUNIN, MAHUSAY NA PAGSISIKAP, AT HINDI PAGLABAG.
 • c. Para sa mga consumer na naninirahan sa Australia: Mayroong kasamang mga garantiya ang aming mga produkto na hindi maaaring ibukod sa ilalim ng Batas sa Consumer ng Australia. Mayroon kang karapatan sa isang pagpapalit o refund para sa malaking pagpalya at kompensasyon para sa anumang iba pang makatuwirang nahuhulaang pagkawala o pinsala. Mayroon ka ring karapatang ipaayos o papalitan ang mga produkto kung hindi katanggap-tanggap ang kalidad ng mga produkto at hindi naman malaki ang pagpalya.
 • d. Sa mga consumer na nakatira sa New Zealand, mayroon kayong mga karapatan ayon sa batas sa ilalim ng New Zealand Consumer Guarantees Act, at wala sa mga Mga Patakarang ito ang naglalayon na maapektuhan ang mga karapatang iyon.
Buong teksto
Limitasyon ng PananagutanLimitasyon ng Pananagutan13_limitationOfLiability
Buod

12. Limitasyon ng Pananagutan.

 • a. Kung mayroon kang anumang basehan para sa pagbawi sa mga pinsala (kabilang ang paglabag sa Mga Tuntuning ito), hangga't pinapahintulutan ng naaangkop na batas, kinukumpirma mo na ang tanging remedyo mo ay kunin sa Microsoft o anumang affiliate, reseller, distributor, provider ng Mga App at Serbisyo ng Third Party, at vendor nito ang mga direktang pagbabayad-pinsala na hanggang sa halagang katumbas ng iyong bayarin sa Mga Serbisyo para sa buwan kung kailan nangyari ang pagkalugi o paglabag (o hanggang USD$10.00 kung libre ang Mga Serbisyo).
 • b. Sa saklaw na pinahihintulutan ng naaangkop na batas, hindi mo maaaring bawiin ang alinmang (i) nagreresultang pagkawala o pinsala; (ii) pagkawala ng aktwal o inaasahang suweldo (direkta man o di-direkta); (iii) pagkawala ng aktwal o kita (direkta man o di-direkta); (iv) pagkwala ng kontrata o negosyo o iba pang pagkawala o pinsala mula sa iyong paggamit sa Mga Serbisyo sa di-personal na paraan; (v) espesyal, di-direkta, insidente, mga mapanakit na pagkawala o pinsala; at (vi) sa saklaw na pinapayagan ng batas, mga direktang pagkawala o pinsala na higit pa sa limitasyong tinukoy sa seksyon 12(a) sa itaas. Nalalapat ang mga limitasyon at pagbubukod na ito kung hindi sapat na nakakabayad ang remedyo para sa anumang pagkawala o kung nabigo ang remedyo sa tunay nitong layunin o kung alam namin o alam dapat sana namin ang tungkol sa posibilidad ng mga pinsala. Hangga't pinahihintulutan ng batas, nalalapat ang mga limitasyon at pagbubukod sa anumang bagay o paghahabol na nauugnay sa Mga Patakaran na ito, sa Mga Serbisyo, o sa software na nauugnay sa Mga Serbisyo.
 • c. Walang pananagutan ang Microsoft sa alinmang pagkabigo sa paggawa o delay sa pagsasagawa sa mga obligasyon nito sa ilalaim ng Mga Patakarang ito kung ang pagkabigo o delay ay hindi wala sa kontrol ng Microsoft (tulad ng mga di-pagkakasundo sa labor, acts of God, giyera o aktibidad ng terorista, malisyosong pinsala, mga aksidente o pagsunod sa alinmang nalalapat na batas o utos ng pamahalaan). Sisikapin ng Microsoft na mabawasan ang mga epekto ng alinman sa mga pangyayaring ito at gawin ang mga obligasyon na hindi naaapektuhan.
Buong teksto
Mga Tuntuning Partikular sa SerbisyoMga Tuntuning Partikular sa Serbisyo14_service-SpecificTerms
Buod

13. Mga Tuntuning Partikular sa Serbisyo. Ang mga tuntunin bago at pagkatapos ng seksyon 13 ay karaniwang nalalapat sa lahat ng Serbisyo. Ang seksyon na ito ay naglalaman ng mga tuntuning partikular sa serbisyo na maidaragdag sa mga pangkalahatang tuntunin. Ang mga tuntuning partikular sa serbisyo na ito ang sasaklaw kung may anumang pagsasalungat sa mga pangkalahatang tuntunin.

Buong teksto
Xbox Live at Mga Laro at Application ng Microsoft StudiosXbox Live at Mga Laro at Application ng Microsoft Studios14a_XboxLive
Buod
 • a. Xbox Live at Mga Laro at Application ng Microsoft Studios.
  • i. Personal at Hindi Pangkomersyal na Paggamit. Ang Xbox Live, Games for Windows Live at mga laro, application, serbisyo at nilalaman ng Microsoft Studios na ibinibigay ng Microsoft (na sama-samang tinatawag na "Mga Serbisyo ng Microsoft") ay para lang sa iyong personal at hindi pangkomersyal na paggamit.
  • ii. Mga Serbisyo ng Xbox. Kapag nag-sign up ka sa Xbox Live at/o nakatanggap ka ng Mga Serbisyo ng Xbox, ang impormasyon tungkol sa iyong game play, mga aktibidad, at paggamit ng mga laro at Serbisyo ng Xbox ay susubaybayan at ibabahagi sa mga naaangkop na third party na developer ng laro para magawa ng Microsoft at mga third party na developer ng laro na mapatakbo ang kanilang mga laro at maihatid ang Mga Serbisyo ng Xbox. Kung pipiliin mong i-link ang iyong account sa Mga Serbisyo ng Microsoft Xbox sa iyong account sa isang serbisyong hindi Microsoft (halimbawa, isang game publisher ng Mga Third Party App at Serbisyo na hindi Microsoft), sumasang-ayon ka na: (a) Maaaring magbahagi ang Microsoft ng limitadong impormasyon ng account (kabilang nang walang limitasyon ang gamertag, gamerscore, score ng laro, history ng laro at listahan ng mga kaibigan), sa partidong iyon na hindi Microsoft, gaya ng isinasaad sa Pahayag ng Pagiging Pribado ng Microsoft, at (b) kung pinapayagan ng iyong mga setting ng Xbox sa pagiging pribado, maaari ding magka-access ang partidong hindi Microsoft sa iyong Content mula sa mga in-game na komunikasyon kapag naka-sign in ka sa iyong account sa partidong iyon na hindi Microsoft. Bukod pa rito, kung pinapayagan sa iyong mga setting sa pagiging pribado ng Xbox, maaaring i-publish ng Microsoft ang iyong pangalan, gamertag, gamerpic, motto, avatar, mga gameclip, at mga nilaro sa mga pakikipag-ugnayan sa mga taong papayagan mo.
  • iii. Iyong Nilalaman. Bilang bahagi ng pagtataguyod sa komunidad ng Mga Serbisyo ng Xbox, binibigyan mo ang Microsoft, at ang mga affiliate at sublicensee nito, ng libreng karapatan saanman sa mundo na gamitin, baguhin, gawan ng kopya, ipamahagi, i-broadcast, ibahagi, at ipakita ang Iyong Nilalaman o ang iyong pangalan, gamertag, motto, o avatar na na-post mo para sa anumang Serbisyo ng Xbox.
  • iv. Mga Game Manager. Maaaring gumamit ang ilang laro ng mga game manager at host. Hindi kinikilalang tagapagsalita ng Microsoft ang mga game manager at host. Hindi ipinapakita ng kanilang mga pananaw ang mga pananaw ng Microsoft.
  • v. Kids on Xbox. Kung ikaw ay isang menor de edad na gumagamit ng Xbox Live, maaaring may kontrol ang iyong magulang o tagapagbantay sa karamihan sa mga bahagi ng iyong account at maaaring makatanggap ng mga ulat sa iyong paggamit sa Xbox Live.
  • vi. Pera sa Laro o Virtual Goods. Maaaring kabilang sa mga Serbisyo ang nakokonsumong pera ng laro, (ginto, mga barya, o mga puntos), na maaaring mabili mula sa Microsoft gamit ang totoong pera kung ikaw ay nasa tamang gulang kung saan ka nakatira. Maaaring kabilang sa Mga Serbiyo ang mga virtual at digital na item o produkto na maaaring mabili mula sa Microsoft gamit ang aktuwal na pera o gamit ang nakokonsumong pera sa laro. Hindi maaaring matubos ang pera sa laro at mga virtual good para sa tunay na pera, goods o iba pang mga bagay na katumbas ng pera mula sa Microsoft o iba pang partido. Bukod sa limitado, personal, maiuurong, hindi naililipat, hindi mapapa-sublicense na lisensya para magamit ang pera sa laro at mga virtual good sa Mga Serbisyo lang, wala kang karapatan o titulo sa o sa iba pang tulad ng pera sa laro o virtual goods na lumalabas o nagmumula sa Mga Serbisyo, o iba pang mga katangiang nauugnay sa paggamit ng Mga Serbisyo o nakaimbak sa loob ng Mga Serbisyo. Maaring pangasiwaan, ikontrol, baguhin, at/o alisin ng Microsoft anumang oras ang pera sa laro at/o mga virtual good dahil naniniwala itong tama ito sa sarili nitong pagpapasya.
  • vii. Mga Software Update. Para sa anumang device na maaaring kumonekta sa Mga Serbisyo ng Xbox, maaari naming awtomatikong suriin ang iyong bersyon ng software ng Xbox console o software ng Xbox app at i-download ang mga update o pagbabago sa configuration ng software ng Xbox console o Xbox app, kasama ang mga pumipigil sa iyong i-access ang Mga Serbisyo ng Xbox, gumamit ng mga hindi awtorisadong laro ng Xbox o Xbox app, o gumamit ng mga hindi awtorisadong hardware peripheral device sa isang Xbox console.
  • viii. Pagkapaso ng Gamertag. Kailangan mong mag-sign in sa Mga Serbisyo ng Xbox ng hindi bababa sa isang beses sa loobng limang taon, kung hindi ay maaari kang mawalan ng access sa gamertag na kaugnay ng iyong account at maaaring makuha ang gamertag na iyon ng iba.
  • ix. Arena. Ang Arena ay isang Serbisyo ng Xbox kung saan maaaring mag-alok sa iyo ang Microsoft o isang third party ng kakayahang sumali sa o gumawa ng paligsahan sa video game, na may premyo kung minsan ("Paligsahan"). Ang paggamit mo sa Arena ay saklaw ng Mga Tuntuning ito, at maaari mong kailanganing tanggapin para dito ang mga karagdagang tuntunin, kundisyon at alituntunin ng Paligsahan na inaatas ng organizer ng Paligsahan sa panahon ng pag-sign up ("Mga Tuntunin ng Paligsahan"). Maaaring may mga alituntunin sa kwalipikasyon, at maaaring iba-iba ang mga ito depende sa hurisdiksyon. Ipapawalang-bisa ang Mga Paligsahan kapag ipinagbabawal o pinaghihigpitan ng batas. Maaari kang patawan ng parusa o madiskwalipika sa Paligsahan kapag lumabag ka sa Mga Tuntuning ito (kabilang ang Kodigo ng Asal) o sa Mga Tuntunin ng Paligsahan. Kung gagawa ka ng Paligsahan, hindi ka maaaring magtakda ng anumang Alituntunin ng Paligsahan na itinuturing ng Microsoft (sa sarili nitong pagpapasya) na hindi naaayon sa Mga Tuntuning ito. Nakalaan sa Microsoft ang karapatan na magkansela ng anumang Paligsahan anumang oras.
  • x. Pandaraya at Pakikialam sa Software. Para sa anumang device na nakakakonekta sa Mga Serbisyo ng Xbox, maaari naming awtomatikong suriin ang iyong device para malaman kung mayroon itong hindi awtorisadong hardware o software na nagbibigay-daan sa pandaraya o pakikialam na lumalabag sa Kodigo ng Asal o sa Mga Tuntuning ito, at i-download ang mga update sa software o pagbabago sa configuration ng Xbox app, kabilang ang mga pipigil sa iyo na ma-access ang Mga Serbisyo ng Xbox, o gumamit ng hindi awtorisadong hardware o software na nagbibigay-daan sa pandaraya o pakikialam.
  • xi. Mixer.
   • 1. Mga Account sa Mixer at Account sa Microsoft. Kung ginagamit mo ang Serbisyo ng Mixer gamit ang account sa Mixer, saklaw ang paggamit mo ng Mga Tuntunin ng Serbisyo ng Mixer na makikita sa https://mixer.com/about/tos. Kung ginagamit mo ang Serbisyo ng Mixer gamit ang account sa Microsoft, saklaw din ang paggamit mo ng Mga Tuntuning ito. Gagamitin ang Mga Tuntuning ito kapag may pagsasalungat.
   • 2. Iyong Nilalaman sa Mixer. Ang "Iyong Nilalaman sa Mixer" ay ang lahat ng nilalaman na gagawin mo, o ng ibang tao sa ngalan mo, sa Serbisyo ng Mixer, kabilang ang, ngunit hindi limitado sa, mga live at naka-record na stream (at anumang nilalaman ng mga ito, tulad ng audio-visual na nilalaman); mga pangalan ng brand, trademark, tatak ng serbisyo, pangalang pangkalakal, logo, o palatandaan ng pinagmulan; iyong mga komento, emoticon, at aktibidad sa mga channel ng Mixer (kabilang ang nilalamang ginawa ng bot); at lahat ng nauugnay na metadata. Magagawa ng kahit na sino, kabilang ang Microsoft at mga user, na makita, gamitin, i-host, gawan ng kopya, baguhin, ipamahagi, i-publish, ihandog at ipakita sa publiko at sa digital na paraan, isalin, iayon, at samantalahin ang Iyong Nilalaman sa Mixer, sa anumang anyo, format, media, o mga channel na umiiral na o gagawin pa lang.
   • 3. Kodigo ng Asal na Nalalapat sa Mixer. Mag-click dito para sa higit pang impormasyon sa kung paano nalalapat sa Mixer ang Kodigo ng Asal ng Microsoft.
   • 4. Paggamit sa Serbisyo ng Mixer.
    • a. Pinakamababang Edad. Sa pamamagitan ng paggamit sa Serbisyo ng Mixer, ipinapahayag mo na ikaw ay 13 taong gulang pataas na, at kung wala ka pa sa hustong gulang sa kung saan ka nakatira, pinapangasiwaan ng magulang o legal na tagapangalaga ang paggamit mo.
    • b. Anonymous at Hindi Anonymous na Paggamit. Maaari mong gamitin nang anonymous ang Mixer kung gusto mo lang tumingin ng nilalaman. Kung hindi, kailangan mong gumawa ng account, mag-sign in, at ipapakilala ka sa iba pang user gamit ang iyong pangalan sa Mixer.
    • c. Mga Account para sa Hindi Anonymous na Paggamit. Maaari kang gumawa ng account sa Microsoft at/o account sa Mixer para sa mga hindi anonymous na paggamit sa Serbisyo ng Mixer. Maaari kang gumawa ng account sa Mixer sa pamamagitan ng pagsa-sign up online. Dapat mong gamitin ang iyong account sa Mixer para mapanatili itong aktibo. Mag-sign in sa Serbisyo ng Mixer kahit isang beses sa loob ng 5 taon para mapanatiling nauugnay ang iyong alias sa Mixer sa iyong account sa Microsoft.
   • 5. Mga Notification ng Serbisyo. Kapag mayroon kaming kailangang sabihin sa iyo tungkol sa Serbisyo ng Mixer, magpapadala kami sa iyo ng mga notification ng Serbisyo sa email na nauugnay sa iyong account sa Mixer at/o Microsoft.
   • 6. Suporta. May suporta sa customer para sa Serbisyo ng Mixer sa mixer.com/contact.
Buong teksto
StoreStore14b_Store
Buod
 • b. Store. Tinutukoy ng "Store" ang isang Serbisyo na nagbibigay-daan sa iyong mag-browse, mag-download, bumili, at mag-review ng mga application (sinasaklaw ng terminong "application" ang mga laro) at iba pang digital na nilalaman. Saklaw ng Mga Tuntuning ito ang paggamit sa Office Store, Store ng Windows at Xbox Store. Ang "Office Store" ay isang Store para sa mga produkto ng Office at mga app para sa Office, Office 365, SharePoint, Exchange, Access, at Project (mga bersyong 2013 o mas bago pa), o anumang iba pang karanasan na may brand na Office Store. Ang "Store ng Windows" ay nangangahulugang isang Store para sa mga device ng Windows tulad ng telepono, PC at tablet, o iba pang karanasan na may brand ng Store ng Windows. Ang "Xbox Store" ay isang Store para sa mga Xbox One at Xbox 360 console, o anumang iba pang karanasan na may brand na Xbox Store.
  • i. Mga Tuntunin sa Lisensya. Kikilalanin namin ang publisher ng bawat application na available sa nauugnay na Store. Maliban na lang kung may ibang mga tuntunin sa lisensya na ibibigay kasama ng application, ang Mga Karaniwang Tuntunin sa Lisensya ng Application (Standard Application License Terms o "SALT") sa katapusan ng Mga Tuntuning ito ay isang kasunduan sa pagitan mo at ng publisher ng application na nagtatakda sa mga tuntunin sa lisensya na nalalapat sa isang application na ida-download mo sa pamamagitan ng Windows Store o Xbox Store. Upang linawin, saklaw ng Mga Tuntuning ito ang paggamit sa, at ang mga serbisyong ibinibigay ng, Mga Serbisyo ng Microsoft. Ang seksyon 5 ng Mga Tuntuning ito ay nalalapat din sa anumang App at Serbisyo ng Third Party na kukunin sa pamamagitan ng isang Store. Ang mga application na na-download sa pamamagitan ng Office Store ay hindi saklaw ng TKAL at mayroong hiwalay na mga tuntunin sa lisensya na nalalapat.
  • ii. Mga Update. Awtomatikong maghahanap at magda-download ang Microsoft ng mga update sa iyong mga application, kahit na hindi ka naka-sign sa nauugnay na Store. Maaari mong baguhin ang iyong mga setting sa Store o system kung mas gusto mong hindi makatanggap ng mga awtomatikong update sa mga application ng Store. Gayunpaman, ang ilang application ng Office Store na buo o bahagiang naka-host online ay maaaring i-update sa anumang oras ng application developer at maaaring hindi kailanganin ang iyong pahintulot upang i-update.
  • iii. Mga Rating at Review. Kung nag-rate o nag-review ka ng isang application o iba pang Digital na Produkto sa Store, maaari kang makatanggap ng email mula sa Microsoft na may nilalaman mula sa publisher ng application o Digital na Produkto. Magmumula sa Microsoft ang anumang ganoong email; hindi namin ibabahagi ang iyong email address sa mga publisher ng mga application o iba pang Digital na Produkto na kukunin mo sa pamamagitan ng Store.
  • iv. Babala sa Kaligtasan. Upang maiwasan ang posibleng kapahamakan, sama ng pakiramdam o eye strain, dapat kang magkaroon ng pana-panahong pagpapapahinga sa paggamit ng mga laro o iba pang mga application, lalo na kung nakararamdam ka ng pananakit o pagkapagod dahil sa paggamit ng mga ito. Kung sumama ang iyong pakiramdam, magpahinga. Kasama sa sama ng pakiramdam ang pagkaduwal, pagkahilo kapag gumagalaw, pagkahilo, pagkalito, sakit ng ulo, pagkapagod, eye strain o nanunuyong mga mata. Maaari kang maabala at makaharang sa mga nakapaligid sa iyo ang paggamit ng mga application. Iwasan ang mga pagkakatisod, hagdanan, mababang kisame, mga delikado at mahalagang bagay na maaaring masira. Maaaring makaranas ng mga seizure ang ilang tao kapag na-expose sa ilang visual na larawan tulad ng mga kumikislap na ilaw o pattern na maaaring lumabas sa mga application. Kahit ang mga taong walang kasaysayan ng seizure ay maaaring mayroong hindi na-diagnose na kundisyon na nagdudulot ng mga seizure na ito. Ang mga sintomas ay maaaring pagkahilo, nag-ibang paningin, pagkibot, panginginig ng anumang bahagi ng katawan, pagkataranta, pagkalito, pagkawala ng malay, o mga kombulsyon. Agad na ihinto ang paggamit at kumonsulta sa isang doktor kung nararanasan mo ang alinman sa mga sintomas na ito, o kumonsulta sa isang doktor bago gamitin ang mga application kung nakaranas ka na dati ng mga sintomas na nauugnay sa mga seizure. Dapat subaybayan ng mga magulang ang paggamit ng kanilang mga anak sa mga application para sa mga senyales ng sintomas.
Buong teksto.
Mga Pampamilyang Tampok ng MicrosoftMga Pampamilyang Tampok ng Microsoft14c_MicrosoftFamily
Buod
 • c. Mga Feature ng Microsoft Family. Maaaring gamitin ng mga magulang at bata ang mga feature ng Microsoft Family upang magtaguyod ng tiwala batay sa pag-uunawa ng kung anong mga ugali, website, app, laro, pisikal na lokasyon, at paggastos ang tama para sa kanilang pamilya. Maaaring gumawa ang mga magulang ng isang pamilya sa pamamagitan ng pagpunta sa https://account.microsoft.com/family (o sa pamamagitan ng pagsunod sa mga tagubilin sa kanilang Windows device o Xbox console) at pag-imbita sa mga bata o iba pang magulang na sumali. Maraming feature na magagamit ang mga miyembro ng pamilya, kaya pakisuri nang mabuti ang impormasyong nakasaad kapag pumayag kang gumawa o sumali sa isang pamilya at kapag bumili ka ng Mga Digital na Produkto na maa-access ng pamilya. Sa pamamagitan ng paggawa o pagsali sa isang pamilya, kinukumpirma mo na gagamitin mo ang pamilya nang naaayon sa layunin nito at hindi mo ito gagamitin sa hindi awtorisadong paraan para labag sa batas na magkaroon ng access sa impormasyon ng ibang tao.
Buong teksto
Panggrupong PagmemensahePanggrupong Pagmemensahe14d_GroupMessaging
Buod
 • d. Panggrupong Pagmemensahe. Pinapayagan ka ng iba't-ibang serbisyo ng Microsoft na magpadala ng mga mensahe sa iba sa pamamagitan ng voice o SMS ("mga mensahe"), at/o pinapayagan ang Microsoft at ibang affiliate na pinangangasiwaan ng Microsoft na magpadala ng ganitong mga mensahe sa iyo at sa isa o higit pang mga user para sa iyo. KAPAG INATASAN MO ANG MICROSOFT AT ANG MGA AFFILIATE NA PINANGANGASIWAAN NG MICROSOFT NA MAGPADALA NG GANITONG MGA MENSAHE SA IYO O SA IBA, KINAKATAWAN MO AT GINAGARANTIYA MO SA AMIN NA IKAW AT ANG BAWAT TAONG PINAPADALHAN MO NG MENSAHE SA AMIN AY PUMAPAYAG NA MAKATANGGAP NG GANITONG MGA MENSAHE AT ANUMANG IBA PANG KAUGNAY NA ADMINISTRATIBONG TEXT MESSAGE MULA SA MICROSOFT AT SA MGA AFFILIATE NA PINANGANGASIWAAN NG MICROSOFT. Ang "mga administratibong text message" ay mga pana-panahong, pantransaksyong mensahe mula sa isang partikular na serbisyo ng Microsoft, kabilang ngunit hindi limitado sa isang "pagbating mensahe" o mga tagubilin sa kung paano makakahinto sa pagtanggap ng mga mensahe. Ikaw o ang mga miyembro ng grupong ayaw nang makatanggap ng mga ganitong mensahe ay maaaring mag-opt out sa pagtanggap pa ng mga mensahe mula sa Microsoft o sa mga affiliate na pinangangasiwaan ng Microsoft anumang oras sa pamamagitan ng pagsunod sa mga ibinigay na tagubilin. Kung ayaw mo nang makatanggap ng mga ganitong mensahe o lumahok sa grupo, ikaw ay sumasang-ayon na mag-o-opt out ka sa pamamagitan ng mga tagubiling ibinibigay ng kinauukulang programa o serbisyo. Kung matibay ang paniniwala mo na may isang miyembro ng grupo na ayaw nang makatanggap ng mga ganitong mensahe o lumahok sa grupo, ikaw ay sumasang-ayon na alisin sila sa grupo. Kinakatawan at ginagarantiya mo rin sa amin na ikaw at ang bawat tao na pinapadalhan mo sa amin ng mensahe ay nakakaunawa na ang bawat miyembro ng grupo ay mananagot para sa mga gastusin ng anumang mga singil sa mensahe na tinasa ng kaniyang mobile carrier, kabilang ang anumang mga singil sa internasyonal na mensahe na maaaring ilapat kapag ipinadala ang mga mensahe sa mga numerong nakabase sa US.
Buong teksto
Skype at GroupMeSkype at GroupMe14e_Skype
Buod
 • e. Skype at GroupMe.
  • i. Walang Access sa Mga Serbisyong Pang-emergency. Mayroong mahahalagang pagkakaiba sa pagitan ng mga tradisyunal na serbisyo ng telepono at ng Skype. Hindi kinakailangan ng Skype na mag-alok ng access sa Mga Pang-emergency na Serbisyo sa ilalim ng anumang naaangkop na lokal o pambansang alituntunin, regulasyon, o batas. Hindi layunin ng software at mga produkto ng Skype na suportahan o magsagawa ng mga emergency na tawag sa anumang uri ng ospital, ahensya ng pagpapatupad ng batas o anumang uri ng serbisyo na kumokonekta sa user sa tauhan ng mga serbisyong pang-emergency o kaligtasang pampubliko ("Mga Serbisyong Pang-emergency"). Kinukumpirma at tinatanggap mo na: (i) responsibilidad mong bumili ng mga tradisyunal na wireless (mobile) o nakalinyang serbisyo ng telepono na nag-aalok ng access sa Mga Serbisyong Pang-emergency, at (ii) hindi pamalit sa iyong pangunahing serbisyo sa telepono ang Skype.
  • ii. Mga API or Pagbo-broadcast. Kung gusto mong gamitin ang Skype na nakakonekta sa anumang broadcast, dapat kang sumunod sa "Broadcast TOS" sa https://www.skype.com/go/legal.broadcast. Kung gusto mong gumamit ng anumang application program interface ("API") na na-expose o ginawang available ng Skype dapat kang sumunod sa mga nalalapat na tuntin sa paglilisensya, na available sa www.skype.com/go/legal.
  • iii. Mga Patakaran sa Patas na Paggamit. Maaaring ilapat ang mga patakaran sa patas na paggamit sa iyong paggamit ng Skype. Pakisuri ang mga patakarang ito na idinesenyo upang magbigay proteksyon laban sa panloloko at pag-abuso at maaaring maglagay ng limitasyon sa uri, tagal o dami ng mga tawag o mensahe na maaari mong isagawa. Ipinaloob ang mga patakarang ito bilang sanggunian sa mga Mga Patakarang ito. Makikita mo ang patakarang ito sa https://www.skype.com/go/terms.fairusage/.
  • iv. Pagma-mapa. Mayroong mga tampok ang Skype na nagbibigay-daan sa iyong magsumite ng impormasyon sa, o i-plot ang iyong sarili sa isang mapa gamit ang isang serbisyo ng pagma-map. Sa pamamagitan ng paggamit sa mga tampok na iyon, pumapayag ka sa mga Tuntunin na ito at sa mga tuntunin ng Google Maps terms na available sa https://www.google.com/intl/en_ALL/help/terms_maps.html o ng ganoong mga tuntunin sa Google Maps na available sa iyong bansa.
  • v. Mga Gumagamit sa Pamahalaan. Kung gusto mong gumamit ng isang account sa negosyo o Skype Manager sa ngalan ng Pamahalaan ng U.S. o isang ahensya ng Pamahalaan ng U.S., hindi naaangkop ang Mga Tuntuning ito sa paggamit na iyon. Para sa mga nalalapat na tuntunin o higit pang impormasyon, mangyaring makipag-ugnayan sa usgovusers@skype.net.
  • vi. Personal/Hindi Pangkomersyal na Paggamit. Ang paggamit sa Skype ay para sa iyong personal at hindi pangkomersyal na paggamit. Maaari mong gamitin ang Skype sa trabaho para sa sarili mong mga komunikasyong pangnegosyo.
  • vii. Skype Number/Skype To Go. Kung binigyan ka ng Skype ng isang Skype Number o Skype To Go number, pumapayag ka na hindi mo pagmamay-ari ang numero o wala kang karapatang panatilihin ang numerong iyon nang habambuhay. Sa ilang bansa, maaaring ibigay sa iyong ang numero ng isang kasosyo ng Skype sa halip na ang Skype, at maaaring kailanganin mong magkaroon ng hiwalay na kasunduan sa kasosyong iyon.
  • viii. Skype Manager. Gagawa at mamamahala ka ng "Skype Manager Admin Account," at kikilos ka bilang indibidwal na administrator ng isang pangkat ng Skype Manager at hindi bilang entity ng negosyo. Maaari mong i-link ang iyong indibidwal na account sa Microsoft sa isang pangkat ng Skype Manager ("Naka-link na Account"). Maaari kang magtalaga ng karagdagang administrator sa iyong pangkat ng Skype Manager kung tatanggapin nila ang mga Tuntuning ito. Kung maglilipat ka ng mga Skype Number sa isang Naka-link na Account, ikaw ang may pananagutan sa pagsunod sa anumang kinakailangang nauugnay sa tinitirhan o lokasyon ng iyong mga Naka-link na Account user. Kung pipiliin mong mag-unlink ng Naka-link na Account sa isang pangkat ng Skype Manager, hindi na mababawi ang anumang nakalaang subscription, Skype Credit o Skype Number at hindi mo na maa-access ang Iyong Nilalaman o materyal na nauugnay sa na-unlink na account. Pumapayag kang iproseso ang alinmang personal na impormasyon ng iyong mga Naka-link na Account user alinsunod sa lahat ng mga nalalapat na batas sa pagprotekta sa data.
  • ix. Mga Singil ng Skype. Kasama na ang mga nalalapat na buwis sa lahat ng presyo ng mga binabayarang produkto ng Skype, maliban kung isinaad. Ang mga singil na babayaran para sa pagtawag sa mga teleponong hindi kasama sa isang subscription ay binubuo ng isang bayarin sa pagkonekta (isinisingil isang beses sa bawat tawag) at isang rate sa bawat minuto gaya ng nakasaad sa www.skype.com/go/allrates. Ibabawas ang mga singil ng tawag sa iyong balanse sa Skype Credit. Maaaring baguhin ng Skype ang mga rate sa tawag nito anumang oras sa pamamagitan ng pag-post sa naturang pagbabago sa www.skype.com/go/allrates. Ilalapat ang bagong rate sa iyong susunod na tawag pagkatapos ng pagsasapubliko ng mga bagong rate. Mangyaring suriin ang mga pinakahuling rate bago ka tumawag. Ira-round up sa susunod na whole na unit ang mga fractional na minuto ng tawag at mga fractional na singil. Sa ilang bansa, ibinigay ng lokal na kasosyo ng Skype ang mga binabayarang serbisyo ng Skype at ang mga tuntunin ng kasosyo ang malalapat sa mga transaksyon.
  • x. Credit sa Skype. Hindi ginagarantiya ng Skype na magagamit mo ang iyong balanse sa Credit sa Skype upang mabili ang lahat ng binabayarang produkto ng Skype. Kung hindi mo gagamitin ang iyong Skype Credit sa loob ng 180 araw, gagawing hindi aktibo ng Skype ang status ng Skype Credit mo. Maaari mong i-reactivate ang Credit sa Skype sa pamamagitan ng pagsunod sa link sa pag-reactivate sa https://www.skype.com/go/store.reactivate.credit. Kung nasa Japan ka at bumili ka ng Skype Credit sa website ng Skype, hindi nalalapat sa iyo ang naunang dalawang pangungusap at mag-e-expire ang iyong Skype Credit 180 araw pagkalipas ng petsa ng pagbili. Kapag nag-expire na ang iyong credit, hindi mo na ito mare-reactivate o magagamit. Maaari mong i-enable ang tampok na Awtomatikong Pag-recharge kapag bumili ka ng Credit sa Skype sa pamamagitan ng paglalagay ng check sa naaangkop na kahon. Kung na-enable, sisingilin ulit ang balanse ng Skype Credit mo ng parehong halaga at ang pinili mong paraan ng pagbabayad sa tuwing bababa ang balanse mo sa Skype sa limitasyong pana-panahong itinatakda ng Skype. Kung bumili ka ng isang subscription gamit ang isang paraan ng pagbabayad na mas luma pa sa credit card, PayPal o Moneybookers (Skrill), at pinagana mo ang Awtomatikong Pag-recharge, mare-recharge ang iyong balanse sa Skype Credit sa halagang kailangan upang bilhin ang iyong susunod na subscription. Maaari mong i-disable ang Awtomatikong Muling Paniningil anumang oras sa pamamagitan ng pag-access at pagbabago sa mga setting mo sa portal ng iyong account sa Skype.
  • xi. Mga Singil sa Internasyonal na Mensahe. Kasalukuyang gumagamit ang GroupMe ng mga numerong nakabase sa US para sa bawat pangkat na nagagawa. Ang bawat text message na ipinapadala o natatanggap mula sa isang GroupMe na numero ay ibibilang bilang internasyonal na text message na ipinadala sa o natanggap mula sa United States. Mangyaring makipag-ugnayan sa iyong provider para sa mga kaugnay na internasyonal na rate.
  • xii. Magpadala at tumanggap ng pera. Sa pamamagitan ng paggamit sa feature na magpadala at tumanggap ng pera (kung available), tinatanggap mo na gumagamit ang Skype ng mga third party para magbigay ng mga serbisyo sa pagbabayad at magsagawa ng mga paglilipat. Hindi nagbibigay ang Skype ng mga serbisyo sa pagbabayad o nagsasagawa ng mga paglilipat at hindi ito isang negosyong nagbibigay ng mga serbisyong may kaugnayan sa pera. Ang pagpapadala at pagtanggap ng pera sa Skype ay maaari lang gawin ng mga user na 18 taong gulang pataas (o kaya ay alinsunod sa mga tuntunin ng mga third party) at magpaparehistro at maaaprubahan para sa isang account sa third party na provider. Para magamit ang feature na magpadala ng pera, maaari mong kailanganing mag-sign up at tanggapin ang mga tuntunin at kundisyon ng mga third party at magbigay ng mga pahintulot na magbahagi ng data sa mga third party na ito para sa pagbibigay ng serbisyo. Kung makatanggap ng abiso ang Skype na lumalabag ang paggamit mo sa feature na magpadala ng pera sa mga tuntunin at kundisyon ng isang third party, maaaring kailanganin ng Skype na gumawa ng hakbang laban sa iyong account, gaya ng pagkansela o pagsususpinde sa iyong account. Walang pananagutan ang Skype, o ang Microsoft, sa mga serbisyo sa pagbabayad na ibinibigay ng mga third party o sa anumang pagkilos na gagawin alinsunod sa mga tuntunin at kundisyon ng mga third party. Hindi ginagarantiya, ipinapahayag, o tinitiyak ng Skype na magagamit o patuloy na magagamit ang feature na magpadala at tumanggap ng pera.
Buong teksto
Bing at MSNBing at MSN14f_BingandMSN
Buod
 • f. Bing at MSN.
  • i. Mga Materyales sa Bing at MSN. Para lang sa iyong personal at hindi pangkomersyal na paggamit ang mga artikulo, text, larawan, mapa, video, video player, at materyal ng third party na available sa Bing at MSN, kasama ang makukuha sa pamamagitan ng mga bot, application, at program ng Microsoft. Ang iba pang paggamit, kabilang ang pagda-download, pagkopya, o pamamahagi sa iba ng mga materyal na ito, o paggamit sa mga materyal o produkto na ito para bumuo ng mga sarili mong produkto, ay pinapahintulutan lang hangga't partikular na pinapahintulutan ng Microsoft o ng mga may-ari ng mga karapatan, o hangga't pinapahintulutan ng naaangkop na batas sa copyright. Nasa Microsoft o iba pang may hawak ng karapatan ang lahat ng karapatan sa materyales na hindi hayagang ibinibigay ng Microsoft sa ilalim ng mga tuntunin ng lisensya, ipinapahiwatig man, sa pamamagitan ng estoppel o iba pa.
  • ii. Bing Maps. Hindi mo maaaring gamitin ang Bird's eye imagery ng Estados Unidos, Canada, Mexico, New Zealand, Australia o Japan para sa paggamit ng pamahalan nang walang hiwalay na nakasulat na pahintulot mula sa amin.
  • iii. Bing Places at Bing Manufacturer Center. Kapag ibinigay mo ang iyong Data o ang Iyong Content sa Bing Places o Bing Manufacturer Center, binibigyan mo ang Microsoft ng pandaigdigan at walang royalty na lisensya sa intelektwal na ari-arian na gamitin, gayahin, i-save, baguhin, isama, i-promote, ilipat, ipakita o ipamahagi ito bilang bahagi ng isang serbisyo, at i-sublicense ang mga karapatang iyon sa mga third party.
Buong teksto
CortanaCortana14g_Cortana
Buod
 • g. Cortana.
  • i. Personal at Hindi Pangkomersyal na Paggamit. Si Cortana ay ang personal assistant na Serbisyo ng Microsoft. Para lang sa personal at hindi pangkomersyal na paggamit mo ang mga feature, serbisyo, nilalaman, at Mga App at Serbisyo ng Third Party na ibinibigay ni Cortana (sama-samang tinatawag na "Mga Serbisyo ni Cortana").
  • ii. Functionality at Nilalaman. May iba't ibang feature si Cortana, at naka-personalize ang ilan sa mga ito. Sa pamamagitan ng Mga Serbisyo ni Cortana, maaari kang mag-access ng mga serbisyo, impormasyon, o functionality na mula sa iba pang Serbisyo ng Microsoft o App at Serbisyo ng Third Party. Nalalapat din ang Mga Tuntunin ng seksyon 13 na partikular sa serbisyo sa paggamit mo ng mga naaangkop na Serbisyo ng Microsoft na naa-access sa pamamagitan ng Mga Serbisyo ni Cortana. Ibinibigay ni Cortana ang impormasyong para lang sa iyong layunin na pagpaplano at dapat mong gamitin ang sarili mong pagpapasya kapag sinusuri at inaasahan ang impormasyong ito. Hindi ginagarantiya ng Microsoft ang pagiging maaasahan, available ,o napapanahon ng mga naka-personalize na karanasang ibinibigay ni Cortana. Walang pananagutan ang Microsoft kung dahil sa isang tampok ng pamamahala ng komunikasyon ni Cortana ay hindi mo kaagad magawa o hindi mo magawa ang pagtanggap, pagsusuri, o pagpapadala ng komunikasyon o notification.
  • iii. Mga App at Serbisyo ng Third Party. Bilang bahagi ng paghahatid sa Mga Serbisyo ni Cortana, maaaring makipagpalitan si Cortana ng impormasyon sa Mga App at Serbisyo ng Third Party, gaya ng iyong zip code at mga query at tugon na ibinabalik ng Mga App at Serbisyo ng Third Party, para matugunan ang kahilingan mo. Sa pamamagitan ng pagli-link ng account, maaaring bigyang-daan ni Cortana ang mga user na bumili sa pamamagitan ng Mga App at Serbisyo ng Third Party gamit ang mga kagustuhan at setting ng account na direktang itinakda ng user sa Mga App at Serbisyo ng Third Party na iyon. Maaaring alisin ng mga user ang pagli-link ng account anumang oras. Ang paggamit mo sa Mga App at Serbisyo ng Third Party ay saklaw ng seksyon 5 ng Mga Tuntuning ito. Maaaring baguhin o ihinto ng mga publisher ng Mga App at Serbisyo ng Third Party ang functionality o mga tampok ng kanilang Mga App at Serbisyo ng Third Party o ang pagsasama sa Mga Serbisyo ni Cortana. Walang responsibilidad o pananagutan ang Microsoft para sa software o firmware na mula sa manufacturer.
  • iv. Mga Device na Naka-enable si Cortana. Ang mga device na na-enable para kay Cortana ay mga produkto o device na naka-enable para ma-access ang Mga Serbisyo ni Cortana, o ang mga produkto o device na tugma sa Mga Serbisyo ni Cortana. Kabilang sa mga device na naka-enable si Cortana ang mga device o produkto ng third party na hindi pagmamay-ari, ginawa, o binuo ng Microsoft. Walang responsibilidad o pananagutan ang Microsoft para sa mga device o produkto ng third party na ito.
  • v. Mga Update sa Software. Para sa anumang device na nakakakonekta sa Mga Serbisyo ni Cortana, maaari naming awtomatikong alamin ang iyong bersyon ng software ng Mga Serbisyo ni Cortana at i-download ang mga update sa software o pagbabago sa configuration o atasan ang anumang manufacturer ng mga device na naka-enable si Cortana na panatilihing napapanahon ang software ng mga serbisyo ni Cortana.
Buong teksto
Outlook.comOutlook.com14h_Outlook_com
Buod
 • h. Outlook.com. Ang email address sa Outlook.com (o @msn, @hotmail, o @live) na iyong ginagamit upang gawin ang iyong account sa Microsoft ay para sa iyo lang hanggang aktibo ang iyong Outlook.com inbox o account sa Microsoft. Kung isinara mo o ng Microsoft ang iyong Outlook.com inbox o account sa Microsoft na ayon sa mga Tuntunin na ito, maaaring gamitin muli ang email address o username sa aming system at ibigay sa ibang user.
Buong teksto
Mga Serbisyo ng OfficeMga Serbisyo ng Office14i_officeBasedServices
Buod
 • i. Mga Serbisyo ng Office. Para sa iyong personal at hindi pangkomersyal na paggamit ang Office 365 Home, Office 365 Personal, Office 365 University, Office Online, Sway, OneNote.com, at anumang iba pang subscription sa Office 365 o Serbisyong may brand na Office, maliban na lang kung mayroon kang mga karapatan sa pangkomersyal na paggamit alinsunod sa isang hiwalay na kasunduan sa Microsoft.
Buong teksto
Mga Serbisyong Pangkalusugan ng MicrosoftMga Serbisyong Pangkalusugan ng Microsoft14j_MicrosoftHealthServices
Buod
 • j. Mga Serbisyong Pangkalusugan ng Microsoft.
  • i. HealthVault. Ang HealthVault ay itinalaga upang iimbak mo ang iyong personal na impormasyong may kaugnayan sa kalusugan at impormasyon tungkol sa ibang tao (tulad ng iyong pamilya) na may pahintulot nila. Hindi maaaring gamitin ng mga tagapagbigay ng pangangalaga sa kalusugan ang mga account sa HealthVault o para sa alinmang layuning pangkomersyal o hindi personal. Maaaring hindi palaging tumpak o napapanahon ang impormasyon sa iyong account at dapat tingnan ng sinumang tagapagbigay ng pangangalaga sa kalusugan bilang pang-impormasyon lang. Hindi naglalaman ng mga tala ang Serbisyo na HealthVault para sa mga tagapagbigay ng pangangalaga sa kalusugan o iba pang layuning medikal o pamamahala sa kaso. Halimbawa, hindi nakatakdang hanay ng mga tala ang mga tala ng HealthVault gaya ng tinutukoy sa ilalim ng mga tuntunin ng U.S. Kung napagpasyahan ng isang tagapagbigay ng pangangalaga sa kalusugan na isama sa kanilang mga tala ang alinmang data na available mula sa HealthVault, dapat silang mag-imbak ng kopya sa sarili nilang system. Kung mayroong isa pang tagapag-ingat ng isang tala sa iyong account (dahil inimbita mo siya o ang kabaliktaran), kinikilala mong may buong kontrol ang isa pang tagapag-ingat sa tala na iyon at maaaring kanselahin ang iyong access sa tala, pamahalaan ang access ng iba sa tala, at tingnan ang data ng tala kasama na kung paano at kailan ginamit ang tala. Hindi sinusuportahan ng Microsoft ang mga kredensyal na hindi sa Microsoft (tulad ng Facebook at OpenID), kaya hindi makakatulong ang suporta sa customer ng HealthVault sa mga isyu sa pag-sign in para sa mga iyon. Kung nawala mo ang iyong mga kredensyal sa pag-sign in, o nagsara ang account kung saan mo nakuha ang iyong mga kredensyal, hindi mo na maaaring bawiin ang iyong nakaimbak na data. Upang makatulong na panatilihin ang access, inirerekomenda naming gumamit ka ng higit sa isang kredensyal sa pag-sign in sa iyong account sa HealthVault. Hindi sumasang-ayon o kinokontrol, at walang pananagutan, ang Microsoft para sa operasyon, pagsuporta, o seguridad ng mga kredensyal na hindi sa Microsoft na gagamitin mo.
  • ii. Microsoft Band. Ang device at application ng Microsoft Band ay hindi mga medikal na device at ginawa lang para sa fitness at wellness. Hindi idinisenyo o ginawa ang mga ito para gamitin sa pagsusuri ng sakit o iba pang kundisyon, o sa paglunas, pagpapaginhawa, paggamot, o pag-iwas sa sakit o iba pang kundisyon. Ang Microsoft ay hindi mananagot para sa anumang desisyong gagawin mo batay sa impormasyong makukuha mo mula sa Microsoft Band.
Buong teksto
Mga Digital na ProduktoMga Digital na Produkto14k_DigitalGoods
Buod
 • k. Mga Digital na Produkto. Sa pamamagitan ng Microsoft Groove, Microsoft Movies & TV, Store at iba pang mga kaugnay at panghinaharap na serbisyo, maaaring kang bigyang-daan ng Microsoft na kumuha, makinig, manood, mag-play o magbasa (kung ito man ang kaso) ng musika, mga larawan, video, text, mga libro, mga laro o iba pang materyal ("Mga Digital na Produkto") na maaari mong makuha sa digital na anyo. Ang Mga Digital na Produkto ay para sa iyong personal na paggamit at hindi para sa pangkomersyal na libangan. Ikaw ay sumasang-ayon na hindi mo ire-redistribute, ibo-broadcast, itatanghal sa publiko o ipapakita o ililipat sa publiko ang anumang kopya ng Mga Digital na Produkto. Ang Mga Digital na Produkto ay maaaring pag-aari ng Microsoft o ng mga third party. Sa lahat ng sitwasyon, dapat mong maunawaan at kilalanin na ang iyong mga karapatan sa Mga Digital na Produkto ay nililimitahan ng Mga Patakarang ito, ng batas sa copyright, at ng mga tuntunin sa paggamit na makikita sa https://go.microsoft.com/fwlink/p/?LinkId=723143. Pumapayag kang hindi mo susubukang baguhin ang anumang Digital Goods na nakuha sa pamamagitan ng alinman sa Mga Serbisyo sa anumang dahilan, kasama na ang layuning itago o baguhin ang pagmamay-ari o pinagmulan ng Mga Digital na Produkto. Ang Microsoft at/o ang mga may-ari ng Mga Digital na Produkto ay maaaring paminsan-minsan, magtanggal ng Mga Digital na Produkto mula sa Mga Serbisyo nang walang abiso.
Buong teksto
OneDriveOneDrive14l_OneDrive
Buod
 • l. OneDrive.
  • i. Paglalaan ng Storage. Kung mas marami ang naka-store mong content sa iyong OneDrive account kaysa sa ibinibigay sa iyo sa ilalim ng iyong libre o bayad na serbisyo sa subscription para sa OneDrive at hindi ka tumugon sa abiso mula sa Microsoft na ayusin ang iyong account sa pamamagitan ng pag-aalis ng labis na content o paglipat sa bagong subscription plan na mas malaki ang storage, nakareserba sa amin ang karapatang isara ang iyong account at i-delete o i-disable ang pag-access sa Iyong Content sa OneDrive.
  • ii. Pagganap ng Serbisyo. Depende sa mga salik gaya ng iyong mga equipment, koneksyon sa internet at sa mga pagsisikap ng Microsoft na mapanatili ang pagganap at integridad ng serbisyo nito, maaari kang makaranas ng paminsan-minsang pagkaantala sa pag-a-upload o pagsi-sync ng content sa OneDrive.
Buong teksto
Microsoft RewardsMicrosoft Rewards14m_MicrosoftRewards
Buod
 • m. Microsoft Rewards.
  • i. Program. Sa Microsoft Rewards (ang "Program"), makakakuha ka ng mga nare-redeem na puntos para sa mga aktibidad, tulad ng mga kwalipikadong paghahanap, pagkuha, oras na ginamit sa aktibong pagba-browse sa Microsoft Edge, at iba pang alok mula sa Microsoft. Maaaring magkakaiba ang mga alok ayon sa market. Ang paghahanap ay ang manu-manong paglalagay ng text ng isang user nang may tapat na layuning makakuha ng mga resulta ng paghahanap sa Bing para sa sariling pananaliksik ng naturang user, at wala itong anumang query na inilagay sa pamamagitan ng isang bot, macro, o anumang iba pang uri ng automated o mapanlinlang na paraan ("Paghahanap"). Ang pagkuha ay ang proseso ng pagbili ng mga produkto o pag-download at pagkuha ng lisensya para sa digital na nilalaman mula sa Microsoft, libre man o may bayad ("Pagkuha"). Hindi inaalok ang mga puntos ng Mga Reward para sa bawat pagbili sa Microsoft. Ang ibig sabihin ng aktibong pagba-browse sa Microsoft Edge ay nakikita sa screen ng device mo ang browser (hal., nakabukas at ginagamit ito at dahil dito ay naka-highlight ang icon ng Microsoft Edge sa task bar, na nagpapahiwatig na ito ang kasalukuyang ginagamit na app), at ginagamit mo ang browser para tumingin ng mga website, manood ng mga video sa browser, tingnan ang email, o para sa iba pang gamit ng browser. Para makakuha ng mga puntos para sa paggamit ng Microsoft Edge, nakatakda dapat ang Bing bilang default na search engine ng browser at naka-enable dapat ang telemetry sa mga setting ng Windows mo. Maaaring pana-panahong mag-alok ang Microsoft ng mga karagdagang pagkakataon para makakuha ng mga puntos, at hindi magiging patuloy na available ang bawat alok para makakuha ng mga puntos. Mare-redeem ang mga nakuha mong puntos kapalit ng mga item ("Mga Reward") sa pahina ng pag-redeem. Para sa higit pang impormasyon, tingnan ang seksyong Mga Reward sa support.microsoft.com ("FAQ").
   • 1. Mga Kinakailangan ng Program. Kailangan mo ng valid na account sa Microsoft at dapat matugunan ng mga device mo ang mga minimum na kinakailangan ng system. Bukas ang Program sa mga user na nakatira sa mga market na nakalista sa FAQ. Hindi maaaring magkaroon ang mga indibidwal ng mahigit sa isang account sa Program, kahit na maraming email address ang isang indibidwal, at maaari lang magkaroon ang mga sambahayan ng hanggang anim na account. Ang Program ay para lang sa iyong personal at hindi pangkomersyal na paggamit.
   • 2. Mga Puntos. Maliban sa pag-donate ng iyong mga puntos para sa isang nonprofit na organisasyong nakalista sa redemption center, hindi ka maaaring maglipat ng mga puntos. Hindi mo personal na pag-aari ang mga puntos, at hindi ka maaaring makatanggap ng anumang cash o pera kapalit ng mga ito. Ibinibigay sa iyo ang mga puntos batay sa promosyon. Hindi ka maaaring bumili ng mga puntos. Maaaring limitahan ng Microsoft ang dami ng puntos o Reward bawat tao, bawat sambahayan, o sa loob ng isang nakatakdang yugto (hal., isang araw). Hindi ka maaaring mag-redeem ng mahigit 550,000 puntos bawat taon sa kalendaryo sa Program. Ang mga puntos na makukuha sa Program ay hindi valid sa, at hindi maaaring gamitin kasabay ng, anumang iba pang program na inaalok ng Microsoft o mga third party. Mag-e-expire ang mga hindi mare-redeem na puntos kung hindi ka makakakuha o magre-redeem ng anumang puntos sa loob ng 18 buwan.
   • 3. Mga Reward. Maaari mong i-redeem ang mga puntos mo sa pamamagitan ng pagbisita sa redemption center o maaari kang mag-ambag ng mga puntos sa isang nakalistang nonprofit na organisasyon. Maaaring may limitadong bilang ng partikular na Reward na available, at ihahatid ang Mga Reward na iyon batay sa kung sino ang mauuna. Maaari kang atasang magbigay ng karagdagang impormasyon, tulad ng mailing address mo at isang numero ng telepono (maliban sa isang VOIP o walang bayad na numero), at maaari ding hilingin sa iyo na maglagay ng code para sa pagpigil sa panloloko o lumagda ng mga karagdagang legal na dokumento para mag-redeem ng mga puntos para sa Mga Reward. Kapag nag-order ka ng Reward, hindi mo ito maaaring kanselahin o isauli para i-refund ang mga puntos maliban na lang kung depektibo ang mga produkto o iniaatas ito ng naaangkop na batas. Kung mag-o-order ka ng Reward na wala nang stock o hindi available sa iba pang dahilang tutukuyin ng Microsoft sa sarili nitong pagpapasya, maaari naming palitan ang isang Reward ng may katumbas na halaga nito o i-refund ang mga puntos mo. Maaaring i-update ng Microsoft ang Mga Reward na inaalok sa redemption center o ihinto ang pag-aalok ng mga partikular na Reward. Para sa ilang Reward, maaaring may mga kinakailangan sa pagiging kwalipikado ng edad. Isasama ang anumang naturang kinakailangan sa nauugnay na alok. Ikaw ang mananagot para sa lahat ng pederal na buwis, buwis sa estado, at lokal na buwis at anumang iba pang gastos sa pagtanggap at paggamit ng Reward. Ipapadala ang Mga Reward sa email address na ibibigay mo kapag na-order mo ang iyong Reward, kaya tiyaking ito ang email address na kasalukuyan mong ginagamit. Ang Mga Reward na hindi naihahatid ay hindi muling ibibigay at dahil dito ay ipapawalang-bisa. Hindi maaaring ibenta sa iba ang Mga Reward.
   • 4. Pagkansela sa Paglahok Mo sa Program. Makakansela ang iyong account sa Program kung hindi ka magla-log in nang kahit isang beses sa loob ng 18 buwan. Dagdag pa rito, nakalaan sa Microsoft ang karapatang kanselahin ang account sa Program ng isang partikular na user dahil sa pakikialam, pang-aabuso, o panloloko sa Program, o dahil sa paglabag sa Mga Tuntuning ito. Kapag nakansela (mo o namin) ang Program o kung masuspinde ang Program, mayroon kang 90 araw para i-redeem ang mga puntos mo; kung hindi, mapapawalang-bisa ang mga puntos na iyon. Kapag nagkansela, magwawakas ang karapatan mong gamitin ang Program at mag-ipon ng mga puntos sa hinaharap.
   • 5. Iba pang Kundisyon. Nakalaan sa Microsoft ang karapatang alisin ka sa pagiging kwalipikado; i-disable ang access mo sa Program o sa iyong account sa Rewards; at/o hindi magbigay ng mga puntos, Reward, at kontribusyon sa kawanggawa, kung naniniwala ang Microsoft na pinakikialaman mo o inaabuso mo ang anumang aspeto ng Program o maaaring nagsasagawa ka ng mga aktibidad na lumalabag sa Mga Tuntuning ito.
Buong teksto
Iba paIba pa16_17_18_miscellaneous
Buod

14. Iba pa. Ang seksyong ito, at ang seksyon 1, 9 (para sa mga halagang maiipon bago magwakas ang Mga Tuntuning ito), 10, 11, 12, 15, 17 at mga seksyong malalapat alinsunod sa mga tuntunin ng mga ito kapag nagwakas ang Mga Tuntuning ito ay hindi mawawalan ng bisa kapag winkasan o kinansela ang Mga Tuntuning ito. Sa saklaw na pinahihintulutan ng naaangkop na batas, maaari naming itakda ang Kasunduang ito, i-subcontract ang aming mga obligasyon sa ilalim ng Kasunduang ito, o i-sublicense ang aming mga karapatan sa ilalim ng Mga Patakaran na ito, nang buo o bahagya, sa anumang oras nang walang pag-abiso sa iyo. Hindi mo maaaring itakda ang Mga Patakaran na ito o ilipat ang anumang karapatan para gamitin ang Mga Serbisyo. Ito ang buong kasunduan sa pagitan mo at ng Microsoft para sa iyong paggamit sa Mga Serbisyo. Pumapalit ito sa anumang naunang kasunduan sa pagitan mo at ng Microsoft tungkol sa iyong paggamit sa Mga Serbisyo. Sa pagpasok sa Mga Patakaran na ito, hindi ka umaasa sa alinmang pahayag, representasyon, pagkakaintindi, pamamahala, pangako o katiyakan maliban sa kung ano ang hayag na nakatakda sa Kasunduang ito. Ang lahat ng bahagi ng Mga Patakaran na ito ay nalalapat hanggang pinapayagan ng naaangkop na batas. Kung napagpasyahan ng isang korte o tagahatol na hindi namin maipapatupad ang isang bahagi ng Mga Patakaran na ito tulad ng nasusulat, maaari naming palitan ang mga tuntuning iyon ng mga kaparehong tuntunin sa sukdulang maipapatupad sa ilalim ng naaangkop na batas, ngunit hindi mababago ang ibang bahagi ng Mga Patakaran na ito. Ang Mga Patakaran na ito ay para lang sa iyo at sa aming kapakinabangan. Hindi para sa kapakinabangan ng ibang tao ang Mga Patakaran na ito, maliban sa mga kahalili at itinalaga ng Microsoft. Para sa iyong pagsangguni lang ang mga heading seksyon at walang legal na epekto.

15. Dapat Maihain ang mga Paghahabol sa Loob ng Isang Taon. Anumang paghahabol na nauugnay sa Mga Patakaran na ito o sa Mga Serbisyo ay dapat ihain sa korte (o sa arbitrasyon kung nalalapat ang seksyon 10(d)) sa loob ng isang taon mula sa petsa kung kailan mo maaaring ihain ang paghahabol, maliban na lang kung nangangailangan ng mas mahabang oras upang maghain ng mga paghahabol ang iyong lokal na batas. Kung hindi maihain sa loob ng takdang panahon, permanente na itong ipagbabawal.

16. Mga Batas sa Pag-export. Dapat kang sumunod sa lahat ng domestiko at international na batas at regulasyon sa pag-export na nalalapat sa software at/o Mga Serbisyo, kasama ang mga paghihigpit sa mga patutunguhan, mismong user, at mismong paggamit. Para sa karagdagang impormasyon sa mga heyograpiko at pag-export na paghihigpit, bisitahin ang https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=868968 and https://www.microsoft.com/exporting.

17. Paglalaan ng Mga Karapatan at Feedback. Maliban kung malinaw na nakasaad sa Mga Tuntuning ito, hindi ka binibigyan ng Microsoft ng lisensya o anumang iba pang karapatan, anuman ang uri, sa ilalim ng anumang patent, kasanayan, copyright, trade secret, trademark o iba pang intelektwal na ari-arian na pagmamay-ari o kinokontrol ng Microsoft o anumang nauugnay na entity, kabilang ang, ngunit hindi limitado sa, anumang pangalan, trade dress, logo, o katumbas ng mga ito. Kung magbibigay ka sa Microsoft ng anumang ideya, panukala, suhestyon, o feedback, kabilang ang, ngunit hindi limitado sa, mga ideya para sa mga bagong produkto, teknolohiya, promosyon, pangalan ng produkto, feedback sa produkto, at pagpapahusay sa produkto ("Feedback"), binibigyan mo ang Microsoft, nang walang bayad, royalty, o iba pang obligasyon sa iyo, ng karapatang gawin, ipagawa, paghanguan, gamitin, ibahagi, at pagkakitaan ang iyong Feedback sa anumang paraan at para sa anumang layunin. Hindi ka magbibigay ng Feedback na napapailalim sa isang lisensya na nag-aatas sa Microsoft na ilisensya ang software, mga teknolohiya o dokumentasyon nito sa anumang third party dahil isinama sa mga ito ng Microsoft ang iyong Feedback.

Buong teksto
MGA ABISOMGA ABISONOTICES
Buod

Mga abiso at pamamaraan sa pagkuha ng paghahabol ng paglabag sa intelektwal na ari-arian. Nirerespeto ng Microsoft ang mga karapatan sa intelektwal na ari-arian ng mga third party. Kung gusto mong magpadala ng abiso sa paglabag ng intelektwal na ari-arian, kasama ang mga claim sa paglabag sa copyright, mangyaring gamitin ang aming mga pamamaraan sa pagsusumite ng Mga Abiso sa Paglabag. ANG MGA TANONG LANG NA MAY KAUGNAYAN SA PAMAMARAANG ITO ANG MAKAKATANGGAP NG TUGON.

Ginagamit ng Microsoft ang mga proseso na itinalaga ng Titulo 17, Code ng Estados Unidos, Seksyon 512 para tumugon sa mga abiso sa paglabag sa copyright. Sa mga naangkop na sitwasyon, maari ding hindi paganahin o wakasan ng Microsoft ang mga account ng gumagamit ng mga serbisyo ng Microsoft sa mga umuulit sa paglabag.

Mga abiso at pamamaraan tungkol sa mga isyu ng intelektwal na ari-arian sa pag-a-advertise. Pakisuri ang aming Mga Alituntunin sa Intelektwal na Ari-arian tungkol sa mga problema sa intelektwal na ari-arian sa aming network ng pag-a-advertise.

Mga abiso sa copyright at trademark. Ang lahat ng Serbisyo ay copyright © 2018 Microsoft Corporation at/o ng mga supplier nito, One Microsoft Way, Redmond, WA 98052, USA. Reserbado ang lahat ng karapatan. Ang Microsoft at ang mga pangalan, logo at icon ng lahat ng mga produkto, software at mga serbisyo ng Microsoft ay maaaring mga trademark o nakarehistrong trademark ng Microsoft sa Estados Unidos at/o sa ibang bansa. Ang mga pangalan ng mga aktwal na kumpanya at produkto ay maaaring mga trademark ng kanya-kanyang may-ari ng mga ito. Nakalaan ang anumang mga karapatang hindi hayagang ibinigay sa Mga Patakaran na ito. Ang ilang partikular na software na ginamit sa ilang partikular na server ng website ng Microsoft ay bahagyang nakabatay sa gawa ng Independent JPEG Group. Copyright © 1991-1996 Thomas G. Lane. Reserbado ang lahat ng karapatan. Ang “gnuplot” na software na ginamit sa ilang partikular na server ng website ng Microsoft ay copyright © 1986‑1993 Thomas Williams, Colin Kelley. Reserbado ang lahat ng karapatan.

Abiso sa medikal. Hindi nagbibigay ang Microsoft ng medikal o anumang payo sa pangangalaga sa kalusugan, diagnosis o panggagamot. Laging humingi ng payo sa iyong doktor o iba pang kwalipikadong tagapagbigay ng pangangalaga sa kalusugan sa anumang katanungang mayroon ka tungkol sa isang kundisyong medikal, diyeta, fitness o wellness program. Huwag kailanman balewalain ang propesyonal na payong medikal o ipahuli ang paghingi dito dahil sa impormasyong na-access mo sa o sa pamamagitan ng Mga Serbisyo.

Mga stock quote at index data (kasama na ang mga index value). © 2013 Morningstar, Inc. Reserbado ang Lahat ng Karapatan. Ang impormasyong napapaloob dito ay: (1) pagmamay-ari ng Morningstar at/o ang mga tagapagbigay ng nilalaman nito; (2) hindi maaaring kopyahin o ipamahagi; at (3) hindi tinatayak na tumpak, kumpleto o nasa oras. Walang pananagutan ang Morningstar o ang mga tagapagbigay ng nilalaman nito para sa anumang pinsala o pagkawala na magmumula sa paggamit sa impormasyong ito. Ang nakaraang pagganap ay hindi garantiya ng mga resulta sa hinaharap.

Hindi mo maaaring gamitin ang alinman sa mga Dow Jones IndexSM, index data, o ang mga marka ng Dow Jones na nauugnay sa pagbibigay, paggawa, pag-sponsor, pagkakalakalan, pagma-market, o pag-promote ng anumang pinansiyal na instrumento o produkto ng pamumuhunan (halimbawa, mga derivatives, structured na produkto, pondo sa pamumuhunan, pondo sa palitan-kalakalan, portfolio sa pamumuhunan, atbp., kung saan ang presyo, pagbalik at/o pagganap ng instrumento o produkto ng pamumuhunan ay nakabatay sa, nauugnay sa, o nilalayong subaybayanang alinman sa mga Index o isang proxy para sa alinman sa mga Index) nang walang hiwalay na nakasulat na kasunduan kasama ang Dow Jones.

Abiso hinggil sa pananalapi. Hindi isang broker/dealer o nakarehistrong tagapayo sa pamumuhunan ang Microsoft sa ilalim ng mga batas ng Estados Unidos sa federal na seguridad o mga batas sa seguridad ng ibang hurisdiksyon at hindi nagbibigay ng payo sa mga indibidwal tungkol sa pamumuhunan sa, pagbili, o pagbebenta ng mga seguridad o iba pang pinansiyal na produkto o serbisyo. Walang napapaloob sa Mga Serbisyo n alok o panghihikayat na bumili o magbenta ng anumang seguridad. Wala sa Microsoft o mga tagalisensya nito ng mga stock quote o index data ang nag-eendorso o nagrerekomenda ng anumang partikular na pinansiyal na produkto o serbisyo. Walang napapaloob sa Mga Serbisyo na ginawa para ituring na propesyonal na payo, kabilang ang, ngunit hindi limitado sa, payo sa pamumuhunan o buwis.

Abiso tungkol sa H.264/AVC MPEG-4 Visual, at mga VC-1 Video Standard. Maaaring kasama sa software ang H.264/AVC, MPEG-4 Visual at/o VC-1 codec na teknolohiya na maaaring lisensiyado ng MPEG LA, L.L.C.. Ang teknolohiyang ito ay isang format para sa pag-compress ng data ng impormasyon sa video. Kinakailangan ng MPEG LA, L.L.C. ang abisong ito:

MAY LISENSYA ANG PRODUKTONG ITO SA ILALIM NG H.264/AVC, MPEG-4 VISUAL, AT NG MGA LISENSYA NG PORTFOLIO NG PATENT NG VC-1 PARA SA PERSONAL AT HINDI PANGKOMERSYAL NA PAGGAMIT NG CONSUMER UPANG (A) MAG-ENCODE NG VIDEO ALINSUNOD SA MGA PAMANTAYAN (“MGA PAMANTAYAN SA VIDEO”) AT/O (B) MAG-DECODE NG H.264/AVC, MPEG-4 VISUAL, AT VC-1 VIDEO NA NA-ENCODE NG CONSUMER NA NAKIKILAHOK SA ISANG PERSONAL AT HINDI PANGKOMERSYAL NA AKTIBIDAD AT/O NAKUHA MULA SA ISANG PROVIDER NG VIDEO NA MAY LISENSYA UPANG IBIGAY ANG NABANGGIT NA VIDEO. WALA SA MGA LISENSYANG ITO ANG SUMASAKLAW SA ANUMANG IBA PANG PRODUKTO KASAMA MAN ANG NABANGGIT NA PRODUKTO SA SOFTWARE NA ITO SA ISANG ARTIKULO O HINDI. WALANG LISENSYANG IBIBIGAY O ILALAAN PARA SA ANUMANG IBA PANG PAGGAMIT. MAAARING MAKAKUHA NG KARAGDAGANG IMPORMASYON MULA SA MPEG LA, L.L.C. TINGNAN ANG WEBSITE NG MPEG LA.

Para lang sa mga layunin ng paglilinaw, hindi nililimitahan o tinatanggal ng abisong ito ang paggamit sa software na ibinigay sa ilalim ng Mga Patakaran na ito para sa mga karaniwang paggamit ng negosyo na personal sa negosyong iyon na hindi kinabibilangan ng (i) muling pamamahagi ng software sa mga third party, o (ii) paggawa ng materyal gamit ang mga teknolohiyang sumusunod sa MGA PAMANTAYAN NG VIDEO para sa pamamahagi sa mga third party.

Buong teksto
KARANIWANG PATAKARAN SA LISENSYA SA APPLICATIONKARANIWANG PATAKARAN SA LISENSYA SA APPLICATIONSTANDARDAPPLICATIONLICENSETERMS
Buod

KARANIWANG PATAKARAN SA LISENSYA SA APPLICATION

MICROSOFT STORE, WINDOWS STORE, AT XBOX STORE

Ang mga patakaran sa lisensya na ito ay isang kasunduan sa pagitan mo at ng publisher ng application. Pakibasa ang mga ito. Nalalapat ang mga ito sa mga application ng software na ida-download mo mula sa Microsoft Store, Windows Store o sa Xbox Store (kung saan tutukuyin ang bawat isa sa mga tuntunin ng lisensiyang ito bilang "Store"), kasama ang anumang update o supplement para sa application, maliban kung may mga hiwalay na tuntunin ang application, kung saan ilalapat ang mga tuntuning iyon sa sitwasyong iyon.

SA PAMAMAGITAN NG PAG-DOWNLOAD O PAGGAMIT NG APPLICATION, O PAGTATANGKANG GAWIN ANG ANUMAN SA MGA ITO, TINATANGGAP MO ANG MGA PATAKARANG ITO. KUNG HINDI MO SILA TINATANGGAP, WALA KANG KARAPATAN SA AT HINDI DAPAT I-DOWNLOAD O GAMITIN ANG APPLICATION.

Ang publisher ng application ay nangangahulugang ang entity na naglilisensiya sa iyo ng application, gaya ng tinukoy sa Store.

Kung sumusunod ka sa mga patakaran ng lisensya na ito, mayroon kang mga karapatan sa ibaba.

 • 1. MGA KARAPATAN SA PAG-INSTALL AT PAGGAMIT; PAG-EXPIRE Maaari mong i-install at gamitin ang application sa mga Windows device o Xbox console gaya ng inilalarawan sa Mga Alituntunin sa Paggamit ng Microsoft. May karapatan ang Microsoft na baguhin ang Mga Alituntunin sa Paggamit ng Microsoft anumang oras.
 • 2. MGA SERBISYO NA INTERNET-BASED.
  • a. Pahintulot para sa mga Internet-based o wireless na serbisyo. Kung kumokonekta ang application sa mga computer system sa Internet, na maaaring sa pamamagitan ng wireless network, ang paggamit sa application ay nangangahulugang pinahihintulutan mo ang karaniwang impormasyon ng device (kasama na ngunit hindi limitado sa teknikal na impormasyon tungkol sa iyong device, system at application software, at mga peripheral) para sa mga Internet-based o wireless na serbisyo. Kung ang ibang tuntunin ay ibinibigay na may kaugnayan sa iyong paggamit ng mga serbisyong na-access gamit ang application, nalalapat din ang mga tuntuning iyon.
  • b. Hindi tamang paggamit ng mga serbisyong Internet-based. Hindi mo maaaring gamitin ang anumang serbisyo na internet-based sa anumang paraan na maaaring ikapahamak nito o mahadlangan ang paggamit dito ng ibang tao o ng wireless network. Hindi mo maaring gamitin ang serbisyo upang subukang makakuha ng hindi pinahihintulutang access sa anumang serbisyo, data, account o network sa anumang paraan.
 • 3. SAKLAW NG LISENSYA. Lisensyado ang application, hindi ibinebenta. Binibigyan ka lang ng kasunduang ito ng ilang karapatan upang gamitin ang application. Kung hindi pinapagana ng Microsoft ang kakayahang magamit ang mga application sa iyong mga device alinsunod sa iyong kasunduan sa Microsoft, magwawakas ang anumang nauugnay na mga karapatan sa lisensiya. Nakalaan sa publisher ng application ang lahat ng iba pang karapatan. Maliban kung binibigyan ka ng higit na mga karapatan ng naaangkop na batas sa kabila ng limitasyong ito, maaari mo lang gamitin ang application kung hayagang ipinahintulot sa kasunduang ito. Sa pagsasagawa nito, dapat kang sumunod sa anumang teknikal na limitasyon sa application na pinapayagan ka lang na gamitin ito sa ilang partikular na paraan. Hindi mo maaaring:
  • a. Alisin ang anumang teknikal na limitasyon sa application.
  • b. Baligtarin ang pagkagawa, i-decompile, o i-disassemble ang application, maliban sa at tanging sa sakaw na hayagang pinapayagan ng batas, sa kabila ng limitasyong ito.
  • c. Gumawa ng higit pang kopya ng application kaysa sa tinukoy sa kasunduang ito o pinayagan ng naaangkop na batas, sa kabila ng limitasyong ito.
  • d. I-publish o kung hindi man ay gawing available ang application upang makopya ng iba.
  • e. Rentahan, arkilahin, o ipahiram ang application.
  • f. Ilipat ang application o ang kasunduang ito sa anumang third party.
 • 4. DOKUMENTASYON. Kung ang dokumentasyon ay ibinigay kasama ang application, maari mong kopyahin at gamitin ang dokementasyon para sa iyong personal na pagsangguni.
 • 5. MGA PAGHIHIGPIT SA TEKNOLOHIYA AT PAG-EXPORT. Maaaring isailalim ang application sa mga batas at regulasyon sa pag-export ng Estados Unidos o pang-international. Dapat kang sumunod sa lahat ng domestiko at pang-international na batas at regulasyon sa pag-export na nalalapat sa teknolohiyang ginamit o sinuportahan ng application. Kasama sa mga batas na ito ang mga paghihigpit sa mga patutunguhan, mga mismong user, at mismong paggamit. Para sa impormasyon sa mga branded na produkto ng Microsoft, pumunta sa website sa pag-e-export ng Microsoft.
 • 6. MGA SERBISYONG PANG-SUPORTA. Makipag-ugnayan sa publisher ng application upang tukuyin kung anong serbisyong pang-suporta ang available. Ang Microsoft, ang tagagawa ng iyong hardware at ang iyong wireless carrier (maliban kung isa sa kanila ang publisher ng application) ay hindi responsable sa pagbibigay ng mga serbisyong pang-suporta para sa application.
 • 7. BUONG KASUNDUAN. Ang kasunduang ito, ang anumang naaangkop na patakaran sa pagiging pribado, ang anumang karagdagang mga tuntunin na kasama ng application at ang mga patakaran sa mga dagdag at update ay ang buong kasunduan sa lisensya sa pagitan mo at ng publisher ng application para sa application.
 • 8. NAANGKOP NA BATAS.
  • a. Estados Unidos at Canada. Kung nakuha mo ang application sa United States o Canada, nasasaklawan ng mga batas ng estado o probinsya kung saan ka nakatira (o, kung isang negosyo, kung nasaan ang iyong pangunahing lugar ng negosyo) ang pagpapakahulugan sa kasunduang ito at nalalapat ang mga ito sa mga paghahabol para sa paglabag dito, at lahat ng iba pang paghahabol (kabilang ang proteksyon sa consumer, hindi patas na kumpetisyon, at mga paghahabol sa batas sa kapabayaan) mayroon mang mga alituntunin sa salungatan ng batas o wala.
  • b. Labas ng Estados Unidos at Canada. Kung nakuha mo ang application sa ibang bansa, ang batas ng bansang iyon ang ilalapat.
 • 9. LEGAL NA EPEKTO. Inilalarawan ng kasunduang ito ang ilang partikular na legal na karapatan. Maaaring mayroon kang iba pang karapatan sa ilalim ng mga batas ng iyong estado o bansa. Hindi binabago ng kasunduang ito ang iyong mga karapatan sa ilalim ng mga batas ng iyong estado o bansa kung hindi pinapayagan ng mga batas ng iyong estado bansa na isagawa ito.
 • 10. DISCLAIMER NG WARRANTY. Lisensyado ang application nang "ganoon mismo," na "kasama ang lahat ng kamalian" at "kung available." Nasa iyo ang lahat ng pananagutan sa paggamit nito. Ang publisher ng application, sa ngalan ng sarili nito, ang Microsoft (kung hindi Microsoft ang publisher ng application), ang mga wireless carrier kung saang network ibinigay ang application, at bawat isa sa aming mga kaanib, vendor, ahente at supplier ("Mga Nasasaklaw na Partido"), ay hindi nagbibigay ng mga hayag na warranty, garantiya, o kundisyon kaugnay ang application. Ang buong pakikipagsapalaran sa kalidad, kaligtasan, ginhawa at pagganap ng application ay nasa iyo. Kung napatunayang depektibo ang application, ikaw ang magbabayad ng lahat ng gastu para sa pagserbisyo at pagkumpuni. Maaaring mayroon kang karagdagang karapatan ng consumer sa ilalim ng iyong mga lokal na batas na hindi mababago ng kasunduang ito. Sa saklaw na pinahihintulutan sa ilalim ng iyong mga lokal na batas, ibinubukod ng mga Nasasaklaw na Partido ang anumang ipinahihiwatig na warranty o kundisyon, kasama na ang pagiging akma para sa pamimili at pagbenta, pagiging angkop para sa isang partikular na layunin, kaligtasan, ginhawa at hindi paglabag.
 • 11. LIMITASYON SA AT PAGBUBUKOD NG MGA REMEDYO AT PINSALA. Sa saklaw na hindi ipinagbabawal ng batas, kung mayroon kang batayan sa pagbawi sa mga pinsala, maaari mong mabawi mula sa publisher ng application ang mga direktang pinsala hanggang sa halagang binayaran mo para sa application o USD$1.00, kung anuman ang mas malaki. Hindi ka, at iuurong ang anumang karapatan na, hihingi ng anumang pagbawi sa anumang iba pang pinsala, kasama na ang kinahinatnan, mga nawalang kita, pinsalang hindi direkta o kaugnay ng pagkakataon mula sa publisher ng application. Kung nagtatakda ang iyong mga lokal na batas ng isang warranty, garantiya o kundisyon kahit na wala sa mga patakarang ito, limitado ang tagal nito sa 90 araw mula sa kung kailan mo na-download ang application.

Inilalapat ang mga limitasyong ito sa:

 • Anumang nauugnay sa application op mga serbisyo na ginawang available sa pamamagitan ng application; at
 • Mga claim para sa paglabag sa kontrata, paglabag sa warranty, garantiya, o kundisyon; mahigpit na pananagutan, kapabayaan, o iba pang tort; paglabag sa isang batas o regularsyon; hindi patas na pagpapayaman; o sa ilalim ng anumang teorya; lahat sa saklaw na pinapayagan ng naaangkop na batas.

Nalalapat din ito kahit na:

 • Ang remedyong ito ay hindi ka nabayaran nang buo para sa anumang pagkawala; o
 • Dapat alam ng publisher ng application ang tungkol sa posibilidad ng mga pinsala.
Buong teksto
Mga Saklaw na SerbisyoMga Saklaw na Serbisyoserviceslist
Buod

Saklaw ang mga sumusunod na produkto, app at serbisyo ng Kasunduan sa Mga Serbisyo ng Microsoft, pero maaaring hindi available sa iyong market.

 • Account sa Microsoft
 • Account.microsoft.com
 • Advertising.microsoft.com
 • Bing App for Android
 • Bing Apps
 • Bing Bots
 • Bing Business Bot
 • Bing Desktop
 • Bing Dictionary
 • Bing for Business
 • Bing Image and News (iOS)
 • Bing in the Classroom
 • Bing Maps
 • Bing Search APIs/SDKs
 • Bing Search app
 • Bing Sportscaster
 • Bing Toolbar
 • Bing Translator
 • Bing Webmaster
 • Bing Wikipedia Browser
 • Bing.com
 • Bing
 • Bingplaces.com
 • Citizen Next
 • Cortana skills by Microsoft
 • Cortana
 • Default Homepage and New Tab Page on Microsoft Edge
 • Dev Center App
 • Device Health App
 • Dictate
 • Docs.com
 • education.minecraft.net
 • Face Swap
 • Feedback Intake Tool for Azure Maps (aka “Azure Maps Feedback”)
 • Forms.microsoft.com
 • forzamotorsport.net
 • Groove Music Pass
 • Groove
 • GroupMe
 • HealthVault
 • Kalusugan sa Microsoft
 • LineBack
 • Maps App
 • Mga laro, app at website ng Xbox Game Studios
 • Mga laro, app at website sa Windows na pina-publish ng Microsoft
 • Microsoft Academic
 • Microsoft Add-Ins for Skype
 • Microsoft Bots
 • Microsoft Educator Community
 • Microsoft Pay
 • Microsoft Research Interactive Science
 • Microsoft Research Open Data
 • Microsoft Soundscape
 • Microsoft Translator
 • Microsoft XiaoIce
 • Mixer
 • MSN Balita
 • MSN Dial Up
 • MSN Explorer
 • MSN Kalusugan at Fitness
 • MSN Pagkain at Inumin
 • MSN Paglalakbay
 • MSN Pampalakasan
 • MSN Panahon
 • MSN Pananalapi
 • MSN Premium
 • MSN.com
 • Office 365 Consumer
 • Office 365 Home
 • Office 365 Personal
 • Office 365 Pro Plus optional connected experiences
 • Office 365 University
 • Office Online
 • Office Store
 • Office Sway
 • Office.com
 • OneDrive.com
 • OneDrive
 • OneNote.com
 • Outlook.com
 • Paint 3D
 • Pamilya sa Microsoft
 • Pelikula at TV sa Microsoft
 • Picturesque Lock Screen
 • Presentation Translator
 • Remix 3D
 • Rinna
 • rise4fun
 • Ruuh
 • Seeing AI
 • Send
 • Skype in the Classroom
 • Skype Interviews
 • Skype Manager
 • Skype Qik
 • Skype.com
 • Skype
 • Smart Search
 • Snip Insights
 • Spreadsheet Keyboard
 • Sprinkles
 • Store ng Windows
 • Store
 • Suporta at Assistant sa Pagbawi para sa Office 365 ng Microsoft
 • Susunod na Lock Screen
 • Sway.com
 • to-do.microsoft.com
 • Translator for Microsoft Edge
 • Translator Live
 • UrWeather
 • Video Breakdown
 • Visio Online
 • Wallpaper sa Microsoft
 • Web Translator
 • Who’s In
 • Windows Live Mail
 • Windows Live Writer
 • Windows Movie Maker
 • Windows Photo Gallery
 • Xbox Game Pass
 • Xbox Live Gold
 • Xbox Live
 • Xbox Music
 • Xbox Store
Buong teksto
Marso 1, 20180