Microsoft tukipalveluiden yhteystiedot

Rekisteriseloste

Microsoft Oy:n asiakastietojärjestelmä

Henkilötietolaki (523/99) 10 §

Laatimispvm: 21.1.2008

1. Rekisterinpitäjä

Nimi: Microsoft Oy
Yhteystiedot: Keilaranta 7, 02150 Espoo, tel (+3589) 5255 01, fax (+3589) 878 87 78

2. Rekisteriasioista vastaava henkilö ja/tai yhteyshenkilö

Nimi: Jari Aromäki
Yhteystiedot: Keilaranta 7, 02150 Espoo

3. Rekisterin nimi

Microsoft Oy:n asiakastietojärjestelmä

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus (rekisterin käyttötarkoitus)

Asiakassuhteiden hoito (henkilötietolain 8 §) / suoramarkkinointi henkilön markkinointikiellot huomioon ottaen.

5. Rekisterin tietosisältö

Rekisterit voivat sisältää seuraavia tietoja: rekisteröidyn nimi, osoite, puhelinnumero, fax- numero, sähköpostiosoite, työpaikka ja työtehtävä. Rekisteröidyn työpaikan ja /tai yhteisön tiedot yhteystietoineen. rekisteröidyn työtehtävät, osasto, kiinnostuksen kohteet, markkinointikiellot, toimenkuvat ja roolit organisaatiossa ja asiakkaan käyttöhistoria. Tieto rekisteröidyn kanssa käydyistä keskusteluista, tiedot asiakaspalautteista, web- lomakkeiden täytöt, rekisteröitymiset ja osallistumiset tilaisuuksiin sekä uutiskirjeiden tilaukset.

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Microsoft Oy kerää tietoja asiakastieto-järjestelmäänsä suoraan asiakkailtaan, tai muista ylläpitämistään henkilörekistereistä sekä päivittää olemassa olevia tietoja alihankkijoiden rekisterien perusteella.

7. Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

Microsoft Oy luovuttaa Henkilötietolain 19 §:n mukaisia tietoja suoramarkkinointitarkoituksiin kolmansille osapuolille, ainoastaan mikäli voidaan katsoa olevan ilmeistä, että rekisteröity tietää tietojen luovutuksista suoramarkkinointitarkoituksiin ja rekisteröity ei ole kieltänyt itseensä kohdistuvaa suoramarkkinointia. Osa sivujen ylläpitämisessä käytettävistä palvelimista saattaa sijaita EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolella.

8. Rekisterin suojauksen periaatteet
ATK:lle talletetut tiedot

ATK-järjestelmä on suojattu käyttöjärjestelmän suojausohjelmiston avulla siten, että rekisterin sisältämiin tietoihin pääsevät ja niitä käyttävät vain ne Microsoft Oy:n työntekijät, joilla työnsä puolesta on siihen oikeus. Järjestelmään sisäänpääsy edellyttää kultakin rekisterin käyttäjältä määriteltyjen käyttäjätunnusten ja oikean salasanan syöttämistä.

9. Rekisteröidyn kielto-oikeus

Rekisteröidyllä on oikeus kieltää Microsoft Oy:tä käsittelemästä häntä itseään koskevia tietoja suoramainontaa, etämyyntiä ja muuta suoramarkkinointia sekä markkina- ja mielipidetutkimusta varten. Kielto tulee tehdä kirjeitse ja osoittaa rekisteriasioista vastaavalle henkilöille tai verkossa Profiilikeskus- palvelun kautta.

10. Rekisteröidyn tarkastusoikeus

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa henkilörekisteriin tallennetut itseään koskevat tiedot ja saada niistä kopiot. Tarkastaminen on maksutonta kerran vuodessa.

11. Tiedon korjaaminen

Rekisterinpitäjä oma-aloitteisesti tai rekisteröidyn vaatimuksesta oikaisee, poistaa tai täydentää rekisterissä olevan, käsittelyn tarkoituksen kannalta virheellisen, tarpeettoman, puutteellisen tai vanhentuneen henkilötiedon. Tarkastusoikeuden toteuttamiseksi ja tiedon korjaamiseksi tulee ottaa kirjeitse yhteyttä rekisteriasioista vastaavaan henkilöön.

Takaisin etusivulle »